Wyniki badań prowadzonych przez TPN

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2018 roku

 1. Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska 2018.
 2. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap II. Raport: Piksa K. 2018.
 3. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN. Raport: Mysłajek R. i in. 2018.
 4. Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN. Raport: Szwagrzyk J., Bodziarczyk J., Pielech R. 2018.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 4. Raport:
 6. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie) – etap 4. Raport:
 7. Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych. Raport: Grodzki W. 2018.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2017 roku

 1. Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych. Raport: Berezowska-Cnota T., Konopiński M. 2017.
 2. Ocena występowania endopasożotów i wybranych patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych z terenu TPN. Raport: Bednarski M., Piasecki T. 2017.
 3. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Raport: Ćwiąkała i in. 2017.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 3. Raport: Żelazny i in. 2017.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 3. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2017. Publikacja: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2018.
 6. Występowanie biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badania nie zrealizowano.
 7. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap I. Raport: Piksa K. 2017. Publikacja: Piksa K. i in. 2018.
 8. Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska 2017,
 9. Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Kempf M. 2017.
 10. Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego – badanie preferencji deklarowanych. Raport: Giergiczny M. 2017.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2016 roku

 1. Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów na podstawie regularnej siatki powierzchni pomiarowych. Etap 1 – Tatry Zachodnie. Publikacja: Bodziarczyk J. i in. 2017.
 2. Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallus na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na podstawie analiz genetycznych odchodów i piór. Publikacja: Rutkowski R. i in. 2017.
 3. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 2. Raport: Żelazny M. i in. 2016. Publikacja: Żelazny i in. 2017.
 4. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Publikacja: Ćwiąkała i in. 2017.
 5. Określenia stopnia zasiedlenia i składu gatunkowego grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym. Publikacje: Pusz W., Zwijacz-Kozica T. 2017. Pusz W. i in. 2017.
 6. Określenie składu gatunkowego oraz stężenia zarodników grzybów występujących w gawrach niedźwiedzich. Publikacja: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A., Zwijacz-Kozica T. 2017.
 7. Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych gatunków storczykowatych Orchidaceae w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Publikacja: Binkiewicz B., Pięta M., Pięta G. 2017.
 8. Stan populacji sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Publikacja: Szafraniec S. Zwijacz-Kozica T. 2017.
 9. Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach lasów Tatr występujących na tym obszarze w okresie poza hibernacyjnym. Publikacja: Piksa K. i in. 2017.
 10. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 2. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2016.  Publikacja:
 11. Wybiórczość środowiskowa ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym – kontynuacja. Raport: Ważna A. 2016. Publikacja:
 12. Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Publikacja: Pięta M., Pięta G., Binkiewicz B. 2017.

Badania finansowane przez Fundusz Leśny w 2015 roku

 1. Ocena stopnia różnorodności biologicznej oraz określenie roli jeleniowatych na powierzchniach o odmiennych sposobach zagospodarowania lasów i będących w różnych fazach regeneracji w TPN. Badania nie zrealizowano.
 2. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2015. Publikacja:
 3. Określenie wpływu ruchu turystycznego oraz zmian zachodzących w drzewostanach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego na liczebność i rozmieszczenie ptaków. Publikacje: Binkiewicz B., Pięta M. 2015; Pięta M., Pięta G., Binkiewicz B. 2016.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich. Raport: Żelazny M. i in. 2015. Publikacje:
  1. Michno i in. 2016. Wpływ wiatrowałów na zróżnicowanie cech osadów aluwialnych w dolinach tatrzańskich o różnym stopniu wylesienia.
 5. Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie TPN za pomocą analiz genetycznych. Publikacja: Polok K., Zwijacz-Kozica T., Zieliński R. 2016.

Badania finansowane przez Fundusz Leśny w 2014 roku

 1. Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Ważna A. 2014.
 2. Ocena zasobności ekosystemów wodnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja. Raport: Żelazny M., Wolanin A., Pęksa Ł. 2014.
 3. Ocena stanu ichtiologicznego w wodach płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Kozłowski J., Dynowski P., Kozłowski K. 2014.
 4. Ocena preferencji siedliskowych płazów oraz wpływu sposobów zagospodarowania lasów na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Skrzydłowski T., Stoch-Michna B. 2014.
 5. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raporty:
  1. Stopka A. Skrzydlowski T. 2014. Ocena wpływu jeleniowatych na odnowienia naturalne w różnych typach drzewostanu TPN.
  2. Skrzydłowski T., Michalik T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – analiza florystyczna powierzchni.
  3. Kluś K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – inwentaryzacja jeleni na rykowisku.
  4. Skrzydłowski T., Stopka A., Medes A. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – w oparciu o 229 powierchni kołowych.
  5. Kluś. K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN– inwentaryzacja metodą pellet-group.
  6. Kluś K., Skrzydłowski T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN -powierzchnie powiatrołomowe.
 6. Pilotażowe badania genetyczne tatrzańskich drzewostanów świerkowych. Raport: Skawiński P. 2014.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone.

Zrozumiałem