dr inż. Tomasz Rychliński

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Nauk Geologicznych

Zainteresowania badawcze.

 • Sedymentacja i diageneza osadów  węglanowych
 • Geologia Karpat Wewnętrznych
 • Triasowy rozwój basenów Alpejsko-Karpackich
 • Hydrogeologia obszarów krasowych

Działalność badawcza na terenie Tatr

Praca magisterska:

2001: Studium sedymentologiczne osadów triasu środkowego Tatr Bielskich

 

Rozprawa doktorska:

2008: Ewolucja basenu Fatricum w Tatrach od późnego oleneku do noryku

 

Projekty badawcze:

 • 2006-2008: Ewolucja basenu Fatricum w Tatrach od późnego oleneku do noryku (główny wykonawca projektu promotorskiego MNiSW)
 • 2011: „Środowisko sedymentacji, fauna oraz ichnofauna klastycznych osadów dolnego oleneku w Tatrach” (projekt realizowany w ramach stypendium im. Krzysztofa Beresa)

 

Działalność dydaktyczna i naukowa:

 • ćwiczenia terenowe w Tatrach dla studentów IV roku geologii
 • organizacja konferencji i warsztatów dotyczących geologii Tatr

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Artykuły recenzowane:

 • Rychliński, T & Jaglarz, P., 2017. Synsedimentary tectonic activity recorded in the Lower and Middle Triassic carbonates from the Fatricum and Tatricum domains (Tatra Mts. – S Poland, N Slovakia). Carbonates and Evaporites, 32 (1): 103–116. DOI 10.1007/s13146-016-0327-0
 • Rychliński, T., Ivanova, D.K, Jaglarz, P. & Bucur, I.I., 2013. Benthic foraminifera and calcareous algae from the Anisian−Norian succession in the Tatras (Poland and Slovakia): New data from High-Tatric and Krížna units. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, 58: 21−43.
 • Rychliński, T. & Uchman, A., 2010. Skamieniałości śladowe wczesnego i środkowego triasudomeny Fatricum w Tatrach i ich znaczenie paleośrodowiskowe. Przegląd Geologiczny, 58 (11): 1079-1086.
 • Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Uwagi do nomenklatury skał węglanowych triasu tatrzańskiego. Przegląd Geologiczny, 58 (4): 327-334.
 • Rychliński, T. 2008. Facies development and sedimentary environments of the Carpathian Keuper deposits from the Tatra Mountains, Poland and Slovakia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78: 1–18.
 • Rychliński, T. & Szulc, J., 2005. Facies and sedimentary environments of the Upper Scythian-Carnian succession from the Belanské Tatra Mts., Slovakia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 155-169.

Rozdziały w monografiach:

 • Rychliński, T., 2014. Skały węglanowe i klastyczne triasu dolnego (ind – olenek). (In:) Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds). Skały osadowe Tatr, Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 118-123.
 • Rychliński, T. & Michalík, J., 2014. Skały węglanowe triasu środkowego. (In:) Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds). Skały osadowe Tatr, Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 124-133.
 • Rychliński, T., 2014. Skały klastyczne i węglanowe triasu górnego (karnik – noryk). (In:) Jach, R., Rychliński, T. & Uchman, A., (eds). Skały osadowe Tatr, Tatrzański Park Narodowy − Wydawnictwa, Zakopane, pp. 134-140.

 Przewodniki konferencyjne:

 • Rychliński, T., Jaglarz, P. & Borowska, U., 2011. Serie osadowe (trias, dolna jura, dolna kreda) jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr. [In] Rychliński, T. & Jaglarz, P., (eds) 2011. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, abstrakty. Zakopane, 13-16 października, 2011, p. 5-19.
 • Michalík, J., Šimo, V., Janočko, J., Bella, P., Bosák, P., Pruner, P., Rychliński, T., Gaździcki, A., Hercman, H. & Głazek, J., 2011. Triassic and Jurassic formations in the eastern Tatra Mts termination, Paleogene complexes and karstic phenomena. (In Slovakian). [In] Rychliński, T. & Jaglarz, P., (eds) 2011. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Materiały konferencyjne: przewodnik sesji terenowych, abstrakty. Zakopane, 13-16 października, 2011, p. 55-74.
 • Szulc, J., Rychliński, T., Götz, A. & Ruckwied. K. 2004. Triasowy rozwój basenu Fatricum na przykładzie osadów jednostki kriżniańskiej w profilu Skupniów Upłaz – Boczań. (In Polish, english summary). VII Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Polska Konferencja Sedymentologiczna 21-24 czerwca 2004, Zakopane, Materiały konferencyjne, p. 25-29.
 • Sliva, L., Rychliński, T. & Szulc J., 2004. Płytkomorska i lądowa sedymentacja węglanowo-klastyczna kajpru karpackiego. Rozwój sedymentacji paleogenu centralnokarpackiego. (In Polish, english summary). VII Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Polska Konferencja Sedymentologiczna 21-24 czerwca 2004, Zakopane, Materiały konferencyjne, p. 65 – 77.
 • Gaździcki, A., Kicińska, D., Michalík, J., Pavlarčik, S. & Rychliński, T., 2009. Sesja terenowa A1. Trias i jura jednostki kriżniańskiej na wschodnim zakończeniu Tatr, zjawiska krasowe. W: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds): LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r. Materiały Konferencyjne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009, p. 81-91.
 • Rychliński, T. & Jaglarz, P., 2009. Sesja Terenowa B5. Trias Tatricum i Fatricum. W: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds): LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r. Materiały Konferencyjne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009, p. 190-202.

Abstrakty:

 • Jaglarz, P. & Rychliński, T.,  2014. Seismogenic soft sediment deformation structures in the Upper Olenekian – Anisian succession from the Tatra Mts. (Southern Poland). Buletini i Shkencave Gjeologjike, Special Issue vol, 2, p. 286.
 • Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2010. Sedymentacja triasu w basenach Tatricum i Fatricum w Tatrach. IV Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14 - 16 października 2010 Zakopane, p.
 • Rychliński, T. & Uchman, A., 2009 Skamieniałości śladowe klastyczno-węglanowych osadów dolnego i środkowego triasu jednostki Fatricum w Tatrach. W: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds): LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r. Materiały Konferencyjne, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2009. p. 219.
 • Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2008. Przejawy synsedymentacyjnej tektoniki w utworach triasu Tatr. (W): Haczewski, G., 2008 Pierwszy Polski Kongres Geologiczny Kraków 26-28 czerwca 2008 – Abstrakty. p. 40-41.
 • Rychliński, T., Jaglarz, P., Bucur, I. I., Hagdorn, H. & Ivanova, D., 2008. New palaeontological data from the Triassic of Wierchowa And Križna Units (Tatra Mts.). 9th paleontological Conference Warszawa, 10–11 October 2008, Abstracts, p. 80-82.
 • Rychliński, T., 2006. Sedimentary environments of Triassic from the Belanské Tatra Mts. Geological Society of Poland, Cracow Division Geoscientific Colloquium Reports, vol 1, no. 1: 23-27.
 • Rychliński, T., 2006. Wykształcenie facjalne i środowisko sedymentacji osadów kajpru karpackiego jednostki Fatricum Tatr. W: Wysocka, A, Jasionowski, M. (eds): Materiały Konferencyjne II Polskiej Konferencji Sedymentologicznej: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich, Zwierzyniec, 20 – 23 czerwca, 2006.
 • Rychliński, T. & Szulc, J., 2005. Facies and sedimentary environments of the Upper Scythian-Carnian succession from the Belanské Tatra Mts., Slovakia. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 155-169.
 • Jaglarz, P. & Rychliński, T., 2005. Struktury wynurzeniowe w utworach triasu jednostki wierchowej i kriżniańskiej Tatr (Abstract). Przegląd Geologiczny, 56: 880-881.
 • Rychliński, T., 2004. Analiza paleośrodowiskowa środkowego triasu Fatricum w jednostce Hawrania w Tatrach Bielskich. (In Polish). VII Krajowe Spotkanie Sedymentologów- Polska Konferencja Sedymentologiczna 21-24 czerwca 2004, Zakopane, Materiały konferencyjne, p. 118.
 • Rychliński, T., Jaglarz, P., 2004. Horyzonty paleokrasu w utworach środkowego triasu Tatr Zachodnich w Polsce oraz Tatr Bielskich na Słowacji. W: Gradziński, M., Szelerewicz, M., (eds): Materiały 38 Sympozjum Speleologicznego, Zakopane, 07-10 października 2004. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 70.
 • Rychliński, T. & Szulc, J., 2004. Facies and sedimentary environments of the late Scythian-Carnian succesion from the Hawran Unit (Belanske Tatra Mts., Slovakia). Environmental, structural and stratigraphical evolution of the Western Carpathians (ESSE WECA) December 3-4, 2004.
 • Rychliński, T., Jaglarz, P. & Szulc, J., 2004. Middle Triassic palaeokarst horizons and assiocated fabrics in the Tatricum Unit (Western Tatra Mts., southern Poland) and the Fatricum Unit (Belanske Tatra Mts., northern Slovakia). Environmental, structural and stratigraphical evolution of the Western Carpathians (ESSE WECA) December 3-4, 2004.

Prowadzone badania

 • Mikrofacje i środowiska sedymentacji osadów triasu w otoczeniu Doliny Białego (płaszczowina kriżniańska, Tatry Polskie) (2014)
  Rekonstrukcja środowiska sedymentacji węglanowych osadów triasu płaszczowiny reglowej dolnej na podstawie cech teksturalnych, struktur sedymentacyjnych i badań mikrofacjalnych.
 • Środowisko sedymentacji i diagenezy osadów triasu środkowego rejonu Bobrowca (płaszczowina kriżniańska, Tatry Polskie) (2014)
  Rekonstrukcja środowiska sedymentacji węglanowych osadów triasu środkowego płaszczowiny reglowej dolnej na podstawie cech teksturalnych, struktur sedymentacyjnych i badań mikrofacjalnych.
 • Środowiska sedymentacji i diagenezy osadów triasu fatrikum Tatr. (2014)
  Dotychczasowy stan wiedzy o sedymentacji triasu w jednostce fatricum przedstawia się następująco: w triasie basen fatricum należał do północnego segmentu karpackiej części Zachodniej Tetydy. W najniższej części triasu był obszarem sylikoklastycznej sedymentacji lądowej. W wyższej części dolnego triasu rozpoczęła się transgresja morska, w skutek której omawiany obszar stał się rozległą sebkhą, poddawaną częstym wynurzeniom i silnemu wpływowi sedymentacji terygenicznej. W środkowym triasie wykształciła się rampa węglanowa z ograniczoną cyrkulacją wód, na której dominowały środowiska niskiej energii z incydentalnymi wpływami sztormów subtropikalnych. Epizodycznie polepszające się warunki cyrkulacji wód skutkowały m.in. pojawianiem się fauny bentonicznej. Wczesnodiagenetyczna dolomityzacja, liczne pseudomorfozy po siarczanach i aragonitowy skład wapieni świadczą o podwyższonym zasoleniu wód będącym wynikiem dominacji klimatu gorącego i suchego oraz ograniczonej cyrkulacji wód. Suchy i gorący klimat wpłynął prawdopodobnie na ograniczenie dostawy materiału sylikoklastycznego. Pod koniec środkowego triasu doszło do wynurzenia platformy węglanowej. Głównymi czynnikami wpływającymi na procesy sedymentacji w późnym triasie były intensywna syndepozycyjna tektonika i kontrastowe wahania klimatu. Osady kajpru są zdominowane przez czerwone osady fluwialne, sporadyczne wpływy morskie są głównie reprezentowane przez nadbrzeżne dolomity. W ramach realizowanego tematu badawczego wykonane będą badania w nowych lokalizacjach, a ich wyniki pozwolą na dokładniejsze interpretacje paleośrodowiskowe oraz stratygraficzne.
 • Mikrofacje i środowiska sedymentacji osadów triasu w otoczeniu Doliny Białego (płaszczowina kriżniańska, Tatry Polskie) (2013)
  Rekonstrukcja środowiska sedymentacji węglanowych osadów triasu płaszczowiny reglowej dolnej na podstawie cech teksturalnych, struktur sedymentacyjnych i badań mikrofacjalnych.
 • Środowisko sedymentacji i diagenezy osadów triasu środkowego rejonu Bobrowca (płaszczowina kriżniańska, Tatry Polskie) (2013)
  Rekonstrukcja środowiska sedymentacji węglanowych osadów triasu środkowego płaszczowiny reglowej dolnej na podstawie cech teksturalnych, struktur sedymentacyjnych i badań mikrofacjalnych.
 • Środowiska sedymentacji i diagenezy osadów triasu fatrikum Tatr. (2013)
  Dotychczasowy stan wiedzy o sedymentacji triasu w jednostce fatricum przedstawia się następująco: w triasie basen fatricum należał do północnego segmentu karpackiej części Zachodniej Tetydy. W najniższej części triasu był obszarem sylikoklastycznej sedymentacji lądowej. W wyższej części dolnego triasu rozpoczęła się transgresja morska, w skutek której omawiany obszar stał się rozległą sebkhą, poddawaną częstym wynurzeniom i silnemu wpływowi sedymentacji terygenicznej. W środkowym triasie wykształciła się rampa węglanowa z ograniczoną cyrkulacją wód, na której dominowały środowiska niskiej energii z incydentalnymi wpływami sztormów subtropikalnych. Epizodycznie polepszające się warunki cyrkulacji wód skutkowały m.in. pojawianiem się fauny bentonicznej. Wczesnodiagenetyczna dolomityzacja, liczne pseudomorfozy po siarczanach i aragonitowy skład wapieni świadczą o podwyższonym zasoleniu wód będącym wynikiem dominacji klimatu gorącego i suchego oraz ograniczonej cyrkulacji wód. Suchy i gorący klimat wpłynął prawdopodobnie na ograniczenie dostawy materiału sylikoklastycznego. Pod koniec środkowego triasu doszło do wynurzenia platformy węglanowej. Głównymi czynnikami wpływającymi na procesy sedymentacji w późnym triasie były intensywna syndepozycyjna tektonika i kontrastowe wahania klimatu. Osady kajpru są zdominowane przez czerwone osady fluwialne, sporadyczne wpływy morskie są głównie reprezentowane przez nadbrzeżne dolomity. W ramach realizowanego tematu badawczego wykonane będą badania w nowych lokalizacjach, a ich wyniki pozwolą na dokładniejsze interpretacje paleośrodowiskowe oraz stratygraficzne.
 • Środowiska sedymentacji i diagenezy osadów triasu fatrikum Tatr. (2012)
  Dotychczasowy stan wiedzy o sedymentacji triasu w jednostce fatricum przedstawia się następująco: w triasie basen fatricum należał do północnego segmentu karpackiej części Zachodniej Tetydy. W najniższej części triasu był obszarem sylikoklastycznej sedymentacji lądowej. W wyższej części dolnego triasu rozpoczęła się transgresja morska, w skutek której omawiany obszar stał się rozległą sebkhą, poddawaną częstym wynurzeniom i silnemu wpływowi sedymentacji terygenicznej. W środkowym triasie wykształciła się rampa węglanowa z ograniczoną cyrkulacją wód, na której dominowały środowiska niskiej energii z incydentalnymi wpływami sztormów subtropikalnych. Epizodycznie polepszające się warunki cyrkulacji wód skutkowały m.in. pojawianiem się fauny bentonicznej. Wczesnodiagenetyczna dolomityzacja, liczne pseudomorfozy po siarczanach i aragonitowy skład wapieni świadczą o podwyższonym zasoleniu wód będącym wynikiem dominacji klimatu gorącego i suchego oraz ograniczonej cyrkulacji wód. Suchy i gorący klimat wpłynął prawdopodobnie na ograniczenie dostawy materiału sylikoklastycznego. Pod koniec środkowego triasu doszło do wynurzenia platformy węglanowej. Głównymi czynnikami wpływającymi na procesy sedymentacji w późnym triasie były intensywna syndepozycyjna tektonika i kontrastowe wahania klimatu. Osady kajpru są zdominowane przez czerwone osady fluwialne, sporadyczne wpływy morskie są głównie reprezentowane przez nadbrzeżne dolomity. W ramach realizowanego tematu badawczego wykonane będą badania w nowych lokalizacjach, a ich wyniki pozwolą na dokładniejsze interpretacje paleośrodowiskowe oraz stratygraficzne.