Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: Rojan Elżbieta
  UW - WGiSR, Zakład Geomorfologii
  Rok: 2011.

  Zmiany w rzeźbie piętra leśnego Tatr Polskich wywołane bardzo silnymi wiatrami

 • Kierownik: Gądek Bogdan
  UŚ - Katedra Geomorfologii
  Rok: 2011.

  Zróżnicowanie pokrywy lodowej i termiki zbiorników wodnych Doliny Pięciu Stawów Polskich

 • Kierownik: Żmudzka Elwira
  UW - WGiSR, Zakład Klimatologii
  Rok: 2011.

  Zróżnicowanie warunków wiatrowych w Tatrach

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Zróżnicowanie wietrzenia mrozowego i odpadania materiału ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim, na przykładzie Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Zieliński Roman
  UWM - Katedra Genetyki
  Rok: 2010.

  Ewolucja molekularna wybranych gatunków roślin - nr 0207.202.

 • Kierownik: Ronikier Anna
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Analiza uwarunkowań występowania grzybów arktyczno-alpejskich w górach strefy umiarkowanej

 • Kierownik: Szoszkiewicz Krzysztof
  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UP
  Rok: 2010.

  Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich typów rzek

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Dynamika populacji i cykl rozwojowy szafranu spiskiego /Crocus scepusiensis/ na wybranych polanach TPN

 • Kierownik: Balcerkiewicz Stanisław
  UAM - Wydział Biologii
  Rok: 2010.

  Dynamika roślinności po zaniechaniu wypasu-badania długoterminowe na powierzchniach stałych na Polanie Chochołowskiej i w jej otoczeniu

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Ecochange - wyzwania w określaniu i przewidywaniu zmian bioróżnorodności i ekosystemów Europy

 • Kierownik: Brzosko Emilia
  UB - Instytut Biologii
  Rok: 2010.

  Genetyczne zróżnicowanie Malaxis monophyllos w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nizinno-górskiej dysjunkcji zasięgu gatunku

 • Kierownik: Lewandowski Andrzej
  PAN - Instytut Dendrologii
  Rok: 2010.

  Genomika zmienności adaptacyjnej i demograficznej sosny zwyczajnej /Pinus silvestris L./

 • Kierownik: Węgrzyn Michał
  UJ - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000-faza trzecia. Monitoring rodzaju Cladonia sekcja Cladinia /Lichenes, porosty/ w regionie alpejskim

 • Kierownik: Mróz Wojciech
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Monitoring programu Natura 2000

 • Kierownik: Nowak Arkadiusz
  PAN - Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
  Rok: 2010.

  Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej - FlorNaturOB

 • Kierownik: Olejniczak Paweł
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i wprowadzanie na stanowiska naturalne

 • Kierownik: Mułenko Wiesław
  UMCS - Zakład Botaniki i Mykologii
  Rok: 2010.

  Pionowe rozmieszczenie grzybów pasożytniczych w TPN

 • Kierownik: Wróbel Iwona
  PAN - Ogród Botaniczny
  Rok: 2010.

  Porównanie pokrewieństwa genetycznego rodzaju Erysimum

 • Kierownik: Fałtynowicz Wiesław
  UWr - Instytut Biologii Roślin
  Rok: 2010.

  Porównawcza ekologia ewolucyjna mutualizmu pomiędzy Trollius spp. a Chiastocheta spp.

 • Kierownik: Kwiatkowska Monika
  UJ - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Przebieg procesów reprodukcyjnych u Biscutella laevigata L.

 • Kierownik: Kuss Patrick
  Instytut of Plant Scence of Bern
  Rok: 2010.

  Przegląd taksonomiczny rodzaju Pedicularis /gnidosz/ w Euroazji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów specjalizacji w powiązaniu ze zlodowaceniami

 • Kierownik: Urbaniak Lech
  UAM - Zakład Genetyki
  Rok: 2010.

  Reliktowa populacja sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z Europy Środkowo- Wschodniej- studium porównawcze z użyciem markerów DNA i cech morfologicznych igieł

 • Kierownik: Piwowarczyk Renata
  UH-P - Instytut Biologii
  Rok: 2010.

  Rewizja taksonomiczna oraz problemy fitogeograficzne i ekologiczne gatunków z rodzaju Orobanche /Orobanchaceae/ w Polsce

 • Kierownik: Bernacki Leszek
  UŚ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Rok: 2010.

  Rozmieszczenie i stopień zagrożenia storczykowatych TPN

 • Kierownik: Wojtal Agata
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Różnorodność, rozmieszczenie i zagrożenia mikroflory źródeł południowej Polski

 • Kierownik: Kostecka Alicja
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Struktura genetyczna populacji i ewolucja metalofitów: Biscutella laevigata L.

 • Kierownik: Bodziarczyk Jan
  UR - Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
  Rok: 2010.

  Struktura i dynamika populacji języcznika zwyczajnego Phyllitis scolopendrium /L./ Newm. w TPN

 • Kierownik: Zielonka Tomasz
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Struktura i funkcjonowanie pierwotnego lasu urwiskowego- adaptacje drzew do życia w ekstremalnych warunkach siedliskowych

 • Kierownik: Wołowski Konrad
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Taksonomiczne i środowiskowe studia nad rodzajem Pediastratum Meyen /Chlorophyta/ w zbiornikach wodnych Polski

 • Kierownik: Górski Piotr
  UP - Katedra Botaniki
  Rok: 2010.

  Wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr - studium florystyczno - ekologiczne

 • Kierownik: Wojterska Maria
  UAM - Wydział Biologii
  Rok: 2010.

  Zbiorowiska ziołorośli i traworośli Doliny Roztoki i Pięciu Stawów

 • Kierownik: Bednarz Bartłomiej
  UR - Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej
  Rok: 2010.

  Zmiany czasowo-przestrzenne zasięgu sosny górskiej /Pinus mugus Scop./ w TPN

 • Kierownik: Godzik Barbara
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2010.

  Zmienność stechiometrii pierwiastków w mchu Pleurozium schreberi w dużej skali przestrzennej /Polska/ w warunkach zróżnicowanej presji antropogenicznej

 • Kierownik: Jurewicz Edyta
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2010.

  Alpejska tektonika nieciągła w jednostkach płaszczowinowych i w trzonie granitoidowym Tatr

 • Kierownik: Kaczka Ryszard J.
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2010.

  Analiza miejsc i rozmiarów depozycji materiału stokowego w misie Morskiego Oka i Czarnego Stawu pod Rysami

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Analiza mikrofacjalna wapieni dolnej kredy jednostek wierchowych w Tatrach

 • Kierownik: Jurewicz Edyta
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2010.

  Analiza strukturalna Jednostki Czerwonych Wierchów w rejonie Kotła Mułowego i Koziego Grzybka

 • Kierownik: Guzik Martyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2010.

  Badania gruntów, wód powierzchniowych i ścieków w rejonie obozowiska taternickiego "Szałasiska" w Dolinie Rybiego Potoku

 • Kierownik: Rubinkiewicz Jacek
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2010.

  Badania strukturalne i paleomagnetyczne utworów jury dolnej i środkowej wybranych fragmentów jednostek wierchowych i reglowych /Tatry Zachodnie i Tatry Wysokie/

 • Kierownik: Szynkiewicz Adam
  UWr - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Badania warstw lodu w wybranych jaskiniach Tatr Polskich

 • Kierownik: Łuczyński Piotr
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2010.

  Charakterystyka niezgodności pomiędzy triasem a jurą w jednostce autochtonicznej w Tatrach

 • Kierownik: Cymerman Zbigniew
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Charakterystyka skał uskokowych krystaliniku polskiej części Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Stuchlik Evžen
  Univerzita Karlova v Pradze
  Rok: 2010.

  CLIMHEAD

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w TPN

 • Kierownik: Chełmicki Wojciech
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Dynamika chemizmu wód obszaru wysokogórskiego na przykładzie Doliny Chochołowskiej

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Dynamika koryta potoku wysokogórskiego na przykładzie Potoku Sucha Woda w Tatrach

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Dynamika systemu fluwialnego Potoku Waksmundzkiego /Tatry Wysokie/

 • Kierownik: Pociask-Karteczka Joanna
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Dynamika wydajności i cech fizycznych wód źródeł w zlewni Potoku Olczyskiego

 • Kierownik: Gąsiorowski Michał
  PAN - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Ekosystemy jezior tatrzańskich w ostatnim tysiącleciu na podstawie wyników analiz paleobiologicznych

 • Kierownik: Staszewski Tomasz
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Rok: 2010.

  Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Ewolucja i procesy kształtujące rzeźbę Tatr Zachodnich na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca

 • Kierownik: Rączkowska Zofia
  PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
  Rok: 2010.

  Ewolucja środowiska naturalnego Tatr w okresie czwartorzędu

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Formy i osady późnego glacjału i holocenu w polskiej części Tatr Wysokich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Funkcjonowanie dolin denudacyjnych w Tatrach Zachodnich

 • Kierownik: Pociask-Karteczka Joanna
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Genetyczny podział hydrogramu wezbrań opadowych Potoku Olczyskiego

 • Kierownik: Gradziński Michał
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Geneza jaskiń i osadów krasowych

 • Kierownik: Małecki Jerzy
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2010.

  Hydrogeologiczne problemy zlewni Rybiego Potoku i Roztoki w Tatrach

 • Kierownik: Szynkiewicz Adam
  UWr - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Interdyscyplinarny monitoring procesu zaniku lodu w wybranych jaskiniach tatrzańskich i porównanie warunków mikroklimatycznych z innymi jaskiniami

 • Kierownik: Lorczyk Marek
  Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2010.

  Inwentaryzacja i dokumentacja Jaskini Małej w Mułowej

 • Kierownik: Nowak Jakub
  Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2010.

  Inwentaryzacja jaskiń Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Gądek Bogdan
  UŚ - Katedra Geomorfologii
  Rok: 2010.

  Klimatyczne i topograficzne uwarunkowania rozwoju pokrywy śnieżnej i pokrywy lodowej jezior tatrzańskich

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2010.

  Kontynuowanie dokumentacji jaskini Siwy Kocioł w 2010 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2010.

  Kontynuowanie dokumentacji jaskini Śnieżna Studnia w 2010 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2010.

  Kontynuowanie dokumentacji jaskiń: Śnieżna Studnia, Siwy Kocioł w 2010 roku

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2010.

  Kontynuowanie dokumentacji jaskiń: Śnieżna Studnia, Studnia w Kazalnicy, Siwy Kocioł w 2010 roku

 • Kierownik: Skiba Michał
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Mineralogia kieszeni ilastych rozwiniętych w obrębie granitoidów Tatr Wysokich

 • Kierownik: Witkowski Zbigniew
  AWF - Katedra Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2010.

  Monitoring ruchu skiturowego w TPN z zastosowaniem GPS Tracer - próba oceny oddziaływań na środowisko

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Naturalne i antropogeniczne przekształcenia współczesnej rzeźby wysokogórskiej na skłonie północnym i południowym Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Stuchlik Evžen
  Univerzita Karlova v Pradze
  Rok: 2010.

  Ocena wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na ekosystemy wodne

 • Kierownik: Wiśliński Andrzej
  Mała Pracownia Geograficzna
  Rok: 2010.

  Ocena zmian stanu współczesnego zlodowacenia embrionalnego na obszarze zlewni Morskiego Oka

 • Kierownik: Grodzicki Jerzy
  Polskie Towarzystwo Nauk o Ziemi
  Rok: 2010.

  Ogólnopolska baza informatyczna "Jaskinie"

 • Kierownik: Marcinowska Agnieszka
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2010.

  Określenie możliwości retencyjnych i dynamiki denudacji obszarów krasowych Tatr Polskich w oparciu o badania stacjonarne wywierzysk

 • Kierownik: Brożek Stanisław
  UR - Katedra Gleboznawstwa Leśnego
  Rok: 2010.

  Opracowanie ekspozycji wystawienniczej Centrum Edukacji Gleboznawczej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 • Kierownik: Kędzierski Michał
  WAT - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
  Rok: 2010.

  Opracowanie numerycznego modelu terenu Kasprowego Wierchu metodą naziemnego skaningu laserowego

 • Kierownik: Grabowski Jacek
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2010.

  Paleoklimatyczne i paleoocenograficzne zmiany w późnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich basenów Polski i Francji: integracja metod bio-, magneto- i chemostratygraficznych

 • Kierownik: Gawęda Aleksandra
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2010.

  Petrogeneza trzonu krystalicznego Tatr

 • Kierownik: Kozak Jacek
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Poprawa jakości wykonania ortofotomapy terenów wysokogórskich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Przybyliński Tadeusz
  PWr - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Rok: 2010.

  Radon jako składnik wód podziemnych w skałach granitoidowych Polski Południowej

 • Kierownik: Gasiewicz Andrzej
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2010.

  Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich /Tatry/

 • Kierownik: Nitychoruk Jerzy
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2010.

  Rekonstrukcja zmian klimatycznych w młodszym czwartorzędzie Tatr Wysokich na podstawie datowań glacjalnych form erozyjnych

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Rola wywierzysk tatrzańskich w kształtowaniu reżimu hydrochemicznego i hydrogeologicznego potoków górskich

 • Kierownik: Marks Leszek
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2010.

  Rozprzestrzenianie się lodowców w młodszym plejstocenie w dorzeczu Suchej Wody /Tatry/

 • Kierownik: Rychliński Tomasz
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Sedymentacja i diageneza osadów triasu Tatr

 • Kierownik: Jaglarz Piotr
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Sedymentacja i diageneza utworów triasu serii wierchowej w Tatrach

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Sedymentacja i stratygrafia utworów mezozoicznych Tatr

 • Kierownik: Szulc Joachim
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat Wewnętrznych

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2010.

  Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10000

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2010.

  Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10000, II etap- prace geofizyczne

 • Kierownik: Jach Renata
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Środowisko sedymentacji wapieni plamistych jury dolnej

 • Kierownik: Choiński Adam
  UAM - Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
  Rok: 2010.

  Termika wód i zjawiska lodowe na Morskim Oku i Wielkim Stawie

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Typy koryt potoków tatrzańskich

 • Kierownik: Balon Jarosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2010.

  Typy środowiska przyrodniczego Tatr

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2010.

  Utwory dolnej kredy w jednostkach wierchowych

 • Kierownik: Rojan Elżbieta
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2010.

  Weryfikacja wyników pomiarów form erozyjnych i akumulacyjnych powstałych w czerwcu 2007 r. w Dolinach: Kościeliskiej i Chochołowskiej

 • Kierownik: Siwek Joanna
  AWF - Wydział Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2010.

  Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość wód płynących w TPN

 • Kierownik: Barczyk Grzegorz
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2010.

  Wpływ infrastruktury turystycznej rejonu Hali Gąsienicowej na środowisko wodne zlewni Suchej Wody Gąsienicowej w Tatrach

 • Kierownik: Wężyk Piotr
  UJ - Zakład Klimatologii
  Rok: 2010.

  Wpływ warunków śniegowych i terenowych na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego w wybranych masywach górskich Karpat i Sudetów

 • Kierownik: Barlik Marcin
  PW - Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
  Rok: 2010.

  Współczesne ruchy tektoniczne oraz przebieg geoidy na terenie Tatr i Pienin

 • Kierownik: Gądek Bogdan
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2010.

  Współczesne zmiany klimatu i ich odzwierciedlenie w morfodynamice stoków tatrzańskich