Wyniki badań prowadzonych przez TPN

Badania dofinansowano ze środków funduszu leśnego przekazanych Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu przez Lasy Państwowe

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2021 roku

 1. Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część II Tatry Wysokie.
 2. Metoda delimitacji wydzieleń drzewostanowych na obszarach poklęskowych i trudno dostępnych.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2020 roku

 1. Określenie składu gatunkowego grzybów biorących udział w zamieraniu aparatu asymilacyjnego kosodrzewiny na terenie Tatr Zachodnich oraz  zbadanie ich wpływu na wybrane parametry pędów i zamieranie tego gatunku. Raport: Bartnik C. i in. 2020.
 2. Występowanie i ekologia lasów łęgowych oraz śródleśnych podmokłych enklaw w TPN. Raport: Ociepa A.M. i in. 2020.
 3. Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część I Tatry Zachodnie. Raport: Drewnik M. i in. 2020.  

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2019 roku

 1. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN – 3 etap badań. Raport: Piksa K. 2019.
 2. Skład pokarmu wilków szarych Canis lupus w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Cichocki J. 2019.
 3. Wpływ drapieżnictwa lisa rudego Vulpes vulpes na populacje gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Cichocki J, i in. 2019.
 4. Określenie występowania niebezpiecznych dla ludzi pasożytów jelitowych u dzikich psowatych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Gawor J. i in. 2019.
 5. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego cietrzewi Tetrao tetrix w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport cz I: Rutkowski R. 2019. Raport końcowy: Rutkowski R. 2019.
  •     Santorek A. i in. w druku. I would climb every mountain..." - genetic differentiation between the Carpathian and Sudeten populations of the endangered grouse. Annales Zoologici 71: xxx-xxx.
 6. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności, śmiertelności i rozrodczości głuszców Tetrao urrogallus w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport cz I: Rutkowski R. 2019. Raport końcowy: Rutkowski R. 2019.
 7. Ocena występowania osutki zwisowej jodły w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2019.
 8. Występowanie i ekologia siedlisk Natura 2000: 91D0 – bory i lasy bagienne, 9110 – kwaśne buczyny oraz 5130 Formacje z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Ociepa A.M., Koczur A., Stebel A. 2019.
 9. Różnorodność i rozmieszczenie grzybów podziemnych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Kozak M., Mleczko P., Karpowicz F. 2019.
 10. Identyfikacja genetyczna i morfologiczna taksonów rodzaju Sorbus subpopulacji rodzimej, mieszańcowej i obcej dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Hebda A., Kempf M., Wachowiak W. 2019.
 11. Charakterystyka przestrzenna występowania kornika drukarza na podstawie odłowów do pułapek feromonowych jak podstawa planowania kontynuacji jego monitoringu w TPN. Raport: Grodzki W. 2019.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2018 roku

 1. Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2018.
 2. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap II. Raport: Piksa K. 2018.
 3. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN. Raport: Mysłajek R. i in. 2018.
 4. Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN. Raport: Szwagrzyk J., Bodziarczyk J., Pielech R. 2018.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 4. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2018.
 6. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie) – etap 4. Raport: Żelazny M. i in. 2018.
 7. Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych. Raport: Grodzki W. 2018.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2017 roku

 1. Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych. Raport: Berezowska-Cnota T., Konopiński M. 2017.
 2. Ocena występowania endopasożotów i wybranych patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych z terenu TPN. Raport: Bednarski M., Piasecki T. 2017.
 3. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Raport: Ćwiąkała P. i in. 2017.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 3. Raport: Żelazny M. i in. 2017.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 3. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2017.
 6. Występowanie biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badania nie zrealizowano.
 7. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap I. Raport: Piksa K. 2017.
 8. Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2017,
 9. Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Kempf M. 2017.
 10. Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego – badanie preferencji deklarowanych. Raport: Giergiczny M. 2017.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2016 roku

 1. Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów na podstawie regularnej siatki powierzchni pomiarowych. Etap 1 – Tatry Zachodnie.
 2. Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallusna terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na podstawie analiz genetycznych odchodów i piór.
 3. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 2. Raport: Żelazny M. i in. 2016.
 4. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Raport: Ćwiąkała P. i in. 2017.
 5. Określenia stopnia zasiedlenia i składu gatunkowego grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Pusz W. 2016.
 6. Określenie składu gatunkowego oraz stężenia zarodników grzybów występujących w gawrach niedźwiedzich. Raport: Pusz W. 2016.
 7. Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych gatunków storczykowatych Orchidaceae w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Binkiewicz i in. 2016.
 8. Stan populacji sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Szafraniec S. 2016.
 9. Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach lasów Tatr występujących na tym obszarze w okresie poza hibernacyjnym. Raport: Piksa K. 2016.
 10. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 2. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2016.
 11. Wybiórczość środowiskowa ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym – kontynuacja. Raport: Ważna A. 2016.
 12. Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Pięta M. i in. 2016.

Badania finansowane przez Fundusz Leśny w 2015 roku

 1. Ocena stopnia różnorodności biologicznej oraz określenie roli jeleniowatych na powierzchniach o odmiennych sposobach zagospodarowania lasów i będących w różnych fazach regeneracji w TPN. Badania nie zrealizowano.
 2. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2015.
 3. Określenie wpływu ruchu turystycznego oraz zmian zachodzących w drzewostanach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego na liczebność i rozmieszczenie ptaków. Raport: Binkiewicz B. i in 2015.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich. Raport: Żelazny M. i in. 2015.
 5. Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie TPN za pomocą analiz genetycznych. Raport: Polok K., Zieliński R. 2015.

Badania finansowane przez Fundusz Leśny w 2014 roku

 1. Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Ważna A. 2014.
 2. Ocena zasobności ekosystemów wodnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja. Raport: Żelazny M., Wolanin A., Pęksa Ł. 2014.
 3. Ocena stanu ichtiologicznego w wodach płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Kozłowski J., Dynowski P., Kozłowski K. 2014.
 4. Ocena preferencji siedliskowych płazów oraz wpływu sposobów zagospodarowania lasów na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Skrzydłowski T., Stoch-Michna B. 2014.
 5. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raporty:
  1. Stopka A. Skrzydlowski T. 2014. Ocena wpływu jeleniowatych na odnowienia naturalne w różnych typach drzewostanu TPN.
  2. Skrzydłowski T., Michalik T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – analiza florystyczna powierzchni.
  3. Kluś K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – inwentaryzacja jeleni na rykowisku.
  4. Skrzydłowski T., Stopka A., Medes A. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – w oparciu o 229 powierzchni kołowych.
  5. Kluś. K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN– inwentaryzacja metodą pellet-group.
  6. Kluś K., Skrzydłowski T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN -powierzchnie powiatrołomowe.
 6. Pilotażowe badania genetyczne tatrzańskich drzewostanów świerkowych. Raport: Skawiński P. 2014.
 7. Stwierdzenie obecności i wstępne określenie zasięgu występowania korników: zrosłozębnego Ips duplicatus (Aahlb.) i modrzewiowca I. cembrae (Heer), w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego – etap 3. Raport: Grodzki W. 2014.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone.

Zrozumiałem