Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Pachuta
  Politechnika Warszawska
  Rok: 2012.

  Badania geodynamiczne na obszarze Tatr i Pienin

  Na obszarze Polskich Tatr założono w latach 90-tych XX wieku 2 punkty geodezyjne (Kasprowy Wierch i Hala Gąsienicowa, na których wykonywane są obserwacje GNSS. Jednocześnie wykonywane są pomiary na punktach w Pieninach oraz przez geodetów słowackich pomiary na punktach geodezyjnych w Tatrach Słowackich
 • Kierownik: dr hab. Alina Bączkiewicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Molekularna filogeneza gatunków kryptycznych A. pinguis (L). Dumort. (Hepatice).

  Aneura pinguis (L.) Dumort. jest gatunkiem wątrobowca plechowatego o szerokim holarktycznym zasięgu. Do lat 70-tych gatunek ten powszechnie był uważany za morfologicznie jednorodny na całym obszarze występowania. Wraz z wprowadzeniem do taksonomii mszaków metod biochemicznych wykryto w obrębie tego taksonu gatunki kryptyczne (bardzo podobne morfologicznie, jednak o dużej odrębności genetycznej). Do tej pory udowodniono istnienie przynajmniej czterech gatunków kryptycznych w kompleksie A. pinguis: A, B, C, D. Gatunki: A, B i C wykryto na terenie Polski, a gatunek D - na terenie Wielkiej Brytanii. Jak do tej pory dokładnie nie wiadomo ile jest gatunków kryptycznych w obrębie A. pinguis. Wstępne badania sugerują, że może ich być znacznie więcej, w tym prawdopodobnie nowe gatunki występują też na terenie Tatr.
 • Kierownik: dr hab. Daniel Mege
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2012.

  Quantification of deep-seated gravitational slope deformation on Mars: study of terrestrial analogues in the Tatra Mountains.

  Although the Martian DSGSD examples share many common features with the examples in the Tatras (Mège and Bourgeois, 2010, 2011), there is a 1-to-10 ratio diffrence in terms of size of the destabilized slopes (Kromuszczyńska et al., 2012). In our project, we are studying DSGSD mechanisms using both observations and numerical simulations of Tatra and Martian examples to understand the mechanisms of slope deformation. Observations on Mars are done using appropriate orbital datasets (expecially Mars Odyssey/Themis, MRO/CTX, MRO/HiRISE, and MGS/MOLA from NASA, and Mars Express/HRSC from the European Space Agency, that Poland will join this fall). Observations in the Tatra Mountains will be done according to the method described below. Numerical simulations of DSGSD initiation and development will be carried out using Finite Element Models technique. Observations are the research domain of PhD student Olga Kromuszczyńska (co-advised by Prof. Andrzej Żelaźniewicz and myself at Int. Geol. Sci. PAN). Numerical simulations are performed by PhD student Magdalena Makowska (co-advised by myself at ING PAN and Prof. Frederic Gueydan, Univ. Montpellier, France).
 • Kierownik: dr hab. Jacek Grabowski
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Rok: 2012.

  Podatność magnetyczna i spektrometria gamma jako narzędzia korelacji stratygraficznej i rekonstrukcji paleośrodowiskowych w górnym tytonie i beriasie Tatr (sukcesje reglowa i wierchowa)

  Przedmiotem badan będą profile głębokowodne, dobrze rozpoznane pod względem bio- i magnetostratygrafii (sukcesje reglowe Tatr) oraz profile płytkowodne z sukcesji wierchowych Tatr, o słabo opracowanej chronostratygrafii. Synchroniczność zmian podatności magnetycznej, jej możliwy związek z eustatycznymi zmianami poziomu morza oraz wydarzeniami klimatycznymi, zostaną przetestowane w oparciu o dobrze datowane profile głębokomorskie. Wypracowany schemat stratygraficzny zostanie następnie zastosowany w probie opracowania schematu chronostratygraficznego dla profili płytkomorskich. Rezultatem projektu będzie stworzenie podstaw metodycznych dla metod stratygraficznych korelacji utworów głęboko- i płytkomorskich, a także rozwiązanie ważkiego problemu naukowego, polegającego na rozpoznaniu sekwencji zmian środowiskowych w profilach pogranicza jury i kredy.
 • Kierownik: mgr Sabina Wójcik
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowa zmienność zasobów wodnych geokompleksów częściowych (hydrotopów) Tatr Polskich, Rowu Podtatrzańskiego i Pogórzy Przedtatrzańskich.

  W wyniku delimitacji geokompleksów częściowych (hydrotopów)i przeprowadzenia badań hydrochemicznych w wybranych źródłach uzyskane zostaną informacje dotyczące istnienia realnych zasobów wodnych – jej ilości i jakości w trzech różnych regionach hydrograficznych (różniących się zasadniczo pod względem stosunków wodnych): 1) Region Tatrzański, w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego (w mikroregionach Tatr Reglowych, Wschodnich, Zachodnich, 2) Rejon Podtatrzański, 3) Rejon Pogórski. Na podstawie reprezentatywnego wyboru źródeł z wyznaczonych hydrotopów w pierwszym regionie hydrograficznym scharakteryzowane zostanie naturalne, sezonowe funkcjonowanie 20 źródeł (wydajność, chemizm) dodatkowo z uwzględnieniem trzech regionów hydrochemicznych. Planowany jest również pomiar cech fizyczno-chemicznych, przepływu, odczyt stanów wody, w profilach zamykających wybrane zlewnie u wylotu potoków z TPN.
 • Kierownik: mgr inż. URSZULA LIPSKA
  MGGP S.A.
  Rok: 2012.

  Prace geodezyjne związane z realizacją projektu: "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami"

  Pomiary geodezyjne związane z realizacją projektu: "Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami"
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Chlebicki
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2012.

  Utrata symbiontów i dryf symbiotyczny endofitów w modelowej roślinie arktyczno alpejskiej - Dryas octopetala - w zanikających populacjach.

  Temat będzie obejmował badania zależności występowania endofitów Dryas octopetala od wielkości populacji i siedliska rośliny żywicielskiej.
 • Kierownik: mgr Jolanta Nowakowska
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2012.

  Zmienność morfologiczna tatrzańskich populacji Gentiana asclepiadea L. na transekcie wysokościowym.

  Badania zmienności morfologicznej tatrzańskich populacji Gentiana asclepiadea L. prowadzone będą na dwóch wyznaczonych transektach, na różnych wysokościach n.p.m. (co ok. 100 m). Uwzględnione zostaną następujące cechy: liczba pędów płonych i kwitnących, liczba wszystkich kwiatów w pędzie, długość pędów, długość kielicha, rozmiar liści, rozmiar i liczba nasion.
 • Kierownik: mgr Jacek Radzikowski
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Odporność na skrajne warunki środowiskowe form przetrwalnych Daphnia pochodzących z akwenów o różnym stopniu stabilności warunków fizycznych

  Słodkowodne wioślarki planktonowe z rodzaju Daphnia okresy niesprzyjających warunków środowiskowych (niedostatek pokarmu, wysychanie czy zamarzanie zbiornika, deficyty tlenowe, presja drapieżników) przeżywają w postaci wysoce odpornych na czynniki fizyczne form przetrwalnych. Skorupiaki te spotykane są zarówno w drobnych (astatycznych i efemerycznych), jak i w dużych, stabilnych pod względem warunków środowiskowych, zbiornikach wodnych. W drobnych, okresowych zbiornikach wodnych amplituda rocznych, sezonowych i dobowych wahań warunków fizycznych jest znacznie większa niż w zbiornikach dużych i głębokich. Wobec tego można spodziewać się, że nacisk selekcyjny na wytrzymałość form przetrwalnych Daphnia pochodzących z małych (okresowych) zbiorników jest większy. Efektem tego może być stosunkowo większa odporność na skrajne i zmienne warunki środowiskowe – w tym skrajne temperatury - form przetrwalnych pochodzących ze zbiorników okresowych. Aby sprawdzić prawdziwość powyższej hipotezy, należy przeprowadzić badania, w których porównana zostanie odporność form przetrwalnych pochodzących z różnego typu zbiorników. Badania takie powinny być przeprowadzone na formach przetrwalnych Daphnia pochodzących od zwierząt należących do jednego kompleksu gatunków. Jedynymi na terenie Polski głębokimi i względnie stabilnymi pod względem warunków środowiskowych zbiornikami, w których licznie występują spotykane też w drobnych i astatycznych zbiornikach wioślarki z kompleksu Daphnia pulex, są stawy tatrzańskie. Dlatego też pozyskanie z ich osadów dennych form przetrwalnych Daphnia jest niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych eksperymentów. Wykazane w nich ewentualne różnice w odporności form przetrwalnych mogą mieć wpływ na zdolności dyspersyjne wioślarek, a także na zdolność przetrwania przez nie różnego rodzaju katastrofalnych zdarzeń środowiskowych.
 • Kierownik: mgr Jarosław Amarowicz
  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  Rok: 2012.

  Urazy w turystyce pieszej górskiej na terenie Bieszczad oraz Tatr Polskich

  Żyjemy w czasach, gdy dostępność do gór na terenie różnych pasm górskich w Polsce i na świecie poprawiła się w sposób znaczący. Dostępne niestety nie zawsze znaczy bezpieczne, okiełznane. W świadomości większości społeczeństwa góry stały się dobrem osiągalnym dla każdego niezależnie od przygotowania fizycznego oraz sprzętowego. Efektem są urazy - od tych niewielkich jak naciągnięcia mięśni po ciężkie jak złamania. Mimo licznych urazów występujących co roku na terenie polskich gór oraz wysokich kosztów jakie generują urazy - w literaturze naukowej jest to temat właściwie nie poruszany. Zgodnie z hipotezą przyjętą na potrzeby tych badań skala problemu rośnie wraz z wysokością nad poziomem morza. Celem sprawdzenia tej tezy zdecydowałem się przeprowadzić badania na ten temat jednocześnie w Polskiej części Tatr oraz na terenie Bieszczad. Celem dotarcia do bardziej zaawansowanych turystów wszystkie badania będą przeprowadzane w formie ankietowej bezpośrednio w górach. W Tatrach na miejsce badań wybrałem Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, w Bieszczadach zaś będą to Schronisko na Połoninie Wetlińskiej oraz przełęcz pod Tarnicą.
 • Kierownik: dr hab. Paweł Olejniczak
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
  Rok: 2012.

  Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i wprowadzanie na stanowiska naturalne.

  Celem projektu jest skuteczna ochrona ex-situ wybranych górskich populacji roślin. W ramach projektu planowane jest objęcie działaniami następujących gatunków roślin: Woodsia alpina, Pulsatilla slavica, Draba siliquosa, Saxifraga hirculus, Astragalus penduliflorus, Erigeron alpinus ssp.intermedius, Hieracium piliferum, Saussurea pygmaea, Epipogium aphyllum, Juncus triglumis, Linnaea borealis. W zależności od potrzeb wybrane gatunki będą poddane inwentaryzacji, a także zbierane będą próby do monitoringu genetycznego oraz do hodowli ex-situ.
 • Kierownik: mgr Konrad Połtorzecki
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  "Charakterystyka ruchu turystycznego na szlaku Czarny Staw - Rysy w Tatrach"

  Głównym celem niniejszej pracy, jest dokonanie charakterystyki ruchu turystycznego na jednym z najpopularniejszych tatrzańskich szlaków prowadzących znad Czarnego Stawu na Rysy. Zasadniczym elementem tego opisu jest odpowiedź na pytanie kto i w jakim celu udaje się na najwyższy szczyt Polski. Dokonując analizy zebranych ankiet możliwe będzie opracowanie profilu turysty, który uprawia pieszą turystykę górską w rejonie Tatr Wysokich. Przewidywanym wynikiem badań będzie poznanie skąd przybywają osoby urzeczone majestatem tatrzańskich grani oraz jakim doświadczeniem turystycznym dysponują.
 • Kierownik: Katarzyna Fasuga
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Ruch turystyczny na Drodze Oswalda Balzera w Tatrach

  Struktura i wielkość ruchu turystycznego na drodze z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Historia, rozwój turystyki w rejonie Morskiego Oka. Charakterystyka turysty.
 • Kierownik: dr Elżbieta Gorczyca
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Typy koryt potoków tatrzańskich

  Celem badań jest rozpoznanie struktury i funkcjonowania koryt tatrzańskich
 • Kierownik: dr Elżbieta Gorczyca
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Ewolucja i procesy kształtujące rzeźbę Tatr Zachodnich na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca

  Celem badań jest rozpoznanie procesów kształtujących rzeźbę zlewni wysokogórskiej na przykładzie górnej części Czarnego Dunajca. Rozpoznanie procesów rzeźbotwórczych, obiegu materii i energii w zlewni pozwoli na poznanie kierunków rozwoju badanego obszaru.
 • Kierownik: prof. dr hab. Jens Boenigk
  Universität Duisburg
  Rok: 2012.

  Środowisko wodne gór Europy

  Poznanie zróżnicowania i taksonomii glonów
 • Kierownik: dr hab. Michał Ronikier
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2012.

  DRYADE: Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich

  Zrozumienie wpływu długofalowych zmian klimatu na kształtowanie przestrzennych zasięgów gatunków oraz ewolucję interakcji ekologicznych stanowi jeden z fundamentalnych problemów biologii. W ramach projektu DRYADE prowadzone będą badania dobrze zdefiniowanego układu organizmów arktyczno-alpejskich obejmującego roślinę, grzyba oraz owada - powiązanych ścisłą i obligatoryjną interakcją ekologiczną. Są to: (i) dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala, jeden z kluczowych gatunków roślin arktyczno-alpejskich; (ii) Rhizomarasmius epidryas, grzyb saprobiontyczny obligatoryjnie związany z Dryas; (iii) Stigmella dryadella, pasożytniczy motyl obligatoryjnie związany z Dryas. W oparciu o innowacyjną technologię sekwencjonowania nowej generacji, projekt ma na celu poznanie historii ewolucyjnej poszczególnych gatunków oraz dynamiki wzajemnych oddziaływań w skali badanego układu ekologicznego. Projekt DRYADE (PSPB-161-2010) jest finansowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego w latach 2012-2015.
 • Kierownik: dr hab. Piotr Górski
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr – studium florystyczno-ekologiczne

  Problematyka badawcza projektu dotyczy reakcji roślin (głównie wątrobowców i tworzonych przez nie zbiorowisk roślin zarodnikowych) na powstanie skrajnie niekorzystnych warunków do wegetacji, jakie tworzą się w obszarze wysokogórskim na skutek silnego skrócenia okresu wegetacji.
 • Kierownik: dr Marlena Kycko
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Teledetekcyjne badania uszkodzeń roślinności w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  Monitoring zmian roślinności w najbliższym otoczeniu szlaku. Analiza szaty roślinnej i cech fizjologicznych wybranych gatunków roślin narażonych na wydeptywanie. Satelitarna mapa uszkodzenia roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Kierownik: mgr Magdalena Oprządek
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Rok: 2012.

  Szata roślinna jako wskaźnik letniej presji turystycznej (na przykładzie otoczenia Kasprowego Wierchu)

  Celem badań jest opracowanie zestawu metod z dziedziny geobotaniki i teledetekcji do oceny przekształceń szaty roślinnej w górach pod wpływem turystyki pieszej o zróżnicowanym natężeniu. W wyniku badań zostanie określony wpływ turystyki pieszej na stan pokrywy roślinnej w otoczeniu Kasprowego Wierchu oraz dokonana ocena przydatności wykorzystanych metod jako wskaźników stopnia zniszczenia pokrywy roślinnej. Zróżnicowanie antropopresji będzie określone poprzez badania przy szlakach turystycznych o różnym natężeniu ruchu oraz w rosnącym oddaleniu od ścieżki.
 • Kierownik: mgr Joanna Gorecka (Polcyn)
  Politechnika Wrocławska
  Rok: 2012.

  Radon jako składnik wód podziemnych w skałach granitoidowych Polski południowej.

  Projekt będzie zawierał charakterystykę granitoidowych skał zbiornikowych wód podziemnych z obszarów badań jako źródła radonu rozpuszczonego w tych wodach, a także charakterystykę wymienionych masywów granitoidowych pod względem występowania na ich obszarze wód radonowych. Granitoidowy krystalinik Tatr będzie jednym z ważniejszych obszarów badawczych, ponieważ dotychczas przeprowadzono na jego obszarze jedynie kilka oznaczeń stężenia aktywności radonu w wodach podziemnych. Dla wymienionych obszarów wyznaczone zostanie radonowe tło hydrogeochemiczne, w przypadku niektórych z nich po raz pierwszy (m.in. po raz pierwszy na obszarze granitoidowego krystaliniku Tatr). Badania na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego posłużą rozpoznaniu potencjału radonowego wód podziemnych granitoidowego krystaliniku Tatr. Pomiary wykonywane na tym obszarze będą miały duże znaczenie z punktu widzenia balneologii.
 • Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok: 2012.

  Monitoring temperatury i wilgotności w głównych dolinach Tatr Wysokich. Pomiary zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich.

  Informacja na temat współczesnych zmian klimatycznych w Tatrach pochodzi z niezbyt wielu stacji meteorologicznych. Brak jest profili zmian temperaturowych przez całe doliny tatrzańskie. Kilka lat temu zainstalowano czujniki w tym celu i w tym roku konieczny jest odczyt zebranych danych. Bardzo ciekawych danych o zmianach klimatu dostarcza obserwacja zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. Te dane były zbierane przez dr Andrzeja Wiślińskiego z zespołem przez ostatnie 33 lata. Planowana jest kontynuacja jego prac.
 • Kierownik: Krzysztof Dudziński
  Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem
  Rok: 2012.

  Prace pomiarowo-dokumentacyjne w jaskini Studnia w Kazalnicy Miętusiej

  Prace pomiarowo-dokumentacyjne w jaskini Studnia w Kazalnicy Miętusiej
 • Kierownik: dr Mirosław Ślusarczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Formy przetrwalne planktonowych wioślarek w stawach tatrzańskich

  Większość organizmów wystepujących w strefie klimatu umiarkowanego, w tym wioślarki planktonowe, które są obiektem naszych badań, wytwarza formy spoczynkowe, które są w stanie przetrwać sezonowe zmiany warunków abiotycznych, nie tolerowane przez aktywne osobniki. Formy spoczynkowe wielu organizmów mogą trwać w stanie spoczynku przez lata, a nawet stulecia oczekując na poprawę warunków środowiskowych tworząc tzw bank form przetrwalnych. Rola banku form przetrwalnych w utrzymaniu trwałości populacji i różnorodności gatunkowej biocenozy jest trudna do przecenienia. Formy przetrwalne pozwalają nie tylko na odtworzenie lokalnych populacji po cyklicznej eksterminacji aktywnych osobników przez sezonowe zmiany warunków środowiskowych, ale też ułatwia, czy wręcz umożliwia ich bierną dyspersję do sąsiednich środowisk, wspomaganą przez różnorodne wektory (organizmy lub media będące w ruchu). Dotychczasowe doniesienia wskazują, że istniejący bank form przetrwalnych wioślarek (a być może także wielu innych gatunków) jest niezmiernie szczupły, ze względu na znacznie krótszy okres możliwego spoczynku tych zwierząt w stawach tatrzańskich niż spokrewnionych z nimi organizmów występujących w akwenach niżowych. Jak się wydaje populacje organizmów cechujących się krótkim okresem spoczynku, są bardziej podatne na eksterminację przez nieprzewidywalne katastrofy środowiskowe (naturalne lub spowodowane działalnością ludzką). Naszym zamiarem jest rozpoznanie wielkości banku form przetrwalnych wioślarek planktonowych, maksymalnej długości ich możliwego spoczynku i rozpoznanie czynników selekcyjnych kształtujących maksymalną długość spoczynku form przetrwalnych.
 • Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Mirek
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2012.

  Wikaryzm i pseudowikaryzm wysokościowy we florze Polski.

  Tematyka badań obejmuje grupę bliskich sobie gatunków wysokościowo zastępczych, reprezentujących różne grupy taksonomiczne, typy biologiczne i wzorce rozmieszczenia wysokościowego. Celem pracy jest opis zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się granic pomiędzy zastępczymi taksonami na gradiencie wysokościowym.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Piksa
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2012.

  Funkcja rojenia nietoperzy i ich aktywność na przełęczach górskich (kontynuacja i rozwinięcie projektu Zoo 159).

  Lato i jesień w Tatrach to okres bardzo intensywnej aktywności nietoperzy przy otworach jaskiń. Zjawisko to ze względu na masowy charakter określono mianem rojenia. Aktywność ta obserwowana jest nie tylko przy otworach jaskiń usytuowanych w piętrze regli ale także w najwyżej usytuowanych jaskiniach Tatr. Latem i jesienią na niektórych przełęczach Tatr notowana jest także duża aktywność nietoperzy. Zasadniczym celem prac jest poznanie aktywności nietoperzy na przełęczach górskich Tatr i określenie związku tej aktywności z rojeniem nietoperzy przy otworach jaskiń. Prawdopodobnie jaskinie piętra alpejskiego są wykorzystywane jako tzw. miejsca przestankowe w trakcie migracji.
 • Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Mirek
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2012.

  Ekogeograficzna i filogeograficzna analiza zjawiska mylonitowego we florze roślin naczyniowych Tatr.

  Tematyka badań obejmuje zjawisko wykształcenia się specyficznych zbiorowisk roślinnych związanych z występowaniem skał mylonitowych w Tatrach. To interesujące zjawisko wymaga pełniejszej charakterystyki grupy gatunków roślin związanych z obecnością podłoża mylonitowego. Celem projektu jest także charakterystyka fitocenoz tych szczególnych zbiorowisk i ich uwarunkowań siedliskowych.
 • Kierownik: mgr inż. Mariusz Kapsa
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Rok: 2012.

  NCR 216. Monitoringu Lasu

  Monitoringu Lasu w ramach programu ICP Forest zleconego przez Ministerstwo Środowiska
 • Kierownik: dr Jerzy Grodzicki
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2012.

  Aktualizacja inwentarza jaskiń

  aktualizacja inwentarza jaskiń
 • Kierownik: Michał Żarnowski
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Deglacjacja doliny Bystrej w Tatrach Zachodnich

  Deglacjacja doliny Bystrej, czyli wycofanie się lodowca z tej doliny pod wpływem zmian klimatycznych. Przebieg deglacjacji uzależniony jest od szeregu czynników, z których najważniejszy jest klimat, a w dalszej kolejności ukształtowanie terenu, bądź aktywność sejsmiczna (związane z nią szarże lodowcowe). Na podstawie wykartowanych moren i osadów lodowcowych możliwe będzie opisanie przebiegu deglacjacji, a dzięki temu, metodą pośrednią, opis zmian klimatu u schyłku ostatniego zlodowacenia na tym obszarze.
 • Kierownik: dr inż. Tomasz Rychliński
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Środowiska sedymentacji i diagenezy osadów triasu fatrikum Tatr.

  Dotychczasowy stan wiedzy o sedymentacji triasu w jednostce fatricum przedstawia się następująco: w triasie basen fatricum należał do północnego segmentu karpackiej części Zachodniej Tetydy. W najniższej części triasu był obszarem sylikoklastycznej sedymentacji lądowej. W wyższej części dolnego triasu rozpoczęła się transgresja morska, w skutek której omawiany obszar stał się rozległą sebkhą, poddawaną częstym wynurzeniom i silnemu wpływowi sedymentacji terygenicznej. W środkowym triasie wykształciła się rampa węglanowa z ograniczoną cyrkulacją wód, na której dominowały środowiska niskiej energii z incydentalnymi wpływami sztormów subtropikalnych. Epizodycznie polepszające się warunki cyrkulacji wód skutkowały m.in. pojawianiem się fauny bentonicznej. Wczesnodiagenetyczna dolomityzacja, liczne pseudomorfozy po siarczanach i aragonitowy skład wapieni świadczą o podwyższonym zasoleniu wód będącym wynikiem dominacji klimatu gorącego i suchego oraz ograniczonej cyrkulacji wód. Suchy i gorący klimat wpłynął prawdopodobnie na ograniczenie dostawy materiału sylikoklastycznego. Pod koniec środkowego triasu doszło do wynurzenia platformy węglanowej. Głównymi czynnikami wpływającymi na procesy sedymentacji w późnym triasie były intensywna syndepozycyjna tektonika i kontrastowe wahania klimatu. Osady kajpru są zdominowane przez czerwone osady fluwialne, sporadyczne wpływy morskie są głównie reprezentowane przez nadbrzeżne dolomity. W ramach realizowanego tematu badawczego wykonane będą badania w nowych lokalizacjach, a ich wyniki pozwolą na dokładniejsze interpretacje paleośrodowiskowe oraz stratygraficzne.
 • Kierownik: inż. Aleksandra Surma
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Ocena natężenia ruchu turystycznego oraz świadomości ekologicznej turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy.

  Praca magisterska oparta będzie na statystycznej analizie danych liczbowych, obrazujących natężenie ruchu turystycznego na przełomie min. 10 lat w wybranych punktach Tatrzańskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem rodzaju uprawianej turystyki i z podziałem na poszczególne miesiące. Drugą część pracy będą stanowiły wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 1000-1200 turystów, której głównym celem jest poznanie stopnia zrozumienia potrzeby prowadzenia działań ochronnych na terenie parku narodowego, ocena znajomości zasad ochrony środowiska oraz świadomości wpływu, jaki różne formy turystyki wywierają na środowisko naturalne TPN.
 • Kierownik: dr inż. Agnieszka Ważna
  Uniwersytet Zielonogórski
  Rok: 2012.

  Wpływ oddziaływań antropogenicznych na strukturę populacji drobnych ssaków Micromammalia w ekosystemach wysokogórskich

  Ekologia populacji drobnych ssaków Micromammalia jest uwarunkowana środowiskiem, w którym występują. Wpływ na strukturę populacji mają różnego typu oddziaływania antropogeniczne np. wypas owiec. Celem badań jest poznanie wybranych aspektów ekologii gatunków drobnych ssaków występujących w Tatrach.
 • Kierownik: mgr Anna Forycka
  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  Rok: 2012.

  Molekularna i morfologiczna charakterystyka arcydzięgla litwora (Angelica archangelica L.) w Polsce

  Celem badań jest poznanie zróżnicowania morfologicznego oraz określenie podobieństwa genetycznego Angelica archangelica na terenie kraju. Badania prowadzone będą w oparciu o analizę cech morfologicznych kwiatów, owoców i liści, a w odniesieniu do owoców również cech anatomicznych. W charakterystyce arcydzięgla wykorzystane zostaną markery molekularne.
 • Kierownik: dr Joanna Korzeniak
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2012.

  Występowanie dzwonka piłkowanego Campanula serrata w Tatrach

  Uzupełnienie i uszczegółowienie informacji na temat występowania Campanula serrata w Tatrach: rozmieszczenia stanowisk, liczebności populacji, wymagań siedliskowych
 • Kierownik: dr hab. Dariusz Ficek
  Akademia Pomorska w Słupsku
  Rok: 2012.

  Właściwości biooptyczne wód jezior tatrzańskich.

  W roku 2011 przebadano charakterystyki bio-optyczne wód jeziora Morskie Oko. Jeziora górskie Polski pod tym kątem nie były dotychczas badane. Uzyskano szereg bardzo interesujących rezultatów. Są one jeszcze przedmiotem analiz, część z nich została zaprezentowana w sprawozdaniu z badań za 2011 rok. Między innymi pomierzono podwodne pole światła, właściwości absorpcyjne oraz rozpraszające optycznie aktywnych składników wody jeziornej. Wykryto na dużych głębokościach (poniżej 30m) występowanie wody o bardzo małej przejrzystości. W roku 2012 zaplanowano powtórzenie badań oraz ich rozszerzenie w oparciu o nowo zakupioną specjalistyczną aparaturę. Nowa aparatura umożliwi pomiar dodatkowo in situ składu gatunkowego fitoplanktonu oraz rozkładu wielkości zawartej w wodzie materii zawieszonej. Zaplanowano także przebadanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) składu pigmentów występujących w fitoplanktonie. W tym roku planujemy przeprowadzenie badań w Morskim Oku, Czarnym Stawie nad Morskim Okiem i jeziorach w Dolinie Pięciu Stawów. Umożliwi to porównanie właściwości wód różnych jezior tatrzańskich oraz ich porównanie z właściwościami wód innych jezior górskich np. jeziorami alpejskimi. Uzyskane wyniki zostaną zamieszczone w monografii o Morskim Oku, która jest w trakcie opracowywania.
 • Kierownik: Katarzyna Konarska
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Naturalne i antropogeniczne procesy morfogenetyczne zachodzące w obrębie szlaku turystycznego z Doliny Miętusiej na Małołączniak

  Celem pracy jest określenie naturalnych i antropogenicznych procesów morfogenetycznych zachodzących na szlaku turystycznym prowadzącym z Doliny Małej Łąki na Małołączniak. Badania pozwolą określić, jak duży jest wpływ ruchu turystycznego na przemiany rzeźby w obrębie szlaku oraz czy szlak jest dostosowany do aktualnego wykorzystania.
 • Kierownik: inż. Aleksandra Ćwikła
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2012.

  Pomiary geodezyjne w okolicach Doliny Gąsienicowej prowadzone przez studentów KNG Dahlta w ramach obozu naukowego.

  Na pomiary przeprowadzone w ramach obozu naukowego studentów KNG Dahlta składać się będzie skaning laserowy stożka piargowego nad Zielonym Stawem, obsługa geodezyjna badań geofizycznych w Koziej Dolince i pod Świnicą, pomiary geodezyjno-astronomiczne (w celu wyznaczenia odchylenia linii pionu) oraz pomiary inwentaryzacyjne kolejki lub wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch.
 • Kierownik: inż. Aleksandra Ćwikła
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2012.

  Pomiary geodezyjne w okolicach Doliny Gąsienicowej prowadzone przez studentów KNG Dahlta

  Na pomiary przeprowadzone w ramach obozu naukowego studentów KNG Dahlta składać się będzie skaning laserowy stożka piargowego nad Zielonym Stawem, obsługa geodezyjna badań geofizycznych w Koziej Dolince i pod Świnicą, pomiary geodezyjno-astronomiczne (w celu wyznaczenia odchylenia linii pionu) oraz pomiary inwentaryzacyjne kolejki lub wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch.
 • Kierownik: dr Michał Makos
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Klimat Tatr Polskich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i późnego glaciału

  Celem niniejszego projektu jest rekonstrukcja warunków klimatycznych na północnym skłonie Tatr Polskich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i w późnym glacjale (26000 – 11700 lat temu). Okres ten miał miejsce podczas Morskiego Stadium Izotopowego 2. Naszym zamiarem jest określenie warunków klimatycznych na podstawie rekonstrukcji paleolodowców. Warunki klimatyczne odnoszą się zawsze do określonego interwału czasowego, a jeżeli są oparte na podstawie rekonstrukcji paleoglacjologicznej wówczas charakteryzują okres, kiedy lodowiec znajdował się w stanie stabilnym. Taki lodowiec jest w stanie formować moreny czołowe i boczne a także aktywnie abradować podłoże skalne w obrębie cyrków i żłobów lodowcowych. Dlatego określenie czasu stabilizacji lodowca jest możliwe poprzez datowanie wieku ekspozycji form akumulacji i erozji lodowcowej, co w konsekwencji umożliwi nam odtworzenie przebiegu deglacjacji obszaru badań. Otrzymane dane dadzą podstawy do skorelowania warunków klimatycznych podczas maksimum ostatniego zlodowacenia i późnego glacjału w Tatrach Polskich z innymi obszarami górskimi w Europie.
 • Kierownik: mgr Krzysztof Recielski
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2012.

  Weryfikacja pomiarów i obserwacji geologiczno-przyrodniczych w jaskiniach: Biała (II otwór Zimnej) i Czarna

  Weryfikacja pomiarów i obserwacji geologiczno-przyrodniczych w jaskiniach: Biała (II otwór Zimnej) i Czarna
 • Kierownik: dr inż. Jerzy Zasadni
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2012.

  Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Tatr

  Badania mają na celu rozpoznanie śladów zlodowaceń plejstoceńskich na obszarze Tatr ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów pozostawionych przez lodowce ostatniego zlodowacenia i jego schyłku oraz form reliktowych lodowców gruzowych. Zastosowanie metod morfostratygraficznych i paleoglacjologicznych oraz testu odboju młotka Schmidta na głazach morenowych systemów moren późnoglacjalnych będzie stanowić podstawę do próby korelacji moren w Tatrach.
 • Kierownik: dr Ditta Kicińska
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Geneza i rozwój jaskiń w masywach Karpat Wewnętrznych

  Badania obejmują: - rozpoznanie zróżnicowania procesów krasowych na podstawie badań w jaskiniach form korozyjno-erozyjnych, osadów detrytycznych oraz porównania ich z ze starymi pokrywami zwietrzelinowymi na powierzchni. - ocenę wpływu litologii na powstanie i rozwój powierzchniowych form krasowych oraz analizę uwarunkowań tektonicznych powstania jaskiń, zarówno w obrębie skał węglanowych, jak i w obrębie trzonu krystalicznego Tatr.
 • Kierownik: mgr inż. Andrzej Chramiec-Głąbik
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Molekularna i cytogenetyczna analiza chromosomów B u Anthoxanthum alpinum

  Chromosomy B są dodatkowymi, zbędnymi chromosomami których obecność stwierdzono u około 15% gatunków eukariotycznych. Charakteryzuje je nieregularny sposób dziedziczenia, morfologiczna odrębność w stosunku do chromosomów kompleksu podstawowego oraz zróżnicowanie ilości, zarówno wewnątrzgatunkowe jak i pomiędzy komórkami danego osobnika. W większości przypadków chromosomy B wykazują charakter pasożytniczych elementów genomu, notowano jednak także ich korzystny wpływ na organizm. Obecny stan wiedzy o chromosomach B wciąż jest niewystarczający, mimo że ich odkrycia dokonano ponad 100 lat temu. Niejasna rola chromosomów B w funkcjonowaniu genomu roślinnego oraz zwierzęcego, jak i ich liczne potencjalne zastosowania czynią je jednym z najbardziej intrygujących zagadnień współczesnej cytogenetyki. Wysokogórski diploidalny gatunek trawy Anthoxanthum alpinum (= A. nipponicum) (tomka alpejska) jest jednym z nielicznych w naszej florze gatunków, u którego stwierdzono występowanie B-chromosomów. Ustalenia lub potwierdzenia wymaga ich rodzaj mechanizmu akumulacji, wpływ na cechy fenotypowe oraz częstość występowania w poszczególnych populacjach. Ważne wydaje się określenie czy w tym wypadku obecność chromosomów B przynosi jakąś korzyść ewolucyjną organizmowi, czy też mają one charakter pasożytniczych elementów genomu. W toku niniejszego projektu planowane jest znalezienie molekularnych markerów obecności chromosomów B, dzięki czemu możliwe stanie się efektywne analizowanie częstości występowanie B-chromosomów u A. alpinum w sposób wysoce efektywny. Planowane jest także szczegółowe przebadanie struktrury kariotypu A. alpinum.
 • Kierownik: dr hab. Michał Gradziński
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat wewnętrznych

  Planowane badania zmierzają do kompleksowego rozpoznania facjalnego zróżnicowania i mechanizmów sedymentacji wybranych osadów węglanowych Tatr.
 • Kierownik: mgr Natalia Szóstak
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Turystyka krajobrazowa (widokowa) jako narzędzie edukacji na górskich szlakach turystycznych obszarów chronionych na przykładzie TPN

  Postępujące zainteresowanie turystyczne obszarami chronionymi, sprawia iż widoczne jest zróżnicowanie świadomościowe w realizacji różnych form zachowań na szlaku, od działań rekreacyjnych, wypoczynkowych, poznawczych po edukacyjne, i inne. W kreowaniu oferty informacyjnej wykorzystywane są atrybuty krajobrazowe, jednakże ich odczyt i wykorzystanie przez odwiedzających wciąż jest niezadowalający. Turystyka krajobrazowa jest formą niewymagającą dużych nakładów finansowych - podstawowym jej wyróżnikiem jest obecność źródeł informacji na trasie / punktach widokowych oraz zabezpieczenia dające gwarancję bezpiecznej penetracji. Warunkiem niezbędnym do jej realizacji jest świadomy wartości informacji zapisanej w krajobrazie turysta.
 • Kierownik: dr hab. Michał Gradziński
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Geneza jaskiń i osadów krasowych Tatr

  W ramach tematu badawczego przeprowadzane są kompleksowe badania dotyczące rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle warunków paleohydrologicznych i paleoklimatycznych.
 • Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Balcerkiewicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Dynamika roślinności po zaniechaniu wypasu – badania długoterminowe na powierzchniach stałych na Polanie Chochołowskiej i w jej otoczeniu

  Badania mają na celu poznanie charakteru i tempa sukcesji roślinności po uwolnieniu ekosystemów pastwiskowo-łąkowych spod długotrwałej, wielowiekowej antropopresji. Opierają się na regularnych, corocznych obserwacjach geobotanicznych prowadzonych od 1978 roku na 14 stałych powierzchniach zlokalizowanych na Polanie Chochołowskiej. Powierzchnie badawcze są ogrodzone i w ten sposób wyłączone spod wypasu. Ponadto zbierane są dane z poletek bliźniaczych objętych wypasem. Zbiorowiskami wyjściowymi na poszczególnych powierzchniach badawczych były: Gladiolo-Agrostietum, Hieracio-Nardetum, Festuco-Cynosuretum, Phyteumo-Trifolietum i zbiorowisko Caltha laeta - Deschampsia caespitosa. Obok celów poznawczych, założony eksperyment traktujemy również jako doświadczenie z zakresu czynnej ochrony zbiorowisk pastwiskowych i łąkowych.
 • Kierownik: Urszula Klimut
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Wypas kulturowy - między tradycją a nowoczesnością

  Wypas kulturowy jako próba zachowania tradycji pasterskich, wpływ turystyki oraz nowych regulacji prawnych na życie codzienne i pracę baców oraz ich stosunek do tych przemian.
 • Kierownik: mgr Łukasz Nowacki
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Rok: 2012.

  Rekonstrukcja geometrii i modelowanie dynamiki lodowców górskich w maks. ostatniego zlodowacenia (LGM), oraz fazach recesywnych w polskich Tatrach Zachodnich na przykł. lodowców dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej

  Niniejszy projekt badawczy ma na celu uszczegółowienie danych morfometrycznych würmskich lodowców dolin walnych polskich Tatr Zachodnich. Przeprowadzenie prac kartograficznych i geofizycznych ma na celu określenie miąższości osadów czwartorzędowych (glacjalnych, fluwioglacjalnych i zwietrzelinowych), rozpoznanie morfologii podłoża lodowców w obszarze abrazyjnym, oraz w efekcie określenie wielkości i kształtu obszarów zasilających lodowce i mających główny wpływ na ich rozwój i zanik. Z zebranych danych i pomiarów zostaną zrekonstruowane powierzchnie lodowców i podłoża i powstanie model bryłowy - 3D. Na podstawie tego modelu będzie można określać parametry lodowców (miąższość, spadek powierzchni pole przekroju etc.) przydatne do dalszych analiz. W projekcie planowane jest wykonanie modelowania dynamiki lodowców Kościeliskiego i Chochołowskiego w oparciu o pozyskane dane, oraz określenie paleoklimatu dla regionu polskich Tatr Zachodnich.
 • Kierownik: Agnieszka Bisiorek
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Czynniki kontrolujące rozwój zjawisk krasowych w jednostkach reglowych Tatr Zachodnich

  Czynniki kontrolujące rozwój zjawisk krasowych w jednostkach reglowych Tatr Zachodnich
 • Kierownik: mgr Paulina Bochenek
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Charakterystyka chemiczna wód powierzchniowych (źródeł,potoków,stawów), stężenie H2CO2, siarczanów i jonów głównych.

  Badenia dotyczą określania właściwości chemicznych wód powierzchniowych Tatr Wysokich. Zastosowane będą metody terenowe jak i laboratoryjne. W terenie badane będą parametry takie jak: temperatura, pH, przewodność elektrolityczna. Natomiast w laboratorium: oznaczony zostanie skład chemiczny wód metodą chromatografii jonowej (DIONEX2000) w zakresie 14 jonów, według metodyki opracowanej w Laboratorium Hydrochemicznym Specjalistycznym w Zakładzie Hydrologii IGiGP UJ.
 • Kierownik: prof. dr hab. Roman Zieliński
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Rok: 2012.

  Ewolucja rodzaju Pinus L.

  Na terenie Tatrzanskiego Parku Narodowego (TPN) występują blisko spokrewnione gatunki z rodzaju Pinus, P. sylvestris (sosna zwyczajna) oraz P. mugo (kosodrzewina), które mogą potencjalnie się krzyżować. Dane biometryczne wykazały, że sosna zwyczajna i kosodrzewina na Borze na Czerwonem w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej wzajemnie się krzyżują i tworzą rój mieszańcowy (Staszkiewicz and Tyszkiewicz 1969, Bobowicz 1990). Stało się to podstawą do taksonomicznego opisania tej populacji jako gatunku mieszańcowego Pinus x rhaetica (Staszkiewicz 1993). Osobniki będące potencjalnymi mieszańcami i charakteryzujące się pośrednim fenotypem między sosną zwyczajną i kosodrzewiną występują także w kilku miejscach TPN (Staszkiewicz 1996, Zwijacz-Kozica 1998). Niestety, zarówno obecność Pinus x rhaetica na Borze na Czerwonem jak i mieszańcowość osobników w TPN nie zostały potwierdzone na poziomie molekularnym. Analiza enzymatyczna okazała się mało przydatna do identyfikacji mieszańców sosny i kosodrzewiny ponieważ nie ujawnia ona markerów specyficznych gatunkowo (Prus-Głowacki et al. 1998; Lewandowski et al. 2000). Przykładowo, wartość podobieństwa genetycznego Nei’a pomiędzy P. sylvestris i P. mugo obliczona na podstawie danych enzymatycznych wynosi 0,90, co plasuje oba taksony w randze populacji jednego gatunku. Z drugiej strony wyniki badań nad sztucznym przekrzyżowywaniem się sosny zwyczajnej i kosodrzewiny wskazują na istnienie silnej bariery reprodukcyjnej, o czym świadczy między innymi uzyskanie zaledwie I% nasion F1 (Wachowiak et al. 2005, 2006). Również współczynnik podobieństwa genetycznego obliczony na podstawie markerów DNA jest niski i wynosi około 0,43 (Polok et al. 2005; Zielinski and Polok 2005; Polok and Zielinski 2009), co pośrednio potwierdza istnienie bariery reprodukcyjnej i wskazuje, że P. sylvestris i P. mugo nie są tak blisko spokrewnione jak się powszechnie uważa. Badania prowadzone w Katedrze Genetyki UWM wykazały, że P. mugo i P. uliginosa, mogą stanowić jeden gatunek biologiczny, a istniejące różnice mogą dotyczyć kilku genów warunkujących wzrost i rozkrzewienie. Świadczyło o tym umiejscowienie obu taksonów w jednym klasterze na dendrogramie wygenerowanym za pomocą różnorodnych kategorii markerów DNA (RAPD, ISJ, B-SAP) wraz z wysokim podobieństwem genetycznym (I=0,94). Wyniki te stawiają w nowym świetle rozważania odnośnie statusu taksonomicznego Pinus x rhaetica. W Katedrze Genetyki UWM, ustalono wzory molekularne gatunków będących potencjalnymi rodzicami Pinus x rhaetica, tj. P. sylvestris, P. mugo i P. uliginosa. Wstępna analiza populacji z Boru na Czerwonem nie potwierdziła jej mieszańcowego charakteru, a raczej występowanie odrębnych populacji sosny i kosodrzewiny. Podobnie zastosowanie na niewielką skalę markerów cpDNA dla sosny i kosodrzewiny wykazało pełną zgodność z morfotypem mono lub polikormicznym odpowiadającym tym gatunkom (Odrzykoski 2002).
 • Kierownik: dr Anna Koczur
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
  Rok: 2012.

  „Fitosocjologiczna baza danych w ocenie zróżnicowania, przemian i stanu zachowania roślinności łąkowej w Karpatach polskich"

  Badania regionalnego zróżnicowania roślinności zbiorowisk łąkowych i murawowych (psiary) w Tatrach na tle roślinności łąkowej Karpat polskich
 • Kierownik: Arkadiusz Brzoza
  Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2012.

  Inwentaryzacja jaskini Miętusia Szczelina

  Inwentaryzacja jaskini w Progu Mułowym - Tatry Zachodnie.
 • Kierownik: Filip Dutkiewicz
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Studium fizycznogeograficzne regionu Działy Gąsienicowe w Tatrach Wysokich

  Monografia regionu "Działy Gąsienicowe" w Tatrach Wysokich. Opis i zbadanie środowiska fizycznogeograficznego (m. in. rzeźba terenu, ukształtowanie powierzchni, gleby, klimat, wody, świat zwierzęcy i roślinny, antropopresja itp.)
 • Kierownik: mgr Katarzyna Wasak
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na właściwości gleb w węglanowej części Tatr

  Naturalnym zbiorowiskiem roślinnym w reglu dolnym węglanowej części Tatr jest żyzna buczyna karpacka - las bukowy z domieszką jodły , w mniejszym stopniu jaworu i innych gatunków. Taką naturalną bądź zbliżoną do naturalnej roślinność możemy jednak spotkać w niewielu miejscach w Tatrach - (m.in. w Dolinach Białego, Spadowca i Strążyskiej). Jest to wynik błędnie prowadzonej gospodarki leśnej w przeszłości. Chcąc zalesić tereny użytkowane wcześniej głównie jako pastwiska, i uzyskać przy tym drzewo dość szybko rosnące, a więc dające surowiec, na przełomie XIX i XX na dużych obszarach sadzono świerki. W warunkach regla dolnego świerki okazały się podatne na klęski naturalne (płytkie korzenie przy dużych rozmiarach korony w tych warunkach sprawia, że są podatne na wichury i okiść; są także podatne na choroby grzybowe, które w wyższych partiach gór prawie nie występują). To sprawia, że lasy świerkowe są wrażliwe i łatwo "wypadają". Badania gleboznawców na świecie wskazują, że gatunek drzewa może także istotnie wpływać na właściwości gleb, np. gatunki iglaste mogą prowadzić do zakwaszania gleby, spowolnienia tempa rozkładu materii organicznej czy też przyspieszenia procesów wietrzenia w glebie. Celem moich badań jest ocena wpływu, jaki wywiera świerk na właściwości gleb w węglanowej części Tatr a więc na żyznych siedliskach. W tym celu przebadam 16 punktów pod kątem właściwości i stopnia rozkładu próchnicy, tempa rozkładu materii organicznej, odczynu, stopnia wysycenia zasadami oraz wietrzenia części mineralnej gleby.
 • Kierownik: dr Agata Smieja
  PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
  Rok: 2012.

  ”Ochrona ex situ dziko rosnących, chronionych i zagrożonych roślin w Polsce wschodniej FlorNaturOB”

  Projekt pt. „Ochrona ex-situ dziko rosnących, chronionych i zagrożonych roślin w Polsce wschodniej - FlorNaturOB” realizowany jest w latach 2010-2013 przez Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie. Podstawowym celem projektu jest zabezpieczenie zasobów genowych gatunków zagrożonych i ginących, w związku z systematycznym zmniejszaniem się liczebności ich populacji i liczby stanowisk oraz ubożeniem puli genowej. Do projektu wytypowanych zostało 61 gatunków roślin naczyniowych ze 161 stanowisk w Polsce wschodniej.
 • Kierownik: mgr Michał Furgoł
  Uniwersytet Wrocławski
  Rok: 2012.

  „Taksonomia rodzaju Orchesella Templeton, 1835 (Collembola, Entomobryidae) w świetle badań nad zmiennością ubarwienia ciała i hybrydyzacją w warunkach laboratoryjnych”

  Temat badawczy -„Taksonomia rodzaju Orchesella Templeton, 1835 (Collembola, Entomobryidae) w świetle badań nad zmiennością ubarwienia ciała i hybrydyzacją w warunkach laboratoryjnych” - ma na celu weryfikację wątpliwego statusu taksonomicznego niektórych gatunków z rodzaju Orchesella z wykorzystaniem analizy wzorów barwnych zmieniających się w trakcie rozwoju postembrionalnego oraz badań metodą hybrydyzacji w warunkach laboratoryjnych. Część badań prowadzona na terenie TPN ma na celu zbiór skoczogonków, w tym dwóch najważniejszych – O. angustistrigata i O. viridilutea. Pierwszy z tych gatunków wykazywany jest wyłącznie na obszarze TPN powyżej 1300 m n.p.m. Drugi występuje poza Tatrami w okolicach Krynicy Zdrój, jednak poszukiwania prowadzone na tamtym obszarze zakończyły się niepowodzeniem. Odłów tych dwóch gatunków jest wymagany do skompletowania wszystkich polskich gatunków z rodzaju Orchesella, których osobniki posłużą do analizy zmienności wzorów barwnych i badań hybrydyzacyjnych w warunkach laboratoryjnych.
 • Kierownik: dr Mirosław Ludwiniak
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  "Badania strukturalne i paleomagnetyczne utworów górnej jury i dolnej kredy wybranych fragmentów jednostek wierchowych i reglowych (Tatry Zachodnie i Wysokie)" - kontynuacja badań rozpoczętych w roku 2010.

  W oparciu o obserwacje terenowe mezostruktur tektonicznych i ich wzajemnych relacji w powiązaniu z badaniami paleomagnetycznymi podjęta zostanie próba odtworzenia kolejności zdarzeń tektonicznych, które doprowadziły do deformacji pokrywy osadowej masywu tatrzańskiego. Otrzymane wyniki będą porównywane do wykonanych w latach 2008-2009 badań paleomagnetyczno-strukturalnych utworów dolnego triasu jednostki autochtonicznej Tatr Zachodnich. Dodatkowo podjęta zostanie próba odtworzenia pozycji paleogeograficznej Tatr we późnej jurze/wczesnej kredzie.
 • Kierownik: Szymon Siwiec
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Studium fizyczno geograficzne mikroregionu Masyw Waksmundzki w Tatrach Wysokich

  Dotychczas nikt jeszcze nie przeprowadzał analizy środowiska w skali mikroregionów w Tatrach. Opracowanie takie może być przydatne dla celów praktycznych, szczególnie dla turystyki, lub innych badań poza geograficznych
 • Kierownik: mgr Maksymilian Twyrdy
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Tektoniczne uwarunkowania występowania jaskiń polskich Tatr Wysokich. Charakterystyka jaskiń polskich Tatr Wysokich.

  Badanie jaskiń tektonicznych trzonu krystalicznego w Dolinie Rybiego Potoku i Dolinie Pięciu Stawów Polskich, w celu ustalenia kierunków naprężeń, działających zarówno w trakcie intruzji granitoidowej w Tatrach Wysokich jak i naprężeń występujących obecnie. Analiza spękań ciosowych na ścianach jaskiń. Praca obejmuje także określenie petrografii i mineralogii granitoidów polskich Tatr Wysokich w obrębie jaskiń.
 • Kierownik: mgr Jolanta Iwańczuk
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Rok: 2012.

  Stratygrafia i rozwój środowisk sedymentacji osadów jury dolnej i środkowej w okolicach Kop Sołtysich

  Badania opierać się będą na analizie mikrofacjalnej i geochemicznej osadów dolnej i środkowej jury. W jednostce Kop Sołtysich tak szczegółowe badania nie były nigdy prowadzone. Prace prowadzone przez A. Iwanowa w latach siedemdziesiątych oraz magistrantów Bruda i Przybycina (kolejno lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte) polegały na wykonaniu mapy geologicznej w skali 1 : 10 000, dlatego proponowane badania wniosą nową wiedzę na temat ewolucji wschodniej części zbiornika krzniańskiego od dolnej do środkowej jury.
 • Kierownik: Paweł Igielski
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Studium fizyczno geograficzne mikroregionu Orla Perć w Tatrach Wysokich

  Przedstawienie powiązań pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Zbadanie relacji pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego (krajobrazu) na obszarze mikro regionu.
 • Kierownik: dr hab. Edyta Jurewicz
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Alpejska tektonika nieciągła w jednostkach płaszczowinowych i w trzonie granitoidowym Tatr (kontynuacja badań).

  Badania dotyczą wieku i charakteru najmłodszego etapu deformacyjnego zapisanego w strefach ścinania w trzonie granitoidowym i jego korelacji z deformacjami w pokrywie osadowej i jednostkach płaszczowinowych.
 • Kierownik: dr Tomasz Wilk
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2012.

  Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony - ptaki wysokogórskie

  Liczenia ptaków prowadzone są w skali całych Karpat w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015. Liczeniami na wybranych powierzchniach inwentaryzacyjnych objęte zostaną wszystkie gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Liczenia w ramach projektu obejmą 4 sezony lęgowe, w latach 2011-2014. Ptaki liczone są na losowo wybranych powierzchniach próbnych – łącznie w skali całych Karpat ptaki liczone będą na ponad 500 powierzchniach, co pozwoli na kompleksową analizę ich występowania, rozmieszczenia i wybiórczości siedliskowej. Dane zebrane w ramach projektu bez wątpienia uzupełnią informacje o ptakach TPN. Dodatkowo będą one służyły do analizy rozmieszczenia / liczebności ptaków w skali całych Karpat.
 • Kierownik: dr Tomasz Ilnicki
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Cytotaksonomia Caltha palustris s.l. z terenu Polski

  Badania dotyczą charakterystyki zmienności kariologicznej populacji Caltha palustris s.l. pod względem liczby chromosomów i ich struktury. Dotychczasowe badania kariologiczne wskazują na wyraźną odrębność cytotypów tego gatunku pod względem liczby chromosomów z Karpat Zachodnich (wysokopoliploidalne) w porównaniu z K. Wchodnimi i Bałkanami - niskopoliploidalne (Wcisło 1967, Chratkova i Jarolimowa 1999). Pomimo tego potrzebne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań na strukturą kariotypu i chromosomów w celu udowodnienia tej odrębności i wyznaczenia granic występowania różnych cytotypów gatunku. Z tego względu potrzebne są badania obejmujące również teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wcisło H. 1967. Karyological studies in Caltha palustris L. s.l. Acta Biologica Cracoviensia Ser. Botanica 10: 1-23. Chratkova A. i Jarolimowa V. 1999. Cytotaxonomical study of Caltha palustris. Preslia 71: 349-360.
 • Kierownik: dr Anna Ronikier
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2012.

  Analiza uwarunkowań występowania grzybów arktyczno-alpejskich w górach strefy umiarkowanej

  Obszary alpejskie i arktyczne z wykształconymi na nich, pod wpływem surowych warunków klimatycznych, bezleśnymi formacjami murawowymi i krzewinkowymi, należą do najciekawszych naturalnych układów modelowych dla badań ekologicznych i biogeograficznych. Do typowych przedstawicieli arktyczno-alpejskiego elementu flory należy kilka spośród ektomikoryzowych roślin naczyniowych, m. in. dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala. W Karpatach zbiorowiska z udziałem tego gatunku mają optimum swego występowania w piętrze alpejskim. Poza tym, występują one na reliktowych stanowiskach w niższych położeniach górskich. Celem projektu jest analiza porównawcza typowych zbiorowisk roślinnych występujących w piętrze alpejskim Karpat oraz zbiorowisk wykształconych przez arktyczno-alpejskie rośliny ektomikoryzowe poniżej piętra alpejskiego, w celu stwierdzenia podobieństw i różnic w składzie gatunkowym grzybów wielkoowocnikowych. Efektem projektu będzie więc odpowiedź na pytania: (i) czy arktyczno-alpejskie grzyby są obecne na niżej położonych stanowiskach towarzysząc swoim typowym partnerom mikoryzowym, czy też ich występowanie ograniczone jest jedynie do strefy alpejskiej i uwarunkowane czynnikiem klimatycznym; (ii) czy, w przypadku występowania na niżej położonych stanowiskach, grzyby arktyczno-alpejskie wykształcają tam owocniki, czy też są obecne w glebie ale nie ujawniają się w postaci owocników, np. z powodu niekorzystnych dla nich warunków klimatycznych.
 • Kierownik: dr Grzegorz Tończyk
  Uniwersytet Łódzki
  Rok: 2012.

  Ważki (Odonata) stawów tatrzańskich - analiza wieloletnich zmian w strukturze zgrupowań odonatofauny

  Cel badań związany jest z realizacją planowanego na kolejne lata projektu zmierzającego do aktualnego rozpoznania różnorodności owadów wodnych, określenia kierunków zmian, zagrożeń i zaproponowania działań ochronnych i monitoringowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowa dokumentacja projektu jest obecnie na etapie opracowania i będzie konsultowana w przyszłości z Dyrekcją TPN. Realizacja programu zależna jest od możliwości finansowania badań i określenia zasad ich realizacji na terenie TPN. Na rok bieżący zaplanowano badania mające charakter pilotażowy, które dotyczyć będą jednej z grup owadów wodnych, dobrze opracowanych w przeszłości, tj. ważek (Odonata). Nadmienić należy, że podstawowym opracowaniem o charakterze monograficznym jest powstała przed 80 laty praca Fudakowskiego pt. „Fauna ważek (Odonata) Tatr” z 1930 roku. Dane zawarte w tym opracowaniu były wielokrotnie komentowane między innymi przez Mielewczyka 1008, 2002., Bernarda i inn. 2009, Tończyka 2010. We wszystkich tych opracowaniach zwracano uwagę na konieczność przeprowadzenia kolejnych zakrojonych na szeroką skalę badań inwentaryzacyjnych, pozwalających na określenie obecnego składu odonatofauny TPN oraz przeprowadzenie analizy porównawczej z danymi historycznymi pozwalającymi na weryfikację hipotez wyjaśniających zmiany w składzie gatunkowym i charakterze zgrupowań. Należy nadmienić, że hipotezy te stawiane były w literaturze przedmiotu na podstawie fragmentarycznych danych i nie zostały dotąd zweryfikowane podczas analiz terenowych. Dokładna analiza bieżącego składu fauny i porównanie jej ze starszymi informacjami w kontekście danych dotyczących zmian w strukturze lasu, zmianie chemizmu wód oraz zmianach klimatycznych pozwoli na analizę kierunku i charakteru zmian jakie zaszły na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Spodziewanym wynikiem jest również możliwość zdefiniowania zagrożeń i zaplanowania odpowiednich działań ochrony biernej i czynnej. Poza praktycznym wynikiem uzyskanych wyników związanych z ochroną tej grupy owadów możliwe będzie przeprowadzenie analiz naukowych pozwalających na poznanie elementów biologii i ekologii ważek zasiedlających siedliska górskie np. wymagania siedliskowe, skład i liczebność obserwowanych zgrupowań Odonata, zasięgi pionowe itd. oraz pokazanie ich na tle danych z pozostałej części Karpat. Badania proponowane w roku 2012 będą realizowane na kilku wytypowanych stanowiskach reprezentujących wody stojące TPN. Jak wspomniano wcześniej są one elementem planowanych większych badan nad owadami wodnymi TPN
 • Kierownik: dr Grzegorz Tończyk
  Uniwersytet Łódzki
  Rok: 2012.

  Makrozoobentos wód płynących TPN ze szczególnym uwzględnieniem owadów wodnych – inwentaryzacja i monitoring jakości wód

  Cel badań związany jest z realizacją planowanego na kolejne lata projektu zmierzającego do aktualnego rozpoznania różnorodności zespołów makrozoobentosu, określenia kierunków zmian, zagrożeń i zaproponowania działań ochronnych i monitoringowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowa dokumentacja projektu jest obecnie na etapie opracowania i będzie konsultowana w przyszłości z Dyrekcją TPN. Realizacja programu zależna jest od możliwości finansowania badań i określenia zasad ich realizacji na terenie TPN. Na rok bieżący zaplanowano badania mające charakter pilotażowy, które dotyczyć będą mokrozoobentosu wybranych potoków parku. Analizami zostaną objęte wszystkie grupy bezkręgowców, ze szczególnym jednak uwzględnieniem grup owadów o najwyższej wartości bioindykacyjnej: widelnice (Plecoptera), jętki (Ephemeroptera), chruściki (Trichoptera), chrząszcze (Coleoptera), muchówki z rodziny Blephariceridae. Pozostałe grupy makrofauny zostaną opracowane w dalszej kolejności. Badania proponowane w roku 2012 będą realizowane na kilku wytypowanych potokach reprezentujących wody płynące TPN. Jak wspomniano wcześniej są one elementem planowanych większych badan nad makrozoobentosem TPN.
 • Kierownik: dr Anna Drozd
  Uniwersytet Łódzki
  Rok: 2012.

  Synantropizacja malakofauny Tatrzańskiego Parku Narodowego – monitoring rozprzestrzenienia ślimaków nagich z rodzaju Arion.

  Ślimaki z rodzaju Arion w ostatnich latach rozszerzyły swój naturalny zasięg na obszar Polski Południowej. W latach 90-tych żaden z gatunków nie był notowany w TPN bądź w Kotlinie Zakopiańskiej. Pierwsze opublikowane stwierdzenie w TPN pochodzi z roku 2010. Ślimaki te są uciążliwymi, wszystkożernymi synantropami, rozszerzają swój zasięg przy udziale człowieka (sadzonki), ale spotykane są coraz częściej także w siedliskach naturalnych. Stanowią potencjalne zagrożenie dla rodzimej fauny i flory (wyjadają selektywnie niektóre rośliny, mogą niszczyć złoża jaj innych bezkręgowców, konkurują z nimi o pokarm i kryjówki). Dalsze rozszerzenie zasięgu tych ślimaków na terenie TPN jest wysoce prawdopodobne i powinno być monitorowane, z uwagi na możliwość wystąpienia zmian w składzie i strukturze zgrupowań roślin i zwierząt. Najbardziej prawdopodobne jest pojawienie się tych ślimaków w dolinach reglowych, przy uczęszczanych szlakach i schroniskach.
 • Kierownik: Dorota Jakuszek
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Geneza i rozwój powierzchniowych form krasowych w Tatrach Wysokich

  Niniejsza praca magisterska ma na celu określić, które z czynników kontrolujących rozwój krasu mają największy wpływ na powstanie i rozwijanie się powierzchniowych form krasowych na terenie Tatr Zachodnich
 • Kierownik: dr hab. Piotr Łuczyński
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2012.

  Charakterystyka niezgodności między triasem a jurą w jednostkach wierchowych Tatr

  W jednostkach wierchowych Tatr w większości odsłonięć środkowa jura spoczywa bezpośrednio na środkowym triasie (anizyk). Badania mają na celu próbę określenia charakteru kontaktu.
 • Kierownik: dr inż. Piotr Kubiesa
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  Rok: 2012.

  Charakterystyka zmian bioróżnorodności i ocena depozycji zanieczyszczeń powietrza do drzewostanu świerkowego.

  Badania prowadzone są w ramach projektu EnvEurope. Zmierza on do integracji działań sieci LTER w krajach beneficjentów, polegających na harmonizacji metod badawczych stosowanych na poligonach badawczych Sieci, monitorowanych parametrów, wreszcie porównanie trendów zmian środowiskowych i wyników monitoringu w kontekście gradientów środowiskowych. Integracja podejść badawczych, działań i synteza wyników jest krokiem koniecznym do wzmocnienia i zjednoczenia sieci LTER-Europe. Działania zaplanowane w ramach projektu mają umożliwić najlepsze wykorzystanie wiedzy eksperckiej beneficjentów i ich pełne zaangażowanie w jego realizację Projekt podzielony jest na 8 akcji – działań: Działania 1 (A1) - zgromadzenie dostępnych danych środowiskowych niezbędnych do opracowania wskaźników środowiskowych, danych dotyczących presji środowiskowej i socjo-ekonomicznej wpływającej znacząco na funkcjonowanie ekosystemów i ich jakość oraz metod wypracowanych przez europejskie sieci badawcze i monitoringowe o tematyce nawiązującej do EnvEurope (LTER-Europe, EIONET, EU Forest Focus & ICPs programów UNECE/CLRTAP/WGE, Natura2000, itp.). Działania 2 (A2) - opracowanie zestawu parametrów siedliskowych (abiotycznych) i biologicznych (biotycznych), które mają być podstawą monitoringu bioróżnorodności i jej zmian w sieci LTER na podstawie A1. Działania 3 (A3) - analiza historycznych i współczesnych danych monitoringowych pochodzących z poligonów badawczych LTER. Ma ono również przyczynić się do krytycznej oceny wiedzy na temat stanu ekosystemów i bioróżnorodności, trendów ich zmian i związków przyczynowo skutkowych w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Działania 4 (A4) - optymalizacja procesu pozyskiwania danych oraz ich analizy przez wszystkie sieci uczestniczące w pracach. Działanie A4 ma prowadzić do opracowania know-how w zakresie tworzenia powierzchni monitoringowych, organizacji badań odpowiadających różnym skalom obserwacji oraz zapewnienia przepływu informacji między partnerami. Działanie 5 (A5) - to eksperymentalna faza projektu, oparta na zbieraniu w terenie próbek nowych i istniejących wcześniej indykatorów na różnych poziomach/skalach badań, ze specyficzną intensywnością monitorowania i za pomocą metod dopasowanych do odpowiedniej intensywności dokonywania pomiarów. Działanie 6 (A6) polega na zwoływaniu ad hoc spotkań międzynarodowych mających na celu koordynowanie porównywalnych akcji i zapewnienia najlepszej wymiany informacji A7 to zarządzanie projektem a A8 to ciągłe monitorowanie efektywności realizacji poszczególnych akcji i osiągania oczekiwanych rezultatów jak również ich oceny. Instytut uczestniczy we wszystkich Akcjach. W ramach projektu IETU dysponuje 6 poligonami badawczymi: Tatrzański i Słowiński PN, Brenna, Jezioro Mikołajskie, Morskie Oko, Puszcza Białowieska Więcej informacji na stronie: http://www.enveurope.eu/
 • Kierownik: dr inż. Jarosław Krawczyk
  Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie
  Rok: 2012.

  Mapa hydrogeologiczna Polski – pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość i jakość wód w skali 1 : 50 000 arkusz Tatry Wysokie

  Pierwszy poziom wodonośny w wielu obszarach stanowi źródło zaopatrzenia w wodę do picia, stąd ocena stanu jakościowego płytkich wód podziemnych wymaga także ustalenia stopnia wrażliwości tych wód na zanieczyszczenia, zwłaszcza związkami azotu pochodzenia rolniczego. Opracowanie arkusza Tatry Wysokie Mapy hydrogeologicznej Polski – pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość i jakość wód wykonywane zgodnie z metodyką opracowaną przez PIG-PIB.
 • Kierownik: dr Piotr Jaglarz
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Środowiska sedymentacji i diageneza osadów triasu w Tatrach

  Rekonstrukcja środowiska depozycji, rozpoznanie czynników kontrolujących sedymentację oraz określenie warunków w jakich przebiegała diageneza osadów triasu z różnych jednostek tektoniczno-facjalnych Tatr w oparciu o cechy strukturalne, teksturalne i geochemiczne skał
 • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gaździcki
  Instytut Paleobiologii PAN
  Rok: 2012.

  Paleontologia i biostratygrafia mezozoiku Tatr

  Analiza zespołów biotycznych triasu i jury Tatr i ich znaczenie dla korelacji wiekowej
 • Kierownik: inż. Marta Wróbel
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2012.

  Wstępne geologiczne opracowanie zagadnień związanych z historycznym górnictwem metali w Tatrach

  Akademia Górniczo- Hutnicza jest duża i poważną placówką naukowo dydaktyczną, która jest w stanie sprostać zagadnieniu starego górnictwa tatrzańskiego. Głównym celem badań jest rozpoznanie lokalizacji i zinwentaryzowanie starych sztolni górnictwa tatrzańskiego. Dodatkowym celem badań, jest stworzenie przy współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym nowego szlaku geoturystycznego w Tatrach Zachodnich umożliwiającego udostępnienie części z rozpoznanych sztolni dla ruchu turystycznego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych, zostanie zaprojektowany szlak geoturystyczny, który umożliwi dostęp do sztolni, których eksploatacja zakończyła się ponad 100 lat temu, dla turystyki kwalifikowanej. W ramach projektu zostanie wyznaczona zarówno trasa nowego szlaku, jak również zostaną opracowane i zaprojektowane tablice geoturystyczne. Wstępne wyniki pierwszego etapu badań związanego ze sztolniami manganowymi, były prezentowane, m. in. na konferencji naukowej Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne w Zakopanym w 2011r oraz na Studenckiej Konferencji Barbórkowej w Krakowie w 2011r. Etap projektu, który zamierzamy realizować w roku 2012 ma celu dokładniejsze poznanie sztolni rud żelaz i rud polimetalicznych oraz wybranie najatrakcyjniejszych, a także najbezpieczniejszych lokalizacji, które mogłyby zostać wprowadzone do szlaku geoturystycznego. Zrekonstruowanie śladów dawnego górnictwa żelaza oraz rud polimetalicznych nastąpi poprzez: naniesienie na mapy lokalizacji poszczególnych kopalni oraz hałd, a także określenie stanu zachowania wybranych tatrzańskich sztolni. Zostaną również przeprowadzone kompleksowe badania mineralogiczno- petrograficzne próbek rud/skał/minerałów pobranych z wyżej wymienionych sztolni. Dodatkowo zaplanowano określenie przy pomocy metod analitycznych wpływu historycznej eksploatacji rud metali na obecny stan środowiska w pobliżu kopalń. W ramach powyższego projektu zostaną zbadane pod kątem geochemicznym próbki gleb z hałd oraz próbki wody z cieków znajdujących się w pobliżu sztolni, dzięki którym możliwe będzie stwierdzenie obecności potencjalnych pierwiastków zanieczyszczających środowisko.
 • Kierownik: dr inż. TOMASZ ZALESKI
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2012.

  Wpływ wieloletniego oddziaływania pasterstwa na pokrywę glebową

  Proponowany projekt będzie wznowieniem przeprowadzonych w latach 1991-1995 badań, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do określenia ewentualnych zmian właściwości chemicznych gleb jakie powstały po 20 latach wypasania owiec na polanach Wyżnia Kira Miętusia i Zahradziska.
 • Kierownik: dr Maciej Kozak
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Podziemne grzyby w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej

  Ze względu na swoistą biologię (tworzenie owocników pod powierzchnią gleby, co wyraźnie utrudnia ich wyszukiwanie), grzyby hypogeiczne są do tej pory stosunkowo słabo poznaną grupą organizmów. Tatry, jako obszar o bardzo specyficznym klimacie i podłożu geologicznym (obecność skał wapiennych na znacznej powierzchni) stanowią jeden z potencjalnie najciekawszych w Polsce obszarów pod względem możliwości występowania tej ciekawej grupy grzybów. Głównym celem badań jest poznanie bioty hypogeicznych grzybów występujących na obszarze polskiej części Tatr, a także preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków.
 • Kierownik: Aleksandra Wlaźlak
  Uniwersytet Łódzki
  Rok: 2012.

  Dolina Pięciu Stawów Polskich jako obszar penetracji turystycznej.

  Praca magisterska na kierunku Turystyka i rekreacja ma na celu zbadanie obszaru Doliny Pięciu Stawów pod względem turystycznego eksploatowania. W pracy autorka pragnie zawrzeć zarówno aspekt geograficzny, jak również socjologiczny i psychologiczny. Badania zmierzają do scharakteryzowania relacji turysta-góry ograniczając się do ściśle określonego obszaru.
 • Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Rok: 2012.

  1. Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10 000, III etap 2. Reambulacja Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - arkusz Tatry Wysokie

  Opracowano 18 arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Tatr w skali 1:10 000 (SMGT) wraz z objaśnieniami (w formie cyfrowej). Obecnie kontynuuje się badania geologiczne i prace kartograficzne dla potrzeb realizacji kolejnej transzy (7 arkuszy). W ramach Reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 przeprowadza się weryfikację i uzupełnienia arkusza Tatry Wysokie w nawiązaniu do wyników badań z SMGT.
 • Kierownik: dr hab. Stanisław Knutelski
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  ”Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) Tatr”

  Badania ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Tatr jako modelowej grupy chrząszczy roślinożernych w warunkach wysokogórskich środkowej Europy dostarczają nie tylko danych dotyczących poznania bioróżnorodności fauny tatrzańskiej, ale także pozwalają na śledzenie zmian w przyrodzie tych gór i są podstawą do wyjaśniani problemów biogeograficznych, ekologicznych i ewolucyjnych.
 • Kierownik: Anna Figura
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2012.

  Entomofauna w sztucznych pułapkach feromonowych stosowanych do monitorowania liczebności kornika drukarza w wybranych drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Dotychczas nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących entomofauny w sztucznych pułapkach feromonowych stosowanych do monitorowania liczebności kornika drukarza w wybranych drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów chronionych.
 • Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kruk
  Uniwersytet jagielloński
  Rok: 2012.

  Badanie zróżnicowania florystycznego Tatr Polskich na tle zróżnicowania florystycznego Tatr Słowackich

  Tatry Słowackie, kilkukrotnie większe od Tatr Polskich, posiadają w swojej florze szereg gatunków, których brak we florze Tatr Polskich. Dla szeregu tych gatunków istnieje potencjalna możliwość występowania także po polskiej stronie Tatr. W tym celu planuje się zbadanie pod względem florystycznym obszarów Tatr Polskich, niedostatecznie zbadanych pod tym względem, a będących potencjalnym siedliskiem poszukiwanych gatunków.
 • Kierownik: dr Alicja Babst-Kostecka
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2012.

  Struktura genetyczna populacji i ewolucja metalofitów: Biscutella laevigata L.

  Temat ten zostanie opracowany na przykładzie badań zależności między fenotypową i genetyczną zmiennością u Biscutella laevigata L. s. l. (Brassicaceae) w Tatrach i w Polsce południowej. Biscutella laevigata to gatunek tolerujący wysokie stężenia metali w glebie. W niektórych europejskich populacjach B. laevigata stwierdzono hiperakumulację kadmu, ołowiu, cynku i talu (Anderson i in. 1999, Wenzel i Jockwer 1999, Poscic i in. 2009). Niewiele jednak wiadomo o zakresie tolerancji i akumulacji metali u B. laevigata z Tatr i niżowych stanowisk w Polsce południowej. Nie wiadomo również, kiedy i jak ten górski gatunek skolonizował metalonośne stanowiska na niżu. Planowane badania mają na celu odtworzenie historii kolonizacji i filogenetycznych związków między populacjami z metalonośnych i nie-metalonośnych stanowisk badanego obszaru. Przedstawiony projekt będzie obejmował zarówno stanowiska z wysokimi, jak i niskimi stężeniami metali w podłożu. Pierwszą grupę reprezentować będą populacje z Olkuskiego Okręgu Rudnego, natomiast drugą – populacje z Tatr. Występowanie tu stanowisk metalonośnych i nie-metalonośnych oddzielonych przez stosunkowo niewielkie odległości czyni ten obszar jedynym znanym w tej części Europy regionem, w którym można badać przepływ genów między różnymi typami populacji pseudometalofitów. Jest to więc obszar unikalny i szczególnie interesujący w aspekcie badań nad adaptacją do niekorzystnych warunków siedliskowych, oraz mikroewolucją. Oprócz celu naukowego projekt posiada także wartości praktyczne, ponieważ może przyczynić się do przyspieszenia rekultywacji zdegradowanych terenów. Z jednej strony bowiem można będzie wykorzystać najbardziej tolerancyjne genotypy B. laevigata przy biologicznym zwalczaniu erozji. W ustabilizowanych w ten sposób gruntach związki chemiczne wydzielane przez rozwinięty system korzeniowy roślin wiążą metale w kompleksy, które są fizjologicznie niedostępne dla innych organizmów. Z drugiej strony, zdolność fitoekstrakcyjna najlepiej akumulujących genotypów pozwoliłaby zmniejszyć całkowitą zawartość metali ciężkich w glebie terenów rekultywowanych.
 • Kierownik: Beata Tomczak
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Rozwój i geneza powierzchniowych form krasowych w Tatrach Zachodnich.

  Niniejsza praca magisterska ma na celu określić, które z czynników kontrolujących rozwój krasu mają największy wpływ na powstanie i rozwijanie się powierzchniowych form krasowych na terenie Tatr Zachodnich.
 • Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Mułenko
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Rok: 2012.

  Pionowe rozmieszczenie grzybów pasożytniczych w Tatrzańskim Parku Narodowym (projekt TPN - pod hasłem BOTANIKA 010)

  Badania dotyczą poznania pasożytniczych grzybów mikroskopijnych porażających nadziemne organy roślin naczyniowych na obszarze Tatr, w terenie dotychczas słabo poznanym pod względem mykologicznym. Zadania badawcze dotyczą m.in. związku grzybów z rozmieszczeniem roślin naczyniowych, ich udziałem w strukturze zbiorowisk roślinnych, a także dynamiką występowania na tle rozwoju sezonu wegetacyjnego i fenologią roślin. Ważnym elementem badań jest poznanie roli grzybów pasożytniczych w strukturze zbiorowisk leśnych, w miejscach podlegających sukcesji wtórnej (np. na powałach lasów). Z punktu widzenia naukowego szczególnie interesujące są m.in. zagadnienia dotyczace występowania grzybów na roślinach występujących w najwyższych partiach górskich w specyficznych i silnie zróżnicowanych siedliskach.
 • Kierownik: dr Ryszard J. Kaczka
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2012.

  Geograficzna i czasowa zmienność zapisu czynników środowiskowych w przyrostach rocznych drzew i jej wpływ na dendrochronologiczne rekonstrukcje klimatu Karpat

  „Geograficzna i czasowa zmienność zapisu czynników środowiskowych w przyrostach rocznych drzew i jej wpływ na dendrochronologiczne rekonstrukcje klimatu Karpat” to temat realizowany w ramach projektu badawczego NCN NN 306 049139. Projekt dotyczy określenia, na potrzeby całościowej rekonstrukcji klimatu Karpat, czasowej i przestrzennej zmienności zapisu klimatycznego w przyrostach drzew w większej skali. Zidentyfikowanie prawidłowości tych zmian posłuży opracowaniu dendrochronologicznej rekonstrukcji klimatu wysokogórskiego dla całego łuku karpackiego.
 • Kierownik: mgr Urszula Borowska
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Utwory węglanowe dolnej kredy jednostki wierchowej w Tatrach polskich: stratygrafia, rozwój facjalny i aspekty hydrogeologiczne

  Prowadzone są szczegółowe badania mikrofacjalne, oparte na obserwacjach pod mikroskopem zespołów mikroskamieniałości otwornic, wiciowców roślinnych (Dinoflagellata),tintinnidów i małych glonów wapiennych, co pozwoli zinterpretować środowisko sedymentacji oraz określić pozycję stratygraficzną badanych utworów. Badania dotyczą także analizy zmian facjalnych obserwowanych w obrębie wapieni grupy Kominów Tylkowych oraz ich stosunku do utworów dolnej kredy nawierconych na obszarze niecki podhalańskiej. Analizie poddane będą zmienne w zależności od wykształcenia facjalnego parametry fizyczne utworów węglanowych dolnej kredy wierchowej. Wyżej wymienione badania służą także próbie odtworzenia ewolucji kredowej platformy węglanowej z uwzględnieniem zjawisk krasowych.
 • Kierownik: dr inż. Janusz Szewczyk
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2012.

  Tempo rozkładu martwego drewna w dolnoreglowych drzewostanach o charakterze pierwotnym (temat zgłoszony wstępnie i zaakceptowany w 2010 r. – decyzja Dyrektora TPN – pismo nr NB-056/206/10 z 18 VIII 2010).

  Projekt badawczy własny, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, nr rejestrowy N N309 716440. Celem projektu jest określenie tempa rozkładu martwego drewna w naturalnych lasach dolnoreglowych Zachodnich Karpat. Tempo rozkładu drewna zostało w Polsce przeanalizowane głównie w górnoreglowych drzewostanach świerkowych. Uzyskane wyniki nie dają się jednak zastosować do lasów dolnoreglowych, zarówno ze względu na ich zróżnicowanie gatunkowe, jak i na wzrost tempa rozkładu drewna wraz ze spadkiem wysokości położenia drzewostanu. Uzyskane wyniki umożliwiłoby w przyszłości skonstruowanie modeli rozkładu drewna dla naturalnych lasów dolnoreglowych w Polsce.
 • Kierownik: mgr Eliza Płaczkowska
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)

  Formy dolinne niskich rzędów (I-III wg klasyfikacji Hortona-Strahlera) są najliczniejsze w systemie zlewni górskiej i stanowią ważne źródło odpływu podczas opadów o dużym natężeniu. To właśnie te niewielkie doliny denudacyjne odgrywają zasadniczą rolę w dostawie wody i materii mineralnej w dorzeczu górnej Wisły. Pełnią zatem istotną rolę w kształtowaniu fali wezbraniowej w zlewni górskiej. W związku z coraz częściej występującymi wezbraniami oraz tzw. powodziami tysiąclecia, wzrasta zapotrzebowanie na tego typu informacje. Wykształcenie dolin denudacyjnych na większym obszarze oraz ich potencjalny udział w kształtowaniu fali wezbraniowej zostanie określony za pomocą analiz wykonanych przy użyciu Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Informacja ta zostanie zweryfikowana w terenie na przykładzie wybranych dolin, gdzie prowadzony jest monitoring stanów wód i opadów atmosferycznych przy użyciu automatycznych limnigrafów i deszczomierzy. Dodatkowo prowadzone są obserwacje transportu rumowiska dennego w korytach wybranych dolin. W projekcie zostaną zastosowane analizy dendrogeomorfologiczne w celu rekonstrukcji ilości transportowanego materiału oraz rodzaju i tempa procesów morfogenetycznych.
 • Kierownik: dr Anna Klasa
  Ojcowski Park Narodowy
  Rok: 2012.

  Tephritoidea (Diptera) Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Celem badań jest poznanie składu gatunkowego muchówek z nadrodziny Tephritoidea, ich rozmieszczenia w poszczególnych piętrach wysokościowych oraz wskazanie gatunków rzadkich i cennych przyrodniczo.
 • Kierownik: Karolina Żukowska
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Rok: 2012.

  "Możliwości i ograniczenia funkcji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego" - praca magisterska na kierunku Turystyka i Rekreacja w SGGW w Warszawie

  Temat moich badań dotyczy funkcji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego, jej możliwości i ograniczenia poprzez aspekty związane z organizacją i regulaminem TPN, systemem szlaków czy wielkością i specyfiką obszaru. Chciałabym również zbadać motywacje i preferencje turystów przyjeżdżających w Tatry w skali roku, określić miejsca i czas największej presji turystycznej oraz wskazać zagrożenia związane z intensywnym ruchem turystycznym na środowisko naturalne. Moje badania dotyczą również poziomu przygotowania turystów do poruszania się w terenie górskim oraz ogólnej świadomości potencjalnych zagrożeń wynikających z uprawiania turystyki, zwłaszcza zimowej, na terenie TPN. Analizie poddam również działania edukacyjne TOPR-u i TPN-u.
 • Kierownik: mgr Weronika Zabielna
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2012.

  Świadomość przyrodnicza turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy.

  Praca magisterska bada świadomość przyrodniczą turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy. Przedstawia charakterystykę badanej populacji ukazując ich poziom wiedzy, zależny od cech demograficznych oraz podejmowanych motywów turystycznych. Określa problem podnoszenia świadomości przyrodniczej, biorąc pod uwagę działania i projekty Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Kierownik: dr Wojciech Mróz
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
  Rok: 2012.

  Monitoring NATURA 2000, rozpoznanie oraz weryfikacja badanych siedlisk i gatunków na terenie Tatr.

  Monitoring jest przeprowadzony metodą standardową, opracowaną przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, polegającą na obserwacji gatunków i siedlisk przyrodniczych i wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych bez konieczności zbioru.
 • Kierownik: dr Andrzej Górz
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2012.

  „Bioróżnorodność koprofagicznych Scarabaeoidea (Coleoptera) Karpat Polskich” - kontynuacja tematu

  Chrząszcze koprofagiczne z nadrodziny Scarabaeoidea pełnią bardzo ważne funkcje w ekosystemach lądowych. Wiele z tych gatunków związanych jest ze zwierzętami hodowanymi przez człowieka. Zmiany jakie zachodzą w strukturze rolnictwa od wielu lat w Europie są przyczyną dość dużych zmian w składzie gatunkowym tych chrząszczy. Wiele gatunków o wyższych wymaganiach siedliskowych zanika lub zmniejsza swoje zasięgi występowania. W Hiszpanii i Francji podjęto kroki, których celem jest pewna forma ochrony tych gatunków chrząszczy. W Polsce jak do tej pory było niewiele badań, które by pokazywały obraz zachodzących zmian w strukturze gatunkowej tych owadów. Zmiany jakie zaszły w ostatnich dwudziestu latach w strukturze polskiego rolnictwa są ogromne. Ze względu na brak opłacalności prawie całkowicie zniknęły hodowle ekstensywne zwierząt gospodarskich. Konsekwencją tego jest również drastyczne zmniejszenie się bazy pokarmowej koprofagów jak i różnorodności siedliskowej potrzebnej do ich egzystencji. Dlatego głównym celem badań będzie poznanie bioróżnorodności gatunkowej koprofagicznych Scarabaeoidea z terenu Karpat Polskich. Kolejnym celem będzie ustalenie jaki procent stanowią gatunki stenotopowe. Według kierownika projektu gatunki o wyższych wymaganiach siedliskowych są szczególnie narażone na wyginięcie. Innym celem projektu jest również potwierdzenie hipotezy że na zanikanie koprofagicznych Scarabaeoidea ma wpływ znaczne zmniejszenie hodowli zwierząt gospodarskich czyli zmniejszenie bazy pokarmowej.
 • Kierownik: mgr inż. Sylwester Basta
  MGGP S.A.
  Rok: 2012.

  "Przeprowadzenia pomiaru korytowego przekrojów poprzecznych mokrych” Części II (Obiekt II), na obszarze stanowiącym właściwość miejscową IMiGW PIB Oddział w Krakowie dla projektu pn. „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”

  Pomiar batymetryczny przekrojów korytowych mokrych rzeki Białka metodami geodezyjnymi.
 • Kierownik: prof. dr hab. Alfred Uchman
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2012.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Tatr

  Kontynuowane są badania osadowych skał osadowych mezozoiku we wszystkich jednostkach tektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska sedymentacji i wieku badanych utworów.
 • Kierownik: dr Tomasz Wilk
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2012.

  Inwentaryzacja kluczowych ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony

  Liczenia ptaków prowadzone są w skali całych Karpat w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”, realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w latach 2011-2015. Liczeniami na wybranych powierzchniach inwentaryzacyjnych objęte zostaną wszystkie gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Liczenia w ramach projektu obejmą 4 sezony lęgowe, w latach 2011-2014. Ptaki liczone są na losowo wybranych powierzchniach próbnych – łącznie w skali całych Karpat ptaki liczone będą na ponad 500 powierzchniach, co pozwoli na kompleksową analizę ich występowania, rozmieszczenia i wybiórczości siedliskowej. Dane zebrane w ramach projektu bez wątpienia uzupełnią informacje o ptakach TPN. Dodatkowo będą one służyły do analizy rozmieszczenia / liczebności ptaków w skali całych Karpat.