dr hab. inż. Wojciech Grodzki

Instytut Badawczy Leśnictwa

Zakład Lasów Górskich

Zainteresowania badawcze.

  • Ochrona lasów górskich.
  • Biologia i ekologia korników Scolytinae.
  • Ekologia przestrzenna i GIS.

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

Grodzki W. 2002: Kornik drukarz Ips typographus (L.) w górskich obszarach chronionych jako przedmiot międzynarodowych programów badawczych. Kosmos Tom 51, Nr 4 (257): 475-481.

Grodzki W., Jakuš R., Sitkova Z., Gazda M. 2002. Ocena zagrożenia i postępowanie ochronne w wybranych ekosystemach leśnych Tatr objętych gradacjami owadów kambiofagicznych. W: Borowiec W.,  Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z. (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. PTPNoZ – TPN: 243-246.

Grodzki W. 2002. Dynamika liczebności populacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w drzewostanach świerkowych w Tatrzańskim i Bieszczadzkim Parku Narodowym. W: Borowiec W.,  Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z. (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. PTPNoZ – TPN: 247-251.

Grodzki W., Jakuš R., Gazda M., 2003. Patterns of bark beetle occurrence in Norway spruce stands of national parks in Tatra Mts. in Poland and Slovakia. Anz. Schädlingskunde / J. Pest Science 76 (3): 78-82.

Grodzki W., McManus M., Knížek M., Meshkova V., Mihalciuc V., Novotny J., Turčani M., Slobodyan Y. 2004.  Occurrence of spruce bark beetles in forest stands at different levels of air pollution stress. Environm. Poll. Vol 130/1: 73-83.

Turčani M., Grodzki W., Fleischer P., Novotny J., Hrasovec B. 2003: Can air pollution influence spruce bark beetle populations in the Central European mountains? Ekologia (Bratislava) Supplement 1/2003: 371-382.

Jakuš, R., Grodzki W., Ježik M., Jachym M. 2003. Definition of spatial patterns of bark beetle Ips typographus (L.) outbreak spreading in Tatra Mountains (Central Europe), using GIS. In: Mc Manus M., Liebhold A. (eds.): Ecology, Survey and Management of Forest Insects, Proceedings of the conference, USDA Forest Service, GTR NE-311: 25-32.

Grodzki W., Starzyk J.R. 2004. Wiatrołomy w wybranych parkach narodowych w Karpatach i wynikające z nich potrzeby badawcze w zakresie ochrony lasu. Leśne Prace Badawcze 3/2004: 119-123.

Grodzki W., Jakuš R., Lajzová E., Sitková Z., Mączka T., Škvarenina J. 2006. Effects of intensive versus no management strategies during an outbreak of the bark beetle Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) in the Tatra Mts. in Poland and Slovakia. Ann. For. Sci. 63: 55-61.

Grodzki W., Starzyk J.R., Kosibowicz M. 2006. Wiatrołomy i owady kambiofagiczne, a problemy ochrony drzewostanów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. [W:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Tom II – Nauki biologiczne (red. Mirek Z., Godzik B.), TPN – PTPNoZ, Zakopane – Kraków: 115-124.

Grodzki W., Starzyk J.R., Kosibowicz M., Michalcewicz J., Mączka T. 2007. Windthrowns and spruce bark beetles in protected areas in Polish mountains. Survey and experiences. [In:] Hoyer-Tomiczek U., Knížek M., Forster B., Grodzki W. Proc. of the IUFRO Unit 7.03.10: „Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe“ 11-14.09.2006, BFW Vienna: 9-16.

Grodzki W. 2007. Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu populacji kornika drukarza w wybranych parkach narodowych w Karpatach. Prace Inst. Bad. Leś., Rozpr. i Monogr. 8: 1-127.

Grodzki W., Kosibowicz M., Mączka T. 2008. Skuteczność wystawiania pułapek feromonowych na kornika drukarza Ips typographus (L.) w sąsiedztwie wiatrowałów i wiatrołomów. Leśne Prace Badawcze Vol. 69 (4): 365-370.

Starzyk J.R., Grodzki W., Kosibowicz M., Michalcewicz J., Rossa R. 2008. Stare i martwe drzewa jako miejsce występowania i rozwoju chrząszczy ksylobiontycznych. Roczniki Bieszczadzkie 16: 325–348.

Grodzki W., Starzyk J.R. 2008. Owady kambiofagiczne w wybranych górskich drzewostanach świerkowych objętych statusem ochronnym. Studia Naturae 54, cz. II: 81-92.

Jachym M., Grodzki W., Guzik M. 2009. The use of satellite imagery for the analyses of wind damage and bark beetle outbreak in the Tatra National Park in Poland. Aims and approach. In: Kunca, A., Zúbrik, M. (eds) Insects and Fungi in Storm Areas, Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe from the workshop that took place on September 15 to 19, 2008 in Štrbské Pleso, Slovakia: 39-42.

Grodzki W., Guzik M. 2009. Wiatro- i śniegołomy oraz gradacje kornika drukarza w Tatrzańskim Parku Narodowym na przestrzeni ostatnich 100 lat. Próba charakterystyki przestrzennej. Konferencja „Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN”, Zakopane: 33-46.

Grodzki W., Turčáni M., Jakuš R., Hlásny T., Raši R., McManus M.L. 2010. Bark beetles in the Tatra Mountains. International research 1998-2005 – an overview. Folia Forestalia Polonica Ser. A Forestry, 52 (2): 114-130.

Holuša J., Lukášová K., Grodzki W., Kula E., Matoušek P. 2012. Is Ips amitinus (Coleoptera: Curculionidae) abundant in wide range of altitudes? Acta zoologica bulgarica 64 (3): 219-228.

Mezei P., Grodzki W., Blaženec M., Jakuš R. 2014 . Factors influencing the wind–bark beetles’ disturbance system in the course of an Ips typographusoutbreak in the Tatra Mountains. Forest Ecology and Management 01/2014; 312: 67–77.

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2017. Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) po wiatrołomie z 2013 roku w Dolinie Kościeliskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym. Leśne Prace Badawcze 78 (2): 113–119.

Mezei P., Blaženec M., Grodzki W., Škvarenina J., Jakuš R. 2017. Influence of different forest protection strategies on spruce tree mortality during a bark beetle outbreak. Annals of Forest Science, DOI 10.1007/s13595-017-0663-9 .

Grodzki W., Gąsienica Fronek W. 2017. Reproduction abilities of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the stands damaged by the wind in 2013 in the Kościeliska Valley (Tatra National Park). Folia Forestalia Polonica, ser. A – Forestry, 59(4): 259-264.


Prowadzone badania