dr hab. inż. Wojciech Pusz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Katedra Ochrony Roślin, Zakład Fitopatologii i Mykologii

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

  • Pusz W., Zwijacz-Kozica T., Kita W. 2015. Health evaluation of mountain pine (Pinus mugo) needles at selected locations in the Tatra National Park. Sylwan 159 (5): 411-418
  • Pusz W., Zwijacz-Kozica T. 2017. Zbiorowiska grzybów mikroskopijnych zasiedlających martwe drewno świerkowe w Tatrzańskim Parku Narodowym. Sylwan 161 (4): 312−319

Prowadzone badania

  • Badania zagrożenia kosodrzewiny (Pinus mugo Turra) w Tatrzańskim Parku Narodowym przez grzyby porażające igły (2014)
    Problem ten nie był szeroko rozpatrywany i nie poświęcono mu zbyt wiele uwagi. Wydaje się jednak, że w środowisku naturalnym, a tym bardziej na terenach objętych czynną ochroną przyrody np. parku narodowym, interakcje patogen-żywiciel i wynikające z tej zależności zagrożenia dla roślin żywicieli mogą w przyszłości dać odpowiedź na to czy składniki flory danego chronionego siedliska mogą zostać wyparte lub mogą w najbliższej przyszłości wyginąć z tego powodu. W ramach realizacji niniejszego projektu planujemy przeprowadzenie obserwacji terenowych mających na celu określenie terminów pojawu pierwszych objawów na igłach, dynamiki pojawiania się poszczególnych objawów oraz wpływu poszczególnych patogenów na kondycję całej rośliny. Badania laboratoryjne polegać będą na izolacji grzybów patogenicznych zasiedlających porażone igły, określeniu składu gatunkowego grzybów wyizolowanych z porażonych igieł, określenie interakcji zachodzących w badanym zbiorowisku grzybów. Naszą szczególną uwagę zwrócimy na grzyby z rodzaju Lophodermium. W naszych badaniach określimy gatunki (gatunek) grzybów z rodzaju Lophodermium oraz zbadamy zmienność morfologiczną oraz filogenetyczną. około 30 izolatów zebranych z różnych rejonów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tego typu badania pozwolą na stwierdzenie czy kosodrzewina w Tatrzańskim Parku Narodowym jest zagrożona ze strony patogenów oraz czy należy podjąć odpowiednio wcześnie środki zaradcze aby zapobiec obniżenia kondycji kosodrzewiny.