dr hab. Edyta Jurewicz

Uniwersytet Warszawski

Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej, Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii

Zainteresowania badawcze.

Moją pasją naukową jest mechanizm nasunięć
płaszczowinowych w Tatrach. W rozwiązywaniu problemów badawczych najczęściej
stosuję szeroko rozumianą analizę strukturalną i kartografię geologiczną, która
pozwala mi m.in. na określenie geometrii struktur, odtworzenie kierunków
transportu tektonicznego oraz rekonstrukcję pola naprężeń odpowiedzialnego za
ich powstanie. Celem, do którego zmierzam w swojej pracy, jest odtworzenie
środowiska deformacji, rekonstrukcja zdarzeń w poszczególnych etapach
tektonicznych i określenie mechanizmu odpowiedzialnego za przemieszczanie się
płaszczowin. Unikatowy charakter struktur tektonicznych występujących w spągu
nasunięć płaszczowinowych w Tatrach, polegający m.in. na braku struktur
ślizgowych i oznak dynamometamorfizmu, skłania mnie do poszukiwania przyczyn
tego nietypowego charakteru oraz zmusza do stosowania różnych technik
badawczych. Przedmiotem moich zainteresowań są procesy zachodzące w spągu
nasunięć płaszczowinowych i czynniki wpływające na ich przebieg, ze szczególnym
uwzględnieniem roli wody (procesy hydrotektoniczne). Z obecnością wody w
strefie nasunięć płaszczowinowych wiąże się problem ubytku mas skalnych i
mechanizmu tego ubytku, który w przypadku płaszczowin tatrzańskich jest dobrze
czytelny i ma znaczący wpływ na geometrię struktur. Pośród mechanizmów ubytku
masy szczególnie interesuje się erozją kawitacyjną, która może być
odpowiedzialna nie tylko za nierówny charakter powierzchni nasunięć
płaszczowinowych, lecz również może wpływać na zapis warunków deformacji
(ciśnienie i temperaturę). Do analizy porównawczej i celem uzyskania pełnego
obrazu prowadzę również badania strukturalne na terenie trzonu granitoidowego
Tatr.

Działalność badawcza na terenie Tatr

 • Rekonstrukcja  pola naprężeń związanego z alpejskimi fałdowaniami płaszczowinowymi w
       oparciu o numeryczną analizę rys ślizgowych w trzonie granitoidowym Tatr
       oraz analizę położenia warstw w jednostkach płaszczowinowych (Jurewicz
       2000a).
 • Wykazanie zmiany kierunku nasunięć płaszczowinowych z SE-NW na S-N  spowodowanej, bądź   lewoskrętną rotacjąpodłoża, bądź zmianą orientacji pola naprężeń (Jurewicz 2000a,b).
 • Określenie warunków deformacji (ciśnienie i temperatury) na podstawie badań inkluzji
       gazowo-ciekłych w synkinematycznym kwarcu z powierzchni
       epidotowo-kwarcowych luster tektonicznych w trzonie granitoidowym Tatr (Jurewicz
       & Kozłowski 2003).
 • Ustalenie  następstwa zdarzeń i geometrii odkształceń na podstawie analizy deformacji
       i mineralizacji w strefach ścinania w trzonie granitoidowym (Jurewicz
       & Bagiński 2005).
 • Zanalizowanie struktur i odtworzenie środowiska deformacyjnego w strefie nasunięć
       płaszczowinowych w Tatrach: opisane zostały m.in. mylonity i ultramylonity
       w skałach osadowych powstałe w warunkach względnie niskotemperaturowago
       dynamometamorfizmu (max. 300-350oC) (Jurewicz 2003).
 • Rekonstrukcja  przebiegu i określenie mechanizmu nasunięć płaszczowinowych w Tatrach w
       oparciu o analizę petrotektoniczną strefy ścinania w spągu jednostki
       Giewontu. (Jurewicz 2003)

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

 1. Jurewicz E., 2000a. Próba rekonstrukcji pola naprężeń z etapu fałdowań płaszczowinowych w Tatrach na podstawie analizy struktur ślizgowych w trzonie granitoidowym  (Tentative reconstructions of the stress axes from the thrust-folding
  stage in the Tatra Mts. on the basis of slickenside in the granitoid core, southern Poland). Przegląd Geologiczny 48 (3): 239-246.
 2. Jurewicz E., 2000b. Próba korelacji wyników analizy strukturalnej trzonu granitoidowego Tatr
  Wysokich i jednostek płaszczowinowych (Tentative correlation of the results of structural analysis in the granitoid core and nappe units of the Tatra Mts, southern Poland). Przegląd Geologiczny, 48 (11): 1014-1018.
 3. Kozłowski A. & Jurewicz E. 2001. Fluid inclusions in slickenside fault mineralisation and quartz veins from the Tatra Mts., Poland.  Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 19: 91-93.
 4. Jurewicz E. & Bagiński B. 2001. Struktura i geneza pseudotachylitów Tatr Wysokich - polemika. Przegląd Geologiczny, 49, (7): 603-604.
 5. Jurewicz E., 2002. Geometric analysis of steep dipping dislocations within the granitoid core in
  the Polish part of the Tatra Mts. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72 (1): 89-98.
 6. Jurewicz E., 2003. Multistage evolution of the shear zone at the base of the Giewont Unit, Tatra Mts., Poland. Geologica Carpathica, 54 (5): 337-351.
 7. Jurewicz E. & Kozłowski A. 2003. Formation conditions of quartz mineralization in the mylonitic zones and on the slickenside fault planes in the High Tatra granitoids. Archiwum Mineralogiczne, 54: 65-75.
 8. Jurewicz E., Bagiński B. Ufel J. 2003. Character of deformation within Galeria Cubryńska ridge and Mięguszowiecka Przełecz Pod Chłopkiem pass, High Tatra Mts., Poland.Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 23: 78-80.
 9. Jurewicz E. &Słaby E. 2004. The Zadnie Kamienne "ravenous" shear zone (High-Tatric nappe) -conditions of deformation. Geological Quarterly, 48 (4): 371-382.
 10. Nejbert K. & Jurewicz E. 2004. Mineralogy and petrography of the ferruginous concentrations from siliciclastic Rhaetian deposits, Tatra Mts., Poland. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 24: 299-302.
 11. Jurewicz E. & Bagiński B. 2005. Deformation phases in the selected shear zones within the Tatra Mountains granitoid core. Geologica Carpathica, 56 (1): 17-28.
 12. Jurewicz E. 2005. Geodynamic evolution of the Tatra Mts. and the Pieniny Klippen Belt (Western
  Carpathians): problems and comments. Acta Geologica Polonica,  55 (3): 295-338.
 13. Jurewicz E. 2006. Petrophysical control on the mode of shearing in sedimentary rocks and
  granitoid core of the Tatra Mts. during Late Cretaceous nappe-thrusting and folding, Carpathians, Poland. Acta Geologica Polonica, 57 (2): 159-170.
 14. Jurewicz E., B. Giren, J. Steller 2007. Cavitation erosion - a possible cause of the mass loss within thrust zones in the Tatra Mts., Poland. Acta Geologica Polonica, 57,
  305-323
  .
 15. Jurewicz E. 2007. Multistage evolution of the granitoid core in Tatra Mountains  In:
  Granitoids in Poland.  Archivum Mineralogiae Monograph, No. 1, 307-317.
 16. Bac-Moszaszwili M. & Jurewicz E. 2010. Wycieczki geologiczne w Tatry. 1-173. Wydawnictwo TPN.
 17. Jurewicz E. 2012. Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach. Przegląd Geologiczny, 60 (8): 432-441.
 18. Dąbrowska M. & Jurewicz E. 2013. Character and structural evolution of the Mała Łąka Fault in the Tatra Mts.,Carpathians, Poland.Acta Geologica Polonica, 63 (1): 137-151.
 19.  Gawęda A., Jurewicz E., Hercman H., Kurłowicz M., Piotrowska N., Kądziołko-Gaweł M., Sikorska M. 2013. The youngest post-tectonic calcite-chlorite-quartz mineralization in extension-related tectonic zones in the High Mountains, S-Poland. GEEWEC2013. p. 18.

Prowadzone badania