Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: mgr inż. Tomasz Chodkiewicz
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2012.

  Monitoring Dzięcioła Trójpalczastego w ramach Monitoringu Ptaków Polski.

  Monitoring dzięcioła trójpalczastego (MDT) jest koordynowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Program realizowany jest od 2010 r. (rok pilotowy) w oparciu o finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest monitoring stanu krajowej populacji dzięcioła trójpalczastego na całości areału lęgowego tego gatunku w Polsce. W ramach prowadzonych prac rejestrowane są też informacje o dzięciole białogrzbietym, występującym na tych samych powierzchniach próbnych. W monitoringu obejmującym krajowe populacje dzięciołów trójpalczastego i białogrzbietego zastosowano uproszczone metody badawcze umożliwiające w sposób najbardziej efektywny wykorzystanie ograniczonych zasobów kadry ornitologicznej niektórych regionów kraju, jak również trudności związane z wykonaniem prac terenowych, zwłaszcza w górach. Podstawą monitoringu są poszukiwania i liczenia dzięciołów na powierzchniach próbnych wybranych losowo w całym zasięgu występowania dzięcioła trójpalczastego w Polsce, pokrywającym się w dużym stopniu z głównymi obszarami występowania dzięcioła białogrzbietego w kraju (Karpaty i Polska NE). Populacją docelową jest krajowa populacja lęgowa dzięcioła trójpalczastego. Powierzchnie próbne wskazane zostały w ramach losowania warstwowego w granicach ustalonego areału występowania dzięcioła trójpalczastego. Kontrole terenowe polegają na przejściu, wabieniu w wyznaczonych punktach, obserwacji i nasłuchu ptaków wzdłuż wyznaczonych transektów wewnątrz kwadratów 2km x 2 km. Kontrolami objęto docelowo ok. 130 powierzchni próbnych o wielkości 4 km2. Każda powierzchni kontrolowana jest dwukrotnie w ciągu sezonu lęgowego.
 • Kierownik: Joanna Ligęza
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2012.

  Symulacyjny model rozwoju infrastruktury turystycznej Małego Cichego

  Stworzenie symulacyjnego modelu rozwoju infrastruktury turystycznej dla wsi Małe Ciche. W pracy poruszony zostanie temat zastosowania metody Monte Carlo na potrzeby geografii. Zwrócona zostanie również uwaga na konflikt pomiędzy człowiekiem, a przyrodą. W szczególności badany będzie wpływ rozwoju infrastruktury turystycznej w obszarach bezpośrednio graniczących z obszarem parku na środowisko przyrodnicze.
 • Kierownik: mgr inż. Włodzimierz Cichocki
  Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  Rok: 2012.

  Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja

  Badania prowadzone są od 1998 roku. Zakończenie drugiego etapu badań przewidziano na 2015 rok. W pierwszym etapie poznano skład gatunkowy sów i ich wstępne rozmieszczenie i liczebność. Przedstawiono je w pracy Notes on the owls of the Polish Tatra Mountains, southern Poland, wydanej w Acta zoologica cracoviensia 47(1-2): 9-16. Nadbitkę pracy przekazano do bilblioteki TPN. Na zakończenie prac przewiduje się powstanie monografii sów Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kubica
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2012.

  Określenie przestrzennego rozkładu sztucznego radionuklidu 137 Cs w próbkach gleby pobranej w jedenastu punktach monitoringowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Od 2000 roku prowadzone są badania związane z określeniem poziomu aktywności sztucznego radionuklidu cezu-137 oraz dla porównania naturalnego potasu-40 oraz wybranych metali ciężkich w próbkach gleby pobranych z regionu TPN. Na podstawie prowadzonych prac sporządzono mapy "cezowe" Tatr.W oparciu o nie wybrano 11 punktów monitoringowych .Oznacza się w próbkach gleby ,w badanym terenie ( w tych 11 pkt).co roku zmiany stężenie wyżej wymienionych pierwiastków.
 • Kierownik: Joanna Kobeszko
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2012.

  Rozkład przestrzenny stref gradacji kornika drukarza Ips typographus w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1955-2011

  Określenie nasilenia występowania kornika drukarza w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego; próba opisania rozwoju gradacji na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w wymiarze czasowo-przestrzennym
 • Kierownik: mgr inż. Konrad Lach
  Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Rok: 2012.

  „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski” (FlorNaturLBG) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2010-2012.

  Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski” (FlorNaturLBG) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 2010-2012. Zbiór i długoterminowe przechowywanie w chłodniach i w temperaturze ciekłego azotu w LBG Kostrzyca
 • Kierownik: mgr Ewa Lubera
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Zróżnicowanie wietrzenia mrozowego i odpadania materiału ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim, na przykładzie Tatr Zachodnich

  Wietrzenie mrozowe i ściśle z nim powiązane odpadanie ze ścian skalnych są – z punktu widzenia geomorfologii – bardzo istotnymi procesami przyczyniającymi się do kształtowania rzeźby. Wietrzenie fizyczne jako proces prowadzący do rozdrobnienia skały, zmienia cechy materiału podlegającego transportowi, od składu mechanicznego produktów wietrzenia mrozowego zależy sposób ich przemieszczania po stoku, a tym samym jego modelowania. Proces przygotowawczy jakim jest wietrzenie mrozowe oraz proces odpadania materiału ze ścian skalnych zachodzą szczególnie intensywnie w obszarach wysokogórskich. Podatność na wietrzenie fizyczne, a co za tym idzie, tempo i rozmiary odpadania materiału ze ściany skalnej(zbudowanej z danego typu skały) zależą głównie od warunków klimatycznych, właściwości skał, warunków orograficznych, ekspozycji i czasu oddziaływania czynnika. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania właściwości skał tj. porowatość, gęstość, wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, badania składu mineralnego oraz badania ultradźwiękowe. Istotą projektu są zaplanowane równoległe badania laboratoryjne (symulacja wietrzenia mrozowego) i badania terenowe (pomiar tempa i rozmiarów odpadania). Badania pozwolą na poznanie prawidłowości sposobu rozpadu skał, rodzaju produktów wietrzenia mrozowego, a także pozwolą na lepsze poznanie funkcjonowania wysokogórskiego systemu denudacyjnego. Dzięki zastosowaniu, obok podejścia opisowego, podejścia ilościowego do określenia podatności skał na oddziaływanie mrozu, umożliwią precyzyjne ukazanie zróżnicowania odporności różnych typów skał.
 • Kierownik: mgr Nikodem Frodyma
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Badanie środowiska Tatr z zastosowaniem metod pomiarowych fizyki jądrowej

  Podstawowym celem projektu przygotowywanego przez Naukowe Koło Fizyków UJ jest zaznajomienie studentów fizyki z metodami detekcji oraz identyfikacji źródeł promieniowania w środowisku naturalnym, jednak uzyskane w trakcie jego realizacji wyniki mogą dostarczyć ciekawych wiadomości na temat sezonowych zmian naturalnej emanacji radonu na wybranym terenie oraz informacji na temat zawartości zanieczyszczeń pochodzenia sztucznego (cywilizacyjnego) w opadzie śniegowym na obszarze Tatr. Planowane są pomiary in situ stężenia gazowego izotopu radonu (Rn-222) i pomiary naturalnego promieniowania gamma w sztolni uranowej w Dolinie Białego oraz odpowieni pomiar porównawczy w ogólnodostępnej dla turystów jaskini Mylnej. Pomiary te stanowić mogą uzupełnienie badań prowadzonych już w latach ubiegłych przez Laboratorium Ekspertyz Radiologicznych (IFJ PAN); zebrane w okresie zimowym dane pozwolą na porównanie wyników pomiarów stężenia pierwiastka Rn-222 w powietrzu oraz próbkach wody z wynikami pomiarów przeprowadzonych wcześniej wyłącznie w porze letniej na tym samym terenie. Ma to szczególne znaczenie ze względu na własności emanacji Rn, zależnej od warunków atmosferycznych. Ponadto planowane jest zebranie próbek śniegu w różnych partiach Tatr celem dokonania późniejszej analizy na obecność w opadzie substancji pochodzenia sztucznego przy użyciu metod spektroskopii jądrowej PIXE. Metoda ta mogłaby posłużyć w przyszłości na określenie stopnia skażenia w porze zimowej poszczególnych partii obszarów Tatrzańskiego Parku Narodowego substancjami pochodzącymi z przemysłu oraz eksploatacji paliw kopalnych. Dzięki współpracy z Akredytowanym Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość zapoznania się z najwyższej klasy przenośną aparaturą radiometryczną (spektrometr in-situ Inspector 1000, profesjonalny monitor radonu AlphaGUARD PQ 2000PRO, miernik mocy dawki GammaTRACER XL), służącą do identyfikacji oraz szybkiego i dokładnego pomiaru aktywnego zarówno mocy równoważnika dawki promieniowania gamma jak i stężeń gazowego izotopu radonu (Rn-222) w powietrzu a także pobranych próbkach wody. Oprócz metod aktywnych wykorzystane zostaną również metody pasywne polegające na rozmieszczeniu w wybranych miejscach, na 24-godzinną ekspozycję, detektorów śladowych typu CR-39.
 • Kierownik: mgr inż. Antoni Zięba
  Tatrzański Park Narodowy
  Rok: 2012.

  Występowania limby Pinus cembra L. w Tatrach Polskich

  Badania zakładają zebranie dokumentacji fitosocjologicznej słabo poznanego zespołu Cembro-Piceetm (Myczkowski 1970) w Tatrach Polskich oraz opis aktualnych stanowisk limby w TPN (zasięg poziomy i pionowy).
 • Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CZASOWO-PRZESTRZENNĄ ZMIENNOŚĆ REŻIMU HYDROCHEMICZNEGO I ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

  Zasadniczym celem badań jest identyfikacja czynników kształtujących reżim hydrologiczny, bilans hydrochemiczny oraz zasoby wód powierzchniowych i podziemnych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Badania dotyczące przestrzennego zróżnicowania składu chemicznego wód prowadzone będą metodą kartowania hydro-geo-chemicznego. Badania dotyczące reżimu hydrochemicznego będą prowadzone poprzez ciągłą rejestrację stanu wody (monitoring - kilkadziesiat stanowisk) wraz z systemtycznym badaniem składu chemicznego wód. W Laboratorium Hydrochemicznym IGiGP UJ zostanie zostanie wykonana analiza składu chemicznego wody metodą chromatografii jonowej (DIONEX ICS 2000) w zakresie 14 jonów (jony główne, związki biogenne i mikroelementy). Aniony zostaną oznaczone kolumną analityczną AS 18 (4x250 mm) wraz z dwoma kolumnami ochronnymi AG 18 (4x50 mm), a kationy – kolumną analityczną CS 16 (5x250 mm) wraz z dwoma kolumnami ochronnymi CG 16 (5x50 mm). Limity detekcji systemu chromatograficznego są następujące: makroelementy (HCO3 - 25 ppb, SO4 - 10,0 ppb, Cl - 2,5 ppb, Ca - 5 ppb, Mg - 5 ppb, Na - 10 ppb, K - 5 ppb, , związki biogenne (NH4 - 5 ppb, NO3 - 2,5 ppb, NO2 - 2,5 ppb, PO4 - 10,0 ppb) oraz mikroelementy (Br - 5 ppb, Li 5 ppb, F – 1 ppb). Przy pomocy wielowymiarowych technik eksploracyjnych (PCA, FA) zostaną zidentyfikowane czynniki kształtujece chemizm wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Kierownik: mgr inż. Marcin Matysek
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2012.

  Wybiórczość pokarmowa sokoła wędrownego (Falco peregrinus) oraz orła przedniego (Aquila chrysaetos) w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  Celem badań będzie, określenie wybiórczości pokarmowej sokoła wędrownego (Falco peregrinus) oraz orła przedniego (Aquila chrysaetos) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Materiał w postaci piór, kości oraz wypluwek zbierany będzie w okresie lęgowym ptaków. Dla sokoła próby pobierane będą w okresie wychowu piskląt, aż do ich wylotu z gniazda w odległości niepowodującej płoszenia ptaków. Próby dla orła będą pobierane wyłącznie już po opuszczeniu podlota z gniazda. Szczątki ofiar drapieżników będą rozpoznawane m.in. za pomocą analizy mikroskopowej. Kondycja ofiar, będzie określana za pomocą metody ptilochronologii. Badania prowadzone będą w ścisłej współpracy z Zespołem Ochrony Fauny TPN.
 • Kierownik: dr Renata Jach
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat Wewnętrznych

  Rozpoznanie środowiska sedymentacji mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych głównych jednostek geologicznych Tatr
 • Kierownik: mgr Tomasz Bytomski
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2012.

  Zróżnicowanie pokrywy lodowej i termiki zbiorników wodnych Doliny Pięciu Stawów Polskich (kontynuacja badań).

  Prowadzone badania są kontynuacją rozpoczętego w 2010 roku monitoringu temperatury wód i miąższości pokrywy lodowej zbiorników wodnych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Prócz tradycyjnej metodyki badań miąższości pokrywy lodowej, zastosowano nowoczesne - geofizyczne narzędzia badawcze, które także znajdują zastosowanie w badaniach struktury lodu. Ogólnym celem pracy jest określenie morfologicznych i klimatycznych uwarunkowań termiki i zalodzenia stawów tatrzańskich i znaczenia rozwoju lodu jeziornego jako indykatora zmienności klimatu.
 • Kierownik: mgr inż. Sylwester Basta
  MGGP S.A.
  Rok: 2012.

  "Przeprowadzenia pomiaru korytowego przekrojów poprzecznych mokrych” Części II (Obiekt II), na obszarze stanowiącym właściwość miejscową IMiGW PIB Oddział w Krakowie dla projektu pn. „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”

  Pomiar batymetryczny przekrojów korytowych mokrych rzeki Białka metodami geodezyjnymi.
 • Kierownik: dr Stanisław Kędzia
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2012.

  Ewolucja środowiska naturalnego Tatr w okresie czwartorzędu.

  Cele cząstkowe będą realizowane poprzez: - Wyznaczenie faz wzmożonej aktywności spływów gruzowych za pomocą datowania lichenometrycznego i zdjęć lotniczych oraz określenia ich związku z wybranymi elementami klimatu (głównie opadami deszczu). Pomiary temperatury powietrza w różnych formach terenowych mają określić zależność temperatury od rzeźby terenu i jej wpływ na szatę roślinną. - Pokrywy gruzowe w Dolinie Pańszczycy zostaną poddane analizie z uwzględnieniem ich genezy, aktywności procesów morfogenetycznych występujących w ich obrębie oraz pozycji w wysokogórskim systemie denudacyjnym. - Badanie relacji rzeźby i roślinności na podstawie pomiarów terenowych zmian obu elementów. -Rola ruchu turystycznego zostanie oceniona na podstawie monitoringu na wybranych stanowiskach.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Analiza kluczowych parametrów hydrogeologicznych w ocenach podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na obszarach górskich, na przykładzie Tatr Polskich

  Uzyskane wyniki wzbogacą dotychczasowy stan wiedzy na temat systemów wodonośnych obszaru Tatr Polskich, a także pozwolą - w przyszłości - w sposób pełniejszy chronić wysoką jakość wód tatrzańskich. Należy podkreślić, iż wybór, wykorzystanie , i selektywne oraz bardzo szczegółowe rozpoznanie parametrów hydrogeologicznychw stosowanych metodyce ocen podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie, jest nowatorskie. Zagadnieniem tym nie zajmowano się dotychczas na terenie Tatr Polskich. Przeprowadzone badania terenowe i prace kameralne pozwolą na wyznaczenie podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na wybranych poligonach badawczych a co za tym idzie ułatwią realizację podobnych zagadnień na obszarze całych Tatr.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Analiza wpływu sztucznego zaśnieżania stoków narciarskich na bilans wodny i erozję gruntów na podstawie wybranych obszarów Tatr i Podhala.

  Temat jest realizacją rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Analiza wpływu sztucznego zaśnieżania stoków narciarskich na bilans wodny i erozję gruntów na podstawie wybranych obszarów Tatr i Podhala" - wykonywanej przez mgr. Szymona Grocholskiego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kierownik: Michał Florek
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Charakterystyka reżimu hydrochemicznego cieków i źródeł w zlewni Kościeliskiego Potoku w Tatrach Zachodnich

  Temat pracy będzie dotyczył określenia czynników kształtujących reżim hydrochemiczny wód (cieków i źródeł) w zlewni Kościeliskiego Potoku w Tatrach Zachodnich. W celu określenia reżimu hydrochemicznego wód zostaną przebadane cechy fizyczno-chemiczne wody w odniesieniu do stanów wody (wydajności). Cechy fizykochemiczne będą badane w terenie w zakresie pH, przewodności i temperatury wody oraz w po pobraniu 0,5 L wody w Laboratorium Hydrochemicznym IGiGP UJ metodą chromatografii jonowej w zakresie 14 jonów: jony główne (Ca, Mg, K, Na, HCO3, SO4, Cl) związki biogenne – mineralne formy azotu (NO3, NH4, NO2, NO3) i fosforu (PO4) oraz mikroelementy (Li, F oraz Br). Reżim zostanie określony na podstawie badań systematycznych, co miesięcznych w ciągu jednego roku. Punkty pomiarowe będą uzgodnione z TPN i częściowo prowadzone w ramach monitoringu hydrochemicznego. W trakcie badań terenowych zostanie sporządzona dokumentacja, szczególnie w zakresie pomiarów natężenia przepływu, które posłuży do sporządzenia krzywych natężenia przepływu.
 • Kierownik: Monika Gromadzka
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Reżim hydrochemiczny cieków i źródeł w zlewni Bystrego Potoku w Tatrach Zachodnich

  Temat pracy będzie dotyczył określenia czynników kształtujących reżim hydrochemiczny wód (cieków i źródeł) w zlewni Bystrego Potoku w Tatrach Zachodnich. W celu określenia reżimu hydrochemicznego wód zostaną przebadane cechy fizyczno-chemiczne wody w odniesieniu do stanów wody (wydajności). Cechy fizykochemiczne będą badane w terenie w zakresie pH, przewodności i temperatury wody oraz w po pobraniu 0,5 L wody w Laboratorium Hydrochemicznym IGiGP UJ metodą chromatografii jonowej w zakresie 14 jonów (Ca, Mg, K, Na, HCO3, SO4, Cl, NO3, NH4, NO2, NO3, Li, F oraz Br). Reżim zostanie określony na podstawie badań systematycznych, co miesięcznych w ciągu jednego roku. Planowany jest pomiar ciągły stanów wody (limnimetr cyfrowy), który zostanie umieszczony powyżej betonowej cembrowiny, w źródle położonym przy dolnej stacji wyciągu Goryczkowego, a pozostałe punkty pomiarowe będą uzgodnione z TPN i prowadzone w ramach monitoringu hydrochemicznego. W trakcie badań terenowych zostanie sporządzona dokumentacja, szczególnie w zakresie pomiarów natężenia przepływów, które posłużą do sporządzenia krzywych natężenia przepływu.
 • Kierownik: dr Elwira Sienkiewicz
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2012.

  Ekosystemy jezior tatrzańskich w ostatnim tysiącleciu na podstawie wyników analiz paleobiologicznych

  Wyniki badań osadów jeziornych będą wykorzystane do odtworzenia zmian klimatycznych i środowiskowych, jakie zachodziły w czasie ostatniego tysiąclecia w wybranych jeziorach znajdujących się na terenie TPN. Rekonstrukcje te będą wykonane na podstawie analiz kopalnych szczątków fito- i zooplanktonu oraz analiz geochemicznych i sedymentologicznych. Na podstawie analizy okrzemek i wioślarek zostaną odtworzone zmiany trofii, warunków termicznych i odczynu wody. Rdzenie jeziorne będą datowane metodą Pb-210 oraz radiowęglową.
 • Kierownik: mgr inż. Marcin Matysek
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2012.

  Presja drapieżnicza na lęgi kuraków leśnych (Galliformes) z uwzględnieniem trendu liczebności gryzoni (Rodentia) na przykładzie jarząbka (Bonasa bonasia) w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  Poziom presji drapieżniczej wywieranej na wysiadujące jaja (lęgi) kury, jest uważany z jeden z głównych czynników limitujących liczebności kuraków. Badania będą miały za zadanie określenie sprawców oraz wielkość strat lęgów jarząbka przy wykorzystaniu m.in. fotopułapek. Badania prowadzone w ścisłej współpracy z Zespołem Ochrony Fauny TPN.
 • Kierownik: dr hab. Bogdan Gądek
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2012.

  Współczesne zmiany kriosfery Tatr

  Badania obejmują monitoring, analizę i modelowanie zmian głównych elementów kriosfery Tatr: lodowczyków, płatów wieloletniej zmarzliny, pokrywy śnieżnej i jeziornej pokrywy lodowej. Ich celem jest określenie (a) relacji pomiędzy klimatem a sezonowymi i wieloletnimi oraz powierzchniowymi i podziemnymi komponentami kriosfery oraz (b) wpływu zmieniającego się klimatu na środowisko przyrodnicze gór wysokich współcześnie niezlodowaconych. Realizowane prace są związane ze strategią międzynarodowych badań naukowych: The Climate and Cryosphere (CliC) Project, World Glacier Monitoring Service, GLOCHAMOR Research Strategy, UNESCO MAB programme: mountains oraz Mountain Research Initiative.
 • Kierownik: Marcin Jurczek
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Czynniki kształtujące skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Kościeliskiego Potoku w czasie niżówki zimowej w Tatrach Zachodnich.

  Zasadniczym celem badań jest poznanie czynników kształtujących skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Kościeliskiego Potoku w Tatrach Zachodnich w czasie niżówki zimowej. W czasie badań terenowych w 90 próbach wody zostanie zmierzone pH, EC oraz temperatura wody (WTW 350i). Zostanie pobranych 0,5L wody do oznaczania składu chemicznego metodą chromatografii jonowej (DIONEX 2000) w zakresie 14 jonów (Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl, NO3, NO2, NH4, PO4, Li, F, Br) w Laboratorium Hydrochemicznych IGiGP UJ. Interpretacja hydrochemiczna będzie nawiązywać do budowy geologiczno-tektonicznej i hydrogeologicznej zlewni. Następnie wzdłuż cieku Kościeliskiego zostanie zmierzone jego natężenie. Badania zostaną wykonane dwukrotnie w czasie niżówki zimowej w roku 2012r. (styczeń, luty/marzec).
 • Kierownik: dr Jakub Nowak
  Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2012.

  Inwentaryzacja jaskiń Tatr Zachodnich

  Dokumentacja jaskiń Tatr Polskich
 • Kierownik: Marek Lorczyk
  Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2012.

  Inwentaryzacja i dokumentacja jaskini Małej w Mułowej

  Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego prowadzi prace dokumentacyjne w jaskini od 2002 roku w toku prac sporządzony został plan i przekrój jaskini do głębokości 555 m, łącznie pomierzono nieco ponad 4 km korytarzy
 • Kierownik: mgr inż. Sylwester Basta
  MGGP S.A.
  Rok: 2012.

  "Przeprowadzenia pomiaru korytowego przekrojów poprzecznych mokrych” Części II (Obiekt II), na obszarze stanowiącym właściwość miejscową IMiGW PIB Oddział w Krakowie dla projektu pn. „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”

  Pomiar batymetryczny przekrojów korytowych mokrych rzeki Białka metodami geodezyjnymi.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Piksa
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2012.

  Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w wybranych jaskiniach TPN (kontynuacja projektu NB-056 Zoo147)

  Celem projektu jest poznanie liczebności i składu gatunkowego nietoperzy hibernujących w jaskiniach Tatr oraz długookresowych zmian tych parametrów w długim okresie czasu (1997-2016). W tym celu do 2016 roku planowane jest prowadzenie regularnego zimowego monitoringu nietoperzy w wytypowanych jaskiniach.
 • Kierownik: dr Jacek Szczygieł
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2012.

  Uwarunkowania geologiczne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej Tatr

  Zadaniem tematu badawczego jest identyfikacja homogenicznych populacji struktur geologicznych, warunkujących rozwój jaskiń w obrębie poszczególnych jednostkach wierchowych Tatr. Metodyka oparta jest na integracji danych terenowych i analizie danych kartograficznych(filtracja liczbowych danych poligonalnych jaskiń i mapy lineamentów).
 • Kierownik: Bartłomiej Oleszko
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Charakterystyka chemiczna wód podziemnych - perkolacyjnych (strefy wadycznej) systemów jaskiniowych masywu węglanowego Tatr Zachodnich.

  Badania dotyczą czynników warunkujących kształtowanie chemizmu wody w jaskiniach. Badane będą wody perkolacyjne, strefy wadycznej wybranych jaskiń. Pobór prób wód będzie prowadzony na różnych głębokościach systemu jaskiniowego, dodatkowo będą pobierane wody źródlane, które prawdopodobnie przynależą do badanego systemu jaskiniowo-wywierzyskowego (na przykład wywierzysko Lodowe - System Wielkiej Śnieżnej). W terenie będą mierzone cechy takie jak: zakwaszenie (pH), przewodnictwo elektrolityczne właściwe i temperatura, następnie zostanie pobrane 0,5 L wody i w Laboratorium Hydrochemicznym IGiGP UJ metodą chromatografii jonowej (DIONEX 2000) zostanie oznaczonych 14 jonów w tym: jony główne (HCO3,Cl,SO4,Ca,Mg,Na,K), związki biogenne - mineralne formy azotu (N) i fosforu (P) (NH4,NO2,NO3,PO4) oraz mikroelementy (Li,Br,F). Planowane badanie będzie trwać przez okres jednego roku plus etap wstępny (jedna seria poboru), w rytmie miesięcznym (po 10 prób wody). W ciągu roku zostanie pobranych 120 prób wody.
 • Kierownik: dr Paweł M. Owsianny
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  „Bruzdnice (Dinoflagellata) jako wskaźniki wybranych cech siedlisk słodkowodnych - analizy współczesne i paleoekologiczne”

  Przedmiotem badań będą bruzdnice (infragromada Dinoflagellata). Te eukariotyczne glony charakteryzują się specyficznymi cechami budowy, zarówno swoistymi, jak i nawiązującymi przy tym zarówno do świata zwierząt jak i roślin. Obecnie klasyfikowane są w gromadzie Myzozoa Cavalier-Smith in Cavalier-Smith et Chao 2004, należącej do królestwa Protozoa (Cavalier-Smith 2002, 2003). Dinoflagellaty są jednym z głównych komponentów planktonowych zbiorowisk glonów morskich, jak i bardzo ważnym i powszechnym składnikiem ekosystemów słodkowodnych. Znaczenie to zostało także potwierdzone w obrębie krajowych typów siedlisk słodkowodnych i morskich (wyniki historyczne i zespołu autorskiego z ostatnich 10-15 lat). Zakres znajomości zarówno wymagań siedliskowych, jak i stadiów życiowych (w tym przetrwalnych – cyst) dinoflagellatów morskich, jest nieporównywalnie bogatszy w stosunku do wiedzy o dinoflagellach słodkowodnych. Stan poznania dinoflagellatów morskich pozwala nie tylko dokonywać zarówno współczesnych charakterystyk siedlisk (w tym także opisywać problemy ‘toksycznych zakwitów’), czy tendencji tzw. ocieplenia klimatu w przeciągu ostatnich 30 lat, ale także np. opisywać zakres transgresji i regresji morza na podstawie subfosylnych pozostałości cyst bruzdnicowych. Wnioskowania takie są możliwe między innymi dlatego, że wśród czynników ekologicznych na które najwrażliwiej reagują bruzdnice morskie wymienić należy zasolenie i temperaturę wody. Badania paleoekologiczne oparte o cysty bruzdnic słodkowodnych są obecnie na początkowym etapie rozwoju (kilka prac na świecie z ostatnich lat o charakterze przyczynkowym, głównie w związku z brakiem skompilowania wiedzy i specjalistów od bruzdnic współczesnych i cyst bruzdnic kopalnych). Badania terenowe zostaną przeprowadzone głównie w oparciu o pobór prób żywych i powierzchniowych osadów dennych z wybranych ekosystemów wodnych Polski (głownie Wielkopolska, Suwalszczyzna, Pomorze, Polesie, Tatry). Badania terenowe – stałe eksperymenty terenowe i badania paleogeograficzne – przeprowadzone zostaną w oparciu o rozpoznane dotychczas ekosystemy jeziorno-torfowiskowe okolic Piły, reprezentujące różne przykłady typologiczne jezior. Badania laboratoryjne, w tym hodowle, będą miały miejsce w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Realizacja projektu umożliwi poznane z jednej strony czynników determinujących występowanie bruzdnic słodkowodnych we współczesnych ekosystemach jeziorono-torfowiskowych, z drugiej - pozwoli stworzyć narzędzie do uszczegółowienia paleoekologicznej analizy ich ewolucji.
 • Kierownik: mgr Beata Sęp
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2012.

  Weryfikacja metod pomiaru ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym

  Weryfikacja metod pomiaru ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym i porównanie wyników otrzymanych podczas badań metodą statystyczną, danych z kas biletowych ze wskazaniami z elektronicznych rejestratorów ruchu
 • Kierownik: mgr Maciej Karzyński
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
  Rok: 2012.

  Wykonywanie profili stratygraficznych pokrywy śnieżnej na poletkach pomiarowych w czterech lokalizacjach na terenie Tatr Polskich.

  Określenie aktualnej stabilności pokrywy śnieżnej.Publikacja Tygodniowego Biuletynu Śniegowego dla Tatr Polskich.
 • Kierownik: mgr inż. Natalia Kolecka
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Poprawa jakości wykonania ortofotomapy terenów wysokogórskich.

  Badania prowadzone są w ramach realizacji pracy doktorskiej pt. Numeryczne modelowanie kształtu stromych i urwistych stoków na danych ze skaningu laserowego i danych fotogrametrycznych.
 • Kierownik: dr Mikołaj Bielański
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Rok: 2012.

  Monitoring ruchu skiturowego w TPN z zastosowaniem GPS logger – próba oceny oddziaływań na środowisko - kontynuacja badań z roku 2011

  Monitoring ruchu skiturowego w TPN – ocena natężenia, najbardziej obciążonych obszarów, wskazanie miejsc schodzenia ze szlaków, obserwacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska parku, wskazanie rozwiązań zmniejszających ingerencję skiturowców w środowisko TPN, wypracowanie skutecznej metody monitoringu tego rodzaju ruchu turystycznego, wykorzystanie śladów z loggerów GPS do stworzenia mapy obciążenia ruchem skiturowym.
 • Kierownik: mgr inż. Filip Filar
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2012.

  Kontynuacja eksploracji oraz dokumentacji w Jaskini Śnieżna Studnia w 2012 roku.

  Kontynuacja eksploracji oraz dokumentacji w Jaskini Śnieżna Studnia w 2012 roku.
 • Kierownik: mgr inż. Filip Filar
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2012.

  Kontynuacja eksploracji i dokumentacji w Jaskini Siwy Kocioł w 2012 roku.

  Kontynuacja eksploracji i dokumentacji w Jaskini Siwy Kocioł w 2012 roku.
 • Kierownik: Joanna Urbaniak
  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  Rok: 2011.

  Edukacja ekologiczna turystów wędrujących po tatrzańskich szlakach

  Temat pracy magisterskiej związany jest z tematyką Tatrzańskiego Parku Narodowego. W szczególności zwrócono uwagę na najbardziej znaczące przeobrażenia środowiska naturalnego jakie zachodzą na jego obszarze , gdzie turystyka nie podlega istotnym wahaniom sezonowym i trwa praktycznie przez cały rok z różnym natężeniem. Istotnym elementem pracy będzie także ukazanie w jaki sposób kształtuje się świadomość ekologiczna wśród turystów oraz osób, które zawodowo pracują w Tatrach - przewodników i ratowników tatrzańskich.
 • Kierownik: Iwona Radosz
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2011.

  Czynniki kształtujące skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Chochołowskiego Potoku w Tatrach Zachodnich w czasie niżówki jesiennej.

  Badania mają na celu określenie czynników kształtujących skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Chochołowskiego Potoku. Przestrzenne zróżnicowanie wody będzie badane w potoku głównym oraz w potokach bocznych w odniesieniu do tzw. węzłów hydrochemicznych. Interpretacja hydrochemiczna będzie nawiązywać do czynników związanych z budową geologiczno-tektoniczną, uwarunkowaniami hydrogeologicznymi oraz hydrologicznymi (natężenie przepływu). Podczas badań terenowych zostanie zmierzone: pH, EC, temperatura wody(WTW 350i) oraz zostanie pobrane 0.5L wody do oznaczania składu chemicznego wód w Laboratorium Hydrochemicznym IGiGP UJ w zakresie 14 jonów metodą chromatografii jonowej(DIONEX2000), w tym: jony główne(Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4), związki biogenne(mineralne formy azotu (NO2, NO3, NH4) i fosforu (PO4) oraz mikroelementy(Li, Br ,F ). Badania zostaną przeprowadzone dwukrotnie w okresie niżówki jesiennej (lisopad, grudzień 2011). W sumie zostanie pobranych 90 prób wód.
 • Kierownik: Maria Łukasiewicz
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2011.

  Czynniki kształtujące skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Kościeliskiego Potoku w czasie niżówki jesiennej w Tatrach Zachodnich.

  Zasadniczym celem badań jest poznanie czynników kształtujących skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Kościeliskiego Potoku w Tatrach Zachodnich w czasie niżówki jesiennej. W czasie badań terenowych w 90 próbach wody zostanie zmierzone pH, EC oraz temperatura wody (WTW 350i). Zostanie pobranych 0,5L wody do oznaczania składu chemicznego metodą chromatografii jonowej (DIONEX 2000) w zakresie 14 jonów (Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl, NO3, NO2, NH4, PO4, Li, F, Br) w Laboratorium Hydrochemicznych IGiGP UJ. Interpretacja hydrochemiczna będzie nawiązywać do budowy geologiczno-tektonicznej i hydrogeologicznej zlewni. Następnie wzdłuż cieku Kościeliskiego zostanie zmierzone jego natężenie. Badania zostaną wykonane dwukrotnie w czasie niżówki jesiennej 2011 roku (listopad, grudzień).
 • Kierownik: Bartłomiej Oleszko
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2011.

  Charakterystyka chemiczna wód podziemnych - perkolacyjnych (strefy wadycznej) systemów jaskiniowych masywu węglanowego Tatr Zachodnich.

  Badania dotyczą czynników warunkujących kształtowanie chemizmu wody w jaskiniach. Badane będą wody perkolacyjne, strefy wadycznej wybranych jaskiń. Pobór prób wód będzie prowadzony na różnych głębokościach systemu jaskiniowego, dodatkowo będa pobierane wody źródlane, które prawdopodobnie przynależą do badanego systemu jaskiniowo-wywierzyskowego (na przykład wywierzysko Lodowe - System Wielkiej Śnieżnej). W terenie będą mierzone cechy takie jak: zakwaszenie (pH), przewodnictwo elektrolityczne właściwe i temperatura, następnie zostanie pobrane 0,5 L wody i w Laboratorium Hydrochemicznym IGiGP UJ metodą chromatografii jonowej (DIONEX 2000) zostanie oznaczonych 14 jonów w tym: jony główne (HCO3,Cl,SO4,Ca,Mg,Na,K), związki biogenne - mineralne formy azotu (N) i fosforu (P) (NH4,NO2,NO3,PO4) oraz mikroelementy (Li,Br,F). Planowane badanie będzie trwać przez okres jednego roku plus etap wstępny (jedna seria poboru), w rytmie miesięcznym (po 10 prób wody). W ciągu roku zostanie pobranych 120 prób wody.
 • Kierownik: mgr Jacek Radzikowski
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2011.

  Odporność na skrajne warunki środowiskowe form przetrwalnych Daphnia pochodzących z akwenów o różnym stopniu stabilności warunków fizycznych

  Słodkowodne wioślarki planktonowe z rodzaju Daphnia okresy niesprzyjających warunków środowiskowych (niedostatek pokarmu, wysychanie czy zamarzanie zbiornika, deficyty tlenowe, presja drapieżników) przeżywają w postaci wysoce odpornych na czynniki fizyczne form przetrwalnych. Skorupiaki te spotykane są zarówno w drobnych (astatycznych i efemerycznych), jak i w dużych, stabilnych pod względem warunków środowiskowych, zbiornikach wodnych. W drobnych, okresowych zbiornikach wodnych amplituda rocznych, sezonowych i dobowych wahań warunków fizycznych jest znacznie większa niż w zbiornikach dużych i głębokich. Wobec tego można spodziewać się, że nacisk selekcyjny na wytrzymałość form przetrwalnych Daphnia pochodzących z małych (okresowych) zbiorników jest większy. Efektem tego może być stosunkowo większa odporność na skrajne i zmienne warunki środowiskowe – w tym skrajne temperatury - form przetrwalnych pochodzących ze zbiorników okresowych. Aby sprawdzić prawdziwość powyższej hipotezy, należy przeprowadzić badania, w których porównana zostanie odporność form przetrwalnych pochodzących z różnego typu zbiorników. Badania takie powinny być przeprowadzone na formach przetrwalnych Daphnia pochodzących od zwierząt należących do jednego kompleksu gatunków. Jedynymi na terenie Polski głębokimi i względnie stabilnymi pod względem warunków środowiskowych zbiornikami, w których licznie występują spotykane też w drobnych i astatycznych zbiornikach wioślarki z kompleksu Daphnia pulex, są stawy tatrzańskie. Dlatego też pozyskanie z ich osadów dennych form przetrwalnych Daphnia jest niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych eksperymentów. Wykazane w nich ewentualne różnice w odporności form przetrwalnych mogą mieć wpływ na zdolności dyspersyjne wioślarek, a także na zdolność przetrwania przez nie różnego rodzaju katastrofalnych zdarzeń środowiskowych.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Bąk
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2011.

  Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie

  Wiek osadów zostanie przedstawiony na podstawie analiz biostratygraficznych i analizy chemostratygraficznej. Biostratygrafia osadów będzie oparta o otwornice planktoniczne oraz bentosowe – aglutynujące, a w szczególnych przypadkach o promienice. Chemostratygrafia będzie oparta na krzywej δ13C. Interpretacja warunków środowiska będzie oparta o cechy zespołów mikrofauny, analizy palinologiczne, cechy litologiczne, zawartość węgla organicznego i typu kerogenu, struktury sedymentacyjne, skamieniałości śladowe i stopień bioturbacji. Zespół powyższych analiz, potraktowany kompleksowo, powinien dać obraz środowiska sedymentacji najmłodszych osadów masywu tatrzańskiego, przede wszystkim w zakresie takich cech jak: głębokość dna basenu, ogólna topografia dna basenu, produktywność środowiska, energia środowiska, stopień natlenienia dna basenu, oraz zmiany poziomu morza w czasie sedymentacji osadów. Autor zamierza również wskazać zapis oceanicznych zdarzeń beztlenowych w profilach badanych osadów.
 • Kierownik: dr hab. Bogdan Gądek
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2011.

  Współczesne zmiany kriosfery Tatr

  Badania obejmują monitoring, analizę i modelowanie zmian głównych elementów kriosfery Tatr: lodowczyków, płatów wieloletniej zmarzliny, pokrywy śnieżnej i jeziornej pokrywy lodowej. Ich celem jest określenie (a) relacji pomiędzy klimatem a sezonowymi i wieloletnimi oraz powierzchniowymi i podziemnymi komponentami kriosfery oraz (b) wpływu zmieniającego się klimatu na środowisko przyrodnicze gór wysokich współcześnie niezlodowaconych. Realizowane prace są związane ze strategią międzynarodowych badań naukowych: The Climate and Cryosphere (CliC) Project, World Glacier Monitoring Service, GLOCHAMOR Research Strategy, UNESCO MAB programme: mountains oraz Mountain Research Initiative.
 • Kierownik: dr Tomasz Segit
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2011.

  Rekonesans w strefie wychodni utworów jurajskich miedzy doliną Suchej Wody, a doliną Białki

  Badania rekonesansowe
 • Kierownik: dr hab. inż. Paweł Religa
  Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Rok: 2011.

  Badania monitoringowe ruchu turystycznego w TPN

  Realizowany temat jest częścią pracy badawczej, której celem jest kompleksowa charakterystyka sylwetki turysty "pozasezonowego" oraz określenie stopnia jego oddziaływania na przyrodę ożywioną i nieożywioną TPN. Opracowania wyników cyklicznie prowadzonych badań ankietowych, zostaną wykorzystane do proponowania rozwiązań służących organizacji inicjatyw turystycznych na terenie TPN poza okresem wakacyjnym i świąteczno-weekendowym zgodnych z polityką środowiskową parku i oczekiwaniami turystów oraz eko-edukacji turystów i organizatorów turystyki na obszarze TPN.
 • Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2011.

  Czynniki kształtujące bilans hydrochemiczny i zasoby wód na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie zlewni Bystrego Potoku

  Badania dotyczą określenia bilansu hydrochemicznego zlewni Bystrego Potoku w zakresie 14 jonów (jony główne, związki biogenne, mikrojony). Poznanie składu chemicznego opadu mokrego (wet only) w badanej zlewni pozwoli określić poza denudacyjną składową bilansu związana z opadem atmosferycznym (tzw. opad mokry). Opad mokry będzie pobrany przy pomocy kolektora opadu mokrego "wet only" o powierzchni wlotowej 10000cm3. Do obliczenia bilansu hydrochemicznego TPN posłużą dane zebrane w czasie projektu realizowanego w latach 2007-2009.
 • Kierownik: dr Dorota Rzychoń
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Rok: 2011.

  Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zlewnie jezior w Tatrach i Karkonoszach

  Przedmiotem badań jest rejestracja, ocena oraz prognoza zmian stanu zakwaszenia, jakie wynikają ze zmieniającego się charakteru depozycji z powietrza oraz zmian klimatu, wód wybranych jezior położonych w Tatrach i Karkonoszach. Obiektem długookresowych i wykonywanych z częstotliwością 2x miesiąc badań w tatrach są 2 jeziora tatrzańskie: Długi i Zielony Staw. Wyniki są włączane w prace Międzynarodowego Programu Oceny i Monitoringu Zakwaszenia Rzek i Jezior (ICP-Waters), działającego na rzecz Organu Wykonawczego Konwencji w Sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości.
 • Kierownik: dr Roman Żurek
  Zakład Badań Ekologicznych
  Rok: 2011.

  Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - rzeki.

  Badania ichtiofauny w 2 typach potoków tatrzańskich są realizacją zobowiązania Polski do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są to 2 z ponad 400 stanowisk badanych w Polsce. Część stanowisk (w tym tatrzańskie)ma status referencyjny. Produktem badań będzie opracowanie narzędzia w postaci indeksu, który sklasyfikuje stan ichtiofauny w polskich rzekach w skali 5 stopniowej, od stanu bardzo dobrego do złego. Stosowny raport zostanie przekazany do Komisji Europejskiej.
 • Kierownik: Kornelia Kuklińska
  Uniwersytet Szczeciński
  Rok: 2011.

  Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenie środowiska przyrodniczego Tatr Zachodnich na przykładzie szlaku Kiry-Czerwone Wierchy- Dolina Małej Łąki.

  Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań. Udowodnienie tego iż ruch turytyczny, zwłaszcza w miesiącach letnich gdy często jest nadmierny wpływa na przekształcenie środowiska przyrodniczego, pogłębia erozję i szkody jakie powstają w parku narodowym.
 • Kierownik: dr Jerzy Grodzicki
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2011.

  Aktualizacja inwentarza jaskiń

  Aktualizacja inwentarza jaskiń
 • Kierownik: Rachlewicz Grzegorz
  UAM - Instytut Geoekologii i Geoinformacji
  Rok: 2011.

  Aktualny stan środowiska geograficznego Doliny Strążyskiej- przekształcenia szlaku Buńdówki- Hala Strążyska pod wpływem ruchu turystycznego

 • Kierownik: Jurewicz Edyta
  UW - Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2011.

  Alpejska tektonika nieciągła w jednostkach płaszczowinowych i w trzonie granitoidowym Tatr

 • Kierownik: Senetra Adam
  UWM - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Analiza i koncepcja zagospodarowania szlaków turystycznych na podstawie Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Kierownik: Pięta Anna
  AGH - Wydział Geologii
  Rok: 2011.

  Analiza i mikrosymulacja ruchu turystycznego w Tatrach Zachodnich w Polsce

 • Kierownik: Cymerman Zbigniew
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2011.

  Analiza paleonaprężeń skał węglanowych płaszczowin reglowych w Tatrach Polskich

 • Kierownik: Orzechowska Maja
  Uniwersytet Śląski
  Rok: 2011.

  Analiza sekwencji rDNA wątrobowców z rodzaju Pellia

 • Kierownik: Jurewicz Edyta
  UW - Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2011.

  Analiza strukturalna jednostki Czerwonych Wierchów w rejonie Kotła Mułowego, Kotła Litworowego i masywu Giewontu

 • Kierownik: Ronikier Anna
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Analiza uwarunkowań występowania grzybów arktyczno-alpejskich w górach strefy umiarkowanej

 • Kierownik: Pachuta Andrzej
  PW - Wydział Geodezji i Kartografii
  Rok: 2011.

  Badania geodynamiczne i badania przebiegu geoidy na obszarze Tatr i Pienin

 • Kierownik: Żurek Roman
  Zakład Badań Ekologicznych
  Rok: 2011.

  Badania ichtiofauny w latach 2010-2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - rzeki

 • Kierownik: Szynkiewicz Adam
  UWr - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Badania lodu w jaskini Lodowej w Ciemniaku oraz w wybranych jaskiniach tatrzańskich

 • Kierownik: Świetlik Ryszard
  PR - Katedra Ochrony Środowiska
  Rok: 2011.

  Badania monitoringowe ruchu turystycznego w rejonie Hali Gąsienicowej i Morskiego Oka

 • Kierownik: Korzeniak Joanna
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Badania regionalnego zróżnicowania roślinności zbiorowisk łąkowych i murawowych /psiary/ w Tatrach, prowadzone w ramach projektu badawczego "Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach

 • Kierownik: Ludwiniak Mirosław
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2011.

  Badania strukturalne i paleomagnetyczne utworów jury dolnej i środkowej wybranych fragmentów jednostek wierchowych i reglowych /Tatry Zachodnie i Wysokie/

 • Kierownik: Parczewski Andrzej
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2011.

  Badanie składu chemicznego wód powierzchniowych w Dolinie Strążyskiej

 • Kierownik: Parczewski Andrzej
  UJ - Wydział Chemii
  Rok: 2011.

  Badanie składu chemicznego wód powierzchniowych w Dolinie Strążyskiej

 • Kierownik: Waryszko-Chmielewska Elżbieta
  UP - Katedra Botaniki
  Rok: 2011.

  Biologia kwitnienia sasanki

 • Kierownik: Górz Andrzej
  Uniwersytet Pedagogiczny
  Rok: 2011.

  Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeoidea /Coleoptera/ Karpat Polskich

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Challenges in assessing and forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Charakterystyka chemiczna wód podziemnych - perkolacyjnych /strefy wadycznej/ systemów jaskiniowych masywu węglanowego Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Wiechuła Danuta
  Śląski Uniwersytet Medyczny
  Rok: 2011.

  Charakterystyka chemoekologiczna Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie wybranych gatunków roślin, grzybów i mchów

 • Kierownik: Bednarz Bartłomiej
  UR - Wydział Leśny
  Rok: 2011.

  Charakterystyka lawin śnieżnych na terenie TPN na przykładzie Doliny Suchej

 • Kierownik: Łuczyński Piotr
  UW - Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2011.

  Charakterystyka niezgodności pomiędzy triasem a jurą w jednostce autochtonicznej Czerwonych Wierchów w Tatrach

 • Kierownik: Łuczyński Piotr
  UW - Wydział Geologii, Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2011.

  Charakterystyka niezgodności pomiędzy triasem a jurą w jednostce autochtonicznej w Tatrach

 • Kierownik: Cymerman Zbigniew
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Charakterystyka skał uskokowych krystaliniku polskiej części Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Staszewski Tomasz
  Instytut Ekologii Terenów Zielonych
  Rok: 2011.

  Charakterystyka zmian bioróżnorodności i ocena depozycji zanieczyszczeń powietrza do drzewostanu świerkowego

 • Kierownik: Suchan Tomasz
  Uniwersytet Wrocławski
  Rok: 2011.

  Comparative Evolutionary Ecology of an Emblematic European Plant-Insect Mutualism

 • Kierownik: Zasadni Jerzy
  AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Rok: 2011.

  Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Tatr

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2011.

  Czynniki kontrolujące rozwój zjawisk krasowych w jednostkach reglowych Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Wydział Chemii, IGiGP
  Rok: 2011.

  Czynniki kształtujące skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Chochołowskiego Potoku w Tatrach Zachodnich w czasie niżówki jesiennej

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Wydział Chemii, IGiGP
  Rok: 2011.

  Czynniki kształtujące skład chemiczny wód wzdłuż profilu podłużnego Kościeliskiego Potoku w Tatrach Zachodnich w czasie niżówki jesiennej

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w TPN

 • Kierownik: Zasada Michał
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Rok: 2011.

  Dendroekologiczna charakterystyka świerka pospolitego /Picea abies /L./ H. Karst./ w polskich Tatrach

 • Kierownik: Gracz Marek
  Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
  Rok: 2011.

  Dokumentacja folkloru występującego w Tatrzańskim Parku Narodowym na przykładzie kulturowego wypasu owiec

 • Kierownik: Wendorff Marek
  AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Rok: 2011.

  Dokumentacja odsłonięć skał werfenu

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Dynamika koryta potoku wysokogórskiego na przykładzie potoku Sucha Woda w Tatrach

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Dynamika populacji i cykl rozwojowy szafranu spiskiego /Crocus scepusiensis/ na wybranych polanach TPN

 • Kierownik: Balcerkiewicz Stanisław
  Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Rok: 2011.

  Dynamika roślinności po zaniechaniu wypasu - badania długoterminowe na powierzchniach stałych na Polanie Chochołowskiej i w jej otoczeniu

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Ekogeograficzna i fitogeograficzna analiza zjawiska mylonitowego we florze roślin naczyniowych Tatr

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Ewolucja i procesy kształtujące rzeźbę Tatr Zachodnich na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca

 • Kierownik: Zieliński Roman
  UWM - Katedra Genetyki
  Rok: 2011.

  Ewolucja molekularna wybranych gatunków roślin - nr 0207.202.

 • Kierownik: Rączkowska Zofia
  PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
  Rok: 2011.

  Ewolucja środowiska naturalnego Tatr w okresie czwartorzędu

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2011.

  Facje węglanowe dolnej kredy domeny Tatricum w Tatrach Polskich

 • Kierownik: Ronikier Michał
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2011.

  Filogeneza, biogeografia i zróżnicowanie genetyczne Callianthemum coriandrifolium

 • Kierownik: Korzeniak Joanna
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2011.

  Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich

 • Kierownik: Piksa Krzysztof
  UP - Instytut Biologii
  Rok: 2011.

  Funkcja rojenia i struktura genetyczna populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Funkcjonowanie dolin denudacyjnych w obszarach górskich umiarkowanej strefy klimatycznej na przykładzie Tatr Zachodnich

 • Kierownik: German Krystyna
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2011.

  Funkcjonowanie geokompleksów powstałych na skutek zjawisk ekstremalnych

 • Kierownik: Jermakowicz Edyta
  UB - Instytut Biologii
  Rok: 2011.

  Genetyczne zróżnicowanie Malaxis monophyllos w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nizinno-górskiej dysjunkcji zasięgu gatunku

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2011.

  Geneza i rozmieszczenie powierzchniowych form krasowych w Tatrach Wysokich