dr Piotr Jaglarz

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk Geologicznch

Zainteresowania badawcze.

  • sedymentacja i diageneza osadów węglanowych i klastycznych
  • ewolucja obszaru alpejsko-karpackiego w triasie
  • geologia regionalna Karpat wewnętrznych

Działalność badawcza na terenie Tatr

Praca magisterska:

2000: Środowiska sedymentacji i diagenezy utworów triasu w masywie Kominów Tylkowych

 

Rozprawa doktorska:

2007: Ewolucja basenu Tatricum od późnego oleneku do noryku w Tatrach Polskich

 

Projekty badawcze:

  • 2005-2007: Ewolucja basenu Tatricum od późnego oleneku do noryku w Tatrach Zachodnich (główny wykonawca projektu promotorskiego MNiSW)
  • 2006-2007: Obszar alimentacyjny utworów klastycznych triasu górnego w Tatrach (projekt w ramach stypendium PTG im. Krzysztofa Beresa)
  • 2005-2006: Late Olenekian-Anisian development of the Tatricum Basin in the Tatra Mts. (Southern Poland) (grant International Association of Sedimentologists)

 

Działalność dydaktyczna i naukowa:

  • ćwiczenia terenowe w Tatrach
  • organizacja konferencji i warsztatów o tematyce tatrzańskiejPublikacje o tematyce tatrzańskiej

Artykuły z listy filadelfijskiej:

Jaglarz, P., 2010. Facies and sedimentary environment of the carbonate-dominated Carpathian Keuper from the Tatricum domain: results from the Dolina Smytnia valley (Tatra Mts, Southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 147−161.

Jaglarz, P. & Uchman, A., 2010. A hypersaline ichnoassemblage from the Middle Triassic carbonate ramp of the Tatricum domain in the Tatra Mountains, Southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 292: 71−81.

 

Artykuły recenzowane:

Jaglarz, P., 2012. Multi-stage dolomtization in the Lower−Middle Triassic succession of the High-Tatric series (Western Tatra Mts., Poland). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 60: 284−293.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Remarks on nomenclature of the Triassic carbonate rocks from the Tatra Mts. (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 58: 327−334.

Jaglarz, P. & Szulc, J. 2003. Middle Triassic evolution of the Tatricum sedimentary basin: an attempt of sequence stratigraphy to the Wierchowa Unit in the Polish Tatra Mts. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 169−182.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2010. Sedimentation of the Triassic sequence in Tatricum and Fatricum basins (Tatra Mts.). (In Polish, English summary). In: Kotarba, A. (ed.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom I, Nauki o Ziemi. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, pp. 131−136.

Rychliński, T., Ivanova, D.K, Jaglarz, P. & Bucur, I.I., 2013. Benthic foraminifera and calcareous algae from the Anisian−Norian succession in the Tatras (Poland and Slovakia): New data from High-Tatric and Krížna units. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, 58: 21−43.

Szczygieł, J., Borowska,U. & Jaglarz, P., 2014. Geological structure of the Ciemniak Massif on the basis of data from the Mała Cave in Mułowa (Western Tatra Mts.). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 62: 349−355.

 

Rozdziały w monografiach:

Jaglarz, P., 2014. Skały klastyczne i węglanowe triasu górnego (karnik − noryk). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 58−64.

Jaglarz, P. & Hryniewicz, K., 2014. Skały węglanowe triasu dolnego (olenek górny). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 42−48.

Jaglarz, P. & Hryniewicz, K., 2014. Skały węglanowe triasu środkowego. In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 49−57.

Jaglarz, P., Gaździcki, A. & Michalík, J., 2014. Skały klastyczne i węglanowe triasu górnego (retyk). In: Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A. (eds), Skały osadowe Tatr. Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 65−73.

 

Przewodniki konferencyjne:

Jaglarz, P., 2004. Field session C. Middle Triassic evolution of the Tatricum Basin in the Kominiarski Wierch Massif (Iwaniacki Stream Valley – Kominiarski Wierch Mount). (In Polish, English summary). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS. Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Materiały konferencyjne, 21-24 czerwiec 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 47−53.

Jaglarz, P., 2005. Skrajna Turnia Mt – Boczań Hill. In: Leszczyński, S. (ed), Structure and evolution of orogens: the Polish Western Carpathians and Sudetes. Summer school. Part I. The Polish Western Carpathians and their foreland. Kraków-Zakopane-Ustroń, 4-9 July 2005, pp. 45−47.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2009. Sesja terenowa B5. Trias Tatricum i Fatricum. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Materiały konferencyjne, 27-30 września 2009 r., Bukowina Tatrzańska. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, pp. 190−202.

Rychliński, T., Jaglarz, P. & Borowska, U., 2011. Serie osadowe (trias, dolna jura, dolna kreda) jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr. In: Rychliński, T. & Jaglarz, P. (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, 13-16 października 2011, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Tatrzański Park Narodowy, Kraków, pp. 5−19.

 

Abstrakty:

Jaglarz, P., 2002. Paleokras w utworach środkowego triasu serii wierchowej i kriżniańskiej Tatr Polskich In: Gradziński, M., Szelerewicz, M., Urban, J. (eds), Materiały 36 Sympozjum Speleologicznego, Pińczów 25-27 października 2002. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 40.

Jaglarz P., 2002. Sedimentary and diagenetic environments of the Triassic from the Kominy Tylkowe Massif (Tatricum Unit, Tatra Mts., Poland). In: Michalík et al. (eds). Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), June 5-7th, 2002, Bratislava. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, p. 84.

Jaglarz, P., 2006. Facies diversity of the High-Tatric Keuper in the Western Tatra Mts. (S Poland). Geoscientific Colloquium Reports. Geological Society of Poland, Cracow Division, pp. 15-18. (electronic version).

Jaglarz, P., 2006. Wykształcenie facjalne utworów kajpru serii wierchowej w Tatrach Zachodnich. In: Wysocka, A. & Jasionowski, M. (eds), Abstrakty: II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2. IX Krajowe Spotkanie Sedymentologów. Materiały konferencyjne, 20-23.06.2006, Zwierzyniec. Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii UW, Warszawa, p. 129.

Jaglarz, P., 2008. Środowisko sedymentacji utworów serii wierchowej między późnym olenekiem i ladynem w Tatrach Zachodnich. In: Haczewski, G. (ed.), Abstrakty: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 40.

Jaglarz, P., 2009. Dolomity i dolomityzacja w sukcesji triasu dolnego i środkowego serii wierchowej. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Materiały konferencyjne, 27-30 września 2009 r., Bukowina Tatrzańska. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p. 209.

Jaglarz, P. & Kusiak, M.A., 2008. Minerały ciężkie klastycznych osadów górnego triasu jednostki wierchowej w Tatrach Polskich – wyniki wstępne. In: Haczewski, G. (ed.), Abstrakty: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 40.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2005. Emersion-related features in the Triassic of the High-Tatric and Križna units (Tatra Mts., S Poland). (In Polish). Przegląd Geologiczny, 53, pp. 880−881.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2008. Przejawy synsedymentacyjnej tektoniki w utworach triasu Tatr. In: Haczewski, G. (ed.), Abstrakty: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, pp. 40−41.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Sedymentacja triasu w basenach Tatricum i Fatricum w Tatrach. In: Łój, M & Staszowska, T. (eds), IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Streszczenia prac, 14-16 października 2010, Zakopane. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Kraków, Kraków, p. 73.

Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2014. Seismogenic soft sediment deformation structures in the upper Olenekian−Anisian succession from the Tatra Mts. (southern Poland). Buletini i Shkencave Gjeologjike - Special Issue, 2, p. 286.

Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Palaeoenvironmental reconstruction of the sedimentary Tatricum Basin in Late Triassic on the base the Smytnia Valley section (Western Tatra Mts., southern Poland). Abstracts: ESSE WECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), Decembre 3rd-4th, 2004, Bratislava, Slovakia. (electronic version)

Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Rozwój i stratygrafia sekwencyjna basenu Tatricum w triasie na podstawie masywu Kominiarskiego Wierchu (Tatry Zachodnie, Polska). In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A. (eds), VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Polska Konferencja Sedymentologiczna. Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Materiały konferencyjne: Streszczenia referatów i posterów, 21-24 June 2004, Zakopane. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 93.

Jaglarz, P. & Uchman, A., 2008. Salinity-controlled ichnoassemblages from the Middle Triassic of the High-Tatric Unit (Tatra Mts., Poland). In: Uchman, A. (ed.), Abstracts Book: The Second International Congress on Ichnology. Ichnia 2008, August 29th-September 8th 2008, Cracow, Poland. Polish Geological Institute, Warszawa, pp. 57−58.

Jaglarz, P. & Warchoł, M., 2009. Facies and depositional environment of the Tomanová Formation (Tatra Mts., Poland). In: Haczewski, G. (ed.), Abstracts and field guide. 6th Annual Conference of SEPM-CES Sediment 2009, 24-25 June, 2009, Kraków. Polish Geological Institute, Warszawa, p. 129.

Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2004. Horyzonty paleokrasu w utworach środkowego triasu Tatr Zachodnich w Polsce oraz Tatr Bielskich na Słowacji. In: Gradziński, M. & Szelerewicz, M. (eds), Materiały 38 Sympozjum Speleologicznego, Zakopane 7-10 października 2004. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 70.

Rychliński, T., Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Middle Triassic palaeokarst horizons and associated fabrics in the Tatricum Unit (Western Tatra Mts., southern Poland) and the Fatricum Unit (Belanske Tatra Mts., northern Slovakia). Abstracts: ESSE WECA Conference (Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical Development of Central Europe), Decembre 3rd-4th, 2004, Bratislava, Slovakia. (Electronic version)

Rychliński, T., Jaglarz, P., Bucur, I.I., Hagdorn, H. & Ivanova, D., 2008. New palaeontological data from the Triassic of the Tatra Mts. In: Pisera, A. et al. (eds), Abstracts: 9th Paleontological Conference, October 10th-11th 2008, Warsaw, Poland. Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology, Warszawa, pp. 80−82.

Szczygieł, J., Borowska, U. & Jaglarz, P., 2012. Nowe dane geologiczne z jaskini Małej w Mułowej, Tatry Zachodnie. In: Andraszek, A. & Grabowski, J. (eds), II Polski Kongres Geologiczny, 17-19.09.2012, Warszawa. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, p. 86.

Uchman, A & Jaglarz, P., 2010. Trace fossils in the Middle Triassic hypersaline carbonates of the Tatra Mountains, Poland. Latin American Symposium on Ichnology SLIC 2010, 30th Octobre-7th Novembre 2010, São Leopoldo, Brasil, p. 63.

Prowadzone badania