Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: Machaniec Elżbieta
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Zróżnicowanie facjalne osadów paleogenu

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Zróżnicowanie morfologiczne i współczesne modelowanie lejów źródłowych w tatrzańskich dolinach reglowych

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Zróżnicowanie petrograficzne i frakcjonalne rumowiska korytowego Białki Tatrzańskiej

 • Kierownik: Gądek Bogdan
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2010.

  Zróżnicowanie pokrywy lodowej i termiki zbiorników wodnych Doliny Pięciu Stawów Polskich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Zróżnicowanie wietrzenia mrozowego i odpadania materiału ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim na przykładzie Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Kaczka Ryszard J.
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2010.

  Geograficzna i czasowa zmienność zapisu czynników środowiskowych w przyrostach rocznych drzew i jej wpływ na dendrochronologiczne rekonstrukcje klimatu Karpat

 • Kierownik: Szwagrzyk Jerzy
  UR - Katedra Botaniki Leśnej
  Rok: 2010.

  Modelowanie różnorodności gatunkowej drzew w dolnoreglowych buczynach w zależności od ilości i jakości martwego drewna na dnie lasu

 • Kierownik: Zasada Michał
  SGGW - Wydział Leśny
  Rok: 2010.

  Wykorzystanie metody dendrochronologicznej do datowania drewnianych obiektów zabytkowych w TPN

 • Kierownik: Niemtur Stanisław
  IBL - Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich
  Rok: 2010.

  Zmienność populacyjna i rodowa tatrzańskiej sosny limby /Pinus cembra L./ i jej rozwój w warunkach zmian klimatycznych

 • Kierownik: Kubica Barbara
  PAN - Instytut Fizyki Jądrowej
  Rok: 2010.

  Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń radionukleidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie TPN

 • Kierownik: Kwapuliński Jerzy
  AM - Katedra i Zakład Toksykologii
  Rok: 2010.

  Charakterystyka chemoekologiczna TPN na przykładzie wybranych gatunków roślin grzybów i mchów

 • Kierownik: Sienkiewicz Elwira
  PAN - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Ekosystemy jezior tatrzańskich w ostatnim tysiącleciu na podstawie wyników analiz paleobiologicznych

 • Kierownik: Waloszek Andrzej
  UJ - Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
  Rok: 2010.

  Inwentaryzacja pogórniczych terenów metalonośnych w Polsce południowo wschodniej

 • Kierownik: Koczur Anna
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

 • Kierownik: Mróz Wojciech
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Monitoring NATURA 2000

 • Kierownik: Voncina Grzegorz
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 "Tatry"

 • Kierownik: Zwijacz-Kozica Tomasz
  Leśny Bank Genów
  Rok: 2010.

  Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski /FlorNaturLBG/ na terenie TPN w latach 2010-2012

 • Kierownik: Zajączkowski Grzegorz
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Rok: 2010.

  Podstawowy monitoring środowiska

 • Kierownik: Mill Wojciech
  Instytut Ochrony Środowiska
  Rok: 2010.

  Przekroczenie ładunków krytycznych azotu jako wskaźnik zagrożenia ekosystemów lądowych eutrofizacją na obszarach wybranych parków narodowych

 • Kierownik: Czarnota Paweł
  Gorczański Park Narodowy
  Rok: 2010.

  Znaczenie huraganów i gradacji Ips typographus L. w kreowaniu różnorodności gatunkowej porostów w lasach Karpat Zachodnich

 • Kierownik: Świetlik Ryszard
  PR - Katedra Ochrony Środowiska
  Rok: 2010.

  Badania monitoringowe ruchu turystycznego w rejonie Hali Gąsienicowej i Morskiego Oka

 • Kierownik: Chudzik Jacek
  UJ - Wydział Zarządzania w Turystyce
  Rok: 2010.

  Koszty remontów szlaków turystycznych w wybranych piętrach klimatycznych TPN

 • Kierownik: Mroczek Adam
  AWF - Wydział Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2010.

  Miejsca mistyczne w TPN w świadomości osób odwiedzających

 • Kierownik: Różański Kazimierz
  AGH - Wydział Fizyki i Informatyki
  Rok: 2010.

  Promieniotwórczość naturalna wód geotermalnych Podhala i zapadliska przedkarpackiego

 • Kierownik: Witkowski Zbigniew
  AWF - Wydział Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2010.

  Ruch narciarzy wysokogórskich na terenie TPN

 • Kierownik: Dwucet Kazimierz
  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
  Rok: 2010.

  Walory przyrodnicze i kulturalne parków narodowych województwa małopolskiego jako czynnik determinujący uprawianie różnych form turystyki na ich obszarze

 • Kierownik: Najberek Kamil
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów /enemy release hypothesis/ na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski

 • Kierownik: Kędzierski Michał
  WAT - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  Rok: 2010.

  Wirtualny model Tatr

 • Kierownik: Krajcarz Maciej
  PAN - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Wpływ warunków klimatycznych poszczególnych pięter roślinnych Tatr na wietrzenie kości

 • Kierownik: Witkowski Zbigniew
  AWF - Katedra Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2010.

  Zachowanie turystów w pobliżu stanowisk świstaka i ich wpływ na zachowanie świstaków

 • Kierownik: Piksa Krzysztof
  UP - Instytut Biologii
  Rok: 2010.

  Funkcja rojenia i struktura genetyczna populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus

 • Kierownik: Pijanowska Joanna
  UW - Instytut Zoologii
  Rok: 2010.

  Molekularne podłoże i behawioralna regulacja długowieczności wioślarek

 • Kierownik: Razowski Józef
  PAN - Instytut Systematyki i Ekologii Zwierząt
  Rok: 2010.

  Molekularne uzasadnienie systemu Tortricidae

 • Kierownik: Bocheński Zbigniew
  PAN - Instytut Systematyki i Ekologii Zwierząt
  Rok: 2010.

  Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie TPN

 • Kierownik: Ważna Agnieszka
  UZ - Wydział Nauk Biologicznych
  Rok: 2010.

  Rozmieszczenie i wybrane aspekty ekologii darniówki tatrzańskiej Microtus tatricus

 • Kierownik: Knutelski Stanisław
  UJ - Instytut Zoologii
  Rok: 2010.

  Ryjkowce /Coleoptera: Curculionoidea/ Tatr

 • Kierownik: Klasa Anna
  Ojcowski Park Narodowy
  Rok: 2010.

  Tephritoidea /Diptera/ TPN

 • Kierownik: Ważna Agnieszka
  UZ - Wydział Nauk Biologicznych
  Rok: 2010.

  Wpływ antropopresji na skład pokarmu wybranych gatunków ssaków drapieżnych w Tatrach

 • Kierownik: Bonczar Zbigniew
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Wpływ turystyki i czynników środowiskowych na rozmieszczenie i zagęszczenie jarząbka w TPN

 • Kierownik: Piksa Krzysztof
  UP - Instytut Biologii
  Rok: 2010.

  Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w wybranych jaskiniach TPN

 • Kierownik: Ronikier Anna
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2009.

  Arktyczno-alpejski element mikobioty Karpat w europejskim kontekście biogeograficznym

 • Kierownik: Krzemień Marek
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
  Rok: 2009.

  Charakterystyka flory tatrzańskiej z uwzględnieniem gatunków endemicznych- ich zagrożenie i ochrona

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2009.

  Ecochange - wyzwania w określaniu i przewidywaniu zmian bioróżnorodności i ekosystemów Europy

 • Kierownik: Zieliński Roman
  UWM - Katedra Genetyki
  Rok: 2009.

  Ewolucja molekularna wybranych gatunków roślin - nr 0207.202.

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2009.

  Flora Polski- rośliny naczyniowe

 • Kierownik: Brzosko Emilia
  UB - Instytut Biologii
  Rok: 2009.

  Genetyczne zróżnicowanie Malaxis monophyllos w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nizinno - górskiej dysjunkcji zasięgu gatunku

 • Kierownik: Brzosko Emilia
  UB - Instytut Biologii
  Rok: 2009.

  Genetyczne zróżnicowanie Malaxis monophyllos w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nizinno-górskiej dysjunkcji zasięgu gatunku

 • Kierownik: Mróz Wojciech
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2009.

  Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - faza trzecia

 • Kierownik: Mułenko Wiesław
  UMCS - Zakład Botaniki i Mykologii
  Rok: 2009.

  Pionowe rozmieszczenie grzybów pasożytniczych w TPN

 • Kierownik: Puchalski Jerzy
  PAN - Ogród Botaniczny
  Rok: 2009.

  Porównanie pokrewieństwa genetycznego rodzaju Erysimum

 • Kierownik: Ronikier Michał
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2009.

  Porównawcza filogeografia wybranych gatunków wysokogórskiej flory Karpat: w poszukiwaniu historycznych relacji i ośrodków różnorodności genetycznej

 • Kierownik: Wojtal Agata
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2009.

  Różnorodność, rozmieszczenie i zagrożenia mikroflory źródeł południowej Polski

 • Kierownik: Zielonka Tomasz
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2009.

  Struktura i funkcjonowanie pierwotnego lasu urwiskowego- adaptacje drzew do życia w ekstremalnych warunkach siedliskowych

 • Kierownik: Maciejczak Bożena
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
  Rok: 2009.

  Torfowiska Doliny Suchej Wody i Gąsienicowej - geneza i stan obecny oraz problemy ich ochrony

 • Kierownik: Gawryś Wiesław
  PAN - Ogród Botaniczny
  Rok: 2009.

  Tworzenie w Ogrodzie Botanicznym- CZRB PAN ex situ zagrożonych i ginących gatunków flory naczyniowej Polski w formie żywych roślin i banku nasion

 • Kierownik: Górski Piotr
  UP - Katedra Botaniki
  Rok: 2009.

  Wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr - studium florystyczno - ekologiczne

 • Kierownik: Okarma Henryk
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2009.

  Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski

 • Kierownik: Zając Tadeusz
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2009.

  Wpływ przestrzennego zróżnicowania siedliska na dostosowanie osobników u ciemiężycy zielonej Veratrum lobelianum

 • Kierownik: Kruk Jerzy
  UJ - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  Rok: 2009.

  Wpływ warunków środowiskowych wzrostu na zawartość lipidowych antyoksydantów w liściach wybranych gatunków roślin

 • Kierownik: Piękoś-Mirkowa Halina
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2009.

  Zagrożenia i przemiany flory naczyniowej Tatr i Podtatrza w warunkach narastającej antropopresji

 • Kierownik: Wojterska Maria
  UAM - Wydział Biologii
  Rok: 2009.

  Zbiorowiska ziołorośli i traworośli Doliny Roztoki

 • Kierownik: Nowak Teresa
  UŚ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Rok: 2009.

  Zmienność cech morfologicznych przedstawicieli podrodzaju Jacea /Miller/ Hayek rodzaju Centaurea L. w Tatrach

 • Kierownik: Stelmach Piotr
  Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2009.

  Aktualizacja i weryfikacja danych dotyczących jaskini Bandzioch Kominiarski

 • Kierownik: Kuzak Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Analiza geometryczno-kinematyczna skrętów synklinalnych w rejonie Kominiarskiego Wierchu i Czerwonych Wierchów /Tatry Zachodnie/

 • Kierownik: Szynkiewicz Adam
  UWr - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Analiza izotopów tlenu i wodoru z warstw lodu w jaskiniach lodowych

 • Kierownik: Kaczka Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Analiza mapy spływów gruzowych w TPN, z zastosowaniem systemów GIS

 • Kierownik: Kuzak Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Analiza mezostrukturalna południowego skłonu Niecki Podhalańskiej w rejonie Białego Potoku i Potoku Strążyskiego

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Analiza mikrofacjalna utworów dolnej kredy w jednostkach wierchowych

 • Kierownik: Cymerman Zbigniew
  UWr - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Analiza strukturalna skał krystalicznych okolic Smreczyńskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich

 • Kierownik: Cymerman Zbigniew
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Analiza strukturalno-kinematyczna skał krystalicznych rejonu Długiego Upłazu w Tatrach Zachodnich

 • Kierownik: Rubinkiewicz Jacek
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2009.

  Badania strukturalne i paleomagnetyczne werfenu serii autochtonicznej na obszarze od Doliny Waksmundzkiej /Tatry Wysokie/ do Przełęczy Bobrowieckiej /Tatry Zachodnie/

 • Kierownik: Cebulska-Wasilewska Antonina
  PAN - Instytut Fizyki Jądrowej
  Rok: 2009.

  Badania tła promieniowania naturalnego w rejonie Doliny Białego w TPN

 • Kierownik: Antczak-Górka Barbara
  UAM - Instytut Geoekologii i Geoinformacji
  Rok: 2009.

  Bilans masy i badania izotopowe lodu wybranych jaskiń lodowych w Tatrach jako wskaźniki zmian klimatycznych

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Charakterystyka i transport rumowiska w korycie Suchej Wody /Tatry/

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Charakterystyka porównawcza wybranych form skałkowych w Dolinie Chochołowskiej /Tatry Zachodnie/

 • Kierownik: Cymerman Zbigniew
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Charakterystyka skał uskokowych krystaliniku polskiej części Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Stuchlik Evžen
  Univerzita Karlova v Pradze
  Rok: 2009.

  CLIMHEAD

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w TPN

 • Kierownik: Kaczka Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Dendrochronologiczna rekonstrukcja klimatu Tatr

 • Kierownik: Jura Janusz
  AGH - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Rok: 2009.

  Dokumentacja metodami geodezyjnymi śladów górnictwa w Polskich Tatrach Zachodnich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Dynamika koryta potoku wysokogórskiego na przykładzie Potoku Sucha Woda w Tatrach

 • Kierownik: Kaczka Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Euro Trans. Dendroklimatyczna analiza wahań klimatu obszarów górskich Europy za ostatnie tysiąclecie

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Ewolucja i procesy kształtujące rzeźbę Tatr Zachodnich na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca

 • Kierownik: Rączkowska Zofia
  PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
  Rok: 2009.

  Ewolucja środowiska naturalnego Tatr w okresie czwartorzędu

 • Kierownik: Mroczka Adam
  PPWSZ - Instytut Rekreacji i Turystyki
  Rok: 2009.

  Formy działań edukacyjnych TPN

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Funkcjonowanie lejów źródłowych w Tatrach Zachodnich /na przykładzie Doliny Chochołowskiej/

 • Kierownik: Gradziński Michał
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2009.

  Geneza jaskiń i osadów krasowych

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2009.

  Geologia jaskiń Tatr Wysokich

 • Kierownik: Gutry-Korycka Małgorzata
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2009.

  Hydrologia i ochrona wód zlewni Rybiego Potoku

 • Kierownik: Lorczyk Marek
  PTTK - Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2009.

  Inwentaryzacja Jaskini Małej w Mułowej

 • Kierownik: Nowak Jakub
  Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2009.

  Inwentaryzacja jaskiń Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Żaba Jerzy
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2009.

  Jaskinia Wysoka - Za Siedmioma Progami jako przedmiot badań do określenia modelu budowy geologicznej górnej części Wąwozu Kraków, Tatry Zachodnie

 • Kierownik: Balon Jarosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2009.

  Katena geoekologiczna w ekostrukturze krajobrazu górskiego

 • Kierownik: Barczyk Grzegorz
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2009.

  Kolekcja tatrzańska

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2009.

  Kontynuacja dokumentacji w Jaskini Siwy Kocioł w 2009 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2009.

  Kontynuacja dokumentacji w Jaskini Śnieżna Studnia w 2009 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2009.

  Kontynuacja dokumentacji w Jaskiniach: Śnieżna Studnia i Siwy Kocioł w 2009 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2009.

  Kontynuacja dokumentacji w Jaskiniach: Śnieżna Studnia, Siwy Kocioł i Szczeliny w Ciemniaku w 2009 roku

 • Kierownik: Zwoliński Zbigniew
  UAM - Instytut Geoekologii i Geoinformacji
  Rok: 2009.

  Mapa georóżnorodności TPN

 • Kierownik: Jurewicz Edyta
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2009.

  Mezostruktury w strefie tektonicznej doliny Małej Łąki