prof. dr hab. Wiesław Wasiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Chemii/Zakład Chemii Analitycznej

Strona www: http://zcha.amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze.

  • chemia analityczna – chromatografia gazowa, fazy chemicznie związane
  • analityka środowiska – metale ciężkie w próbkach środowiskowych
  • adsorbenty dla SPE i SPME
  • makrocykliczne fazy stacjonarne dla GC
  • analityka preparatów farmaceutycznych na zawartość zanieczyszczeń organicznych

Działalność badawcza na terenie Tatr

Analiza chromatograficzna lotnych związków zawartych w materiale biologicznym badanych gatunków kryptycznych kompleksu Aneura pinguis. Izolacja i identyfikacja struktury nowo odkrytych związków.

Prowadzone badania

  • Terpenoidy jako markery w identyfikacji gatunków kryptycznych Aneura pinguis (2014)
    Aneura pinguis to gatunek wątrobowca będący gatunkiem zbiorowym składającym się z kilku gatunków kryptycznych tzn. gatunków odrębnych genetycznie a charakteryzujących się brakiem różnic morfologicznych. Do tej pory udowodniono istnienie pięciu gatunków kryptycznych A. pinguis: A, B, C, D, E. Wątrobowce, w tym również A. pinguis, charakteryzują się obecnością ciał oleistych w komórkach, w których gromadzą się lotne związki należące głównie do grupy terpenoidów. Celem badań jest określenie składu ilościowego i jakościowego lotnych związków dla gatunków kryptycznych A. pinguis zidentyfikowanych na podstawie sekwencji DNA. Związki zostaną scharakteryzowane za pomocą metod fizykochemicznych. Dla każdego z gatunków zostanie sporządzona mapa związków-markerów w oparciu analizę chromatograficzną sprzężoną z detektorem masowym (GC-MS). Analiza i porównanie składu wtórnych metabolitów może być jedną z metod pomocnych przy identyfikacji poszczególnych gatunków kryptycznych.