dr Michał Długosz

Polska Akademia Nauk

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania/Zakład Badań Geośrodowiska

Prowadzone badania

  • Dynamika oraz przemiany współczesnego systemu morfologicznego Tatr. (2014)
    Celem badań jest monitoring wybranych procesów morfologicznych oraz zmian w obrębie rzeźby tatrzańskiej z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych. Badania zostaną przeprowadzone w obrębie wybranych stanowisk pomiarowych uwzględniając zróżnicowanie rzeźby oraz procesów geomorfologicznych. Dzięki zastosowaniu skanera laserowego Riegl VZ-4000 możliwe będzie określenie zmian w rzeźbie w ujęciu ilościowym, nie tylko punktowo ale również powierzchniowo w obrębie całych stoków.
  • Ewolucja środowiska naturalnego Tatr w okresie czwartorzędu - morfologia stoków oraz mis jezior. (2012)
    Szczególe pomocne w określeniu zmian środowiska przyrodniczego są informacje zawarte w osadach jeziornych. Dotyczy to również środowiska przyrodniczego Tatr i zagadnień związanych z morfodynamiką stoków. Przeprowadzone badania pozwolą na dokładną analizę zmian rzeźby w całym profilu podłużnym stoku.