dr Katarzyna Szarłowicz

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

Prowadzone badania

  • Charakterystyka chemicznych i radiochemicznych zanieczyszczeń w osadach dennych wybranych stawów tatrzańskich. (2014)
    Próbki osadów dennych zostaną poddane analizom radiometrycznym czego wynikiem będzie określenie stanu skażenia oraz oszacowanie wieku i szybkości sedymentacji. Natomiast określenie zawartości metali w tym metali ciężkich zezwoli na pokazanie tła geochemicznego i historię zanieczyszczeń danego terenu. Praca ta stanowi kontynuację badań, które były prowadzone na Stawie Smreczyńskim. W wyniku badań został określony wiek osadów, szybkość ich sedymentacji, zmiany w historii nanoszenia osadów oraz wpływ uprzemysłowienia na jakość osadów. Efektem tych prac są publikacje z listy filadelfijskiej. Wybrano Niżni Toporowy Staw i Wyżni ze względu na podobieństwo do Stawu Smreczyńskiego. Stawy te zaliczane są do stawów morenowych i charakteryzują się bogatym życiem organicznym. Co więcej ich torfowiskowo-bagienny charakter świadczy o dobrych właściwościach sorpcyjnych, co z kolei ma związek z akumulacją zanieczyszczeń. Całokształt zaproponowanych badań wraz z analizą porównawczą pozwoli na rekonstrukcje zmian środowiskowych i przyczyni się do ustalenia teorii naukowych celem prawidłowego zarządzania i ochroną środowiska naturalnego na danym terenie.