mgr Agnieszka Sala

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych / Instytut Biologii Środowiskowej / Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców

Zainteresowania badawcze.

Biologia, ekologia i rozmieszczenie geograficzne motyli dziennych, zwłaszcza środowisk górskich i podgórskich.

Wpływ zmian klimatycznych na rozmieszczenie gatunków. 

Czynna ochrona przyrody.

Prowadzone badania

  • Monografia rodzaju Erebia DALMAN, 1816 (Lepidoptera: Satyrinae) Karpat Zachodnich (2014)
    Praca polegać będzie na badaniu zróżnicowania morfologicznego, anatomicznego oraz genetycznego w obrębie gatunków, podgatunków i form lokalnych, uwzględniając dane historyczne oraz współczesne. Rodzaj Erebia obejmuje gatunki zasiedlające tereny typowo górskie, o dużych wysokościach bezwzględnych. W związku z tym że znaczna część polskich gór objęta jest ochroną w granicach Parków Narodowych, koniecznym jest zbadanie tego rodzaju na terenie objętym ochroną. Stan wiedzy nt. badanego rodzaju motyli jest wciąż niewielki, wymaga uzupełnienia oraz uporządkowania. W tym celu konieczne jest pobranie prób do analizy. Realizacja projektu wzbogaci wiedzę na temat biologii i preferencji ekologicznych, a także umożliwi wykrycie nowych stanowisk ww. gatunków. Ponadto badania pozwolą oszacować przepływ genów pomiędzy populacjami w zależności od odległości, a tym samym określić progowe zagęszczenie środowisk niezbędne dla utrzymania gatunków. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż w warunkach wzrastającej izolacji przestrzennej, degradacji siedlisk i aktualnych zmian klimatycznych, nie ma rozwiązania alternatywnego, zmierzającego do lepszego poznania podstawowych parametrów genetycznych populacji ww. gatunków w celu ich skuteczniejszej ochrony w przyszłości.