Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: dr hab. inż. Czesław Bartnik
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2014.

  Podatność świerka pospolitego na grzybowe patogeny korzeniowe.

  Analiza świeżych pniaków pozostałych po ostatnich wiatrołomach i wiatrowałach daje możliwość oceny zagrożenia drzewostanów świerkowych przez opieńkę i korzeniowca. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne nad zawartością związków fenolowych w drewnie świerkowym i ich związek z podatnością drzew na patogeny korzeniowe.
 • Kierownik: dr Piotr Jaglarz
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Środowiska sedymentacji i diageneza osadów triasu w Tatrach

  Rekonstrukcja środowiska depozycji, rozpoznanie czynników kontrolujących sedymentację oraz określenie warunków w jakich przebiegała diageneza osadów triasu z różnych jednostek tektoniczno-facjalnych Tatr w oparciu o cechy strukturalne, teksturalne i geochemiczne skał
 • Kierownik: dr Renata Jach
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat Wewnętrznych

  Rozpoznanie środowiska sedymentacji mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych głównych jednostek geologicznych Tatr
 • Kierownik: mgr Agnieszka Sala
  Uniwersytet Wrocławski
  Rok: 2014.

  Monografia rodzaju Erebia DALMAN, 1816 (Lepidoptera: Satyrinae) Karpat Zachodnich

  Praca polegać będzie na badaniu zróżnicowania morfologicznego, anatomicznego oraz genetycznego w obrębie gatunków, podgatunków i form lokalnych, uwzględniając dane historyczne oraz współczesne. Rodzaj Erebia obejmuje gatunki zasiedlające tereny typowo górskie, o dużych wysokościach bezwzględnych. W związku z tym że znaczna część polskich gór objęta jest ochroną w granicach Parków Narodowych, koniecznym jest zbadanie tego rodzaju na terenie objętym ochroną. Stan wiedzy nt. badanego rodzaju motyli jest wciąż niewielki, wymaga uzupełnienia oraz uporządkowania. W tym celu konieczne jest pobranie prób do analizy. Realizacja projektu wzbogaci wiedzę na temat biologii i preferencji ekologicznych, a także umożliwi wykrycie nowych stanowisk ww. gatunków. Ponadto badania pozwolą oszacować przepływ genów pomiędzy populacjami w zależności od odległości, a tym samym określić progowe zagęszczenie środowisk niezbędne dla utrzymania gatunków. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż w warunkach wzrastającej izolacji przestrzennej, degradacji siedlisk i aktualnych zmian klimatycznych, nie ma rozwiązania alternatywnego, zmierzającego do lepszego poznania podstawowych parametrów genetycznych populacji ww. gatunków w celu ich skuteczniejszej ochrony w przyszłości.
 • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gaździcki
  Instytut Paleobiologii PAN
  Rok: 2014.

  Paleontologia i biostratygrafia mezozoiku Tatr

  Analiza zespołów biotycznych triasu i jury Tatr i ich znaczenie dla korelacji wiekowej
 • Kierownik: dr hab. inż. Paweł Religa
  Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Rok: 2014.

  Czasoprzestrzenny rozkład stopnia zanieczyszczenia tatrzańskich szlaków pieszych odpadami

  Obecności człowieka na obszarach objętych ochroną nierozerwalnie towarzyszą uboczne skutki jego działalności, między innymi powstawanie odpadów. Celem projektu będzie określenie czynników determinujących ilość odpadów pozostawianych na szlakach pieszych TPN przez turystów. Analizie poddane zostaną następujące czynniki: poziom trudności szlaku turystycznego oraz poziom świadomości turystów. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie mapy czasoprzestrzennego rozkładu stopnia zanieczyszczenia szlaków pieszych TPN odpadami.
 • Kierownik: dr hab. inż. Paweł Religa
  Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Rok: 2014.

  Badania monitoringowe ruchu turystycznego w TPN

  Realizowany temat jest częścią pracy badawczej, której celem jest kompleksowa charakterystyka sylwetki turysty "pozasezonowego" oraz określenie stopnia jego oddziaływania na przyrodę ożywioną i nieożywioną TPN. Opracowania wyników cyklicznie prowadzonych badań ankietowych, zostaną wykorzystane do proponowania rozwiązań służących organizacji inicjatyw turystycznych na terenie TPN poza okresem wakacyjnym i świąteczno-weekendowym zgodnych z polityką środowiskową parku i oczekiwaniami turystów oraz eko-edukacji turystów i organizatorów turystyki na obszarze TPN.
 • Kierownik: dr inż. Joanna Korzeniowska
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2014.

  Monitoring zanieczyszczeń dalekiego i bliskiego zasięgu oraz ich oddziaływanie na poszczególne ekosystemy TPN. Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin.

  Badania, realizowane w ramach tego tematu, mają na celu określenie wpływu działalności człowieka na ekosystemy Tatr.
 • Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Mirek
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2014.

  Ekogeograficzna i filogeograficzna analiza zjawiska mylonitowego we florze roślin naczyniowych Tatr.

  Tematyka badań obejmuje zjawisko wykształcenia się specyficznych zbiorowisk roślinnych związanych z występowaniem skał mylonitowych w Tatrach. To interesujące zjawisko wymaga pełniejszej charakterystyki grupy gatunków roślin związanych z obecnością podłoża mylonitowego. Celem projektu jest także charakterystyka fitocenoz tych szczególnych zbiorowisk i ich uwarunkowań siedliskowych.
 • Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Mirek
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2014.

  Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski.

  Tematyka badań obejmuje grupę bliskich sobie gatunków wysokościowo zastępczych, reprezentujących różne grupy taksonomiczne, typy biologiczne i wzorce rozmieszczenia wysokościowego. Celem pracy jest opis zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się granic pomiędzy zastępczymi taksonami na gradiencie wysokościowym.