Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: Piękoś-Mirkowa Halina
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2008.

  Zagrożenia i przemiany flory naczyniowej Tatr i Podtatrza w warunkach narastającej antropopresji

 • Kierownik: Posz Ewa
  UJ - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Zależności pomiędzy zmiennością genetyczną a fenotyczną w obrębie gatunków Euphrasia minima Jacq. i Euphrasia picta Wimm.

 • Kierownik: Wojterska Maria
  UAM - Wydział Biologii
  Rok: 2008.

  Zbiorowiska ziołorośli i traworośli Doliny Roztoki

 • Kierownik: Parusel Jerzy
  Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
  Rok: 2008.

  Zmienność genetyczna liczydła górskiego Streptopus amplexifolius w Polsce

 • Kierownik: Mirek Zbigniew
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Zmienność w kompleksie Solidago alpestris i Solidago virgaurea

 • Kierownik: Piątek Jolanta
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Zróżnicowanie morfotypów stomatocyst Chrysophyceae i Synurophyceae stawów, jezior i torfowisk TPN

 • Kierownik: Holeksa Jan
  PAN - Instytut Botaniki
  Rok: 2008.

  Zróżnicowanie roślinności łąk i pastwisk Tatr Zachodnich oraz ich przedpola w związku ze sposobem ich użytkowania

 • Kierownik: Jurewicz Edyta
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Alpejska tektonika nieciągła w jednostkach płaszczowinowych i trzonie granitoidowym Tatr

 • Kierownik: Szynkiewicz Adam
  UWr - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Analiza izotopów tlenu i wodoru z warstw lodu w jaskiniach lodowych

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2008.

  Analiza osadów i form korozyjnych w wybranych jaskiniach Myślenickich i Kalackiej Turni

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2008.

  Analiza osadów i form korozyjnych w wybranych jaskiniach Raptawickiej Turni

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2008.

  Analiza osadów i form korozyjnych w wybranych jaskiniach Wyżniej Bramy Chochołowskiej

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2008.

  Badania geofizyczne /płytka sejsmika/ na terenie TPN

 • Kierownik: Ludwiniak Mirosław
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2008.

  Badania strukturalne i paleomagnetyczne werfenu serii autochtonicznej na obszarze od przełęczy Tomanowej do przełęczy Bobrowieckiej /Tatry Zachodnie/

 • Kierownik: Rubinkiewicz Jacek
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2008.

  Badania strukturalne i paleomagnetyczne werfenu serii autochtonicznej na obszarze od przełęczy Tomanowej do przełęczy Bobrowieckiej /Tatry Zachodnie/

 • Kierownik: Parczewski Andrzej
  UJ - Wydział Chemii
  Rok: 2008.

  Charakterystyczne mikroelementy i śladowe zanieczyszczenia w środowisku naturalnym Tatr

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Charakterystyka i transport rumowiska w korycie Suchej Wody /Tatry/

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Charakterystyka porównawcza wybranych form skałkowych w Dolinie Chochołowskiej /Tatry Zachodnie/

 • Kierownik: Żelazny Mirosław
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Czynniki warunkujące zróżnicowanie przestrzenne i dynamikę chemizmu wód w TPN

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2008.

  Dokumentacja Jaskini Siwy Kocioł

 • Kierownik: Trojan Jadwiga
  Speleoklub Tatrzański
  Rok: 2008.

  Dokumentacja Jaskini Śnieżna Studnia

 • Kierownik: Borowiec Władysław
  Akademia Górniczo-Hutnicza
  Rok: 2008.

  Dokumentacja przeobrażeń powierzchni stokowych stożków piargowych poniżej północnych zboczy Skrajnej i Pośredniej Turni nad Zielonym Stawem Gąsienicowym

 • Kierownik: Gliwicz Z. Maciej
  UW - Zakład Hydrobiologii Instytutu Zoologii
  Rok: 2008.

  Ekologia jezior bezrybnych, przykład Czarnego Stawu pod Rysami

 • Kierownik: Tsermegas Irena
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2008.

  Erozja turystyczna w otoczeniu Doliny Pięciu Stawów Polskich

 • Kierownik: Kaczka Ryszard
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Euro Trans. Dendroklimatyczna analiza wahań klimatu obszarów górskich Europy za ostatnie tysiąclecie

 • Kierownik: Stuchlik Evžen
  Universita Karlova - Ustav pro zivotni prostredi
  Rok: 2008.

  Eurolimpacs

 • Kierownik: Szulc Joachim
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Ewolucja basenu Fatricum od późnego oleneku do noryku w Tatrach

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Ewolucja i procesy kształtujące rzeźbę Tatr Zachodnich na przykładzie górnej części dorzecza Czarnego Dunajca

 • Kierownik: Rączkowska Zofia
  PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
  Rok: 2008.

  Ewolucja środowiska naturalnego Tatr w okresie czwartorzędu

 • Kierownik: Gawęda Aleksandra
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Fosforany w skałach krystalicznych Tatr- geneza i wiek krystalizacji

 • Kierownik: Skrzypski Jerzy
  UŁ - Wydział Nauk Geograficznych
  Rok: 2008.

  Funkcja turystyczna TPN

 • Kierownik: Gradziński Michał
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Geneza jaskiń i osadów krasowych

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2008.

  Geologia jaskiń Tatr Wysokich

 • Kierownik: Kaczka Ryszard J.
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Geomorfologiczny i dendrochronologiczny obraz aktywności stoków w Tatrach

 • Kierownik: Wilczyńska Wanda
  AP - Wydział Geograficzno-Biologiczny
  Rok: 2008.

  Gospodarka wodno-ściekowa wybranych obiektów turystycznych na terenie TPN-u na przykładzie Kasprowego Wierchu

 • Kierownik: Jach Renata
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Górnictwo rejonu Ornaku

 • Kierownik: Małecki Jerzy
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Hydrogeologia zlewni Potoku Białego

 • Kierownik: Gutry-Korycka Małgorzata
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2008.

  Hydrologia i ochrona wód zlewni Rybiego Potoku

 • Kierownik: Żaba Jerzy
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Hydrotermalne przeobrażenia granitoidów tatrzańskich i skał sąsiednich

 • Kierownik: Lorczyk Marek
  PTTK - Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2008.

  Inwentaryzacja Jaskini Małej w Mułowej

 • Kierownik: Nowak Jakub
  Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
  Rok: 2008.

  Inwentaryzacja jaskiń Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Łodziński Marek
  AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Inwentaryzacja podziemnych obiektów geoturystycznych na terenie polskiej części Karpat

 • Kierownik: Idziak Adam
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Jaskinia Wysoka - Za Siedmioma Progami jako przedmiot badań do określenia modelu budowy geologicznej górnej części Wąwozu Kraków, Tatry Zachodnie

 • Kierownik: Pachuta Andrzej
  PW - Wydział Geodezji i Kartografii
  Rok: 2008.

  Metodyczne i technologiczne aspekty geodezyjnych badań geodynamicznych

 • Kierownik: Jurewicz Edyta
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2008.

  Mezostruktury w strefie tektonicznej doliny Małej Łąki

 • Kierownik: Wieczorek Józef

  Rok: 2008.

  Mezozoik i paleogen Tatr i Podhala

 • Kierownik: Jania Jacek
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Mobilność materiału gruzowego wybranych form terenu w piętrach alpejskim, subalpejskim i leśnym Tatr

 • Kierownik: Drewnik Marek
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Monitoring przemian pokrywy glebowej na obszarze TPN

 • Kierownik: Świetlik Ryszard
  PR - Katedra Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Hali Gąsienicowej

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Naturalne i antropogeniczne przekształcenia współczesnej rzeźby wysokogórskiej na skłonie północnym i południowym na przykładzie Tatr Zachodnich

 • Kierownik: Barczyk Grzegorz
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Ocena podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych zlewni Doliny Jaworzynki

 • Kierownik: Wiśliński Andrzej
  Mała Pracownia Geograficzna
  Rok: 2008.

  Ocena zmian stanu współczesnego zlodowacenia embrionalnego na obszarze zlewni Morskiego Oka

 • Kierownik: Grodzicki Jerzy
  Polskie Towarzystwo Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Ogólnopolska baza informatyczna "Jaskinie"

 • Kierownik: Roniewicz Piotr
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Określenie możliwości retencyjnych i dynamiki denudacji obszarów krasowych Tatr Polskich w oparciu o badania stacjonarne wywierzysk

 • Kierownik: Gaździcki Andrzej
  PAN - Instytut Paleobiologii
  Rok: 2008.

  Paleontologia mezozoiku Tatr

 • Kierownik: Gawęda Aleksandra
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Petrogeneza skał wapienno-krzemianowych w Tatrach

 • Kierownik: Gawęda Aleksandra
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Petrogeneza trzonu krystalicznego Tatr

 • Kierownik: Szostakiewicz Marzena
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Problemy hydrogeologiczne gospodarki wodno-ściekowej zlewni Rybiego Potoku i Roztoki w Tatrach

 • Kierownik: Małecki Jerzy
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Problemy hydrogeologiczne zasilania w wodę aglomeracji zakopiańskiej

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Przebieg deglacjacji ostatniego zlodowacenia w Tatrach Zachodnich oraz późnoglacjalne modelowanie rzeźby

 • Kierownik: Nitychoruk Jerzy
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Rekonstrukcja zmian klimatycznych w młodszym czwartorzędzie Tatr Wysokich na podstawie datowań podcięć lodowcowych

 • Kierownik: Jaglarz Piotr
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Sedymentacja i diageneza utworów triasu serii wierchowej w Tatrach

 • Kierownik: Uchman Alfred
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Sedymentacja i stratygrafia utworów mezozoicznych Tatr

 • Kierownik: Gradziński Michał
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Sedymentacja mezozoicznych i kenozoicznych osadów węglanowych Karpat Wewnętrznych

 • Kierownik: Birkenmajer Krzysztof
  PAN - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Studium porównawcze stratygrafii i tektoniki sukcesji osadowych Tatr i Pienin

 • Kierownik: Piotrowska Krystyna
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Rok: 2008.

  Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1:10000

 • Kierownik: Kaczka Ryszard J.
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Teledetekcyjny obraz aktywności stoków w Tatrach

 • Kierownik: Choiński Adam
  UAM - Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
  Rok: 2008.

  Termika wód i zjawiska lodowe na Morskim Oku i Wielkim Stawie

 • Kierownik: Łuczyński Piotr
  UW - Instytut Geologii Podstawowej
  Rok: 2008.

  Trias Stołów pod Ciemniakiem, Tatry Zachodnie

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Typy koryt potoków tatrzańskich

 • Kierownik: Gutry-Korycka Małgorzata
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2008.

  Ustrój termiczny wód w zlewni Rybiego Potoku

 • Kierownik: Kotarba Adam
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Uwarunkowania litologiczno-strukturalne lodowców gruzowych w Dolinach Buczynowej, Za Mnichem oraz w Świstówce Roztockiej w Tatrach

 • Kierownik: Nita Jerzy
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Waloryzacja budowy geologicznej Tatr Wysokich dla ochrony środowiska naturalnego

 • Kierownik: Zagajewski Bogdan
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2008.

  Weryfikacja terenowa obrazów poklasyfikacyjnych DAIS 7915

 • Kierownik: Pinińska Joanna
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał- Centralne Karpaty Zachodnie /Atlas Geomechanicznych Właściwości Skał Polski/

 • Kierownik: Adamski Paweł
  AWF - Instytut Turystyki i Rekreacji
  Rok: 2008.

  Wpływ zniszczenia szlaków turystycznych w TPN na stan świerczyn

 • Kierownik: Roge-Wiśniewska Małgorzata
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2008.

  Wpływ turystyki pieszej na pedosferę Doliny Pięciu Stawów Polskich na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1999-2004

 • Kierownik: Gądek Bogdan
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Współczesne zmiany klimatu i ich odzwierciedlenie w morfodynamice stoków tatrzańskich

 • Kierownik: Niedźwiedź Tadeusz
  UŚ - Wydział Nauk o Ziemi
  Rok: 2008.

  Zagrożenie lawinowe w Tatrach Polskich

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Zależność dynamiki stoków wysokogórskich od ekspozycji i stopnia użytkowania danej powierzchni

 • Kierownik: Kicińska Ditta
  UAM - Instytut Geologii
  Rok: 2008.

  Zapis zróżnicowania kenozoicznych ruchów wypiętrzających na przekroju N-S przez Karpaty Wewnętrzne /Polska- Słowacja- Węgry/ w jaskiniowych osadach i formach korozyjnych

 • Kierownik: Szostakiewicz Marzena
  UW - Wydział Geologii
  Rok: 2008.

  Zasilanie i drenaż wód podziemnych zlewni Potoków Białego i Strążyskiego

 • Kierownik: Ślusarczyk Ryszard
  AGH - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Zastosowanie badań geofizycznych do rozpoznawania podczwartorzędowego podłoża i jego neotektoniki w rejonie Tatr i Podhala

 • Kierownik: Rojan Elżbieta
  UW - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Rok: 2008.

  Zmiany w rzeźbie na obszarze wiatrołomów /zmienność w czasie i przestrzeni/

 • Kierownik: Rzonca Bartłomiej
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Zmienność składu izotopowego wód źródlanych w Tatrach

 • Kierownik: Chełmicki Wojciech
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Znaczenie chemizmu pokrywy śnieżnej dla oceny przestrzennego zróżnicowania depozycji zanieczyszczeń

 • Kierownik: Jach Renata
  UJ - Instytut Nauk Geologicznych
  Rok: 2008.

  Zróżnicowanie facjalne osadów paleogenu

 • Kierownik: Krzemień Kazimierz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Zróżnicowanie struktury koryt potoków reglowych na wybranych przykładach /Tatry Reglowe/

 • Kierownik: Bodziarczyk Jan
  AR - Wydział Leśny
  Rok: 2008.

  Charakterystyka jaworzyn tatrzańskich

 • Kierownik: Bednarz Zdzisław
  AR - Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
  Rok: 2008.

  Inwentaryzacja limby /Pinus cembra/ na Kopkach w Dolinie Kościeliskiej

 • Kierownik: Szewczyk Janusz
  UR - Wydział Leśny
  Rok: 2008.

  Rozwój odnowień buka, jodły i świerka na leżaninie i glebie mineralnej w dolnoreglowym lesie o charakterze pierwotnym w Suchym Żlebie /TPN/

 • Kierownik: Niemtur Stanisław
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Rok: 2008.

  Występowanie, konsekwencje gospodarcze zgnilizny czerwonej i możliwości jej ograniczenia w drzewostanach świerkowych Krainy Karpackiej

 • Kierownik: Niemtur Stanisław
  Instytut Badawczy Leśnictwa
  Rok: 2008.

  Wzorcowe modele lasów karpackich, uwarunkowania ich rozwoju i zasady prowadzenia

 • Kierownik: Kubica Barbara
  PAN - Instytut Fizyki Jądrowej
  Rok: 2008.

  Badanie poziomu i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń radionukleidami i pierwiastkami ciężkimi w ekosystemie TPN

 • Kierownik: Samecka-Cymerman Aleksandra
  UWr - Instytut Biologii Roślin
  Rok: 2008.

  Bioindykacja poziomu metali ciężkich w TPN

 • Kierownik: Kwapuliński Jerzy
  AM - Katedra i Zakład Toksykologii
  Rok: 2008.

  Charakterystyka chemoekologiczna TPN na przykładzie wybranych gatunków roślin grzybów i mchów

 • Kierownik: Mróz Wojciech
  PAN - Instytut Ochrony Przyrody
  Rok: 2008.

  Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 na terenie TPN

 • Kierownik: Jodłowski Milosz
  UJ - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  Rok: 2008.

  Ocena wpływu taternictwa powierzchniowego na środowisko przyrodnicze jako podstawa do określenia zasad udostępniania i monitoringu ruchu wspinaczkowego na obszarze TPN

 • Kierownik: Świetlik Ryszard
  PR - Katedra Ochrony Środowiska
  Rok: 2008.

  Ocena zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w rejonie Hali Gąsienicowej

 • Kierownik: Kozłowska Anna
  PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
  Rok: 2008.

  Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr