dr hab. Piotr Górski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Botaniki

Strona www: http://pbsociety.org.pl/ind/bryology/html/03a_staff.html#gorski

Zainteresowania badawcze.

flora wątrobowców Tatr Polskich i Tatr Słowackich

wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr (rozmieszczenie i ekologia)

roślinność wysokogórska (szczególnie wyleżyska, roślinność zarodnikowa złomisk skalnych)

antropogeniczne przekształcenia szaty roślinnej gór

Działalność badawcza na terenie Tatr

W latach 2010-2014 realizowałem na terenie całych Tatr projekt badawczy (grant NCN), pt.

Wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr - studium ekologiczno-florystyczne

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Górski P. (2016): Snowbed bryophyte vegetation of the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and Slovakia). Nova Hedwigia 102(1-2): 9-67.

Górski P., Váňa J. (2015): Calciphilous species of the genus Scapania in the Tatra Mountains (Western Carpahians, Poland and Slovakia): distribution and threats. Herzogia 28(1): 32─41.

Górski P. (2015): A contribution to the snowbed liverwort flora of the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and Slovakia). Steciana 19(3): 177-201.

Górski P., Kapustyński T., Kozub Ł., Dembicz I., Rosadziński S., Staniaszek-Kik M., Rusińska A., Smoczyk M. (2015): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 4. Steciana 19(4): 221–230.

Górski P., Rosadziński S., Rusińska A., Pawlikowski P., Wilhelm M., Zubel R., Piwowarski B., Staniaszek-Kik M., Fojcik B., Wołkowycki D., Lisowski S., Pisarek W., Anioł A., Tracz J. (2015): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 3. Steciana 19(3): 163–176.

Górski P., Váňa J. (2014): A synopsis of liverworts occurring in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and Slovakia): checklist, distribution and new data. Preslia 86 (4): 381–485.

Górski P., Váňa J. (2013): Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia – liverwort new to Poland found in the Tatra Mountains (Western Carpathians). Cryptogamie, Bryologie 34 (3): 353–358.

Górski P., Váňa J. (2013): Cephaloziella massalongi (Spruce) Müll. Frib. (in Poland). [In:] Ellis L. T. et al. New national and regional bryophyte records 34. Journal of Bryology 35 (1): 6270.

Váňa J., Górski P.(2013): Jungermannia borealis Damsh. et Váňa (in Poland). [In:] Ellis L. T. et al. 2013. New national and regional bryophyte records 36. Journal of Bryology 35(3): 228-238.

Górski P. (2013): Rediscovery of the liverwort Frullania fragilifolia  in Poland. Polish Botanical Journal 58(2): 605-611.

Górski P., Váňa J. (2011): Gymnomitrion adustum – a liverwort new to Slovakia and Poland found in the Tatra Mts (Western Carpathians). Cryptogamie Bryologie 32 (3): 279-284.

Górski P. (2011): Distribution of Tetralophozia setiformis (Marchantiophyta, Scapaniaceae) in the Tatra Mts (Western Carpathians, Poland and Slovakia). In: Stebel A., Ochyra R. (eds), Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes, Sorus, Poznań: pp. 153-161.

Górski P., Stebel A., Zubel R. (2011): Occurrence of Preissia quadrata (Marchantiophyta, Marchantiaceae) in the Polish Carpathians. In: Stebel A., Ochyra R. (eds), Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes, Sorus, Poznań: pp. 119-130.

Zubel R., Stebel A., Górski P. (2011): Metzgeria conjugata (Marchantiophyta, Metzgeriaceae) in the Polish Carpathians: distribution, ecology and threats. In: Stebel A., Ochyra R. (eds), Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes, Sorus, Poznań: pp. 131-152.

Górski P. (2010): Nardia compressa - a liverwort new to Slovakia found in the Tatra Mountains. Cryptogamie Bryologie 31 (2): 199-203.

Górski P. (2009): The rediscovery of the liverworts Anastrophyllum donnianum and A. saxicola in Central Europe (Slovakia, Tatra Mountains). Cryptogamie Bryologie 30 (3): 409-414.

Górski P. (2009): The effects of hikers' paths on the distribution of liverworts in the Tatra Mountains (Western Carpathians). Cryptogamie Bryologie 30 (2): 229-242.

Górski P. (2008): Phytocoenoses with Pogonatum urnigerum and Oligotrichum hercynicum as indicators of anthropogenically generated erosion in the Polish Carpathians. In: Stebel A., Ochyra R. (Eds), Bryophytes of the Polish Carpathians, Sorus, Poznań: 315-329.

Górski P. (2007): Expansion of a liverwort Tetralophozia setiformis in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians).  Acta Soc. Bot. Pol. 76(1): 75-79.

Górski P. (2004): The Nardo-Gnaphalietum supini plant association in the Western Carpathians (the Tatra Mts and Babia Góra Massif). Acta Soc. Bot. Pol. 73(1): 71-77.

Stebel A., Górski P. (2004): Spreading of Oligotrichum hercynicum (Musci, Polytrichaceae) in the Polish part of the Carpathians. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53: 97-108.

Górski P. (2003): Carici leporinae-Agrostietum tenuis – a plant assotiation new to Poland. In: Problems of grass biology. L. Frey (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 461-470.

Rusińska A., Górski P. (2003): Dicranella staphylina H. Whitehouse – nowy gatunek mchu dla polskich Tatr. Roczn. AR Pozn., Bot. 6: 157-162.

Górski P. (2002): Cerastietum tatrae Hadač et al. ex Hadač 1987 in Polish Tatra Mountains (Western Carpathians). Roczn. AR Pozn., Bot. 5: 39-50.

Górski P. (2002): Piargowy charakter muraw wysokogórskich z Senecio carniolicus Willd. w Tatrach (Karpaty Zachodnie). Roczn. AR Pozn., Bot. 5: 51-60.

Górski P. (2000): Materiały do flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 7: 345-347.

Balcerkiewicz S., Górski P., Pawlak G. (2001): The first record from Poland of the Trisetetum fusci plant association. In: Studies on grasses in Poland. Frey L. (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 273-281.

Zobacz wszystkie publikacje:

 http://pbsociety.org.pl/ind/bryology/html/03a_staff.html#gorski

Prowadzone badania