Wyniki badań prowadzonych przez TPN

Badania dofinansowano ze środków funduszu leśnego przekazanych Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu przez Lasy Państwowe

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2019 roku

 1. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN – 3 etap badań. Raport: Piksa K. 2019.
 2. Skład pokarmu wilków szarych Canis lupus w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Cichocki J. 2019.
 3. Wpływ drapieżnictwa lisa rudego Vulpes vulpes na populacje gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Cichocki J, i in. 2019.
 4. Określenie występowania niebezpiecznych dla ludzi pasożytów jelitowych u dzikich psowatych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Gawor J. i in. 2019.
 5. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego cietrzewi Tetrao tetrix w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport cz I: Rutkowski R. 2019. Raport końcowy: Rutkowski R. 2019.
 6. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności, śmiertelności i rozrodczości głuszców Tetrao urrogallus w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport cz I: Rutkowski R. 2019. Raport końcowy: Rutkowski R. 2019.
 7. Ocena występowania osutki zwisowej jodły w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2019.
 8. Występowanie i ekologia siedlisk Natura 2000: 91D0 – bory i lasy bagienne, 9110 – kwaśne buczyny oraz 5130 Formacje z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Ociepa A.M., Koczur A., Stebel A. 2019.
 9. Różnorodność i rozmieszczenie grzybów podziemnych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Kozak M., Mleczko P., Karpowicz F. 2019.
 10. Identyfikacja genetyczna i morfologiczna taksonów rodzaju Sorbus subpopulacji rodzimej, mieszańcowej i obcej dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Hebda A., Kempf M., Wachowiak W. 2019.
 11. Charakterystyka przestrzenna występowania kornika drukarza na podstawie odłowów do pułapek feromonowych jak podstawa planowania kontynuacji jego monitoringu w TPN. Raport: Grodzki W. 2019.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2018 roku

 1. Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin obcych i inwazyjnych w TPN. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2018.
 2. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap II. Raport: Piksa K. 2018.
 3. Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i zróżnicowania genetycznego wilków Canis lupus w TPN. Raport: Mysłajek R. i in. 2018.
 4. Wpływ naturalnych zaburzeń (ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowałów i gradacji kornika drukarza) oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną i zbiorowiska roślinne lasów TPN. Raport: Szwagrzyk J., Bodziarczyk J., Pielech R. 2018.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych TPN na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 4. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2018.
 6. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Tatry Polskie) – etap 4. Raport: Żelazny M. i in. 2018.
  •      Żelazny M. i in. (w druku). Wpływ rozpadu drzewostanu w Tatrzańskim Parku Narodowym na zróżnicowanie przestrzenne stężenia azotanów. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus.
 7. Zamieranie limby – ocena skali i przyczyn zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem owadów kambiofagicznych. Raport: Grodzki W. 2018.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2017 roku

 1. Monitoring genetyczny dynamiki populacji niedźwiedzi brunatnych. Raport: Berezowska-Cnota T., Konopiński M. 2017.
 2. Ocena występowania endopasożotów i wybranych patogennych drobnoustrojów u kuraków leśnych z terenu TPN. Raport: Bednarski M., Piasecki T. 2017.
 3. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Raport: Ćwiąkała P. i in. 2017.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 3. Raport: Żelazny M. i in. 2017.
 5. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 3. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2017.
 6. Występowanie biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Badania nie zrealizowano.
 7. Wpływ wielkopowierzchniowych zaburzeń drzewostanów na faunę nietoperzy w lasach TPN. Etap I. Raport: Piksa K. 2017.
 8. Ocena zdrowotności aparatu asymilacyjnego limby Pinus cembra na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Pusz W., Baturo-Cieśniewska A. 2017,
 9. Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Kempf M. 2017.
 10. Optymalny społecznie model ochrony lasów Tatrzańskiego Parku Narodowego – badanie preferencji deklarowanych. Raport: Giergiczny M. 2017.

Badania finansowane przez fundusz leśny w 2016 roku

 1. Budowa i struktura tatrzańskich drzewostanów na podstawie regularnej siatki powierzchni pomiarowych. Etap 1 – Tatry Zachodnie.
 2. Ocena liczebności głuszca Tetrao urogallusna terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na podstawie analiz genetycznych odchodów i piór.
  •     Rutkowski R., Dulisz B., Szczepański S., Nowakowski J.J., Zwijacz-Kozica T., Krzan P. 2017. Conservation genetics of the capercaillie in Poland – estimating the size of the Tatra National Park population by the genotyping of noninvasive sample. Fragmenta Faunistica 60(2): 119–128.
 3. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (Dolina Kościeliska) – etap 2. Raport: Żelazny M. i in. 2016.
 4. Ocena zasięgu i nasilenia erozji wzdłuż szlaków turystycznych w zależności od stanu szlaków. Raport: Ćwiąkała P. i in. 2017.
  •      Ćwiąkała P., Kocierz R., Puniach E., Nędzka M., Mamczarz K., Niewiem W., Wiącek P. 2017. Documentation of hiking trails and wooden areas using unmanned aerial vehicles (UAV) in Tatra National Park. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587. — 2017 no. IV/2, s. 1545–1561.
  •      Ćwiąkała P., Kocierz R., Puniach E., Nędzka M., Mamczarz K., Niewiem W., Wiącek P. 2018. Assessment of the possibility of using unmanned aerial vehicles (UAVs) for the documentation of hiking trails in alpine areas. Sensors, ISSN 1424-8220. — 2018 vol. 18 iss. 1 art. no. 81, s. 1–28.
 5. Określenia stopnia zasiedlenia i składu gatunkowego grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Pusz W. 2016.
  •     Pusz W., Zwijacz-Kozica T., Patejuk K., Uklańska-Pusz C. 2017. Zbiorowiska grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno w Karkonoszach i Tatrach. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1: 22 – 26.
 6. Określenie składu gatunkowego oraz stężenia zarodników grzybów występujących w gawrach niedźwiedzich. Raport: Pusz W. 2016.
 7. Rozmieszczenie, zasoby i ekologia wybranych gatunków storczykowatych Orchidaceae w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Binkiewicz i in. 2016.
 8. Stan populacji sichrawy karpackiej Pseudogaurotina excellens w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Szafraniec S. 2016.
 9. Uzupełnienie stanu wiedzy o nietoperzach lasów Tatr występujących na tym obszarze w okresie poza hibernacyjnym. Raport: Piksa K. 2016.
 10. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych – etap 2. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2016.
  •       Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2017. Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) po wiatrołomie z 2013 roku w Dolinie Kościeliskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Leśne Prace Badawcze 78 (2), 113–119.
 11. Wybiórczość środowiskowa ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym – kontynuacja. Raport: Ważna A. 2016.
  •      Cichocki J., Ważna A., Mierczak Z., Zwijacz-Kozica T. 2018 Nowe stanowiska orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich. Kulon 23, 165-175.
 12. Zróżnicowanie gatunkowe, liczebność, preferencje siedliskowe i rozmieszczenie przestrzenne sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Pięta M. i in. 2016.
  •     Pięta M., Pięta G., Binkiewicz B. 2017. Rozmieszczenie i liczebność sów (Strigiformes) w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2016 roku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 73 (6): 424–436.

Badania finansowane przez Fundusz Leśny w 2015 roku

 1. Ocena stopnia różnorodności biologicznej oraz określenie roli jeleniowatych na powierzchniach o odmiennych sposobach zagospodarowania lasów i będących w różnych fazach regeneracji w TPN. Badania nie zrealizowano.
 2. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych. Raport: Grodzki W., Gąsienica-Fronek W. 2015.
  •      Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2017. Reproduction abilities of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the stands damaged by the wind in 2013 in the Kościeliska Valley (Tatra National Park). Folia Forestalia Polonica ser. A. Forestry, 59(4): 259-264
 3. Określenie wpływu ruchu turystycznego oraz zmian zachodzących w drzewostanach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego na liczebność i rozmieszczenie ptaków. Raport: Binkiewicz B. i in 2015.
 4. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich. Raport: Żelazny M. i in. 2015.
 5. Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie TPN za pomocą analiz genetycznych. Raport: Polok K., Zieliński R. 2015.

Badania finansowane przez Fundusz Leśny w 2014 roku

 1. Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym. Raport: Ważna A. 2014.
 2. Ocena zasobności ekosystemów wodnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja. Raport: Żelazny M., Wolanin A., Pęksa Ł. 2014.
 3. Ocena stanu ichtiologicznego w wodach płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Kozłowski J., Dynowski P., Kozłowski K. 2014.
 4. Ocena preferencji siedliskowych płazów oraz wpływu sposobów zagospodarowania lasów na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raport: Skrzydłowski T., Stoch-Michna B. 2014.
 5. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Raporty:
  1. Stopka A. Skrzydlowski T. 2014. Ocena wpływu jeleniowatych na odnowienia naturalne w różnych typach drzewostanu TPN.
  2. Skrzydłowski T., Michalik T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – analiza florystyczna powierzchni.
  3. Kluś K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – inwentaryzacja jeleni na rykowisku.
  4. Skrzydłowski T., Stopka A., Medes A. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN – w oparciu o 229 powierzchni kołowych.
  5. Kluś. K. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN– inwentaryzacja metodą pellet-group.
  6. Kluś K., Skrzydłowski T. 2014. Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie TPN -powierzchnie powiatrołomowe.
 6. Pilotażowe badania genetyczne tatrzańskich drzewostanów świerkowych. Raport: Skawiński P. 2014.
 7. Stwierdzenie obecności i wstępne określenie zasięgu występowania korników: zrosłozębnego Ips duplicatus (Aahlb.) i modrzewiowca I. cembrae (Heer), w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego – etap 3. Raport: Grodzki W. 2014.

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone.

Zrozumiałem