dr Mirosław Ludwiniak

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geologii/Instytut Geologii Podstawowej/Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej

Zainteresowania badawcze.

  • analiza drobnych struktur, mezostruktury nieciągłe, kartowanie geologiczne
  • Spisz, Podhale, Orawa, Tatry, mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich

Działalność badawcza na terenie Tatr

  • 2003-2005 i 2008-2009 - badania strukturalne i paleomagnetyczne utworów dolnotriasowych jednostki autochtonicznej
  • 2010-2011 - badania strukturalne i paleomagnetyczne utworów późnojurajskich-wczesnokredowych jednostki autochtonicznej

Publikacje o tematyce tatrzańskiej

ŁOZIŃSKI M., LUDWINIAK M., ŚMIGIELSKI M. & WYSOCKA A., 2015. The Orava-Nowy Targ Basin: Tectonic activity at basin margins vs. sedimentary record. In: Neogene of the Paratethyan region. 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe. An RCMNS Interim Colloquium. Orfu, Hungary, 31 May - 3 June 2015: 54-55.

ŁOZIŃSKI M., WYSOCKA A. & LUDWINIAK M., 2015. Neogene terrestrial sedimentary environments of the Orava-Nowy Targ Basin: a case study of the Oravica River section near Cimhová, Slovakia. Geological Quarterly, 59: 21-34.

LUDWINIAK M., ŚMIGIELSKI M., ŁOZIŃSKI M. & LEWIŃSKA L., 2013. New structural data from the southern margin of the Orava - Nowy Targ basin (Western Carpathians, Poland/Slovakia borderland). In: Broska I. & Tomašovych A. Geological evolution of th Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. GEEWEC 2013, Smolenice, Slovakia, October 16-19, 2013 - Abstract Book: 58-59. Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.

LUDWINIAK M., MASTELLA L. & KLIMKIEWICZ D., 2013. Tectonics of the Central Carpathian Palaeogene between Skrzypne and Białka Tatrzańska (Podhale region, southern Poland). In: Broska I. & Tomašovych A. Geological evolution of th Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. GEEWEC 2013, Smolenice, Slovakia, October 16-19, 2013 - Abstract Book: 57-58. Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.

WYSOCKA A., ŁOZIŃSKI M. & LUDWINIAK M., 2013. Sedimentary features of the Orava-Nowy Targ Basin (Neogene, Poland - Slovakia cross-border). The 5th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe 16-20 May, Varna, Bulgaria, Abstracts Volume: 59.

GĄSIŃSKI A., LUDWINIAK M. & RYBAK-OSTROWSKA B., 2012. Kataklazyty strefy uskokowej rzeki Jelešňej (Synklinorium Podhalańskie, SE Orawa, Słowacja). [W:] Mizerski W. & Żbikowska B. (red.). Geologia jedna?! II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17-19 września 2012 - Abstrakty, 25-26. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne.

MASTELLA., LUDWINIAK M. & KLIMKIEWICZ D., 2012. Tektonika strefy uskokowej Białego Dunajca. [W:] Mizerski W. & Żbikowska B. (red.). Geologia jedna?! II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17-19 września 2012 - Abstrakty, 58. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne.

MASTELLA L., LUDWINIAK M. & KLIMKIEWICZ D., 2012. Budowa geologiczna doliny Białego Dunajca. Przegląd Geologiczny, 60: 496–505.

SZANIAWSKI R., LUDWINIAK M. & RUBINKIEWICZ J., 2012. Minor counterclockwise rotation of the Tatra Mountains (Central Western Carpathians) as derived from paleomagnetic results achieved in hematite-bearing Lower Triassic sandstones. Tectonophysics, 560-561: 51-61.

LUDWINIAK M., RYBAK-OSTROWSKA B. & GĄSIŃSKI A., 2012. Fault rocks of the Jelešňa fault zone (Central Carpathian Palaeogene Basin, SE Orava, Slovakia). Mineralia Slovaca, 44: 92.

ŁOZIŃSKI M., LUDWINIAK M., WYSOCKA A., 2012. Tectono-sedimentary features of the southern margin of the Orava - Nowy Targ basin (Poland - Slovakia cross - border): Their possible relationship with the Late Cenozoic Western Carpathians evolution). Mineralia Slovaca, 44: 91.

LUDWINIAK M., 2010. Multi-stage development of the joint network in the flysch rocks of western Podhale (Inner Western Carpathians, Poland). Acta Geologica Polonica, 60: 283-316.

LUDWINIAK M., 2010. Development of the joint-network in the Central Carpathian Flysch - a case study from the western Podhale region (S Poland). In: Ludwiniak M., Konon A. & Żylińska A. (Eds). 8th Meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETeG) 22-25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland, Conference Proceedings. University of Warsaw - Faculty of Geology, Polish Geological Institute - National Research Institute, pp. 88-91,Warsaw.

LUDWINIAK M. & RYBAK-OSTROWSKA B., 2010. Jelešňa fault zone (Central Carpathian Palaeogene Basin, SE Orava, Slovakia) - preliminary results of studies. In: Ludwiniak M., Konon A. & Żylińska A. (Eds). 8th Meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETeG) 22-25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland, Conference Proceedings. University of Warsaw - Faculty of Geology, Polish Geological Institute - National Research Institute, pp. 91-93,Warsaw.

LUDWINIAK M., KLIMKIEWICZ D. & MASTELLA L., 2009. Tektonika Podhala. [W:] Uchman A. & Chowaniec J. (red.). LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Bukowina Tatrzańska 27-30 września 2009 r. Budowa Geologiczna Tatr i Podhala ze Szczególnym Uwzględnieniem Zjawisk Geotermalnych na Podhalu. Materiały konferencyjne: 41-51. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009.

LUDWINIAK M., 2008. Ewolucja sieci spękań ciosowych we fliszu zachodniego Podhala (Karpaty wewnętrzne, Polska). Przegląd Geologiczny, 56: 1092-1099.

LUDWINIAK M., 2008. Selected aspects of jointing in the flysch of western Podhale in map images (Inner Carpathians, Poland). [W:] Tatrzańskie mapy geologiczne, Zakopane, 27-29 maja 2008 -materiały konferencyjne: 77-78. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2008.

LUDWINIAK M., 2008. Analiza sieci ciosu na obszarze zachodniego Podhala - rekonstrukcja

pola paleonaprężeń i ocena zaangażowania tektonicznego utworów fliszowych (Karpaty wewnętrzne, Polska). [W:] Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Abstrakty: 67. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków 2008.

LUDWINIAK M., RUBINKIEWICZ J., 2006. Rozwój spękań i uskoków w piaskowcach kwarcytycznych seisu pokrywy autochtonicznej Tatr w rejonie SuchegoWierchu Ornaczańskiego. Przegląd Geologiczny, 54: 173.

RUBINKIEWICZ J. & LUDWINIAK M., 2005. Fracture and fault development in Werfenian quartzitic sandstones – a case study from the autochthonous cover of the Tatra Mts. (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 171-187.

RUBINKIEWICZ J., LUDWINIAK M., 2004. Miąższość piaskowców kwarcytycznych  dolnego werfenu w świetle uwarunkowań tektonicznych i strukturalnych (północny stok Suchego Wierchu Ornaczańskiego). [W:] „Geologia Tatr – ponadregionalny kontekst sedymentologiczny” – Polska Konferencja Sedymentologiczna, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów. Zakopane, 21-24.06.2004: 116.

Prowadzone badania