Wyniki badań prowadzonych przez TPN

Badania dofinansowano ze środków funduszu leśnego przekazanych Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu przez Lasy Państwowe

2021

 1. Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część II Tatry Wysokie

2020

 1. Określenie składu gatunkowego grzybów biorących udział w zamieraniu aparatu asymilacyjnego kosodrzewiny na terenie Tatr Zachodnich oraz  zbadanie ich wpływu na wybrane parametry pędów i zamieranie tego gatunku. Bartnik C. i in. 2020.
 2. Występowanie i ekologia lasów łęgowych oraz śródleśnych podmokłych enklaw w TPN. Raport: Ociepa A.M. i in. 2020.
 3. Zróżnicowanie gleb leśnych w siatce stałych powierzchni kołowych TPN - część I Tatry Zachodnie. Drewnik M. i in. 2020.  

2019

 1. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN – 3 etap badań. Piksa K. 2019.
 2. Skład pokarmu wilków szarych Canis lupus w Tatrzańskim Parku Narodowym. Cichocki J. 2019.
 3. Wpływ drapieżnictwa lisa rudego Vulpes vulpes na populacje gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Cichocki J, i in. 2019.
 4. Określenie występowania niebezpiecznych dla ludzi pasożytów jelitowych u dzikich psowatych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Gawor J. i in. 2019.
 5. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego cietrzewi Tetrao tetrix w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport cz I: Rutkowski R. 2019. Raport końcowy: Rutkowski R. 2019.
  •     Santorek A. i in. w druku. I would climb every mountain..." - genetic differentiation between the Carpathian and Sudeten populations of the endangered grouse. Annales Zoologici 71: xxx-xxx.
 6. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności, śmiertelności i rozrodczości głuszców Tetrao urrogallus w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport cz I: Rutkowski R. 2019. Raport końcowy: Rutkowski R. 2019.
 7. Ocena występowania osutki zwisowej jodły w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2019.
 8. Występowanie i ekologia siedlisk Natura 2000: 91D0 – bory i lasy bagienne, 9110 – kwaśne buczyny oraz 5130 Formacje z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Ociepa A.M., Koczur A., Stebel A. 2019.
 9. Różnorodność i rozmieszczenie grzybów podziemnych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Kozak M., Mleczko P., Karpowicz F. 2019.
 10. Identyfikacja genetyczna i morfologiczna taksonów rodzaju Sorbus subpopulacji rodzimej, mieszańcowej i obcej dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Hebda A., Kempf M., Wachowiak W. 2019.
 11. Charakterystyka przestrzenna występowania kornika drukarza na podstawie odłowów do pułapek feromonowych jak podstawa planowania kontynuacji jego monitoringu w TPN. Raport: Grodzki W. 2019.

2018

 1. Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN. Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2018.
 2. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap II. Raport: Piksa K. 2018.
 3. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN. Raport: Mysłajek R. i in. 2018.
 4. Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN. Raport: Szwagrzyk J., Bodziarczyk J., Pielech R. 2018.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 4. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2018.
 6. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie) – etap 4. Raport: Żelazny M. i in. 2018.
 7. Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych. Raport: Grodzki W. 2018.

2017

 1. Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych. Raport: Berezowska-Cnota T., Konopiński M. 2017.
 2. Ocena występowania endopasożotów i wybranych patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych z terenu TPN. Raport: Bednarski M., Piasecki T. 2017.
 3. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Raport: Ćwiąkała P. i in. 2017.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 3. Raport: Żelazny M. i in. 2017.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 3. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2017.
 6. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap I. Raport: Piksa K. 2017.
 7. Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2017,
 8. Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Kempf M. 2017.
 9. Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego – badanie preferencji deklarowanych. Raport: Giergiczny M. 2017.

2016

 1. Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów na podstawie regularnej siatki powierzchni pomiarowych. Etap 1 – Tatry Zachodnie.
 2. Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallus na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na podstawie analiz genetycznych odchodów i piór.
 3. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 2. Żelazny M. i in. 2016.
 4. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Ćwiąkała P. i in. 2017.
 5. Określenia stopnia zasiedlenia i składu gatunkowego grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym. Pusz W. 2016.
 6. Określenie składu gatunkowego oraz stężenia zarodników grzybów występujących w gawrach niedźwiedzich. Pusz W. 2016.
 7. Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych gatunków storczykowatych Orchidaceae w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Binkiewicz i in. 2016.
 8. Stan populacji sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szafraniec S. 2016.
 9. Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach lasów Tatr występujących na tym obszarze w okresie poza hibernacyjnym. Piksa K. 2016.
 10. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 2. Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2016.
 11. Wybiórczość środowiskowa ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym – kontynuacja. Ważna A. 2016.
 12. Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pięta M. i in. 2016.

2015

 1. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych. Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2015.
 2. Określenie wpływu ruchu turystycznego oraz zmian zachodzących w drzewostanach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego na liczebność i rozmieszczenie ptaków. Binkiewicz B. i in 2015.
 3. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich. Żelazny M. i in. 2015.
 4. Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie TPN za pomocą analiz genetycznych. Polok K., Zieliński R. 2015.

2014

 1. Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ważna A. 2014.
 2. Ocena zasobności ekosystemów wodnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja. Żelazny M. i in. 2014.
 3. Ocena stanu ichtiologicznego w wodach płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kozłowski J., Dynowski P., Kozłowski K. 2014.
 4. Ocena preferencji siedliskowych płazów oraz wpływu sposobów zagospodarowania lasów na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Skrzydłowski T., Stoch-Michna B. 2014.
 5. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  1. Stopka A. Skrzydlowski T. 2014. Ocena wpływu jeleniowatych na odnowienia naturalne w różnych typach drzewostanu TPN.
  2. Skrzydłowski T., Michalik T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – analiza florystyczna powierzchni.
  3. Kluś K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – inwentaryzacja jeleni na rykowisku.
  4. Skrzydłowski T., Stopka A., Medes A. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – w oparciu o 229 powierzchni kołowych.
  5. Kluś. K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN– inwentaryzacja metodą pellet-group.
  6. Kluś K., Skrzydłowski T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN -powierzchnie powiatrołomowe.
 6. Pilotażowe badania genetyczne tatrzańskich drzewostanów świerkowych. Skawiński P. 2014.
 7. Stwierdzenie obecności i wstępne określenie zasięgu występowania korników: zrosłozębnego Ips duplicatus (Aahlb.) i modrzewiowca I. cembrae (Heer), w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego – etap 3. Grodzki W. 2014.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone.

Zrozumiałem