mgr inż. Antoni Zięba

Tatrzański Park Narodowy

Zespół Badań naukowych i Monitoringu

Zainteresowania badawcze.

botanika, ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych, fitosocjologia, geobotanika

Prowadzone badania

  • Problematyka syntaksonomiczna borów limbowych Pino cembrae-Piceetum (Myczkowski 1970) w Tatrach - uzupełnienie, zbiór mszaków (2014)
    Planowane badania zostały opisane w poprzednim wniosku, zatwierdzonym przez dyrektora TPN, pana dr inż. Pawła Skawińskiego w dniu 04 stycznia 2013 r. Wniosek ten stanowi jedynie uzupełnienie, wcześniejszego. Badania fitosocjologiczne wymagają również dokładnego oznaczenia mszaków, które nie zawsze możliwe jest w terenie. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość zbioru mchów rosnących na założonych pow. badawczych, które następnie zostaną oznaczone przez specjalistów w Krakowie.
  • Problematyka syntaksonomiczna borów limbowych Pino cembrae-Piceetum (Myczkowski 1970) w Tatrach. (2013)
    Zespół Pino cembrae-Piceetum (Myczkowski 1970) (Cembro-Piceetum Myczkowski et Lesiński 1974) pomimo powszechnego zainteresowania przez naukowców limbą, to wciąż jeden ze słabiej poznanych zespołów leśnych Tatr (m.in. kwestia występowania w Tatrach Zachodnich, zróżnicowania siedliskowego - żyzne stanowiska nawapienne) (Holeksa, Szwagrzyk 2004). Ponadto współcześnie kwestionowane jest stanowisko syntaksonomiczne borów limbowych i w obecnej nomenklaturze fitosocjologicznej uznawane są one za swoistą formę wysokościową i lokalną odmianę zespołu górnoreglowego boru świerkowego Plagiothecio-Piceetum tatricum ograniczoną do Tatr Wysokich (Matuszkiewicz 2001). Bory limbowe to również największe w Polsce naturalne ostoje modrzewia europejskiego i limby, w związku z czym zachodzi pilna potrzeba szczegółowych badań w celu ich lepszego poznania (Holeksa, Szwagrzyk 2004, Matuszkiewicz 2001).
  • Występowania limby Pinus cembra L. w Tatrach Polskich (2012)
    Badania zakładają zebranie dokumentacji fitosocjologicznej słabo poznanego zespołu Cembro-Piceetm (Myczkowski 1970) w Tatrach Polskich oraz opis aktualnych stanowisk limby w TPN (zasięg poziomy i pionowy).