Tematy badań naukowych realizowanych na terenie Tatr

 • Kierownik: dr Jolanta Piątek
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
  Rok: 2014.

  Monitoring okrzemek i stomatocyst złotowiciowców w Stawie Litworowym i na przyległym torfowisku.

  W ramach planowanego projektu badawczego opracowane zostaną okrzemki i stomatocysty złotowiciowców w Stawie Litworowym i na przyległym torfowisku. Przeanalizowane zostaną materiały zebrane w 2005 roku oraz 2014 roku. Analiza porównawcza składu gatunkowego okrzemek i morfotypów stomatocyst złotowiciowców pozwoli określić czy w Stawie Litworowym i na przyległym torfowisku zachodzą zmiany w składzie badanych glonów na przestrzeni ostatnich lat. Da także podstawy do badań monitoringowych okrzemek i stomatocyst złotowiciowców w przyszłych latach.
 • Kierownik: Aleksandra Woźniak
  Uniwersytet Warszawski
  Rok: 2014.

  Reżim źródeł zlewni potoków Strążyskiego i ku Dziurze.

  Praca magisterska ma na celu ustalenie reżimu źródeł w dolinach Strążyskiej i ku Dziurze.
 • Kierownik: dr inż. Tomasz Rychliński
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Środowiska sedymentacji i diagenezy osadów triasu fatrikum Tatr.

  Dotychczasowy stan wiedzy o sedymentacji triasu w jednostce fatricum przedstawia się następująco: w triasie basen fatricum należał do północnego segmentu karpackiej części Zachodniej Tetydy. W najniższej części triasu był obszarem sylikoklastycznej sedymentacji lądowej. W wyższej części dolnego triasu rozpoczęła się transgresja morska, w skutek której omawiany obszar stał się rozległą sebkhą, poddawaną częstym wynurzeniom i silnemu wpływowi sedymentacji terygenicznej. W środkowym triasie wykształciła się rampa węglanowa z ograniczoną cyrkulacją wód, na której dominowały środowiska niskiej energii z incydentalnymi wpływami sztormów subtropikalnych. Epizodycznie polepszające się warunki cyrkulacji wód skutkowały m.in. pojawianiem się fauny bentonicznej. Wczesnodiagenetyczna dolomityzacja, liczne pseudomorfozy po siarczanach i aragonitowy skład wapieni świadczą o podwyższonym zasoleniu wód będącym wynikiem dominacji klimatu gorącego i suchego oraz ograniczonej cyrkulacji wód. Suchy i gorący klimat wpłynął prawdopodobnie na ograniczenie dostawy materiału sylikoklastycznego. Pod koniec środkowego triasu doszło do wynurzenia platformy węglanowej. Głównymi czynnikami wpływającymi na procesy sedymentacji w późnym triasie były intensywna syndepozycyjna tektonika i kontrastowe wahania klimatu. Osady kajpru są zdominowane przez czerwone osady fluwialne, sporadyczne wpływy morskie są głównie reprezentowane przez nadbrzeżne dolomity. W ramach realizowanego tematu badawczego wykonane będą badania w nowych lokalizacjach, a ich wyniki pozwolą na dokładniejsze interpretacje paleośrodowiskowe oraz stratygraficzne.
 • Kierownik: inż. Magdalena Sitarz
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2014.

  Historyczne górnictwo i hutnictwo tatrzańskie

  Czym żyło Zakopane zanim zaczęli zjeżdżać do niego turyści i kuracjusze? Kto zapuszczał się w tatrzańskie lasy od XV do XIX wieku? Dziś mało się mówi i pamięta o tym rysie historii Tatr i Zakopanego. Nie słychać już metalicznego dźwięku górniczego młota, górnicy nie drążą kolejnych sztolni. Dziś niewiele już pozostało po górnictwie i hutnictwie tatrzańskim. Dlatego my jako członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geologów chcemy przypomnieć trochę te czasy, poprzez odnalezienie zachowanych w terenie pozostałościach po sztolniach, szybach, zakładach górniczych i hutniczych. Pozwoli to zlokalizować miejsca występowania rud, a badania mineralogiczno-petrograficzne pozwolą określić jakie rudy wydobywano. Podczas poszukiwań bardzo pomocne będą prace poprzednich poszukiwaczy sztolni tatrzańskich. Po pracach terenowych i laboratoryjnych zostanie wydana publikacja popularno-naukowa. Kolejne rozdziały będą opisywały złoża wydobywane pod Tatrami. Zostanie opisane górnictwo polimineralne, żelaza, manganu, uranu a także surowce skalne. Dodatkowo planuje się stworzenie interaktywnej wystawy przy budynku Dyrekcji TPN-u w Kuźnicach. Projekt ten jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego przez mgr Martę Wróbel. Opiekunem projektu jest Prof. Maciej Pawlikowski.
 • Kierownik: inż. Magdalena Sitarz
  Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Rok: 2014.

  Minerały Tatr - charakterystyka występowania i opis mineralogiczno-petrograficzny

  Tatry co roku odwiedzają miliony turystów. Zachwycają się pięknymi widokami, roślinnością, a czasem uda im się napotkać tatrzańskie zwierzę. Nie każdy jednak patrzy pod nogi, dostrzega w strzelistych turniach czy piargach coś więcej niż masę kamieni. Celem członków Studenckiego Koła Naukowego Geologów przy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie jest właśnie opisanie z czego te masy kamieni się składają, a fachowo mówiąc jakie minerały i dlaczego właśnie one, budują takie, a nie innej skały. W pierwszym etapie projektu planuje się dokumentację i lokalizację skał z wystąpieniami minerałów, badania mineralogoczno-petrograficzne pozyskanych próbek wraz z określeniem genezy i warunków powstawania. Jako efekt końcowy zostanie opracowana publikacja popularno-naukowa pt: Atlas minerałów Tatrzańskich. Przybliży ona fragment geologii Tatr i pozwoli turystom nie mającym wcześniej kontaktu z geologią rozpoznanie występujących w terenie minerałów. Publikacja ta ma na celu poszerzenie wiedzy o Tatrach i dokumentację miejsc występowania minerałów. Wyniki badań będą też podstawą prac inżynierskich i magisterskich, które zostaną przekazane TPN.
 • Kierownik: mgr Paulina Janik
  Polska Akademia Nauk
  Rok: 2014.

  Analiza różnorodności śluzowców przyśnieżnych w Tatrach w siedliskowym gradiencie wysokościowym

  Śluzowce (Myxomycetes) należą do królestwa Protozoa. Są to fagotroficzne organizmy eukariotyczne, które występują we wszystkich naturalnych ekosystemach naziemnych i związane są z butwiejącą materią organiczną. Jedną z najbardziej spektakularnych grup ekologicznych śluzowców tworzą gatunki przyśnieżne. Występują one, zwykle pospolicie, na granicy topniejącej pokrywy śnieżnej wiosną i związane są z rejonami górskimi. Śluzowce przyśnieżne przez wielu autorów uważane były do niedawna za organizmy alpejskie. Ostatnio udowodniono, na podstawie analizy danych z literatury, że nie tylko nie są to organizmy alpejskie (czyli mające centrum swojego występowania w piętrze alpejskim), ale że większość znanych stanowisk śluzowców przyśnieżnych pochodzi z niżej położonych pięter roślinnych (reglowych, piętra subalpejskiego). Celem niniejszego projektu jest zbadanie w sposób systematyczny, czy różnorodność gatunkowa śluzowców przyśnieżnych różni się w poszczególnych piętrach klimatyczno-roślinnych, czyli, czy poszczególne gatunki śluzowców przyśnieżnych mogą wykazywać pewne przywiązanie do warunków siedliskowych skorelowanych z wysokością nad poziomem morza (preferować wyższe bądź niższe położenia).
 • Kierownik: dr hab. Paweł Olejniczak
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
  Rok: 2014.

  Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i wprowadzanie na stanowiska naturalne.

  Celem projektu jest skuteczna ochrona ex-situ wybranych górskich populacji roślin. W ramach projektu planowane jest objęcie działaniami następujących gatunków roślin: Woodsia alpina, Pulsatilla slavica, Draba siliquosa, Astragalus penduliflorus, Saussurea pygmaea, Juncus triglumis, Linnaea borealis, Cortusa matthioli, Sibbaldia procumbens, Cochlearia tatrae. W zależności od potrzeb wybrane gatunki będą poddane inwentaryzacji, a także zbierane będą próby do monitoringu genetycznego oraz do hodowli ex-situ.
 • Kierownik: dr hab. Paweł Olejniczak
  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
  Rok: 2014.

  Siedliskowe uwarunkowania wielkości nasion roślin górskich: testowanie przewidywań teorii optymalnego rozmiaru potomka

  Badania dotyczące przyczyn wewnątrzgatunkowej zmienności masy nasion roślin są nieliczne, w niewystarczający sposób uwzględniają lokalną zmienność siedlisk i nie biorą pod uwagę roli mechanizmów rozsiewania nasion oraz potencjalnego kompromisu ewolucyjnego między wielkością a liczebnością nasion. Celem projektu jest zbadanie i wyjaśnienie zmian rozmiaru nasion w gradiencie wysokości n.p.m. oraz pod wpływem innych czynników środowiska na przykładzie ośmiu powszechnie występujących gatunków roślin tatrzańskich. Projekt ma na celu sprawdzenie do jakiego stopnia wewnątrzgatunkową zmienność wielkości nasion można tłumaczyć adaptatywnymi zmianami wielkości nasion w odpowiedzi na naciski selekcyjne mikrosiedlisk.
 • Kierownik: dr Elżbieta Gorczyca
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Typy koryt potoków tatrzańskich

  Celem badań jest rozpoznanie struktury i funkcjonowania koryt tatrzańskich
 • Kierownik: Aleksandra Giza
  Uniwersytet Jagielloński
  Rok: 2014.

  Czynniki kształtujące sezonowe zmiany składu chemicznego wód w hydrochemicznym profilu Kościeliskiego Potoku w Tatrzańskim Parku Narodowym

  Temat: Czynniki kształtujące sezonowe zmiany składu chemicznego wód w hydrochemicznym profilu Kościeliskiego Potoku w Tatrzańskim Parku Narodowym. Celem badań będzie identyfikacja czynników kształtujących skład chemiczny wód powierzchniowych w podłużnym profilu hydrochemicznym w odniesieniu do sezonowych zmian natężenia przepływu. Badane będą zależności pomiędzy składem chemicznym wód, a budową geologiczną, uwarunkowaniami tektonicznymi i hydrogeologicznymi. W czasie badań terenowych zostanie wykonanych nie mniej niż cztery (maksimum sześć) serii pomiarowych. W czasie serii pomiarowych na wybranych 60 lokalizacjach zostanie wykonany pomiar cech fizyko-chemicznych, odczyn, przewodność elektrolitycznej właściwej, tlenu. W czasie badań terenowych zostanie zmierzone natężenie przepływu różnymi metodami w zależności od jego natężenia. Na podstawie pomiarów cech fizyko-chemicznych zostanie wybrane około 20-25 stanowisk których zostanie pobrana próbka do analizy składu hydrochemicznego w laboratorium. Próbki zostaną pobrane do jednorazowych butelek o pojemności 0,5 dm3 . W laboratorium hydrochemicznym zostanie wykonana analiza chemiczna w zakresie 14 jonów w tym jonów głównych (wapń, magnez, sód ,potas, wodorowęglany, siarczany, chlorki) związków biogennych – mineralnych form azotu: azotany, azotyny, jon amonu oraz fosforany oraz mikroelementów (lit, fluorki, bromki) metodą chromatografii jonowej na urządzeniu DIONEX ICS 2000. Po wykonaniu rocznej serii badań wyniki zostaną opracowane przy pomocy narzędzi statystycznych i programów GIS.