Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: Kornelia Maziarka
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Czynniki kształtujące sezonowe zmiany składu chemicznego wód w hydrochemicznym profilu Siwej Wody w Tatrzańskim Parku Narodowym

  Temat: Czynniki kształtujące sezonowe zmiany składu chemicznego wód w hydrochemicznym profilu Siwej Wody w Tatrzańskim Parku Narodowym. Celem badań będzie identyfikacja czynników kształtujących skład chemiczny wód powierzchniowych w podłużnym profilu hydrochemicznym w odniesieniu do sezonowych zmian natężenia przepływu. Badane będą zależności pomiędzy składem chemicznym wód, a budową geologiczną, uwarunkowaniami tektonicznymi i hydrogeologicznymi. W czasie badań terenowych zostanie wykonanych nie mniej niż cztery (maksimum sześć) serii pomiarowych. W czasie serii pomiarowych na wybranych 60 lokalizacjach zostanie wykonany pomiar cech fizyko-chemicznych, odczyn, przewodność elektrolitycznej właściwej, tlenu. W czasie badań terenowych zostanie zmierzone natężenie przepływu różnymi metodami w zależności od jego natężenia. Na podstawie pomiarów cech fizyko-chemicznych zostanie wybrane około 20-25 stanowisk których zostanie pobrana próbka do analizy składu hydrochemicznego w laboratorium. Próbki zostaną pobrane do jednorazowych butelek o pojemności 0,5 dm3 . W laboratorium hydrochemicznym zostanie wykonana analiza chemiczna w zakresie 14 jonów w tym jonów głównych (wapń, magnez, sód ,potas, wodorowęglany, siarczany, chlorki) związków biogennych – mineralnych form azotu: azotany, azotyny, jon amonu oraz fosforany oraz mikroelementów (lit, fluorki, bromki) metodą chromatografii jonowej na urządzeniu DIONEX ICS 2000. Po wykonaniu rocznej serii badań wyniki zostaną opracowane przy pomocy narzędzi statystycznych i programów GIS.
 • Kierownik: dr Anna Klasa
  Ojcowski Park Narodowy
  Rok: 2014.

  Tephritoidea (Diptera) Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Celem badań jest poznanie składu gatunkowego muchówek z nadrodziny Tephritoidea, ich rozmieszczenia w poszczególnych piętrach wysokościowych oraz wskazanie gatunków rzadkich i cennych przyrodniczo.
 • Kierownik: mgr Eliza Płaczkowska
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)

  Formy dolinne niskich rzędów (I-III wg klasyfikacji Hortona-Strahlera) są najliczniejsze w systemie zlewni górskiej i stanowią ważne źródło odpływu podczas opadów o dużym natężeniu. To właśnie te niewielkie doliny denudacyjne odgrywają zasadniczą rolę w dostawie wody i materii mineralnej w dorzeczu górnej Wisły. Pełnią zatem istotną rolę w kształtowaniu fali wezbraniowej w zlewni górskiej. W związku z coraz częściej występującymi wezbraniami oraz tzw. powodziami tysiąclecia, wzrasta zapotrzebowanie na tego typu informacje. Wykształcenie dolin denudacyjnych na większym obszarze oraz ich potencjalny udział w kształtowaniu fali wezbraniowej zostanie określony za pomocą analiz wykonanych przy użyciu Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Informacja ta zostanie zweryfikowana w terenie na przykładzie wybranych dolin, gdzie prowadzony jest monitoring stanów wód i opadów atmosferycznych przy użyciu automatycznych limnigrafów i deszczomierzy. Dodatkowo prowadzone są obserwacje transportu rumowiska dennego w korytach wybranych dolin. W projekcie zostaną zastosowane analizy dendrogeomorfologiczne w celu rekonstrukcji ilości transportowanego materiału oraz rodzaju i tempa procesów morfogenetycznych.
 • Kierownik: mgr inż. Tomasz Chodkiewicz
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2014.

  Monitoring Rzadkich Dzięciołów w ramach Monitoringu Ptaków Polski.

  Monitoring rzadkich dzięciołów (MRD) jest koordynowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Program realizowany jest od 2010 r. (rok pilotowy) w oparciu o finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest monitoring stanu krajowej populacji dzięcioła trójpalczastego na całości areału lęgowego tego gatunku w Polsce. W ramach prowadzonych prac rejestrowane są też informacje o dzięciole białogrzbietym, występującym na tych samych powierzchniach próbnych. W monitoringu obejmującym krajowe populacje dzięciołów trójpalczastego i białogrzbietego zastosowano uproszczone metody badawcze umożliwiające w sposób najbardziej efektywny wykorzystanie ograniczonych zasobów kadry ornitologicznej niektórych regionów kraju, jak również trudności związane z wykonaniem prac terenowych, zwłaszcza w górach. Podstawą monitoringu są poszukiwania i liczenia dzięciołów na powierzchniach próbnych wybranych losowo w całym zasięgu występowania dzięcioła trójpalczastego w Polsce, pokrywającym się w dużym stopniu z głównymi obszarami występowania dzięcioła białogrzbietego w kraju (Karpaty i Polska NE). Populacją docelową jest krajowa populacja lęgowa dzięcioła trójpalczastego. Powierzchnie próbne wskazane zostały w ramach losowania warstwowego w granicach ustalonego areału występowania dzięcioła trójpalczastego. Kontrole terenowe polegają na przejściu, wabieniu w wyznaczonych punktach, obserwacji i nasłuchu ptaków wzdłuż wyznaczonych transektów wewnątrz kwadratów 2km x 2 km. Kontrolami objęto docelowo ok. 130 powierzchni próbnych o wielkości 4 km2. Każda powierzchni kontrolowana jest dwukrotnie w ciągu sezonu lęgowego.
 • Kierownik: dr hab. Zofia Rączkowska
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Rok: 2014.

  Aktywność lawin śnieżnych w Tatrach jako wskaźnik zmian środowiska przyrodniczego w okresie ostatnich 200 lat.

  Projekt badawczy dotyczy lawin śnieżnych, należących do głównych czynników kształtujących środowisko wysokogórskie Tatr. Zmiany ich aktywności związane są przede wszystkim ze zmianami temperatury powietrza, opadów i prędkości wiatru oraz pokrycia terenu. W Tatrach, w drugiej połowie XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku, stwierdzono wzrost temperatury powietrza w sezonach zimowych i letnich oraz zmniejszenie się ilości opadów zimowych. Tendencje te są zgodne z globalnymi zmianami klimatu. Można zatem spodziewać się także zmniejszenia aktywności i rozmiarów lawin suchego śniegu oraz większej ilości mokrych lawin gruntowych. Zaprzestanie w latach 1960-1978 gospodarki pasterskiej w Tatrach skutkuje podniesieniem się górnej granicy zwartej kosodrzewiny, co także może zmniejszać zagrożenie lawinowe. Lawiny śnieżne uszkadzają często pnie kosodrzewiny i drzew oraz modelują stoki. Stwarza to nowe możliwości stosowania i łączenia różnych metod badawczych. Celem projektowanych badań jest określenie tendencji czasowej i przestrzennej zmienności występowania lawin, w okresie wyraźnych zmian środowiska od schyłku małej epoki lodowej do współczesności. Główny nacisk zostaniepołożony na określenie czynników decydujących o zmienności zdarzeń lawinowych i ich skutków w skali całych Tatr. Ich poznanie będzie stanowić podstawę oceny możliwości zastosowania lawin jako wskaźnika zmian środowiska przyrodniczego w wysokich górach, wywołanych globalnymi zmianami klimatu. Badania obejmą Tatry zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie, co daje także możliwość oceny zróżnicowania aktywności lawin w skali całego masywu górskiego i określenia prawidłowości, które będzie można przenosić na inne masywy górskie. Dotychczasowe podejścia w badaniach lawin w Tatrach koncentrowały się głównie na badaniu warunków fizycznych i geometrycznych sprzyjających występowaniu ruchu śniegu i powstawaniu lawin, rzadziej na ich skutkach w środowisku, w tym w rzeźbie. Proponowana jest tu nowa perspektywa obejmująca zmienność aktywności lawin na obszarze badań w długim przedziale czasowym. Stanowi ona wykładnik globalnych i lokalnych zmian środowiska przyrodniczego Tatr wywołanych procesami naturalnymi i działalnością człowieka. Prawidłowe opisanie powyższych zmian wymaga interdyscyplinarnych badań o charakterze retrospekcyjnym.
 • Kierownik: dr Elżbieta Gorczyca
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Ewolucja i procesy kształtujące rzeźbę Tatr Zachodnich na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca

  Celem badań jest rozpoznanie procesów kształtujących rzeźbę zlewni wysokogórskiej na przykładzie górnej części Czarnego Dunajca. Rozpoznanie procesów rzeźbotwórczych, obiegu materii i energii w zlewni pozwoli na poznanie kierunków rozwoju badanego obszaru.
 • Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kubica
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2014.

  Określenie przestrzennego rozkładu sztucznego radionuklidu 137 Cs w próbkach gleby pobranej w jedenastu punktach monitoringowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Od 2000 roku prowadzone są badania związane z określeniem poziomu aktywności sztucznego radionuklidu cezu-137 oraz dla porównania naturalnego potasu-40 oraz wybranych metali ciężkich w próbkach gleby pobranych z regionu TPN. Na podstawie prowadzonych prac sporządzono mapy "cezowe" Tatr.W oparciu o nie wybrano 11 punktów monitoringowych .Oznacza się w próbkach gleby ,w badanym terenie ( w tych 11 pkt).co roku zmiany stężenie wyżej wymienionych pierwiastków.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Możliwości występowania transgranicznych przepływów krasowych w obrębie wychodni serii wierchowych rejonu Kasprowy Wierch – Skrajna Turnia

  Praca będzie realizowana przy współpracy z pracownikami naukowymi TPN, TANAP oraz Słowackiego Muzeum Ochrony Przyrody w Liptowskim Mikulaszu. Stwierdzone przez słowackich badaczy występowanie kilku, aktywnych ponorów w południowych zboczach badanego obszaru – wskazuje na możliwość krasowego połączenia tychże ponorów z systemem wywierzyskowym Wywierzyska Goryczkowego, a także systemu jaskini Kasprowej Niżniej.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Wpływ rozwoju turystyki na warunki przyrodnicze Masywu Czerwonych Wierchów (Tatry Zachodnie)

  W rama realizacji tematu badawczego zostanie podjęta próba określenia wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze, ze szczególny uwzględnieniem przyrody nieożywionej. Pod uwagę będzie brany zarówno bezpośredni wpływ na środowisko - powiększanie i zmienność strefy antropopresji w obrębie istniejących szlaków turystycznych, jak również wpływ pośredni - reakcja środowiska przyrodniczego na sezonową i stałą infrastrukturę turystyczną.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Analiza wpływu sztucznego zaśnieżania stoków narciarskich na bilans wodny i erozję gruntów na podstawie wybranych obszarów Tatr i Podhala.

  Temat jest realizacją rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Analiza wpływu sztucznego zaśnieżania stoków narciarskich na bilans wodny i erozję gruntów na podstawie wybranych obszarów Tatr i Podhala" - wykonywanej przez mgr. Szymona Grocholskiego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kierownik: dr Stanisław Kędzia
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2014.

  Ewolucja środowiska naturalnego Tatr w okresie czwartorzędu.

  1. Morfodynamika stoków związana z gwałtownymi ruchami masowymi (spływy gruzowe, lawiny) oraz z działalnością człowieka. 2. Badanie stabilności wybranych lodowców gruzowych (dolina Buczynowa, Świstówka Roztocka)za pomocą datowania lichenometrycznego.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Analiza kluczowych parametrów hydrogeologicznych w ocenach podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na obszarach górskich, na przykładzie Tatr Polskich

  Uzyskane wyniki wzbogacą dotychczasowy stan wiedzy na temat systemów wodonośnych obszaru Tatr Polskich, a także pozwolą - w przyszłości - w sposób pełniejszy chronić wysoką jakość wód tatrzańskich. Należy podkreślić, iż wybór, wykorzystanie , i selektywne oraz bardzo szczegółowe rozpoznanie parametrów hydrogeologicznychw stosowanych metodyce ocen podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie, jest nowatorskie. Zagadnieniem tym nie zajmowano się dotychczas na terenie Tatr Polskich. Przeprowadzone badania terenowe i prace kameralne pozwolą na wyznaczenie podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie na wybranych poligonach badawczych a co za tym idzie ułatwią realizację podobnych zagadnień na obszarze całych Tatr.
 • Kierownik: dr hab. Nuria Selva
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
  Rok: 2014.

  Wpływ zmian klimatycznych na populację niedźwiedzia brunatnego w ramach projektu GLOBE "Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities" (program polsko-norweskiej współpracy badawcze

  Zmiany klimatu w ujęciu globalnym są jednym z głównych zagrożeń dla bioróżnorodności, a zrozumienie mechanizmów reakcji gatunków, jest kluczowe dla jej ochrony i właściwego zarządzania ekosystemami. Obszary borealne i alpejskie, zwłaszcza w Europie, są szczególnie wrażliwe na zmianę warunków klimatycznych. Duże ssaki drapieżne bytujące na tych obszarach są bardzo dobrymi wskaźnikami zachodzących zmian klimatycznych i środowiskowych. Podobnie jak niedźwiedź polarny (Ursus maritimus) w Arktyce, tak na obszarach borealnych i alpejskich to niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) może być gatunkiem modelowym do badań nad zmianami klimatu. Reakcją na zachodzące obecnie zmiany klimatu może być zmiana zachowania niedźwiedzi w okresie zimowania (skrócenie tego okresu), zmiana diety czy modelu żerowania, czy też potencjalne zmiany zasięgu (rozszerzenie go i zajmowanie nowych obszarów). Wszystko to może mieć wpływ na intensyfikację konfliktów człowiek-niedźwiedź, a także na sposób w jaki niedźwiedzie i ich wartość jako gatunku są postrzegane przez człowieka. Głównym celem badań w projekcie GLOBE jest określenie i prognozowanie wpływu zmian klimatu na skandynawską i karpacką populację niedźwiedzia, oraz określenie mechanizmów adaptacji dużych ssaków drapieżnych do zmian klimatycznych w ekosystemach półkuli północnej. Projekt GLOBE prowadzony jest we współpracy z Scandinavian Brown Bear Research Project, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Tatrzańskim Parkiem Narodowym, który jest stroną projektu. Stawiamy hipotezę, że czynniki klimatyczne oraz zmiany środowiskowe wywołane silną antropopresją, znacząco wpływają na zmiany zachowania niedźwiedzia brunatnego w aspekcie zimowania, fizjologię gatunku (zwłaszcza poziom długotrwałego stresu), ekologię żerowania, a także na relacje na linii człowiek-niedźwiedź. W naszych badaniach wykorzystane zostaną różne metody badawcze, m.in. satelitarna telemetria, analiza izotopów trwałych, analiza poziomu hormonów, modele predyktywne i model „koperty klimatycznej”, analizy przestrzenne oraz badania ankietowe. Wyniki projektu mogą mieć istotne znaczenie dla ochrony i zarządzania populacjami niedźwiedzia brunatnego.
 • Kierownik: dr hab. Elwira Żmudzka
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Zjawisko miejskiej wyspy ciepła w Zakopanem

  Badania są prowadzone w celu odpowiedzi na pytanie czy w Zakopanem występuje zjawisko miejskiej wyspy ciepła, a jeśli tak, to jakie jest jej nasilenie, przebieg dobowy i roczny oraz jak zależy od warunków synoptycznych. Podjęto także zagadnienie zróżnicowania warunków termicznych i wilgotnościowych oraz wiatrowych na terenie miasta.
 • Kierownik: mgr inż. Marcin Matysek
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2014.

  Wybiórczość pokarmowa sokoła wędrownego (Falco peregrinus) oraz orła przedniego (Aquila chrysaetos) w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  Celem badań będzie, określenie wybiórczości pokarmowej sokoła wędrownego (Falco peregrinus) oraz orła przedniego (Aquila chrysaetos) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Materiał w postaci piór, kości oraz wypluwek zbierany będzie w okresie lęgowym ptaków. Dla sokoła próby pobierane będą w okresie wychowu piskląt, aż do ich wylotu z gniazda w odległości niepowodującej płoszenia ptaków. Próby dla orła będą pobierane wyłącznie już po opuszczeniu podlota z gniazda. Szczątki ofiar drapieżników będą rozpoznawane m.in. za pomocą analizy mikroskopowej. Kondycja ofiar, będzie określana za pomocą metody ptilochronologii. Badania prowadzone będą w ścisłej współpracy z Zespołem Ochrony Fauny TPN.
 • Kierownik: mgr inż. Marcin Matysek
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2014.

  Presja drapieżnicza na lęgi kuraków leśnych (Galliformes) z uwzględnieniem trendu liczebności gryzoni (Rodentia) na przykładzie jarząbka (Bonasa bonasia) w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  Poziom presji drapieżniczej wywieranej na wysiadujące jaja (lęgi) kury, jest uważany z jeden z głównych czynników limitujących liczebności kuraków. Badania będą miały za zadanie określenie sprawców oraz wielkość strat lęgów jarząbka przy wykorzystaniu m.in. fotopułapek. Badania prowadzone w ścisłej współpracy z Zespołem Ochrony Fauny TPN.
 • Kierownik: Krzysztof Dudziński
  Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem
  Rok: 2014.

  Prace pomiarowo-dokumentacyjne w jaskini Goryczkowej i jaskini Zwolińskiego (poprzednio Nowej Goryczkowej) oraz innych w Dolinie Goryczkowej

  Prace pomiarowo-dokumentacyjne w jaskini Zwolińskiego oraz innych w Dolinie Goryczkowej
 • Kierownik: dr Paweł M. Owsianny
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2014.

  „Bruzdnice (Dinoflagellata) jako wskaźniki wybranych cech siedlisk słodkowodnych - analizy współczesne i paleoekologiczne”

  Przedmiotem badań będą bruzdnice (infragromada Dinoflagellata). Te eukariotyczne glony charakteryzują się specyficznymi cechami budowy, zarówno swoistymi, jak i nawiązującymi przy tym zarówno do świata zwierząt jak i roślin. Obecnie klasyfikowane są w gromadzie Myzozoa Cavalier-Smith in Cavalier-Smith et Chao 2004, należącej do królestwa Protozoa (Cavalier-Smith 2002, 2003). Dinoflagellaty są jednym z głównych komponentów planktonowych zbiorowisk glonów morskich, jak i bardzo ważnym i powszechnym składnikiem ekosystemów słodkowodnych. Znaczenie to zostało także potwierdzone w obrębie krajowych typów siedlisk słodkowodnych i morskich (wyniki historyczne i zespołu autorskiego z ostatnich 10-15 lat). Zakres znajomości zarówno wymagań siedliskowych, jak i stadiów życiowych (w tym przetrwalnych – cyst) dinoflagellatów morskich, jest nieporównywalnie bogatszy w stosunku do wiedzy o dinoflagellach słodkowodnych. Stan poznania dinoflagellatów morskich pozwala nie tylko dokonywać zarówno współczesnych charakterystyk siedlisk (w tym także opisywać problemy ‘toksycznych zakwitów’), czy tendencji tzw. ocieplenia klimatu w przeciągu ostatnich 30 lat, ale także np. opisywać zakres transgresji i regresji morza na podstawie subfosylnych pozostałości cyst bruzdnicowych. Wnioskowania takie są możliwe między innymi dlatego, że wśród czynników ekologicznych na które najwrażliwiej reagują bruzdnice morskie wymienić należy zasolenie i temperaturę wody. Badania paleoekologiczne oparte o cysty bruzdnic słodkowodnych są obecnie na początkowym etapie rozwoju (kilka prac na świecie z ostatnich lat o charakterze przyczynkowym, głównie w związku z brakiem skompilowania wiedzy i specjalistów od bruzdnic współczesnych i cyst bruzdnic kopalnych). Badania terenowe zostaną przeprowadzone głównie w oparciu o pobór prób żywych i powierzchniowych osadów dennych z wybranych ekosystemów wodnych Polski (głownie Wielkopolska, Suwalszczyzna, Pomorze, Polesie, Tatry). Badania terenowe – stałe eksperymenty terenowe i badania paleogeograficzne – przeprowadzone zostaną w oparciu o rozpoznane dotychczas ekosystemy jeziorno-torfowiskowe okolic Piły, reprezentujące różne przykłady typologiczne jezior. Badania laboratoryjne, w tym hodowle, będą miały miejsce w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Realizacja projektu umożliwi poznane z jednej strony czynników determinujących występowanie bruzdnic słodkowodnych we współczesnych ekosystemach jeziorono-torfowiskowych, z drugiej - pozwoli stworzyć narzędzie do uszczegółowienia paleoekologicznej analizy ich ewolucji.
 • Kierownik: dr Jacek Szczygieł
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2014.

  Uwarunkowania geologiczne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej Tatr

  Zadaniem tematu badawczego jest identyfikacja homogenicznych populacji struktur geologicznych, warunkujących rozwój jaskiń w obrębie poszczególnych jednostkach wierchowych Tatr. Metodyka oparta jest na integracji danych terenowych i analizie danych kartograficznych(filtracja liczbowych danych poligonalnych jaskiń i mapy lineamentów).
 • Kierownik: dr Marzena Szostakiewicz-Hołownia
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Ocena intensywności denudacji chemicznej w zależności od czasu przebywania wody w systemie wodonośnym.

  Denudacja chemiczna, rozumiana jako zespół procesów prowadzących do usunięcia z danego terenu masy skalnej rozpuszczonej w wodzie, jest jednym z elementów obiegu pierwiastków w przyrodzie. Jest również jednym z głównych czynników kształtujących powierzchnię Ziemi. Prawidłowa ocena intensywności denudacji wymaga rozpoznania przebiegu procesów wietrzeniowych zachodzących w analizowanym obszarze oraz struktury systemu wodonośnego, w tym czasu wymiany wody. W dotychczas stosowanych metodach oceny denudacji chemicznej, bazujących na bilansie ładunków, nie uwzględniano czasu przebywania wody w ośrodku skalnym. Celem projektu jest ocena wartości denudacji chemicznej z uwzględnieniem intensywności procesów wietrzeniowych zachodzących w wybranych poligonach badawczych w zależności od średniego czasu przebywania wody w systemie wodonośnym.
 • Kierownik: Katarzyna Stanasiuk
  Uniwersytet Wrocławski
  Rok: 2014.

  Sezonowa charakterystyka termiki i parametrów fizyko-chemicznych wód źródlanych w Tatrach.

  Zbadanie zmienności wybranych parametrów fizyko-chemicznych w czterech porach roku, w tatrzańskich źródłach.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Piksa
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2014.

  Funkcja rojenia nietoperzy i ich aktywność na przełęczach górskich (kontynuacja i uzupełnienie projektu Zoo 159).

  Lato i jesień w Tatrach to okres bardzo intensywnej aktywności nietoperzy przy otworach jaskiń. Zjawisko to ze względu na masowy charakter określono mianem rojenia. Aktywność ta obserwowana jest nie tylko przy otworach jaskiń usytuowanych w piętrze regli ale także w najwyżej usytuowanych jaskiniach Tatr. Latem i jesienią na niektórych przełęczach Tatr notowana jest także duża aktywność nietoperzy. Zasadniczym celem prac jest poznanie aktywności nietoperzy na przełęczach górskich Tatr i określenie związku tej aktywności z rojeniem nietoperzy przy otworach jaskiń. Prawdopodobnie jaskinie piętra alpejskiego są wykorzystywane jako tzw. miejsca przestankowe w trakcie migracji.
 • Kierownik: mgr Joanna Hibner
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach

  Praca ma na celu gruntowną charakterystykę oraz określenie rozkładu przestrzennego, czasowego i jakościowego ruchu turystycznego w obrębie kopuły szczytowej Kasprowego Wierchu ze szczególnym uwzględnieniem turystów korzystających z kolei linowej na Kasprowy Wierch. W ramach porównania podobne badania będą realizowane w rejonie Łomnickiego Stawu (Tatry Wysokie, Słowacja)
 • Kierownik: mgr Agnieszka Wasiuk
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Rok: 2014.

  Finanse publiczne dotyczące parków narodowych

  j.w.
 • Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Monitoring hydrologiczno-chemiczny wód w górnej części Doliny Bystrej i Suchej Wody

  Celem badań jest identyfikacja czynników warunkujących zmienność i zróżnicowanie przestrzenne stanów wody, natężenia przepływu i wartości cech fizycznych i składu chemicznego wód powierzchniowych, podziemnych (źródeł), opadów i śniegu. Badania zostaną wykonane w celu rozpoznanie zasobów wód, bilansu oraz reżimu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni. Prace terenowe: planowane jest badanie cech fizyczno-chemicznych różnego rodzaju wód na 11 stałych (dziewięć w Dolinie Bystrej i dwóch w Dolinie Suchej Wody) oraz dwóch mobilnych stanowiskach w Dolinie Bystrej. Badania będą prowadzone w rytmie sezonowym (co 14 dni) oraz w tempie krótkookresowym (fale wezbraniowe z roztopów wiosennych, ewentualnie jesiennych oraz z fal występujących w półroczu letnim). Zwykle w terenie będzie mierzony: odczyn, przewodność, temperatura i stan wody. Metodami bezpośrednimi lub pośrednimi zostanie zmierzone natężenie przepływu w celu skonstruowania krzywej natężenia przepływu. W czasie występowania fal wezbraniowych lub w okresie bezopadowym planowany jest pobór próbek wody co 2 godziny. Na 11 stanowiskach rejestrowany będzie stan wody, temperatura i przewodność w rytmie 10 minutowym, a poprzez GPRS dane zostaną wysłane na dedykowana stronę www. W ciągu jednego roku zostanie dla jednej cech zarejestrowanych około 52560 wartości. Prace Laboratoryjne: skład chemiczny zebranych w czasie jednego roku 728 próbek wód zostanie oznaczony metodą chromatografii jonowej, systemem chromatograficznym DIONEX 2000 w zakresie 14 jonów, w tym anionów: siarczanów, chlorków, azotanów, azotynów, ortofosforanów, fluorków, bromków, wodorowęglanów oraz kationów: wapnia, magnezu, sodu, potasu, amonu i litu. Krzemiany zostaną oznaczone metodą spektrofotometryczną.
 • Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Czynniki kształtujące bilans hydrochemiczny, zasoby wód i denudację na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie zlewni Bystrego Potoku.

  Badania dotyczą określenia bilansu hydrochemicznego zlewni Bystrego Potoku w zakresie 14 jonów (jony główne, związki biogenne, mikrojony). Poznanie składu chemicznego opadu mokrego (wet only) w badanej zlewni pozwoli określić poza denudacyjną składową bilansu związana z opadem atmosferycznym (tzw. opad mokry). Opad mokry będzie pobrany przy pomocy kolektora opadu mokrego "wet only" o powierzchni wlotowej 10000cm3. Do obliczenia bilansu hydrochemicznego TPN posłużą dane zebrane w czasie projektu realizowanego w latach 2007-2009.
 • Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CZASOWO-PRZESTRZENNĄ ZMIENNOŚĆ REŻIMU HYDROCHEMICZNEGO I ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

  Zasadniczym celem badań jest identyfikacja czynników kształtujących reżim hydrologiczny, bilans hydrochemiczny oraz zasoby wód powierzchniowych i podziemnych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Badania dotyczące przestrzennego zróżnicowania składu chemicznego wód prowadzone będą metodą kartowania hydro-geo-chemicznego. Badania dotyczące reżimu hydrochemicznego będą prowadzone poprzez ciągłą rejestrację stanu wody (monitoring - kilkadziesiat stanowisk) wraz z systemtycznym badaniem składu chemicznego wód. W Laboratorium Hydrochemicznym IGiGP UJ zostanie zostanie wykonana analiza składu chemicznego wody metodą chromatografii jonowej (DIONEX ICS 2000) w zakresie 14 jonów (jony główne, związki biogenne i mikroelementy). Aniony zostaną oznaczone kolumną analityczną AS 18 (4x250 mm) wraz z dwoma kolumnami ochronnymi AG 18 (4x50 mm), a kationy – kolumną analityczną CS 16 (5x250 mm) wraz z dwoma kolumnami ochronnymi CG 16 (5x50 mm). Limity detekcji systemu chromatograficznego są następujące: makroelementy (HCO3 - 25 ppb, SO4 - 10,0 ppb, Cl - 2,5 ppb, Ca - 5 ppb, Mg - 5 ppb, Na - 10 ppb, K - 5 ppb, , związki biogenne (NH4 - 5 ppb, NO3 - 2,5 ppb, NO2 - 2,5 ppb, PO4 - 10,0 ppb) oraz mikroelementy (Br - 5 ppb, Li 5 ppb, F – 1 ppb). Przy pomocy wielowymiarowych technik eksploracyjnych (PCA, FA) zostaną zidentyfikowane czynniki kształtujece chemizm wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Piksa
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2014.

  Zimowy monitoring liczebności nietoperzy w wybranych jaskiniach TPN (kontynuacja projektu NB-056 Zoo147)

  Celem projektu jest poznanie liczebności i składu gatunkowego nietoperzy hibernujących w jaskiniach Tatr oraz długookresowych zmian tych parametrów w długim okresie czasu (1997-2016). W tym celu do 2016 roku planowane jest prowadzenie regularnego zimowego monitoringu nietoperzy w wytypowanych jaskiniach.
 • Kierownik: mgr inż. Filip Filar
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2014.

  Kontynuacja eksploracji oraz dokumentacji w Jaskini Śnieżna Studnia w 2014 roku.

  Kontynuacja eksploracji oraz dokumentacji w Jaskini Śnieżna Studnia w 2014 roku.
 • Kierownik: mgr inż. Filip Filar
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2014.

  Kontynuacja eksploracji i dokumentacji w Jaskini Siwy Kocioł w 2014 roku.

  Kontynuacja eksploracji i dokumentacji w Jaskini Siwy Kocioł w 2014 roku.
 • Kierownik: Anna Tołoczko-Pasek
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Paleoklimatyczna interpretacja plejstoceńskiego lodowca w Dolinie Miętusiej w Tatrach Zachodnich

  Paleoklimatyczna interpretacja plejstoceńskiego lodowca w Dolinie Miętusiej w Tatrach Zachodnich. Celem badań jest rekonstrukcja lodowca Miętusiej w czasie ostatniego maksimum zlodowacenia. Na podstawie wykartowanych moren, podcięć lodowcowych oraz geometrii Doliny Miętusiej możliwe będzie opisanie geometrii lodowca. Dodatkowo metodami pośrednimi zostanie dokonany opis klimatu w czasie ostatniego maksimum zlodowacenia na tym obszarze.
 • Kierownik: mgr Paulina Bochenek
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych wód źródlanych w masywie Miedziane.

  Praca magisterska ma na celu określenie współczesnego zróżnicowania przestrzennego cech fizycznych i chemicznych wód źródlanych w masywie Miedzianego oraz ich porównanie z wynikami badań, jakie w latach sześćdziesiątych XX w. prowadzili tutaj K. Oleksynowa i T. Komornicki a także M. Żelazny - w pierwszej dekadzie XXI w. Ponadto, od czerwca do grudnia 2013 r. będzie prowadzony monitoring wybranych źródeł (9) oraz wód powierzchniowych (cieki w żlebach Szerokim i Marchwicznym) w celu określenia sezonowej zmienności cech fizycznych i chemicznych. Badania terenowe polegać będą na pomiarach właściwości fizycznych (wydajność, temperatura, konduktancja elektrolityczna i odczyn) wód. Każdorazowo zostaną pobrane próby wody (0,5 dm3) w celu przeprowadzenia laboratoryjnej analizy składu chemicznego. Zostanie także dokonana charakterystyka krenologiczna badanego obszaru. Literatura Oleksynowa K., Komornicki T.,1961, Materiały do znajomości wód w Tatrach. Część IV, Dolina Rybiego Potoku i Dolina Roztoki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, Rolnictwo, 8, 37-65.
 • Kierownik: mgr Sabina Wójcik
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowa zmienność zasobów wodnych geokompleksów częściowych (hydrotopów) Tatr Polskich, Rowu Podtatrzańskiego i Pogórzy Przedtatrzańskich.

  W wyniku delimitacji geokompleksów częściowych (hydrotopów)i przeprowadzenia badań hydrochemicznych w wybranych źródłach uzyskane zostaną informacje dotyczące istnienia realnych zasobów wodnych – jej ilości i jakości w trzech różnych regionach hydrograficznych (różniących się zasadniczo pod względem stosunków wodnych): 1) Region Tatrzański, w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego (w mikroregionach Tatr Reglowych, Wschodnich, Zachodnich, 2) Rejon Podtatrzański, 3) Rejon Pogórski. Na podstawie reprezentatywnego wyboru źródeł z wyznaczonych hydrotopów w pierwszym regionie hydrograficznym scharakteryzowane zostanie naturalne, sezonowe funkcjonowanie 20 źródeł (wydajność, chemizm) dodatkowo z uwzględnieniem trzech regionów hydrochemicznych. Planowany jest również pomiar cech fizyczno-chemicznych, odczyt stanów wody, w profilach zamykających wybrane zlewnie u wylotu potoków z TPN.
 • Kierownik: prof. dr hab. Adam Choiński
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2014.

  Termika wód, zjawiska lodowe i chemizm wody i lodu- Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami

  Powyżej wymienione badania (w celu) będą kontynuowane,gdyż od roku 2006 do roku 2011, była zainstalowana sonda termiczna, która rejestrowała temperatury wody na 5. głębokościach. Była ona zakotwiczona na największej głębokości Morskiego Oka. Kontynuacja badań (pomiarów) w wielu punktach (także pod lodem) umożliwi określenie czy ma miejsce przestrzenny upad izoterm. W ten sposób będzie można ustalić, czy odpływ z Morskiego Oka wymusza cyrkulację w całej masie wód. Badania chemizmu wody i lodu obu jezior (4. rok) pozwoli ustalić czy skład chemiczny wody i lodu jest stabilny czy nie. Określenie miąższości powłok lodowych (6. rok z rzędu) pozwoli na określenie jej zmian tak w obrębie samych mis jak i przebiegu wieloletnim.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Kozak
  Instytut Fizyki Jądrowej PAN
  Rok: 2013.

  Pomiary stężeń naturalnego izotopu promieniotwórczego radonu (Rn-222) i mocy dawki promieniowania gamma w sztolniach uranowych w Dolinie Białego.

  Pomiary sezonowych poziomów stężenia radonu i mocy dawki promieniowania gamma w sztolniach uranowych w Dolinie Białego.
 • Kierownik: Zuzanna Komperda
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Rok: 2013.

  Motywy i bariery uprawiania turystyki pieszej w Tatrzańskim Parku Narodowym.

  Zbadanie jaki jest motyw uprawiania turystyki pieszej górskiej w TPN? Jakie są główne bariery uniemożliwiające uprawianie tego typu turystyki?
 • Kierownik: dr Tomasz Segit
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Rekonesans w strefie wychodni utworów jurajskich miedzy doliną Bystrej, a doliną Białki

  Badania rekonesansowe
 • Kierownik: mgr Joanna Hibner
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach

  Praca ma na celu gruntowną charakterystykę oraz określenie rozkładu przestrzennego, czasowego i jakościowego ruchu turystycznego w obrębie kopuły szczytowej Kasprowego Wierchu ze szczególnym uwzględnieniem turystów korzystających z kolei linowej na Kasprowy Wierch. W ramach porównania podobne badania będą realizowane w rejonie Łomnickiego Stawu (Tatry Wysokie, Słowacja)
 • Kierownik: mgr inż. Józef Charkot
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  Rok: 2013.

  Górnictwo i hutnictwo karpackie oraz jego związki z działalnością salin wielicko - bocheńskich

  Współpraca gospodarcza pomiędzy ośrodkami górniczo- hutniczymi w Karpatach i kopalniami soli w Wieliczce i Bochni rozwijała się od średniowiecza do końca XIX w. Kosztowne i intensywne prace poszukiwawcze prace prowadzone były po I rozbiorze Polski przez władze austriackie i wspierane ze środków uzyskiwanych z produkcji soli. Korzystano również z wiedzy i doświadczenia ówczesnej kadry technicznej zatrudnionej w salinach wielicko - bocheńskich. Różnorodne produkty zakładów w Kuźnicach miały zastosowani ew działalności górniczej. Problematyka powyższa nie została dotychczas w pełni zbadana, podobnie jak technika prowadzenia robót poszukiwawczych, eksploatacyjnych i zabezpieczających w dostępnych jeszcze wyrobiskach górniczych na obszarze polskich Tatr.
 • Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Monitoring hydrologiczno-chemiczny wód w górnej części Doliny Bystrej i Suchej Wody

  Celem badań jest identyfikacja czynników warunkujących zmienność i zróżnicowanie przestrzenne stanów wody, natężenia przepływu i wartości cech fizycznych i składu chemicznego wód powierzchniowych, podziemnych (źródeł), opadów i śniegu. Badania zostaną wykonane w celu rozpoznanie zasobów wód, bilansu oraz reżimu hydrologicznego i hydrochemicznego zlewni. Prace terenowe: planowane jest badanie cech fizyczno-chemicznych różnego rodzaju wód na 11 stałych (dziewięć w Dolinie Bystrej i dwóch w Dolinie Suchej Wody) oraz dwóch mobilnych stanowiskach w Dolinie Bystrej. Badania będą prowadzone w rytmie sezonowym (co 14 dni) oraz w tempie krótkookresowym (fale wezbraniowe z roztopów wiosennych, ewentualnie jesiennych oraz z fal występujących w półroczu letnim). Zwykle w terenie będzie mierzony: odczyn, przewodność, temperatura i stan wody. Metodami bezpośrednimi lub pośrednimi zostanie zmierzone natężenie przepływu w celu skonstruowania krzywej natężenia przepływu. W czasie występowania fal wezbraniowych lub w okresie bezopadowym planowany jest pobór próbek wody co 2 godziny. Na 11 stanowiskach rejestrowany będzie stan wody, temperatura i przewodność w rytmie 10 minutowym, a poprzez GPRS dane zostaną wysłane na dedykowana stronę www. W ciągu jednego roku zostanie dla jednej cech zarejestrowanych około 52560 wartości. Prace Laboratoryjne: skład chemiczny zebranych w czasie jednego roku 728 próbek wód zostanie oznaczony metodą chromatografii jonowej, systemem chromatograficznym DIONEX 2000 w zakresie 14 jonów, w tym anionów: siarczanów, chlorków, azotanów, azotynów, ortofosforanów, fluorków, bromków, wodorowęglanów oraz kationów: wapnia, magnezu, sodu, potasu, amonu i litu. Krzemiany zostaną oznaczone metodą spektrofotometryczną.
 • Kierownik: dr hab. inż. Paweł Religa
  Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Rok: 2013.

  Badania monitoringowe ruchu turystycznego w TPN

  Realizowany temat jest częścią pracy badawczej, której celem jest kompleksowa charakterystyka sylwetki turysty "pozasezonowego" oraz określenie stopnia jego oddziaływania na przyrodę ożywioną i nieożywioną TPN. Opracowania wyników cyklicznie prowadzonych badań ankietowych, zostaną wykorzystane do proponowania rozwiązań służących organizacji inicjatyw turystycznych na terenie TPN poza okresem wakacyjnym i świąteczno-weekendowym zgodnych z polityką środowiskową parku i oczekiwaniami turystów oraz eko-edukacji turystów i organizatorów turystyki na obszarze TPN.
 • Kierownik: dr Jerzy Grodzicki
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2013.

  Aktualizacja i uzupełnienia inwentarza jaskiń tatrzańskich w bazie Jaskinie Polski

  aktualizacja i uzupełnienia inwentarza jaskiń
 • Kierownik: mgr Michał Godek
  Uniwersytet Wrocławski
  Rok: 2013.

  „Przestrzenne uwarunkowania zmian w górnoreglowych ekosystemach świerkowych w świetle struktury depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w wybranych pasmach gór Polski", projekt badawczy nr: UMO-2012/05/B/ST10/00437, finansowany przez Narodowe Centrum Nau

  Projekt ma na celu wypracowanie metodyki, umożliwiającej porównanie wpływu mgielnej depozycji zanieczyszczeń na ekosystemy górskich lasów iglastych na obszarach o zróżnicowanej morfologii, charakterze podłoża i tle emisyjnym.
 • Kierownik: mgr Grażyna Dzik
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  Rok: 2013.

  Kompleksowe rozpoznanie metodami geoelektrycznymi głębokości zalegania osadów czwartorzędowych oraz warunków hydrogeologicznych w rejonie Doliny Kondratowej.

  Rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej w rejonie Doliny Kondratowej.
 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Niemtur
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Rok: 2013.

  „Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego sosny limby (Pinus cembra L.)”.

  Limba w TPN nie była objęta badaniami nad zagrożeniem zgnilizną odziomkową powodowaną przez patogeny grzybowe. Zastosowanie bezinwazyjnej metody z wykorzystaniem tomografu dźwiękowego (PICUS Sonic) umożliwia przeprowadzenie takich badań nad wewnętrzną strukturą pni limby. Planowane badania nad zgnilizną odziomkową limb w rejonie M. Oka są kontynuacją badań rozpoczętych ok. 15 lat temu nad limbą tatrzańskich proweniencji.
 • Kierownik: dr inż. Marzena Schejbal-Chwastek
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2013.

  Zanieczyszczenie gleb w wybranych Parkach Narodowych (Tatrzański Park Narodowy)

  Badania terenowe polegać będą na poborze powierzchniowych próbek gleb w rejonie Łysej Polany i Morskiego Oka.
 • Kierownik: dr Piotr Jaglarz
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Wykształcenie i środowisko sedymentacji osadów seisu (dolny trias) serii wierchowej w oparciu o wybrane profile z Tatr polskich

  Rekonstrukcja środowiska sedymentacji osadów silikoklastycznych triasu dolnego serii wierchowej w Tatrach na podstawie ich cech teksturalnych i struktur sedymentacyjnych.
 • Kierownik: prof. dr hab. Evzen Stuchlík
  Biologicke centrum Akademie ved Ceske republiky
  Rok: 2013.

  Ocena wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na ekosystemy wodne. CLIMHEAD (The integrated impact of climate change, air quality, and forest management on water ecosystem in headwater catchments.

  Ocena wpływu zanieczyszczeń atmosferycznych na ekosystemy wodne. CLIMHEAD (The integrated impact of climate change, air quality, and forest management on water ecosystem in headwater catchments. Project of Czech Science Foundation (GAČR) No. 526-09-0567 (http://www.blatna.cuni.cz/climhead/).
 • Kierownik: dr inż. Piotr Boroń
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2013.

  Ocena stanu zdrowotnego sosny górskiej w stanowiskach naturalnych i sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem czerwonej plamistości igieł sosny

  Kosodrzewina jest obecnie bardzo popularnym krzewem ozdobnym sadzonym chętnie poza naturalnym zakresem występowania. Dotychczasowe obserwacje pokazują, że sytuacja ta sprzyja zwiększeniu nasilenia występowania niektórych chorób, zwłaszcza czerwonej plamistości igieł sosny. Choroba ta, powodowana przez grzyby z rodzaju Dothistroma, od momentu pojawienia się w południowej Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stopniowo zwiększała zakres występowania, by obecnie objąć praktycznie cały obszar kraju. Kosodrzewina należy od grona silnie podatnych gatunków, co znajduje swoje odzwierciedlenie w częstym występowaniu choroby na osobnikach rosnącej w charakterze krzewów ozdobnych. Z drugiej strony brak jest doniesień na temat występowania czerwonej plamistości igieł sosny w na kosodrzewinie rosnącej w jej naturalnym zasięgu. Jednak dynamicznie zmieniający się zasięg występowania ora wzrastająca intensywność objawów powoduje, że dla pełnego obrazu zagrożenia sosen górskich ze strony Dothistroma spp. konieczne staje się pozyskanie aktualnych danych na temat stanu zdrowotnego w naturalnych siedliskach. W proponowanych badaniach planuje się przeprowadzenie oceny występowania choroby na wybranych powierzchniach z naturalnego zasięgu i porównanie stanu porażenia z obserwowanym na osobnikach rosnących w charakterze krzewów ozdobnych. Uzyskane wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy silne porażenie przez Dothistroma spp. obserwowane na niektórych osobnikach spoza naturalnego zasięgu jest wynikiem zmienionych warunków wzrostu, czy może mamy do czynienia z ciągłym postępem choroby niezależnie od typu siedliska. Dodatkowo przeprowadzona zostanie ocena częstości występowania poszczególnych chorób co pozwoli zidentyfikować ewentualne zagrożenia dla zakrzewień kosodrzewiny ze strony grzybów patogenicznych.
 • Kierownik: Katarzyna Stanasiuk
  Uniwersytet Wrocławski
  Rok: 2013.

  Sezonowa charakterystyka termiki i parametrów fizyko-chemicznych wód źródlanych w Tatrach.

  Zbadanie zmienności wybranych parametrów fizyko-chemicznych w czterech porach roku, w tatrzańskich źródłach.
 • Kierownik: dr inż. Tomasz Rychliński
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Mikrofacje i środowiska sedymentacji osadów triasu w otoczeniu Doliny Białego (płaszczowina kriżniańska, Tatry Polskie)

  Rekonstrukcja środowiska sedymentacji węglanowych osadów triasu płaszczowiny reglowej dolnej na podstawie cech teksturalnych, struktur sedymentacyjnych i badań mikrofacjalnych.
 • Kierownik: dr inż. Tomasz Rychliński
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Środowisko sedymentacji i diagenezy osadów triasu środkowego rejonu Bobrowca (płaszczowina kriżniańska, Tatry Polskie)

  Rekonstrukcja środowiska sedymentacji węglanowych osadów triasu środkowego płaszczowiny reglowej dolnej na podstawie cech teksturalnych, struktur sedymentacyjnych i badań mikrofacjalnych.
 • Kierownik: mgr inż. Stanisław Szafraniec
  Babiogórski Park Narodowy
  Rok: 2013.

  Monitoring występowania sichrawy karpackiej (Pseudogaurotina excellens) na terenie TPN, w ramach czwartej fazy ogólnopolskiego monitoringu gatunków Natura 2000 o znaczeniu europejskim.

  Kontrola występowania gatunku owada sichrawy karpackiej na znanych stanowiskach, ocena zmian populacji i stanu siedliska. Prace stanowią element ogólnopolskiego monitoringu siedlisk i gatunków, w ramach projektu Natura 2000.
 • Kierownik: inż. Magdalena Sitarz
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2013.

  Minerały Tatr - charakterystyka występowania i opis mineralogiczno-petrograficzny

  Tatry co roku odwiedzają miliony turystów. Zachwycają się pięknymi widokami, roślinnością, a czasem uda im się napotkać tatrzańskie zwierzę. Nie każdy jednak patrzy pod nogi, dostrzega w strzelistych turniach czy piargach coś więcej niż masę kamieni. Celem członków Studenckiego Koła Naukowego Geologów przy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie jest właśnie opisanie z czego te masy kamieni się składają, a fachowo mówiąc jakie minerały i dlaczego właśnie one, budują takie, a nie innej skały. W pierwszym etapie projektu planuje się dokumentację i lokalizację skał z wystąpieniami minerałów, badania mineralogoczno-petrograficzne pozyskanych próbek wraz z określeniem genezy i warunków powstawania. Jako efekt końcowy zostanie opracowana publikacja popularno-naukowa pt: Atlas minerałów Tatrzańskich. Przybliży ona fragment geologii Tatr i pozwoli turystom nie mającym wcześniej kontaktu z geologią rozpoznanie występujących w terenie minerałów. Publikacja ta ma na celu poszerzenie wiedzy o Tatrach i dokumentację miejsc występowania minerałów. Wyniki badań będą też podstawą prac inżynierskich i magisterskich, które zostaną przekazane TPN.
 • Kierownik: mgr Krzysztof Recielski
  Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Rok: 2013.

  Dokumentacja geologiczno - przyrodnicza jaskiń z obszarów: Tatry Zachodnie - w tym Wąwóz Kraków, Tomanowa, Żar, Smreczyński Wierch.

  Inwentaryzacja oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno - przyrodniczej jaskiń z obszaru Tatr Zachodnich: Wąwóz Kraków, Tomanowy Grzbiet, Żar, Smreczyński Wierch.
 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Pachuta
  Politechnika Warszawska
  Rok: 2013.

  Badania geodynamiczne na obszarze Tatr i Pienin

  Na obszarze Polskich Tatr założono w latach 90-tych XX wieku 2 punkty geodezyjne (Kasprowy Wierch i Hala Gąsienicowa, na których wykonywane są obserwacje GNSS. Jednocześnie wykonywane są pomiary na punktach w Pieninach oraz przez geodetów słowackich pomiary na punktach geodezyjnych w Tatrach Słowackich
 • Kierownik: Zbigniew Chowaniec
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2013.

  Dynamika rozwoju dolnoreglowych drzewostanów jodłowych w Tatrach

  Zaobserwowanie jak odnawiają się dolnoreglowe drzewostany jodłowe, jaki jest ich przyrost miąższościowy,zapas oraz zasobność.
 • Kierownik: mgr Marzena Kozyra
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Sylwetka turysty odwiedzającego wybrane górskie przygraniczne parki narodowe w Europie

  Badania ankietowe skierowane do turystów w TPN mające na celu określenie sylwetki turysty i jego opinii o poszczególnych elementach zagospodarowania turystycznego w TPN i TANAP-ie.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Możliwości występowania transgranicznych przepływów krasowych w obrębie wychodni serii wierchowych rejonu Kasprowy Wierch – Skrajna Turnia

  Praca będzie realizowana przy współpracy z pracownikami naukowymi TPN, TANAP oraz Słowackiego Muzeum Ochrony Przyrody w Liptowskim Mikulaszu. Stwierdzone przez słowackich badaczy występowanie kilku, aktywnych ponorów w południowych zboczach badanego obszaru – wskazuje na możliwość krasowego połączenia tychże ponorów z systemem wywierzyskowym Wywierzyska Goryczkowego, a także systemu jaskini Kasprowej Niżniej.
 • Kierownik: mgr Konrad Połtorzecki
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Ruch pieszy i samochodowy na drodze do Morskiego Oka w godzinach nocnych.

  Droga do Morskiego Oka jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów szlaków turystycznych w Tatrach. Celem prowadzonych badań jest poznanie skali oraz struktury pieszego i samochodowego ruchu turystycznego na tym odcinku drogi Oswalda Balzera w godzinach nocnych. Badania odbędą się podczas długiego sierpniowego weekendu, podczas którego Tatry odwiedza rekordowa liczba turystów.
 • Kierownik: Katarzyna Wiciak
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Rok: 2013.

  Problem bezpieczeństwa w górach a świadomość rozpoznawania miejsca pobytu na przykładzie Tatr.

  Turystyka górska to jedna z form turystyki kwalifikowanej. Jej dynamiczny rozwój sprawia, że bardzo ważną kwestią staje się bezpieczeństwo turysty na szlaku górskim oraz jego edukacja w tej dziedzinie. Głównym celem badawczym realizowanej pracy jest próba identyfikacji korelacji pomiędzy umiejętnością rozpoznawania miejsca pobytu na trasie szlaku, a poczuciem bezpieczeństwa. Wśród celów etapowych, koniecznym jest określenie zakresu i wpływu edukacji (na różnym poziomie odniesienia) wobec bezpiecznego realizowania turystyki górskiej.
 • Kierownik: dr Ryszard J. Kaczka
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2013.

  Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr, FLORIST - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy Nr PSPB-153/2010

  Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, The Institute of Geological Sciences, University of Berne w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego stanowiącego część Programu Swiss Contribution. Głównym celem jest ocena ryzyka wystąpienia powodzi na terenie północnego pogórza Tatr. Zagrożenie powodziowe występuje w zlewniach wszystkich prawobrzeżnych dopływów Górnej Wisły, a szczególnie Dunajca. Bazując na wynikach obserwacji i na projekcjach przyszłego klimatu, można ocenić zmiany ryzyka powodziowego. Modele klimatyczne wskazują na wydłużanie się czasu trwania, większą amplitudę i częstotliwość występowania intensywnych opadów, co przekłada się na wzrost zagrożenia powodziowego w przyszłości. Niemniej jednak, ryzyko powodziowe zależne jest także od innych czynników, jak charakter użytkowania ziemi, czy magazynowanie wody w zlewni. Projekt ma zwiększyć zasób informacji o powodziach i procesie ich tworzenia, wzbogacając istniejącą bazę danych. Informacje o ulewach i katastrofach powodziowych z przeszłości zbierane będą z różnorodnych źródeł: sieci obserwacyjnych, odniesień literaturowych, danych archiwalnych oraz dendrogeomorfologicznych badań terenowych (takich jak: analizy blizn powodziowych i badania nad przemieszczaniem się rumoszu drzewnego). To pozwoli na zrekonstruowanie i zinterpretowanie charakterystyk dawnych powodzi. Przeprowadzona zostanie analiza warunków meteorologicznych, jak również schematów cyrkulacji, odpowiadających katastrofalnym ulewom. W oparciu o projekcje klimatyczne, bazujące na regionalnych modelach klimatycznych, stworzone zostaną możliwe scenariusze zmian występowania ekstremalnych opadów.
 • Kierownik: dr Mirosław Ślusarczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Formy przetrwalne planktonowych wioślarek w stawach tatrzańskich

  Większość organizmów wystepujących w strefie klimatu umiarkowanego, w tym wioślarki planktonowe, które są obiektem naszych badań, wytwarza formy spoczynkowe, które są w stanie przetrwać sezonowe zmiany warunków abiotycznych, nie tolerowane przez aktywne osobniki. Formy spoczynkowe wielu organizmów mogą trwać w stanie spoczynku przez lata, a nawet stulecia oczekując na poprawę warunków środowiskowych tworząc tzw bank form przetrwalnych. Rola banku form przetrwalnych w utrzymaniu trwałości populacji i różnorodności gatunkowej biocenozy jest trudna do przecenienia. Formy przetrwalne pozwalają nie tylko na odtworzenie lokalnych populacji po cyklicznej eksterminacji aktywnych osobników przez sezonowe zmiany warunków środowiskowych, ale też ułatwia, czy wręcz umożliwia ich bierną dyspersję do sąsiednich środowisk, wspomaganą przez różnorodne wektory (organizmy lub media będące w ruchu). Dotychczasowe doniesienia wskazują, że istniejący bank form przetrwalnych wioślarek (a być może także wielu innych gatunków) jest niezmiernie szczupły, ze względu na znacznie krótszy okres możliwego spoczynku tych zwierząt w stawach tatrzańskich niż spokrewnionych z nimi organizmów występujących w akwenach niżowych. Jak się wydaje populacje organizmów cechujących się krótkim okresem spoczynku, są bardziej podatne na eksterminację przez nieprzewidywalne katastrofy środowiskowe (naturalne lub spowodowane działalnością ludzką). Naszym zamiarem jest rozpoznanie wielkości banku form przetrwalnych wioślarek planktonowych, maksymalnej długości ich możliwego spoczynku i rozpoznanie czynników selekcyjnych kształtujących maksymalną długość spoczynku form przetrwalnych.
 • Kierownik: mgr Magdalena Oprządek
  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Rok: 2013.

  Szata roślinna jako wskaźnik letniej presji turystycznej (na przykładzie otoczenia Kasprowego Wierchu)

  Celem badań jest opracowanie zestawu metod z dziedziny geobotaniki i teledetekcji do oceny przekształceń szaty roślinnej w górach pod wpływem turystyki pieszej o zróżnicowanym natężeniu. W wyniku badań zostanie określony wpływ turystyki pieszej na stan pokrywy roślinnej w otoczeniu Kasprowego Wierchu oraz dokonana ocena przydatności wykorzystanych metod jako wskaźników stopnia zniszczenia pokrywy roślinnej. Zróżnicowanie antropopresji będzie określone poprzez badania przy szlakach turystycznych o różnym natężeniu ruchu oraz w rosnącym oddaleniu od ścieżki.
 • Kierownik: mgr Szymon Biały
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2013.

  Ocena przekształceń dawnych form antropogenicznych w obszarach chronionych (na przykładzie śladów górnictwa w Tatrach)

  Celem projektu badawczego jest wykonanie kompleksowej oceny stanu zachowania się obiektów pogórniczych w Tatrach Zachodnich. Ich trwałość jest osobliwa, bowiem od ponad 150 lat przebiega w warunkach częściowego lub całkowitego braku antropopresji. Teren badań znajduje się bowiem w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Autor projektu stara się ustalić na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, jakie procesy naturalne modyfikują dziś dawne formy antropogeniczne i jakie jest tempo zaniku tych form. Z celem głównym wiąże się także określenie prognozy dalszego kierunku transformacji tych form.
 • Kierownik: dr hab. Grzegorz Barczyk
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Wpływ rozwoju turystyki na warunki przyrodnicze Masywu Czerwonych Wierchów (Tatry Zachodnie)

  W rama realizacji tematu badawczego zostanie podjęta próba określenia wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze, ze szczególny uwzględnieniem przyrody nieożywionej. Pod uwagę będzie brany zarówno bezpośredni wpływ na środowisko - powiększanie i zmienność strefy antropopresji w obrębie istniejących szlaków turystycznych, jak również wpływ pośredni - reakcja środowiska przyrodniczego na sezonową i stałą infrastrukturę turystyczną.
 • Kierownik: dr hab. Piotr Górski
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Rok: 2013.

  Wątrobowce wyleżysk śnieżnych Tatr – studium florystyczno-ekologiczne

  Problematyka badawcza projektu dotyczy reakcji roślin (głównie wątrobowców i tworzonych przez nie zbiorowisk roślin zarodnikowych) na powstanie skrajnie niekorzystnych warunków do wegetacji, jakie tworzą się w obszarze wysokogórskim na skutek silnego skrócenia okresu wegetacji.
 • Kierownik: dr inż. Agnieszka Ważna
  Uniwersytet Zielonogórski
  Rok: 2013.

  Wpływ oddziaływań antropogenicznych na strukturę populacji drobnych ssaków Micromammalia w ekosystemach wysokogórskich

  Ekologia populacji drobnych ssaków Micromammalia jest uwarunkowana środowiskiem, w którym występują. Wpływ na strukturę populacji mają różnego typu oddziaływania antropogeniczne np. wypas owiec. Celem badań jest poznanie wybranych aspektów ekologii gatunków drobnych ssaków występujących w Tatrach.
 • Kierownik: dr hab. Dariusz Ficek
  Akademia Pomorska w Słupsku
  Rok: 2013.

  Właściwości biooptyczne wód jezior tatrzańskich.

  W roku 2011 przebadano charakterystyki biooptyczne wód jezior doliny Rybiego Potoku. W roku 2012 poszerzono obszar badań i przebadano jeziora Doliny Pięciu Stawów. W bieżącym roku planujemy powtórzyć badania jezior doliny Rybiego Potoku oraz dodatkowo zbadać zbiorniki Doliny Gąsienicowej. Właściwości wód zbiorników tej ostatniej doliny pod tym kątem nie były dotychczas badane. Część rezultatów dotychczasowych badań została zaprezentowana na Międzynarodowej Konferencji Limnologicznej w Łagowie Lubuskim. Część jest jeszcze przedmiotem analiz. W badanych zbiornikach in situ pomierzono między innymi: podwodne pole światła, właściwości absorpcyjne oraz rozpraszające optycznie aktywnych składników wody jeziornej oraz skład gatunkowy fitoplanktonu. W pobranych próbkach wody określono skład pigmentów występujących w fitoplanktonie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Badania przeprowadzone w roku 2013 umożliwią porównanie właściwości biooptycznych wód występujących w różnych jeziorach tatrzańskich, a także ich porównanie z właściwościami wód jezior innych regionów.
 • Kierownik: dr hab. Józef Mitka
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000

  Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000” ma na celu monitorowanie stanu zachowania typów siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin objętych Dyrektywą Rady 92/43/EWG (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) poprzez przeprowadzanie standardowych badań na stałych powierzchniach badawczych. Wyniki udostępnione są na stronie GIOŚ.
 • Kierownik: mgr Patryk Korzeniecki
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Czynniki wpływające na wybór destynacji turystycznych przez osoby odwiedzające Dolinę Gąsienicową.

  Dolina Gąsienicowa jest jedną z najczęściej odwiedzanych destynacji turystycznych w polskich Tatrach. Istnieje potrzeba zidentyfikowania czynników wpływających na wybór tego, a nie innego miejsca na turystycznej mapie polskich Tatr.
 • Kierownik: Arleta Suchocka
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Onkoidy mikrobialno-otwornicowe

  Praca dotyczy jurajskich onkoidów mikrobialno-otwornicowych występujących na terenie jednostki kriżniańskiej w Tatrach oraz zawiera próbę rekonstrukcji środowiska, w jakim powstawały.
 • Kierownik: dr Elżbieta Gorczyca
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Typy koryt potoków tatrzańskich

  Celem badań jest rozpoznanie struktury i funkcjonowania koryt tatrzańskich
 • Kierownik: dr Elżbieta Gorczyca
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Ewolucja i procesy kształtujące rzeźbę Tatr Zachodnich na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca

  Celem badań jest rozpoznanie procesów kształtujących rzeźbę zlewni wysokogórskiej na przykładzie górnej części Czarnego Dunajca. Rozpoznanie procesów rzeźbotwórczych, obiegu materii i energii w zlewni pozwoli na poznanie kierunków rozwoju badanego obszaru.
 • Kierownik: mgr Urszula Biereznoj-Bazille
  Uniwersytet w Białymstoku
  Rok: 2013.

  Biologia, demografia i różnorodność genetyczna niebielistki trwałej Swertia perennis L.

  Ocena wpływu izolacji na przebieg procesów mikroewolucyjnych kształtujących wewnątrzgatunkową różnorodność genetyczną.
 • Kierownik: Marek Lorczyk
  Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2013.

  Inwentaryzacja i dokumentacja jaskini Małej w Mułowej

  Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego prowadzi prace dokumentacyjne w jaskini od 2002 roku w toku prac sporządzony został plan i przekrój jaskini do głębokości 555 m, łącznie pomierzono nieco ponad 4 km korytarzy, do pomierzenia pozostało nadal wiele korytarzy,
 • Kierownik: mgr Sebastian Chabowski
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Rok: 2013.

  Inwentaryzacja oraz wpływ nielegalnej dyspersji taterników jaskiniowych na stan jaskiń w rejonie Czerwonych Wierchów

  Tatrzański Park Narodowy jest jednym z najliczniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce ze względu na specyficznie sprzyjające warunki do uprawiania alpinizmu jaskiniowego. Nie pozostaje to oczywiście bez znaczenia dla unikalnej przyrody Tatr. Należy się zastanowić w jaki sposób chronić jaskinie, które ze względu na swoją unikalność nie są wstanie „odbudować”, w krótkim czasie, utraconych korzyści dla następnych pokoleń grotołazów i speleologów. Dlatego badania mają dać odpowiedź na pytania o stan jaskiń tatrzańskich, dokonywane szkody i ich skalę. W wyniku tych danych można będzie się zastanowić nad zastosowaniem najlepszych metod przeciwdziałania nielegalnym wejściom oraz zaśmiecania i dewastacji, głównie jaskiń. Ciekawym zagadnieniem, z którym należy się zmierzyć jest podchodzenie i próba „korzystania” z jaskiń przez osoby nie uprawnione, tzn. turystów schodzących ze szlaku, a także osób bez uzyskanych uprawnień na wejścia do jaskiń.
 • Kierownik: dr hab. Michał Gradziński
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat wewnętrznych

  Planowane badania zmierzają do kompleksowego rozpoznania facjalnego zróżnicowania i mechanizmów sedymentacji wybranych osadów węglanowych Tatr.
 • Kierownik: dr hab. Bogdan Gądek
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2013.

  Współczesne zmiany kriosfery Tatr

  Badania obejmują monitoring, analizę i modelowanie zmian głównych elementów kriosfery Tatr: lodowczyków, płatów wieloletniej zmarzliny, pokrywy śnieżnej i jeziornej pokrywy lodowej. Ich celem jest określenie (a) relacji pomiędzy klimatem a sezonowymi i wieloletnimi oraz powierzchniowymi i podziemnymi komponentami kriosfery oraz (b) wpływu zmieniającego się klimatu na środowisko przyrodnicze gór wysokich współcześnie niezlodowaconych. Realizowane prace są związane ze strategią międzynarodowych badań naukowych: The Climate and Cryosphere (CliC) Project, World Glacier Monitoring Service, GLOCHAMOR Research Strategy, UNESCO MAB programme: mountains oraz Mountain Research Initiative.
 • Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Rok: 2013.

  Monitoring temperatury i wilgotności w głównych dolinach Tatr Wysokich. Pomiary zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich.

  Informacja na temat współczesnych zmian klimatycznych w Tatrach pochodzi z niezbyt wielu stacji meteorologicznych. Brak jest profili zmian temperaturowych przez całe doliny tatrzańskie. Kilka lat temu zainstalowano czujniki w tym celu i w tym roku konieczny jest odczyt zebranych danych. Bardzo ciekawych danych o zmianach klimatu dostarcza obserwacja zmian powierzchni lodowczyków tatrzańskich. Te dane były zbierane przez dr Andrzeja Wiślińskiego z zespołem przez ostatnie 33 lata. Planowana jest kontynuacja jego prac.
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Bąk
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Rok: 2013.

  Wiek i paleośrodowisko najmłodszych osadów serii wierchowej w Tatrach i ich relacja do oceanicznych beztlenowych zdarzeń w późnej kredzie

  Przedmiotem badań autora są profile osadów kredowych (formacja margliz Zabijaka), które występują w serii autochtonicznej i jednostce Czerwonych Wierchów (sukcesji wierchowej), w obrębie których osady najwyższego albu i cenomanu wydają się być w pełni zachowane i dla których badania zostaną przeprowadzone z możliwie najwyższą rozdzielczością. Wiek osadów zostanie przedstawiony na podstawie analiz biostratygraficznych i anlizy chemostratygraficznej. Biostratygrafia osadów będzie oparta o otwornice planktoniczne oraz bentosowe, a w szczególnych przypadkach o promienice. Możliwe jest również wykorzystanie do tego celu analiz dinocyst i okrzemek. Chemostratygrafia będzie oparta na krzywej δ13C, która jest najlepszym wyróżnikiem sekwencji oceanicznych zdarzeń beztlenowych w kredzie. Interpretacja warunków środowiska będzie oparta o cechy zespołów mikrofauny, analizy palinologiczne, cechy litologiczne, zawartość węgla organicznego i typu kerogenu, struktury sedymentacyjne, skamieniałości śladowe i stopień bioturbacji. Zespół powyższych analiz potraktowany kompleksowo powinien dać obraz środowiska sedymentacji formacji margli z Zabijaka przede wszystkim w zakresie takich cech jak: głębokość dna basenu, ogólna topografia dna basenu, produktywność środowiska, energia środowiska, stopień natlenienia dna basenu, oraz zmiany poziomu morza w czasie sedymentacji osadów. Autor zamierza wskazać zapis dwóch oceanicznych zdarzeń beztlenowych w profilach badanych osadów, tj. zdarzenia środkowocenomańskiego i zdarzenia z granicy cenomanu i turonu. Dotychczas, nie zostały one odnalezione w sekwencjach formacji margli z Zabijaka. Byłoby to szczególnie interesujące ze względu na wewnętrzną pozycję basenu tatrzańskiego w północnej części Zachodniej Tetydy w tym czasie i prawdopodobnie znacznie płytsze środowisko sedymentacji w porównaniu do basenu pienińskiego i basenów Karpat Zewnętrznych, skąd takie osady są dobrze znane. W zakresie interpretacji cech środowiska w czasie tych zdarzeń beztlenowych projekt zmierza do określenia zawartości materii organicznej w osadzie, jej pochodzenia, tempa akumulacji oraz zinterpretowania paleoproduktywności w basenie.
 • Kierownik: dr inż. Janusz Szewczyk
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2013.

  Tempo rozkładu martwego drewna w dolnoreglowych drzewostanach o charakterze pierwotnym (temat zgłoszony wstępnie i zaakceptowany w 2010 r. – decyzja Dyrektora TPN – pismo nr NB-056/206/10 z 18 VIII 2010).

  Projekt badawczy własny, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, nr rejestrowy N N309 716440. Celem projektu jest określenie tempa rozkładu martwego drewna w naturalnych lasach dolnoreglowych Zachodnich Karpat. Tempo rozkładu drewna zostało w Polsce przeanalizowane głównie w górnoreglowych drzewostanach świerkowych. Uzyskane wyniki nie dają się jednak zastosować do lasów dolnoreglowych, zarówno ze względu na ich zróżnicowanie gatunkowe, jak i na wzrost tempa rozkładu drewna wraz ze spadkiem wysokości położenia drzewostanu. Uzyskane wyniki umożliwiłoby w przyszłości skonstruowanie modeli rozkładu drewna dla naturalnych lasów dolnoreglowych w Polsce.
 • Kierownik: dr hab. Jacek Grabowski
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Rok: 2013.

  Podatność magnetyczna i spektrometria gamma jako narzędzia korelacji stratygraficznej i rekonstrukcji paleośrodowiskowych w górnym tytonie i beriasie Tatr (sukcesje reglowa i wierchowa)

  Przedmiotem badan będą profile głębokowodne, dobrze rozpoznane pod względem bio- i magnetostratygrafii (sukcesje reglowe Tatr) oraz profile płytkowodne z sukcesji wierchowych Tatr, o słabo opracowanej chronostratygrafii. Synchroniczność zmian podatności magnetycznej, jej możliwy związek z eustatycznymi zmianami poziomu morza oraz wydarzeniami klimatycznymi, zostaną przetestowane w oparciu o dobrze datowane profile głębokomorskie. Wypracowany schemat stratygraficzny zostanie następnie zastosowany w probie opracowania schematu chronostratygraficznego dla profili płytkomorskich. Rezultatem projektu będzie stworzenie podstaw metodycznych dla metod stratygraficznych korelacji utworów głęboko- i płytkomorskich, a także rozwiązanie ważkiego problemu naukowego, polegającego na rozpoznaniu sekwencji zmian środowiskowych w profilach pogranicza jury i kredy.
 • Kierownik: Weronika Łaska
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Mikrofacje spikulitów jednostki choczańskiej w rejonach Doliny Kościeliskiej.

  Analiza mikrofacji dolnojurajskich wapieni ze spikulitami należących do jednoski choczańskiej.
 • Kierownik: mgr inż. Adam Inglot
  Uniwersytet Gdański
  Rok: 2013.

  Mapa batymetryczna jezior tatrzańskich w Dolinie Pięciu Stawów. Badanie ruchów neotektonicznych w Dolinie Rybiego Potoku

  1. Realizacja naszych badań będzie się opierała na pomiarze batymetrycznym wykonywanym echosondą jednowiązkową firmy Valeport. Pomiar echosondą wykonywany będzie z pontonu na tran sektach wzdłuż i w poprzek badanych jezior. Pozycja pontonu wyznaczana będzie metodami geodezyjnymi. Na podstawie zebranych danych stworzona zostanie mapa batymetryczna jezior. 2. Pomiary wyjściowy do badania ruchów neotektonicznych będzie się opierał na założeniu osnowy geodezyjnej oraz wykonaniu obserwacji GNSS w kilkunastogodzinnych sesjach statycznych. Pierwsza kampania pomiarowa ma na celu wyznaczenie współrzędnych odniesienia mierzonych punktów, kolejne kampanie posłużą do wyznaczenia ewentualnych ruchów tektonicznych.
 • Kierownik: Michał Żarnowski
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Deglacjacja doliny Bystrej w Tatrach Zachodnich

  Deglacjacja doliny Bystrej, czyli wycofanie się lodowca z tej doliny pod wpływem zmian klimatycznych. Przebieg deglacjacji uzależniony jest od szeregu czynników, z których najważniejszy jest klimat, a w dalszej kolejności ukształtowanie terenu, bądź aktywność sejsmiczna (związane z nią szarże lodowcowe). Na podstawie wykartowanych moren i osadów lodowcowych możliwe będzie opisanie przebiegu deglacjacji, a dzięki temu, metodą pośrednią, opis zmian klimatu u schyłku ostatniego zlodowacenia na tym obszarze.
 • Kierownik: mgr Anna Forycka
  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  Rok: 2013.

  Molekularna i morfologiczna charakterystyka arcydzięgla litwora (Angelica archangelica L.) w Polsce

  Celem badań jest poznanie zróżnicowania morfologicznego oraz określenie podobieństwa genetycznego Angelica archangelica na terenie kraju. Badania prowadzone będą w oparciu o analizę cech morfologicznych kwiatów, owoców i liści, a w odniesieniu do owoców również cech anatomicznych. W charakterystyce arcydzięgla wykorzystane zostaną markery molekularne.
 • Kierownik: mgr inż. Mariusz Kapsa
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Rok: 2013.

  540216. Monitoringu Lasu

  Monitoringu Lasu w ramach programu ICP Forest zleconego przez Ministerstwo Środowiska
 • Kierownik: mgr inż. Ewa Samulak
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2013.

  Wpływ zagospodarowania turystycznego w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego na środowisko

  Tematem badań jest określenie wpływu na środowisko budowy i funkcjonowania infrastruktury turystycznej (schroniska turystyczne, restauracje, hotele, pensjonaty, wyciągi narciarskie, kolejki linowe i inna infrastruktura turystyczna). Ocena wpływu wiązać się będzie ze sformułowaniem wniosków i zaleceń dotyczących budowy obiektów turystycznych w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 • Kierownik: dr Maciej Kania
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Struktura i ewolucja stref ścinania w Tatrach Zachodnich

  Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem tematu badawczego podjętego przeze mnie w pracy doktorskiej, dotyczącego stref ścinania kruchego i podatno-kruchego szeroko rozprzestrzenionych w krystaliniku Tatr Zachodnich. Planowane jest powiększenie obszaru badań w skałach krystalicznych (Czerwone Wierchy, południowe stoki Jarząbczego Wierchu) oraz rozpoznanie stref ścinania w pokrywie osadowej Tatr Zachodnich. Badania obejmą dokumentację odsłonięć oraz pomiary parametrów elementów strukturalnych (foliacja, lineacja, powierzchnie uskokowe z rysami ślizgowymi), co pozwoli na rekonstrukcję kinematyki i dynamiki stref ścinania.
 • Kierownik: dr hab. Aleksandra Gawęda
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Rok: 2013.

  Pre-waryscyjska ewolucja skał krystalicznych Tatr

  Wniosek opiera się na badaniach petrogenetycznych, prowadzonych przez zespół w czasie ostatnich 25 lat, a dotyczących w większości procesów waryscyjskich. Zebrane dane petrologiczne i geochronologiczne pozwoliły postawić następujące hipotezy robocze, dotyczące rozwoju pre-waryscyjskiego: 1. w Tatrach Zachodnich istnieją skały metadiorytowe, o charakterystykach zbliżonych do skał HiBaSr, o wieku ok. 510 mln lat, przypuszczalnie związane z pióropuszami płaszcza oraz proto-ryftingien przy brzegu Gondwany, rozpoczynającym tworzenie się Oceanu Rheickiego. 2. Amfibolity Tatr Zachodnich (por. Gawęda i in. 2000) intrudowały w obrębie rozwijającego się zbiornika oceanicznego na różnych etapach jego rozwoju. Próbki archiwalne pozwolą na wydatowanie epizodów intruzji. 3. W Tatrach istnieje słabo zdefiniowana kolizyjna strefa pre-waryscyjska, zaznaczona porwakami eklogitów (por. Moussalam i in. 2012). Strefa ta i zawarte w niej eklogity oraz towarzyszące im segregacje leukokratyczne mogą być markerami procesów, pozwalających na korelację masywu Tatr z pozostałymi obszarami Europy i Azji - czyli w efekcie można będzie znaleźć łącznik zachodniej i wschodniej gałęzi Oceanu Rheickiego. Niezbędne badania terenowe pozwolą na doprecyzowanie faktów geologicznych, w tym określenie pozycji metadiorytów o wieku 510 mln lat, stwierdzenie pozycji eklogitów w relacji do strefowości metamorfizmu, charakterystykę nietypowych segregacji leukokratycznych bogatych w apatyt i ich związku z pegmatytami typu I-go (por. Gawęda 1992, 1993). Efektem będzie modelowanie procesów geologicznych w skali globalnej i rekonstrukcja przebiegu tworzenia się i zamykania Oceanu Rheickiego - kluczowego zbiornika oceanicznego dla rozwoju orogenezy waryscyjskiej na kuli ziemskiej.
 • Kierownik: dr Elżbieta Gaździcka
  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Rok: 2013.

  Badanie tufitów w seriach skalnych triasu środkowego, w rejonie Doliny Chochołowskiej.

  Badania tufitów tatrzańskich stanowią część większego projektu badawczego prowadzonego w Państwowym Instytucie Geolologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym, obejmującego skały wulkanoklastyczne Polski. Próbki tufitów analizowane będą przy użyciu mikrosondy jonowej SHRIMP, co pozwoli na określenie ich wieku bezwzględnego, a w konsekwencji sprecyzowanie pozycji stratygraficznej serii dolomitowych płaszczowiny reglowej górnej.
 • Kierownik: Tomasz Zając
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Mikrofacje Wapieni Murańskich w rejonie Kop Sołtysich.

  Temat ma na celu poznanie słabo opisanych farmacji wapienia murańskiego w podanym terenie.
 • Kierownik: dr inż. Jerzy Zasadni
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2013.

  Czwartorzędowa ewolucja rzeźby Tatr

  Badania mają na celu rozpoznanie śladów zlodowaceń plejstoceńskich na obszarze Tatr ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów pozostawionych przez lodowce ostatniego zlodowacenia i jego schyłku oraz form reliktowych lodowców gruzowych. Zastosowanie metod morfostratygraficznych i paleoglacjologicznych oraz testu odboju młotka Schmidta na głazach morenowych systemów moren późnoglacjalnych będzie stanowić podstawę do próby korelacji moren w Tatrach.
 • Kierownik: mgr Justyna Justyna-Grygo
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2013.

  Analiza strukturalna jednostki Czerwonych Wierchów (rejon Kotła Mułowego, Kotła Litworowego i masyw Giewontu)

  Badania z zakresu analizy strukturalnej jednostki Czerwonych Wierchów (rejon Kotła Mułowego, Kotła Litworowego i masyw Giewontu)
 • Kierownik: dr hab. Edyta Molik
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Rok: 2013.

  Znaczenie wypasu wiekoobszarowego owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

  Przeprowadzenie badan ankietowych dotyczących stanu gospodarki pasterskiej (ilości stad wypasanych, wielkość stad, czas trwania wypasu, itd.) na terenie TPN
 • Kierownik: mgr Kamil Szczepka
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
  Rok: 2013.

  Wpływ przestrzennego zróżnicowania siedliska na dostosowanie osobników u Veratrum lobelianum.

  Problem przestrzennego zróżnicowania siedliska leży u podstaw obecnie dyskutowanego modelu regulacji liczebności populacji, podsumowanego przez Rodenhausa i in. 1997 r., zakładającego wpływ regulujący siedliska na dynamikę populacji w zależności od stopnia ekspansji populacji w przestrzeni, bez efektu density-dependence. O ile testy tego modelu na zwierzętach są coraz częściej publikowane w najlepszych czasopismach, ciągle brak badań opartych na roślinach. Siedliska ekstremalne – wysokie góry oferują możliwość zbadania tego zjawiska, gdyż na niewielkiej przestrzeni dochodzi do silnego zróżnicowania warunków. Dodatkowym atutem badań jest ich prowadzenie na chronionym gatunku, co przyczyni się do lepszej ochrony w przyszłości.
 • Kierownik: mgr Natalia Olejnik
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rok: 2013.

  Strategia życia paproci grubozarodniowych z rodziny nasięźrzałowatych (Ophioglossaceae): analiza ekologiczna i genetyczna

  Rodzina Ophioglossaceae (nasięźrzałowate) posiada cechy, odróżniające ją znacznie od innych grup paproci. Takson ten jest jedną z najstarszych linii rozwojowych Monilophyta oraz posiada specyficzny wzorzec budowy morfologicznej.Gatunki z tej rodziny wykształcają, co roku najczęściej tylko jeden liść podzielony na część sporofilową (zarodnionośną) i trofofilową (asymilacyjną. Są to paprocie ginące i zagrożone wymarciem, objęte w Polsce ochroną ścisłą. Celem badań jest poznanie za pomocą opisu cech historii życia osobnika oraz cech populacji strategii życia ginącej grupy roślin, jakimi są paprocie z rodziny nasięźrzałowatych. Poznanie strategii życia rodziny nasięźrzałowatych pozwoli zrozumieć jak ta grupa roślin przystosowuje się do obecnych szybko zmieniających się warunków środowiskowych. Dodatkowo wiedza ta, a szczególnie umiejętność wyhodowania gametofitów, których dotychczas w Polsce nie uzyskano, będzie przydatna w ochronie ginących w Polsce i na świecie gatunków z rodziny Ophioglossaceae. Ważne jest także zabezpieczenie materiału genetycznego przez ochronę ex situ przy wykorzystaniu kultur in vitro.
 • Kierownik: mgr Katarzyna Wasak
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2013.

  Wpływ drzewostanów świerkowych niezgodnych z siedliskiem na właściwości gleb w węglanowej części Tatr

  Naturalnym zbiorowiskiem roślinnym w reglu dolnym węglanowej części Tatr jest żyzna buczyna karpacka - las bukowy z domieszką jodły , w mniejszym stopniu jaworu i innych gatunków. Taką naturalną bądź zbliżoną do naturalnej roślinność możemy jednak spotkać w niewielu miejscach w Tatrach - (m.in. w Dolinach Białego, Spadowca i Strążyskiej). Jest to wynik błędnie prowadzonej gospodarki leśnej w przeszłości. Chcąc zalesić tereny użytkowane wcześniej głównie jako pastwiska, i uzyskać przy tym drzewo dość szybko rosnące, a więc dające surowiec, na przełomie XIX i XX na dużych obszarach sadzono świerki. W warunkach regla dolnego świerki okazały się podatne na klęski naturalne (płytkie korzenie przy dużych rozmiarach korony w tych warunkach sprawia, że są podatne na wichury i okiść; są także podatne na choroby grzybowe, które w wyższych partiach gór prawie nie występują). To sprawia, że lasy świerkowe są wrażliwe i łatwo "wypadają". Badania gleboznawców na świecie wskazują, że gatunek drzewa może także istotnie wpływać na właściwości gleb, np. gatunki iglaste mogą prowadzić do zakwaszania gleby, spowolnienia tempa rozkładu materii organicznej czy też przyspieszenia procesów wietrzenia w glebie. Celem moich badań jest ocena wpływu, jaki wywiera świerk na właściwości gleb w węglanowej części Tatr a więc na żyznych siedliskach. W tym celu przebadam 16 punktów pod kątem właściwości i stopnia rozkładu próchnicy, tempa rozkładu materii organicznej, odczynu, stopnia wysycenia zasadami oraz wietrzenia części mineralnej gleby.
 • Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kruk
  Uniwersytet jagielloński
  Rok: 2013.

  Badanie zróżnicowania florystycznego Tatr Polskich na tle zróżnicowania florystycznego Tatr Słowackich

  Tatry Słowackie, kilkukrotnie większe od Tatr Polskich, posiadają w swojej florze szereg gatunków, których brak we florze Tatr Polskich. Dla szeregu tych gatunków istnieje potencjalna możliwość występowania także po polskiej stronie Tatr. W tym celu planuje się zbadanie pod względem florystycznym obszarów Tatr Polskich, niedostatecznie zbadanych pod tym względem, a będących potencjalnym siedliskiem poszukiwanych gatunków.