prof. dr hab. Andrzej Gaździcki

Instytut Paleobiologii PAN

Zakład Paleobiologii Środowiskowej

Zainteresowania badawcze.

Jako geolog i paleontolog prowadzę badania utworów mezozoiku Tetydy i Arktyki oraz kenozoiku Antarktyki. 

Moje badania w Tatrach dotyczą paleontologii, biostratygrafii i sedymentacji utworów triasu i jury.

Działalność badawcza na terenie Tatr

Geologiczne badania terenowe w Tatrach rozpocząłem w 1966 roku jako student trzeciego roku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską "Charakterystyka mikrofacjalna retyku reglowego (kriżniańskiego) Doliny Lejowej"  ukończyłem w 1969 r.

W następnych latach  jako pracownik naukowy Wydzialu Geologii UW kontynuowałem studia geologiczno-paleontologiczne w Tatrach.  W oparciu  o uzyskane wyniki przygotowałem pracę doktorską  "Rhaetian microfacies, stratigraphy and facial development in the Tatra Mts", obronioną na Wydziale Geologii UW w 1974 r.  i  opublikowaną w tym  samym roku w "Acta Geologica Polonica".

Konsekwencją kontynuowanych studiów w Tatrach  w oraz w innych masywach Karpat Centralnych w 1983 r. była moja rozprawa habilitacyjna "Foraminifers and biostratigraphy of Upper Triassic and Lower Jurassic of the Slovakian and Polish Carpathians" opublikowaną w Paleontologia Polonica. Rozprawa ta została wyróżniona nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Geologicznego  im. prof. Henryka Świdzińskiego.  

 

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

GAŹDZICKI A. 1970. Triasina microfacies  in the sub-tatric Rhaetic of the Tatra Mts. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Geol. Geogr., 18: 103-112.

GAŹDZICKI A. 1971. Megalodon limestones in the sub-tatric Rhaetian of the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica, 21: 387-398.

GAŹDZICKI A. &  ZAWIDZKA . 1973. Triassic foraminifers assemblages in the Choč nappe of the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica, 23: 484-490.

GAŹDZICKI A. 1974. Rhaetian microfacies, stratigraphy and facial development in the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica, 24: 17-96.

GAŹDZICKI A. 1975. Lower Liassic ("Gresten Beds") microfacies and foraminiferes from the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica, 25: 385-398.

BEŁKA Z. & GAŹDZICKI A. 1976.  Anisian foraminifers from the high-tatric series of the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica, 26(3): 429-437.

GAŹDZICKI A. & IWANOW A. 1976.The diachronism of the Rhaetic and “Gresten” Beds in the Tatra Mts (West Carpathians). Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences de la Terre, 24: 117-122.

GAŹDZICKI A. 1977. Rhaetian coprolites Bactryllium Heer from the Tatra Mts (West Carpathians). Actes du VI Colloque Africain de Micropaleontologie - Tunis 1974. Annales des Mines et de la Geologie, 28: 81-87. Tunis.

GAŹDZICKI A. 1977. Rhaetian-Lower Hettangian foraminifer zonation and the problem of the Triassic-Jurassic boundary in the Tatra Mountains, West Carpathians. Actes du VI Colloque Africain de Micropaleontologie - Tunis 1974. Annales des Mines et de la Geologie, 28: 89-101. Tunis.

DUFFIN C.J. & GAŹDZICKI A. 1977. Rhaetian fish remains from the Tatra Mountains. Acta Geologica Polonica, 27(3): 333-348.

GAŹDZICKI A. 1978. Najmłodsze konodonty z retyku reglowego Tatr. Przegląd Geologiczny, (4): 257-259.

GAŹDZICKI A. 1978. Conodonts of the genus Misikella Kozur and Mock, 1974 from the Rhaetian of the Tatra Mts (West Carpathians). Acta Palaeontologica Polonica, 23: 341-350.

GAŹDZICKI A., KOZUR H. & MOCK R. 1979. The Norian-Rhaetian boundary in the light of micropaleontological data. Geologija-Razprave in Poročila, 22: 71-112. Ljubljana.

GAŹDZICKI A., KOZUR H., MOCK R. & TRAMMER J. 1979. Triassic microfossils from the Korytnica limestone at Liptovska Osada (Slovakia, CSSR) and their stratigraphic significance. Acta Paleontologica Polonica 23 (3): 351-373.

GAŹDZICKI A., MICHALÍK J., PLENDEROVÁ E. & SÝKORA M. 1979. An Upper Triassic-Lower Jurassic sequence in the Križna nappe (West Tatra Mountains, West Carpathians, Czechoslovakia). Západne Karpaty, séria geologia, 5: 119-148.

GAŹDZICKI A. & MICHALÍK J. 1980. Uppermost Triassic sequence of the Choč nappe (Hronic) in the West Carpathians of Slovakia and Poland. Acta Geologica Polonica, 30: 61-76.

MICHALÍK J. & GAŹDZICKI A. 1980. Czy w Tatrach jest płaszczowina strażowska? Przegląd Geologiczny, (11): 616-619.

GAŹDZICKI A.  & GUPTA V.J. 1981. Triassic foraminifers Involutinidae from the West Carpathians and Himalayas - its stratigraphic and paleobiogeographic implications. - Bull. Ind. Geol. Assoc. 14: 101-106. Chandigarh.

BŁASZYK J. & GAŹDZICKI A. 1982. Lower Liassic ostracodes of the Tatra Mts (Western Carpathians). Acta Palaeontologica Polonica, 27: 129-136.

GAŹDZICKI A. 1983. Foraminifers and biostratigraphy of the Upper Triassic and Lower Jurassic of the Slovakian and Polish Carpathians. Palaeontologia Polonica, 44: 109-169.

MICHALÍK J. & GAŹDZICKI A. 1983. Stratigraphic and environmental correlations in the Fatra- and Norovica-Formation (Upper Triassic, Western Carpathians). Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen, 5: 267-276. Springer-Verlag. Wien-New York.

GAŹDZICKI A. & WIECZOREK J. 1984. Trasa B2, Dolina Lejowa. Temat: Skamieniałości i wykształcenie facjalne górnego triasu i dolnej jury w seriach reglowych (kriżniańskiej i choczańskiej). In: Materiały VIII Konferencji Paleontologów, Zakopane, 8-10 czerwca, 1984. Wydawnictwo AGH, Kraków: 5052.

GAŹDZICKI A. & MICHALÍK J. 1985. Odpowiedź na artykuł  Z. Kotańskiego - Jeszcze raz o płaszczowinie strażowskiej w Tatrach. Przegląd Geologiczny, 33 (11): 628.

LEFELD J., GAŹDZICKI A., IWANOW A., KRAJEWSKI K. & WÓJCIK K. 1985. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units in the Tatra Mountains. Studia Geologica Polonica, 84: 1-93.

GAŹDZICKI A. & LIPIEC M. 1995. Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich. Przegląd Geologiczny, 43: 385- 387.

LEFELD J. & GAŹDZICKI A. (ed.). 1997. Przewodnik LXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Zakopane 2-4 października 1997. Warszawa, 1-208.

GAŹDZICKI A., MICHALÍK J. & TOMASOVYCH A. 2000. Parafavreina coprolites from the uppermost Triassic of the Western Carpathians. Geologica Carpathica, 51(4): 245-250.

GAŹDZICKI A. 2003. Triassic/Jurassic boundary of the Tatra Mountain in light of micropaleontological data. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 29-32.

GAŹDZICKI A. & HOŁDA-MICHALSKA A. 2003. The Strążyska Valley (near Zakopane). Geological guide of the Tatra Mountains field trip on the Triassic/Jurassic boundary section. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 53-55.

GAŹDZICKI A. & HOŁDA-MICHALSKA A. 2003. The Mt. Mały Kopieniec section. Geological guide of the Tatra Mountains field trip on the Triassic/Jurassic boundary section. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 55-56.

GAŹDZICKI A. & MICHALÍK J. 2003. The Chochołowska Valley: Siwiańskie Turnie section. IGCP 458: Triassic/Jurassic Boundary Events. Third field workshop, Stará Lesná, Slovakia. Tatra Mountains, October 11-15th: 56-58.

GAŹDZICKI A. 2006. Lejowa Valley: Lower Jurassic mixed siliciclastic/carbonate deposits. [W:] Wierzbowski A., Aubrech R., Golonka J., Gutowski J., Krobicki M., Matyja B.A., Pieńkowski G. & Uchman A. (red.), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians. Field trip guidebook of 7th International Congress on the Jurassic System,Poland, Kraków, September 6-18, 2006. Polish Geological Institute: 112-114.

GAŹDZICKI A., WAKSMUNDZKA M. & HOŁDA-MICHALSKA A. 2006.  Rhaetian/Hettangian palynomorphs of the Tatra Mountains (West Carpathians). Volumina Jurassica, 4: 280-281.

MICHALÍK J., LINTNEROVA O., GAŹDZICKI A. & SOTAK J. 2007. Record of environmental changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in the Zliechov Basin, Western Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 244: 71-88.

GAŹDZICKI A., 2008.  Biostratygrafia późnego triasu i wczesnej jury jednostek reglowych Tatr w świetle badań mikropaleontologicznych.Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane 27-29 maja 2008. Materiały Konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny: 22–24.

GAŹDZICKI A. 2008. Tablica stratygraficzna Polski. Karpaty. Trias. Państwowy Instytut Geologiczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2008. ISBN 978-83-7538-426-0.

BAC-MOSZASZWILI M., BORECKA A., GAŹDZICKA E. & GAŹDZICKI A. 2008. Budowa geologiczna jednostki Bobrowca płaszczowiny kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich. Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane 27-29 maja 2008. Materiały Konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny: 155–166.

GAŹDZICKA E. & GAŹDZICKI A., 2008. Wybrane aspekty budowy geologicznej płaszczowiny choczańskiej w Tatrach Zachodnich. Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane 27-29 maja 2008. Materiały Konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny: 129–140.

FELDMAN-OLSZEWSKA A., GAŹDZICKI A., KOPIK J., MATYJA B.A. & PIEŃKOWSKI G. 2009. Jura. Karpaty. [W:] Wagner, R. (red.), Suplement do Tabeli Stratygraficznej Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 42-49.

GAŹDZICKA  E., GAŹDZICKI A., FILIPCZAK K. & UCHMAN A. 2009. Płaszczowina reglowa górna (choczańska) między Doliną Lejową a Doliną Chochołowską w Tatrach. Przegląd Geologiczny, 57: 56-63.

GAŹDZICKI A. 2009. Trias. Karpaty, Tatry. [W:] Wagner, R. (red.), Suplement do Tabeli Stratygraficznej Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 51-54.

GAŹDZICKI A., KICIŃSKA D.,MICHALÍK J., PAVLARCIK S. & RYCHLIŃSKI T. 2009. Trias i jura jednostki kriżniańskiej na wschodnim zakończeniu Tatr, zjawiska krasowe. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 81-91.

GAŹDZICKI A. 2010. Aktualny stan badań biostratygraficznych późnego triasu i wczesnej jury w jednostkach reglowych Tatr. IV Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a czlowiek". Zakopane 14-16 październik 2010: 69.

MICHALÍK J., SIMO V., JANOCKO J., BELLA P., BOSAK P., PRUNER P., RYCHLIŃSKI T., GAŹDZICKI A., HERCMAN H., GŁAZEK J. 2011. Triassic and Jurassic formations in the eastern Tatra Mts termination, Paleogene complexes and karstic phenomena. Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane 13-16 październik 2011. Instytut Nauk Geologicznych UJ.

GAŹDZICKI A. & UCHMAN A.  2012. Fatrzańska przynależnośc utworów retyku w profilu "nad moreną" (rejon Przysłopu Miętusiego): korekta stratygrafii hronicum w Tatrach. Przegląd Geologiczny, 60 (6): 333-340.

MICHALÍK J., LINTNEROVA O., WÓJCIK-TABOL P., GAŹDZICKI A. , GRABOWSKI J., GOLEJ M., SIMO  V., & ZAHRADNIKOVA B.  2013.  Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit (Western Carpathians). Geologica Carpathica 64 (1): 39-62.

JAGLARZ P., GAŹDZICKI A. & MICHALÍK J. 2014. Perm i trias serii wierchowej. Skały węglanowe i klastyczne triasu górnego (retyk). [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 65-73.

GAŹDZICKI A. 2014. Trias płaszczowiny kriżniańskiej (fatricum). Skały węglanowe triasu górnego retyk. [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 141-151.

GAŹDZICKI A. 2014. Jura płaszczowiny kriżniańskiej (fatricum). Skały klastyczne i węglanowe jury dolnej (formacja z Kopieńca). [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 154-159.

SZULC J. & GAŹDZICKI A. 2014. Trias płaszczowiny choczańskiej (hronicum). Skały węglanowe triasu środkowego. [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 206-216.

GAŹDZICKI A. 2014. Trias płaszczowiny choczańskiej (hronicum). Skały węglanowe triasu górnego. [W]: Skały osadowe Tatr (Sedimentary rocks of the Tatra Mountains). Redakcja: R. Jach, T. Rychliński & A. Uchman. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane 2014: 217-221.

JACH R., GRABOWSKI J., GAŹDZICKI A. & UCHMAN A. 2015. The inception, growth and demise of a pelagic carbonate platform: Jurassic and Lower Cretaceous of the Kriżna nappe in the Western Tatra Mountains. Guide to the field trip A6 (21-22 June 2015). 31st IAS Meeting of Sedimentology. Kraków, Poland, June 2015: 75-101.

UCHMAN A., GAŹDZICKI A., RYCHLIŃSKI T. & ŁASKA W. 2017. Jurassic of the upper subtatric (Choć) nappe in the Dolina Kościeliska Valley region. Jurassica XIII. Jurassic Geology of the Tatra Mts. Abstracts and Field trip guidebook. Poland, Kościelisko near Zakopane, June, 19th-23rd, 2017. Polish Geological Institute, National Research Institute. Warsaw 2017: 108-117.

Prowadzone badania