dr inż. Jan Cichocki

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Zoologii

Prowadzone badania

  • Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym (2014)
    Drzewostany tatrzańskie na przełomie ostatnich dwustu lat zostały przeobrażone w skutek działalności gospodarczej człowieka. W efekcie dominują tu monokultury świerkowe, a lasy o charakterze naturalne zachowały się jedynie na małym fragmencie powierzchni parku. Taki stan rzeczy przyczynił się do pogorszenia warunków życia dla różnych grup zwierząt, w tym ssaków pilchowatych. Zmiany w drzewostanach szczególnie negatywnie odbiły się na tej grupie ssaków związanych z głównie nadrzewnym trybem życia. Powodem była zarówno fragmentacja siedlisk, jak i powstawanie dużych obszarów monokulturowych. Popielicę Glis glis i żołędnicę Eliomys quercinus uważa się obecnie za gatunki wymarłe na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niewiele jest informacji o statusie populacji koszatki Dryomys nitedula. Najlepiej poznane jest rozmieszczenie populacji orzesznic Muscardinus avellanarius w Tatrach. Prawdopodobnie gatunek ten najlepiej sobie radzi w takich zmienionych warunkach. Tym niemniej dane na temat jej występowania są fragmentaryczne. Brak informacji jaki typ środowiska jest przez gatunek preferowany. Wyniki zaproponowanych badań wykażą, czy obecnie stosowane zabiegi gospodarcze mają wpływ na zagęszczenie populacji, i jaki wpływ miały historyczne zmiany drzewostanów tatrzańskich na tę grupę ssaków. Zastosowanie budek monitoringowych zaowocuje nowymi schronieniami dla pilchów oraz pozwoli określić takie parametry jak np. struktura wiekowa i płciowa populacji. Monitoring realizowany na zlecenie TPN.