dr inż. Bożena Gołębiowska

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

Zainteresowania badawcze.

Mineralogia stref hipergenicznych rozwiniętych na wychodniach kruszców; warunki fizykochemiczne tworzenia się minerałów w tych strefach.

Mineralizacja kruszcowa, szczególnie siarczki i siarkosole bizmutu, antymonu, ołowiu i srebra. 

Minerały wtórne stref hipergenicznych, szczególnie arseniany i wanadany.

Mineralizacja pomagmowa. Pegmatyty; skład i warunki tworzenia się.

Działalność badawcza na terenie Tatr

Mineralizacja pomagmowa w Tatrach Wysokich; porównawcze badania granitoidów i pegmatytów - obecnie.

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

-

Prowadzone badania