Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: Stawikowski Wojciech
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2009.

  Morfotektonika Doliny Rybiego Potoku /Tatry Wysokie/ w świetle analizy wieloczynnikowej GIS

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Naturalne i antropogeniczne przekształcenia współczesnej rzeźby wysokogórskiej na skłonie północnym i południowym Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Siejka Zbigniew
  UR - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
  Rok: 2009.

  Numeryczny model rzeźby terenu obszaru Morskiego Oka na potrzeby modelowania stref zalewowych

 • Kierownik: Kacperski Wojciech
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
  Rok: 2009.

  Obserwacje wydeptywania szlaków turystycznych w TPN

 • Kierownik: Barczyk Grzegorz
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2009.

  Ocena podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych zlewni Doliny Jaworzynki

 • Kierownik: Stuchlik Evžen
  Univerzita Karlova v Pradze
  Rok: 2009.

  Ocena wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na ekosystemy wodne

 • Kierownik: Wiśliński Andrzej
  Mała Pracownia Geograficzna
  Rok: 2009.

  Ocena zmian stanu współczesnego zlodowacenia embrionalnego na obszarze zlewni Morskiego Oka

 • Kierownik: Grodzicki Jerzy
  Polskie Towarzystwo Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Ogólnopolska baza informatyczna "Jaskinie"

 • Kierownik: Grabowski Andrzej
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2009.

  Paleoklimatyczne i paleoocenograficzne zmiany w późnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich basenów Polski i Francji: integracja metod bio-, magneto- i chemostratygraficznych

 • Kierownik: Balon Jarosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Percepcja krajobrazu z uwidocznioną działalnością człowieka na przykładzie małej infrastruktury turystycznej w TPN

 • Kierownik: Kozak Jacek
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Poprawa jakości wykonania ortofotomapy terenów wysokogórskich

 • Kierownik: Kaczka Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Procesy kształtujące przebieg górnej granicy lasu w polskich Tatrach Wysokich

 • Kierownik: Kaczka Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Procesy kształtujące przebieg górnej granicy lasu w polskich Tatrach Zachodnich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Przebieg deglacjacji ostatniego zlodowacenia w Tatrach Zachodnich oraz późnoglacjalne modelowanie rzeźby

 • Kierownik: Drewnik Marek
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Przemiany pokrywy glebowej na obszarze TPN

 • Kierownik: Rzychoń Dorota
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Rok: 2009.

  Reakcja zlewni jezior w Tatrach i Karkonoszach na zmiany depozycji kwaśnej z powietrza oraz zmiany klimatyczne

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2009.

  Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej

 • Kierownik: Nitychoruk Jerzy
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2009.

  Rekonstrukcja zmian klimatycznych w młodszym czwartorzędzie Tatr Wysokich na podstawie datowań podcięć lodowcowych

 • Kierownik: Gawęda Aleksandra
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Rola minerałów fosforanowych w procesach magmowych na przykładzie granitoidów tatrzańskich

 • Kierownik: Gawęda Aleksandra
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Rozprzestrzenianie i geneza warstwowania magmowego i struktur z nim związanych w granitoidach tatrzańskich

 • Kierownik: Mitura Leszek
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2009.

  Rozprzestrzenianie się lodowców w młodszym plejstocenie w dorzeczu Suchej Wody /Tatry/

 • Kierownik: Wojtal Agata
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2009.

  Różnorodność, rozmieszczenie i zagrożenia mikroflory źródeł południowej Polski

 • Kierownik: Kukulak Józef
  UP - Wydział Geograficzno-Biologiczny
  Rok: 2009.

  Rzeźba polodowcowa Doliny Gąsienicowej

 • Kierownik: Jaglarz Piotr
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Sedymentacja i diageneza utworów triasu serii wierchowej w Tatrach

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Sedymentacja i stratygrafia utworów mezozoicznych Tatr

 • Kierownik: Gradziński Michał
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat Wewnętrznych

 • Kierownik: Rychliński Tomasz
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Sedymentacja oraz diageneza osadów triasu Tatr

 • Kierownik: Birkenmajer Krzysztof
  PAN - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Studium porównawcze stratygrafii i tektoniki sukcesji osadowych Tatr i Pienin

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2009.

  Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10000

 • Kierownik: Jach Renata
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Środowisko sedymentacji wapieni plamistych jury dolnej

 • Kierownik: Choiński Adam
  UAM - Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
  Rok: 2009.

  Termika wód i zjawiska lodowe na Morskim Oku i Wielkim Stawie

 • Kierownik: Moszyńska Bogna
  Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie
  Rok: 2009.

  Turystyka w TPN dzisiaj i w przyszłości

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Typy koryt potoków tatrzańskich

 • Kierownik: Nita Jerzy
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Waloryzacja budowy geologicznej Tatr Wysokich dla ochrony środowiska naturalnego

 • Kierownik: Jania Jacek
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Warunki krążenia wód podziemnych w obszarach krasowych górskich i wyżynnych na przykładzie Tatr Zachodnich i Wyżyny Krakowskiej

 • Kierownik: Barczyk Grzegorz
  UW - Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Rok: 2009.

  Wpływ infrastruktury turystycznej rejonu Hali Gąsienicowej na środowisko wodne zlewni Suchej Wody Gąsienicowej w Tatrach

 • Kierownik: Ustrnul Zbigniew
  UJ - Zakład Klimatologii
  Rok: 2009.

  Wpływ warunków śniegowych i terenowych na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego w wybranych masywach górskich Karpat i Sudetów

 • Kierownik: Pachuta Andrzej
  PW - Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
  Rok: 2009.

  Współczesne ruchy tektoniczne oraz przebieg geoidy na terenie Tatr i Pienin

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2009.

  Współpraca przy realizacji szczegółowej mapy geologicznej Tatr w skali 1:10000

 • Kierownik: Balon Jarosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Bystrej w TPN - stan obecny i prognoza zmian

 • Kierownik: Szostakiewicz Marzena
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2009.

  Zasilanie i drenaż wód podziemnych zlewni Potoków Białego i Strążyskiego

 • Kierownik: Ślusarczyk Ryszard
  AGH - Wydział Geofizyki Środowiska
  Rok: 2009.

  Zastosowanie badań geofizycznych do rozpoznawania podczwartorzędowego podłoża i jego neotektoniki w rejonie Tatr i Podhala

 • Kierownik: Pszczółkowski Andrzej
  PAN - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Zbadanie zespołów nannokonidowych barremu-dolnego aptu sukcesji reglowej dolnej Tatr Zachodnich na tle stratygrafii otwornicowej

 • Kierownik: Krzywiec Piotr
  Państwowy Instytut Geologiczny PIB
  Rok: 2009.

  Zmiany klimatyczne vs procesy tektoniczne i ich rola w kształtowaniu topografii Europy określone na podstawie badań termochronologicznych - THERMO-EUROPE

 • Kierownik: Jach Renata
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Zróżnicowanie facjalne osadów paleogenu

 • Kierownik: Izmaiłow Bogdan
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Zróżnicowanie morfologiczne i współczesne modelowanie lejów źródłowych w tatrzańskich dolinach reglowych

 • Kierownik: Balon Jarosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Zróżnicowanie sekwencji morfologicznej w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Zróżnicowanie struktury koryt potoków reglowych na wybranych przykładach /Tatry Reglowe/

 • Kierownik: Soltes Rudolf
  UŻ - Vyskumny Ustav Vysokohorskiej Biologie
  Rok: 2009.

  Bioticke ukazovatele klimatyckych zmien na hornej hranici lesa v Zapadnych Karpatoch

 • Kierownik: Wężyk Piotr
  UR - Laboratorium GIS i Teledetekcji
  Rok: 2009.

  Określenie struktury przestrzennej szaty roślinnej Tatr na podstawie integracji lotniczego skaningu laserowego /ALS/ oraz wysokorozdzielczych cyfrowych zdjęć lotniczych

 • Kierownik: Paluch Jarosław
  UR - Wydział Leśny
  Rok: 2009.

  Powstawanie i zmiany istniejących luk i gniazd w drzewostanach świerkowych TPN w latach 1995-2008

 • Kierownik: Kubica Barbara
  PAN - Instytut Fizyki Jądrowej
  Rok: 2009.

  Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń radionukleidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie TPN

 • Kierownik: Kwapuliński Jerzy
  AM - Katedra i Zakład Toksykologii
  Rok: 2009.

  Charakterystyka chemoekologiczna TPN na przykładzie wybranych gatunków roślin grzybów i mchów

 • Kierownik: Sienkiewicz Elwira
  PAN - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Ekosystemy jezior tatrzańskich w ostatnim tysiącleciu na podstawie wyników analiz paleobiologicznych

 • Kierownik: Witkowski Zbigniew
  AWF - Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska
  Rok: 2009.

  Inwentaryzacja nielegalnych ścieżek turystycznych na terenie TPN wynikających z dyspersji ruchu turystycznego, przyczyny ich powstawania oraz propozycje ich likwidacji

 • Kierownik: Mitka Józef
  UJ - Ogród Botaniczny
  Rok: 2009.

  Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 "Tatry"

 • Kierownik: Jodłowski Miłosz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowego na obszarze TPN

 • Kierownik: Jodłowski Milosz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowego na obszarze TPN

 • Kierownik: Wróbel Sławomir
  Pieniński Park Narodowy
  Rok: 2009.

  Porównanie różnorodnych ekosystemów i zjawisk przyrodniczych występujących na obszarze Pienin i Tatr

 • Kierownik: Aleksander-Kwaterczak Urszula
  AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Rok: 2009.

  Wpływ antropopresji na szatę roślinną i gleby w TPN na przykładzie Doliny Bystrej

 • Kierownik: Czarnota Paweł
  GPN - Pracownia Naukowa
  Rok: 2009.

  Znaczenie huraganów i gradacji Ips typographus L. w kreowaniu różnorodności gatunkowej porostów w lasach Karpat Zachodnich

 • Kierownik: Dłużewska Anna
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin - Wydział Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2009.

  Nowe wyzwania w edukacji turystycznej, dysfunkcje turystyczne w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych, aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych

 • Kierownik: Kędzierski Michał
  WAT - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  Rok: 2009.

  Wirtualny model Tatr

 • Kierownik: Rozwałka Robert
  UMCS - Zakład Zoologii
  Rok: 2009.

  Aktualizacja danych dotyczących arachnofauny /Arachnida: Araneae, Opiliones/ w ramach projektu "Atlas Fauny Tatr"

 • Kierownik: Liana Anna
  PAN - Muzeum i Instytut Zoologii
  Rok: 2009.

  Atlas Tatr- fauna owadów prostoskrzydłych /Orthoptera/

 • Kierownik: Piksa Krzysztof
  UP - Instytut Biologii
  Rok: 2009.

  Funkcja rojenia i struktura genetyczna populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus

 • Kierownik: Klasa Anna
  Ojcowski Park Narodowy
  Rok: 2009.

  Muchówki /Diptera/ TPN

 • Kierownik: Brzuski Paweł
  UR - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Rok: 2009.

  Określenie wskaźników, które posłużą do opracowania modelu najbardziej odpowiedniego środowiska dla wilka

 • Kierownik: Ważna Agnieszka
  UZ - Wydział Nauk Biologicznych
  Rok: 2009.

  Preferencje pokarmowe ssaków drapieżnych w Tatrach

 • Kierownik: Woyciechowski Michał
  UJ - Instytut Nauk o Środowisku
  Rok: 2009.

  Rozmieszczenie i liczebność pluszcza Cinclus cinclus i pliszki górskiej Motacilla cinerea w TPN

 • Kierownik: Janiga Marian
  UŻ - Vyskumny Ustav Vysokohorskiej Biologie
  Rok: 2009.

  Rozsirenie Prunella collaris v Tatrach a Nizkych Tatrach

 • Kierownik: Knutelski Stanisław
  UJ - Zakład Entomologii i Stacja Górska
  Rok: 2009.

  Ryjkowce /Coleoptera: Curculionoidea/ Tatr

 • Kierownik: Bocheński Zbigniew
  Muzeum Tatrzańskie
  Rok: 2009.

  Występowanie i liczebność sów Strigiformes na terenie TPN

 • Kierownik: Piksa Krzysztof
  UP - Instytut Biologii
  Rok: 2009.

  Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w wybranych jaskiniach TPN

 • Kierownik: Kot Marek
  Tatrzański Park Narodowy
  Rok: 2009.

  Transformacja wód opadowych w systemach pięter geoekologicznych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach Wysokich

 • Kierownik: Gąsienica-Byrcyn Wojciech
  Tatrzański Park Narodowy
  Rok: 2009.

  Dynamika i struktura populacji kozicy Rupicapra rupicapra /L./ i świstaka Marmota marmota /L./ w TPN

 • Kierownik: Gąsienica-Byrcyn Wojciech
  Tatrzański Park Narodowy
  Rok: 2009.

  Historia poznania kozicy tatrzańskiej Rupicapra rupicapra /L./ i świstaka Marmota marmota /L./ w TPN

 • Kierownik: Skrzydłowski Tomasz
  Tatrzański Park Narodowy
  Rok: 2009.

  Odnowienie buka, jodły i świerka a struktura i dynamika buczyny karpackiej

 • Kierownik: Pęksa Łukasz
  Tatrzański Park Narodowy
  Rok: 2009.

  Funkcjonowanie populacji kozicy Rupicapra rupicapra tatrica w TPN w zależności od stopnia antropopresji

 • Kierownik: Werblan-Jakubiec Hanna
  UW - Ogród Botaniczny
  Rok: 2008.

  Aklimatyzacja roślin w warunkach klimatu Polski niżowej

 • Kierownik: Ronikier Anna
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Arktyczno-alpejski element mikobioty Karpat w europejskim kontekście biogeograficznym

 • Kierownik: Szoszkiewicz Krzysztof
  UPrz - Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich typów rzek w Polsce

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Dynamika populacji i cykl rozwojowy szafranu spiskiego /Crocus scepusiensis/ na wybranych polanach TPN

 • Kierownik: Modrzyński Jerzy
  UPrz - Katedra Hodowli Lasu
  Rok: 2008.

  Dynamika sukcesji roślin drzewiastych na Polanie Kopieniec w Tatrach

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Ecochange - wyzwania w określaniu i przewidywaniu zmian bioróżnorodności i ekosystemów Europy

 • Kierownik: Klama Henryk
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Ekologiczne uwarunkowania występowania mszaków na kępach torfowcowo-płonnikowych w piętrze subalpejskim i alpejskim Tatr

 • Kierownik: Zieliński Roman
  UWM - Katedra Genetyki
  Rok: 2008.

  Ewolucja molekularna wybranych gatunków roślin - nr 0207.202.

 • Kierownik: Szlachetko Dariusz
  UGd - Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
  Rok: 2008.

  Kompleks Epipactis helleborine w TPN

 • Kierownik: Korzeniak Joanna
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2008.

  Monitoring stanu zachowania dzwonka piłkowanego Campanula serrata na terenie TPN /obszaru sieci Natura 2000 PL "Tatry"/

 • Kierownik: Towpasz Krystyna
  UJ - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Obserwacje taksonu Soldanella carpatica

 • Kierownik: Mułenko Wiesław
  UMCS - Zakład Botaniki i Mykologii
  Rok: 2008.

  Pionowe rozmieszczenie grzybów pasożytniczych w TPN

 • Kierownik: Ronikier Michał
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Porównawcza filogeografia wybranych gatunków wysokogórskiej flory Karpat: w poszukiwaniu historycznych relacji i ośrodków różnorodności genetycznej

 • Kierownik: Bernacki Leszek
  UŚ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Rozmieszczenie i stopień zagrożenia storczykowatych TPN

 • Kierownik: Malinowska Renata
  Zespół Szkół Im. K. Norwida
  Rok: 2008.

  Siedliska krokusów na polanach pastewnych i niepastewnych na terenie TPN

 • Kierownik: Balcerkiewicz Stanisław
  UAM - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Sukcesja roślinności w Dolinie Chochołowskiej

 • Kierownik: Maciejczak Bożena
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Torfowiska Doliny Suchej Wody

 • Kierownik: Gawryś Wiesław
  PAN - Ogród Botaniczny
  Rok: 2008.

  Tworzenie w Ogrodzie Botanicznym- CZRB PAN ex situ zagrożonych i ginących gatunków flory naczyniowej Polski w formie żywych roślin i banku nasion

 • Kierownik: Górski Piotr
  UPrz - Katedra Botaniki
  Rok: 2008.

  Wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr - studium florystyczno - ekologiczne

 • Kierownik: Zając Tadeusz
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2008.

  Wpływ przestrzennego zróżnicowania siedliska na dostosowanie osobników u ciemiężycy zielonej Veratrum lobelianum

 • Kierownik: Kruk Jerzy
  UJ - Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
  Rok: 2008.

  Wpływ warunków środowiskowych wzrostu na zawartość lipidowych antyoksydantów w liściach wybranych gatunków roślin