Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: dr Maciej Kozak
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Podziemne grzyby w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej

  Ze względu na swoistą biologię (tworzenie owocników pod powierzchnią gleby, co wyraźnie utrudnia ich wyszukiwanie), grzyby hypogeiczne są do tej pory stosunkowo słabo poznaną grupą organizmów. Tatry, jako obszar o bardzo specyficznym klimacie i podłożu geologicznym (obecność skał wapiennych na znacznej powierzchni) stanowią jeden z potencjalnie najciekawszych w Polsce obszarów pod względem możliwości występowania tej ciekawej grupy grzybów. Głównym celem badań jest poznanie bioty hypogeicznych grzybów występujących na obszarze polskiej części Tatr, a także preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków.
 • Kierownik: mgr inż. Ewa Samulak
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2014.

  Roślinność obszarów przylegających do szlaku turystycznego na Nosal

  Wyróżnienie zbiorowisk roślinnych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie szlaku prowadzącego na Nosal oraz ich charakterystyka siedliskowo-florystyczna.
 • Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Pusz
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Rok: 2014.

  Badania zagrożenia kosodrzewiny (Pinus mugo Turra) w Tatrzańskim Parku Narodowym przez grzyby porażające igły

  Problem ten nie był szeroko rozpatrywany i nie poświęcono mu zbyt wiele uwagi. Wydaje się jednak, że w środowisku naturalnym, a tym bardziej na terenach objętych czynną ochroną przyrody np. parku narodowym, interakcje patogen-żywiciel i wynikające z tej zależności zagrożenia dla roślin żywicieli mogą w przyszłości dać odpowiedź na to czy składniki flory danego chronionego siedliska mogą zostać wyparte lub mogą w najbliższej przyszłości wyginąć z tego powodu. W ramach realizacji niniejszego projektu planujemy przeprowadzenie obserwacji terenowych mających na celu określenie terminów pojawu pierwszych objawów na igłach, dynamiki pojawiania się poszczególnych objawów oraz wpływu poszczególnych patogenów na kondycję całej rośliny. Badania laboratoryjne polegać będą na izolacji grzybów patogenicznych zasiedlających porażone igły, określeniu składu gatunkowego grzybów wyizolowanych z porażonych igieł, określenie interakcji zachodzących w badanym zbiorowisku grzybów. Naszą szczególną uwagę zwrócimy na grzyby z rodzaju Lophodermium. W naszych badaniach określimy gatunki (gatunek) grzybów z rodzaju Lophodermium oraz zbadamy zmienność morfologiczną oraz filogenetyczną. około 30 izolatów zebranych z różnych rejonów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tego typu badania pozwolą na stwierdzenie czy kosodrzewina w Tatrzańskim Parku Narodowym jest zagrożona ze strony patogenów oraz czy należy podjąć odpowiednio wcześnie środki zaradcze aby zapobiec obniżenia kondycji kosodrzewiny.
 • Kierownik: Sylwia Solarczyk
  Tatrzański Klub Górski Vertical, Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2014.

  Inwentaryzacja nowych obiektów jaskiniowych-Dolina Chochołowska,Tatry Zachodnie

  Dokumentacja graficzna,dokumentacja fotograficzna i opis inwentarzowy nowych obiektów jaskiniowych na terenie Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich
 • Kierownik: mgr Sebastian Chabowski
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Rok: 2014.

  Badanie pojemności szlaku w kontekście wysokiego zagęszczenia turystów w rejonie Morskim Okiem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Ogromna popularność Rejonu Morskiego Oka powoduje,że natężenie ruchu turystycznego w tym miejscu przekracza dopuszczalną pojemność turystyczną na terenach chronionych. Jak tłum wpływa na otoczenie przyrodnicze oraz otoczenie społeczne? Czy pojawia się odczucie dyskomfortu osób chcących odpoczywać i wędrowania w rejonie Morskiego Oka? Czy wzrost zagęszczenia odwiedzających Morskie Oko pozytywnie koreluje z liczbą osób wychodzących poza szlaki? Czy nad Morskim Okiem potrzeba więcej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej? Na te pytania należy odpowiedzieć, aby poprawić komfort uprawiania turystyki, wypoczynku oraz chronić skutecznie przyrodę przed odwiedząjcymi.
 • Kierownik: mgr inż. Jakub Baran
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2014.

  Charakterystyka jaworzyn na podłożu wapiennym; na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Pieninach i w Tatrach.

  Analiza zróżnicowania jaworzyn w aspekcie geograficznym i wysokościowym.
 • Kierownik: mgr inż. Włodzimierz Cichocki
  Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  Rok: 2014.

  Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja

  Badania prowadzone są od 1998 roku. Zakończenie drugiego etapu badań przewidziano na 2015 rok. W pierwszym etapie poznano skład gatunkowy sów i ich wstępne rozmieszczenie i liczebność. Przedstawiono je w pracy Notes on the owls of the Polish Tatra Mountains, southern Poland, wydanej w Acta zoologica cracoviensia 47(1-2): 9-16. Nadbitkę pracy przekazano do bilblioteki TPN. Na zakończenie prac przewiduje się powstanie monografii sów Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Kierownik: dr Tomasz Wilk
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Rok: 2014.

  Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony

  Liczenia ptaków prowadzone są w skali całych Karpat w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015. Liczeniami na wybranych powierzchniach inwentaryzacyjnych objęte są wszystkie gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Liczenia w ramach projektu obejmą 4 sezony lęgowe, w latach 2011-2014. Ptaki liczone są na losowo wybranych powierzchniach próbnych – łącznie w skali całych Karpat ptaki liczone będą na ponad 500 powierzchniach, co pozwoli na kompleksową analizę ich występowania, rozmieszczenia i wybiórczości siedliskowej. W sezonie 2014 na terenie TPN inwentaryzowane są ptaki należące do nastepujących grup: ptaki nadrzeczne, ptaki wysokogórskie, podróżniczek. Dane zebrane w ramach projektu na obszarze TPN bez wątpienia uzupełnią informacje o ptakach tego terenu. Dodatkowo będą one służyły do analizy rozmieszczenia / liczebności ptaków w skali całych Karpat, umożliwiając ich efektywniejszą ochronę. Mogą stanowić także dane uzupełniające do przygotowywanego Planu Zadań Ochronnych.
 • Kierownik: dr Michał Makos
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Klimat Tatr Polskich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i późnego glaciału

  Celem niniejszego projektu jest rekonstrukcja warunków klimatycznych na północnym skłonie Tatr Polskich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i w późnym glacjale (26000 – 11700 lat temu). Okres ten miał miejsce podczas Morskiego Stadium Izotopowego 2. Naszym zamiarem jest określenie warunków klimatycznych na podstawie rekonstrukcji paleolodowców. Warunki klimatyczne odnoszą się zawsze do określonego interwału czasowego, a jeżeli są oparte na podstawie rekonstrukcji paleoglacjologicznej wówczas charakteryzują okres, kiedy lodowiec znajdował się w stanie stabilnym. Taki lodowiec jest w stanie formować moreny czołowe i boczne a także aktywnie abradować podłoże skalne w obrębie cyrków i żłobów lodowcowych. Dlatego określenie czasu stabilizacji lodowca jest możliwe poprzez datowanie wieku ekspozycji form akumulacji i erozji lodowcowej, co w konsekwencji umożliwi nam odtworzenie przebiegu deglacjacji obszaru badań. Otrzymane dane dadzą podstawy do skorelowania warunków klimatycznych podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i późnego glacjału w Tatrach Polskich z innymi obszarami górskimi w Europie.
 • Kierownik: Tomasz Zając
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Mikrofacje wapieni murańskich w obrębie Kop Sołtysich

  Tematem pracy jest sporządzenie badań mikrofacjalnych w Jaworzyńskim Żlebie. Zbadanie mikrofauny, oraz skartowanie wapieni murańskich.